تحقیق رایگان با موضوع حمایت اجتماعی، جامعه پذیری، میزان برخورداری، حمایت های اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

و آنان را پوشاک دهید و با آنان سخنی پسندیده بگویید. 584
اخذ رهن در قبال قرض
اگر در سفر بودید و نویسنده‌ای نیافتید وثیقه‌ای بگیرید
و اگر در سفر بودید و نویسنده‌ای نیافتید وثیقه‌ای بگیرید و اگر برخی از شما برخی دیگر را امین دانست، پس آن کس که امین شمرده شده، باید سپرده وی را بازپس دهد و باید از خداوند که پروردگار اوست، پروا کند. و شهادت را کتمان مکنید، و هر که آن را کتمان کند قلبش گناهکار است، و خداوند به آنچه انجام می‌دهید داناست. 585
آگاهی فرد از توانایی احقاق حقوق خود
و هر که پس از ستم [دیدنِ] خود، یاری جوید [و انتقام گیرد] راه [نکوهشی] بر ایشان نیست
و هر که پس از ستم [دیدنِ] خود، یاری جوید [و انتقام گیرد] راه [نکوهشی] بر ایشان نیست. 586
پوشش مناسب داشتن زنان برای محافظت از بزهکاران
ای پیامبر، به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو: «پوششهای خود را بر خود فروتر گیرند. این برای آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند [به احتیاط] نزدیکتر است، و خدا آمرزنده مهربان است.
ای پیامبر، به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو: «پوششهای خود را بر خود فروتر گیرند. این برای آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند [به احتیاط] نزدیکتر است، و خدا آمرزنده مهربان است. 587
تعیین کردن وضعیت اموال پس از مرگ
چون یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر مالی بر جای گذارد، برای پدر و مادر و خویشاوندان [خود] به طور پسندیده وصیت کند
بر شما مقرر شده است که چون یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر مالی بر جای گذارد، برای پدر و مادر و خویشاوندان [خود] به طور پسندیده وصیت کند [این کار] حقی است بر پرهیزگاران. 588
حفظ اسرار شخصی در هنگام احتمال خطر
گفت: «ای پسرک من، خوابت را برای برادرانت حکایت مکن که برای تو نیرنگی می‌اندیشند
‏[یعقوب] گفت: «ای پسرک من، خوابت را برای برادرانت حکایت مکن که برای تو نیرنگی می‌اندیشند، زیرا شیطان برای آدمی دشمنی آشکار است. 589
حمایت از یتیمان
اموال یتیمان را به آنان [باز] دهید
و اموال یتیمان را به آنان [باز] دهید، و [مالِ] پاک و [مرغوب آنان] را با [مال] ناپاک [خود] عوض نکنید و اموال آنان را همراه با اموال خود مخورید که این گناهی بزرگ است. 590
دور کردن مجرمان خطرناک از حامعه
[در نتیجه، اقوام وحشی] نتوانستند از آن [مانع] بالا روند و نتوانستند آن را سوراخ کنند.‏
گفت: «آنچه پروردگارم به من در آن تمکّن داده، [از کمک مالی شما] بهتر است. مرا با نیرویی [انسانی] یاری کنید [تا] میان شما و آنها سدّی استوار قرار دهم. 591 ‏[در نتیجه، اقوام وحشی] نتوانستند از آن [مانع] بالا روند و نتوانستند آن را سوراخ کنند.‏ 592
رعایت حق سفهیان و افراد ناتوان در قراردادها با کمک سرپرست آنان
در صورت سفیه یا ناتوان بودن کسی که حق بر ذمه اش است، باید ولی او با رعایت عدالت املاء کند
پس اگر کسی که حق بر ذمه اوست، سفیه یا ناتوان است، یا خود نمی‌تواند املا کند، پس ولىّ او باید با [رعایت] عدالت، املا نماید. 593
سخن نگقتن زنان به ناز
ای همسران پیامبر، شما مانند هیچ یک از زنان [دیگر] نیستید، اگر سَرِ پروا دارید پس به ناز سخن مگویید تا آنکه در دلش بیماری است طمع ورزد و گفتاری شایسته گویید.‏
ای همسران پیامبر، شما مانند هیچ یک از زنان [دیگر] نیستید، اگر سَرِ پروا دارید پس به ناز سخن مگویید تا آنکه در دلش بیماری است طمع ورزد و گفتاری شایسته گویید.‏ 594
شاهد گرفتن در معاملات نقدی
نوشتن در دادو ستد نقدی لازم نیست و شاهد گرفتن لازم است
و از نوشتنِ [بدهی]، ملول نشوید … مگر آنکه داد و ستدی نقدی باشد که آن را میان خود [دست به دست] برگزار می‌کنید در این صورت، بر شما گناهی نیست که آن را ننویسید. و [در هر حال] هر گاه داد و ستد کردید گواه بگیرید. … 595

