تحقیق رایگان با موضوع حمایت اجتماعی، تهاجم فرهنگی، اجرای عدالت، کنترل اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

نظر معنايي در قالب مقولات عمده طبقه بندي مي‌شوند. اين مقولات از سطح بالاتري از انتزاع برخوردارند و دومين مرحله در جهت«رويش نظريه» هستند. در جدول زير اين مقولات عمده و مؤلفه هاي تشكيل دهنده آنها آورده شده است:

مؤلفه ها
کد محوری
امانتدار؛ امین بودن؛ انتقاد پذیری و پذیرش مسئولیت عملکرد خویش؛ اهل دعا و تضرع به درگاه خداوند؛ برخوردار از علم و حکمت؛ پیشینة مشخص داشتن؛ تابع هوا و هوس نبودن؛ به یاد خدا بودن؛ توانایی حل و فصل امور؛ توانایی علمی و جسمی؛ توقع تشویق بی جا نداشتن؛ سوابق خوب داشتن؛ صبور بودن، یقین داشتن به آیات خداوند؛ صلاحیت نداشتن کجروان برای ریاست؛ عالم بودن؛ عجله نکردن در اظهار نظر و اقدام؛ علم و حکمت؛ قوی بودن؛ قوی و امین؛ هماهنگی بین گفتار و رفتار؛ مسرف و افراطگر نبودن؛ نرمخو بودن با مردم؛
ویزگیهای کارگزار
اجرای امر به معروف و نهی از منکر؛ اجرای عدالت؛ اجرای عدالت قضایی؛ از بین بردن ابزار کجروی؛ استفاده از امکانات برای پیشرفت؛ استفاده از تخصص های مختلف و ظرفیت های موجود جامعه؛ استفاده از قدرت؛ استفاده از قدرت برای بازگرداندن کجروان از کجروی؛ استفاده مناسب از نعمتهای الهی؛ ایجاد رابطة عاطفی با همنوایان؛ ایجاد شغل مناسب برای مردم؛ بازخواست و توضیح خواستن از کارگزار؛ درخواست بخشش برای خطاکاران؛ برخورد عاطفي با مردم؛ برخورد محبت آمیز با همنوایان ؛ برقراری امنیت؛ برقراری امنیت جاده ها برای مسافرت؛ برقراری امنیت جانی؛ برقراری امنیت شهرها؛ برنامه ریزی صحیح اقتصادی برای تأمین نیازهای اقتصادی مردم؛ برنامه ریزی و آینده نگری؛ به کار گیری وسائل؛ پاداش دادن به همنوایان؛ پاسخگو بودن