لزوم ادای شهادت
هر که شهادت را کتمان کند قلبش گناهکار است
… و شهادت را کتمان مکنید، و هر که آن را کتمان کند قلبش گناهکار است، و خداوند به آنچه انجام می‌دهید داناست. 596
محکم کردن قراردادها
لزوم نوشتن وام تا سررسید معین توسط کاتبی بر اساس عدالت
…ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هر گاه به وامی تا سررسیدی معین، با یکدیگر معامله کردید، آن را بنویسید. و باید نویسنده‌ای [صورت معامله را] بر اساس عدالت، میان شما بنویسد. … 597
محکم کردن قراردادها با شاهد گرفتن دو شاهد
دوشاهد مرد یا یک مرد و دو زن را شاهد قرارداد قرار دهید
و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید، پس اگر دو مرد نبودند، مردی را با دو زن، از میان گواهانی که [به عدالت آنان] رضایت دارید [گواه بگیرید]، تا [اگر] یکی از آن دو [زن] فراموش کرد، [زنِ] دیگر، وی را یادآوری کند. … 598

مخفی نگه داشتن میزان برخورداری از امکانات در موارد احتمال خطر
گفت: «ای پسرک من، خوابت را برای برادرانت حکایت مکن که برای تو نیرنگی می‌اندیشند
‏[یعقوب] گفت: «ای پسرک من، خوابت را برای برادرانت حکایت مکن که برای تو نیرنگی می‌اندیشند، زیرا شیطان برای آدمی دشمنی آشکار است. 599
واضح نوشتن قراردادها و نوشتن از زبان متعهد
بدهکار باید املاء کند و کاتب بدون کم کاست بنویسد
و کسی که بدهکار است باید املا کند، و او [نویسنده] بنویسد. و از خدا که پروردگار اوست پروا نماید، و از آن، چیزی نکاهد. … 600
وظیفة شهادت دادن شاهدان
گواهان نباید از شهادت دادن خود داری کنند
و چون گواهان احضار شوند، نباید خودداری ورزند. 601
وظیفه عالمان به کتابت بر نوشتن قراردادها
نویسنده حق ندارد از نوشتن خود داری کند
و هیچ نویسنده‌ای نباید از نوشتن خودداری کند همان گونه [و به شکرانه آن] که خدا او را آموزش داده است. … 602

4-10-2-کد گذاری محوری
پس از انجام كدگذاري باز، در مرحله كدگذاري محوري، مفاهيم مشابه و همجنس از نظر معنايي در قالب مقولات عمده طبقه بندي مي‌شوند. اين مقولات از سطح بالاتري از انتزاع برخوردارند و دومين مرحله در جهت«رويش نظريه» هستند. در جدول زير اين مقولات عمده و مؤلفه هاي تشكيل دهنده آنها آورده شده است:
جدول شماره 2: کدگذاری محوری
مؤلفه ها
کد محوری
کمک مالی به خویشاوندان؛ کمک مالی به یتیمان؛ کمک مالی به در راه ماندگان؛ کمک مالی به به گدایان؛ بخشیدن قرض مقروض؛ برقراری روابط حمایتی اجتماعی با طبقات پایین جامعه؛ اهتمام دین به رفع مشکلات اقتصادی مردم؛ تشویق قرض دادن به دیگران؛ توبیخ خود داری کننده گان از زکات؛ توبیخ ترغیب نکردن به خوراک دادن به بینوا؛ توبیخ راندن یتیمان؛ توبیخ کسانی که انفاق نمی کنند؛ رسیدن منافع انفاق به خود انفاق کننده گان؛ عدم انباشت ثروت و توجه به نیاز طبقات پایین جامعه؛ کم کردن آثار منفی فقر در زندگی اشخاص؛ لزوم حفظ شخصیت مددجو توسط انفاق کننده؛ مسئوليت پذير بودن در قبال مشكلات ديگران
حمایت اجتماعی
اجتناب از سپردن اموال به افراد غیر مطمئن؛ اخذ رهن در قبال قرض؛ تعیین کردن وضعیت اموال پس از مرگ؛ حفاظت از اموال ایتام؛ رعایت حق سفهیان و افراد ناتوان در قراردادها با کمک سرپرست آنان؛ محکم کردن قراردادها؛ محکم کردن قراردادها با شاهد گرفتن دو شاهد؛ مخفی نگه داشتن میزان برخورداری از امکانات در موارد احتمال خطر؛ رعایت منافع شاهد و کاتب قراردادها؛ واضح نوشتن قراردادها و نوشتن از زبان متعهد؛ واضح و روشن بیان کردن قراردادها؛ واگذار نکردن اموال ایتام قبل از رشد به آنان؛ وظیفة شهادت دادن شاهدان؛ وظیفه عالمان به کتابت بر نوشتن قراردادها؛ شاهد گرفتن در معاملات نقدی؛
تدابیر حمایتی در امور اقتصادی
پوشش مناسب داشتن زنان برای محافظت از بزهکاران؛ رعایت حریم عفت در هنگام صحبت کردن با نامحرم؛ سخن نگقتن زنان به ناز؛ نشان ندادن زینت به مردان نامحرم؛ هنگام راه رفتن پای خود را به زمین نکوبند؛ نگاه داشتن چشم از نگاه‌هاي آلوده
تدابیر حمایتی برای حفاظت از زنان
آگاه سازی افراد بهنجار از خطر احتمالی؛ آگاهی فرد از توانایی احقاق حقوق خود؛ حفاظت از خود در برابر کجروان؛ حفظ اسرار شخصی در هنگام احتمال خطر
آگاه سازی اشخاص از خطرها و لزوم مواظبت از خود

4-10-2-1- حمایت عمومی
قران کریم در آیات مختلف انسانها را به کمک کردن به هم نوعانِ نیازمند تشویق می کند. دستورات قرآن در قالب واجب بودن پرداخت زکات، انفاق های مالی و پرداخت قرض الحسنه به افراد نیازمند، می باشد. همچنین قرآن کسانی که مال و ثروت خود را دوست دارند و آن را انفاق نمی کنند، توبیخ می کند و آنان را از عذاب الهی در قیامت می ترساند. از آنجا که فقر می تواند یکی از عوامل کجروی باشد، حمایت های اجتماعی در جهت پیشگیری از کجروی و نیز بازنگشتن کجروان اصلاح شده به کجروی، کمک خواهد کرد. استخراج تمام موارد از حمایت های اجتماعی از دیدگه آموزه های قرآن و ارائة مکانیزم های اثرگذاری آن بر کنترل کجروی نیازمند تحقیق مستقلی است.
4-10-2-2- حمایت از قربانی کجروی
قران کریم در آیات مختلف به مواردی اشاره دارد که برای حفاظت از قربانی کجروی است. مواردی از قبیل رعایت حریم عفت و حجاب توسط زنان؛ محکم کردن قراردادهای مالی؛ دور نگه دااشتن افراد خطرناک از جامعه؛ لزوم حفظ آبروی انسانها در جامعه؛ محافظت از اشخاص در برابر کجروان و … که در کدگذاری محوری و نمودار، نشان داده شده است. بیان تفصیلی حمایت از قربانی کجروی از دیدگاه آموزه های قرآن نیازمند تحقیق مستقلی است.
نمودار شماره 9: حمایت اجتماعی
نتایج
فرایندها
مؤلفه ها
زمینه ها
کنترل کجروی
جلوگیری از بازگشت کجرو به کجروی
حمایت اجتماعی
جامعه پذیری مجدد
حمایت از قربانی کجروی: مسئولیت پذیری نظام سیاسی در حفظ امنیت و محافظت از مردم؛ تدابیر حمایتی در امور اقتصادی؛ تدابیر حمایتی برای حفاظت از زنان؛ آگاه سازی اشخاص از خطرها و لزوم مواظبت از خود
حمایت عمومی: مسئوليت پذير بودن مردم و حکومت در قبال مشكلات ديگران؛ تأمین نیازهای اشخاص در جامعه توسط آحاد جامعه؛ اهتمام نظام سیاسی به رفع مشکلات اقتصادی مردم؛ کم کردن آثار منفی فقر در زندگی اشخاص
حمایت اجتماعی

4-11- بازگرداندن کجرو از کجروی (جامعه پذیری مجدد)
در مراجعه به تمام آیات قرآن کریم، سعي شد آیات مربوط به بازگشت اشخاص از کجروی، استخراج و مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در نهايت مجموعة «آیات مرتبط با این موضوع»، برای آگاهی از دیدگاه قرآن در این باره، مطالعه و كدگذاري شد و عنوان گزینشی «بازگشتن کجرو از کجروی» برای مجموع کدها انتخاب گردید.
4-11-1-کد گذاری اولیه
از بررسي داده‌ها در مرحله كدگذاري اوليه يا كدگذاري باز با استفاده از313 آیة قرآن، تعداد 81 مفهوم به دست آمد. اين مفاهيم بيانگر ديدگاه قرآن در رابطه با بازگرداندن کجرو از کجروی(جامعه پذیری مجدد)است. نتايج كدگذاري باز در جدول شماره يك ارائه مي‌شود.
جدول شماره 1
کد محوری
کد اولیه
متن انتخابی
متن آیه
تشویق کجروان برای بازگشت از کجروی
آمرزش گناهان و برخوردار شدن از بهشت
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به درگاه خدا توبه‌ای راستین کنید، امید است که پروردگارتان بدیهایتان را از شما بزداید و شما را به باغهایی که از زیر [درختان] آن جویبارها روان است درآورد
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به درگاه خدا توبه‌ای راستین کنید، امید است که پروردگارتان بدیهایتان را از شما بزداید و شما را به باغهایی که از زیر [درختان] آن جویبارها روان است درآورد. … 603
تشویق کجروان برای بازگشت از کجروی
برخوردار شدن از باران رحمت و افزایش توانایی
ای قوم من، از پروردگارتان آمرزش بخواهید، سپس به درگاه او توبه کنید
«و ای قوم من، از پروردگارتان آمرزش بخواهید، سپس به درگاه او توبه کنید [تا] از آسمان بر شما بارش فراوان فرستد و نیرویی بر نیروی شما بیفزاید، و تبهکارانه روی بر مگردانید.» 604
تشویق کجروان برای بازگشت از کجروی
برخورداری از باران پی در پی و باغها و نهرها ؛ حمایت شدن به اموال و پسران
از پروردگارتان آمرزش

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع اجتماعی و سیاسی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع کجروان، من،، بازگشتن، پروردگارتان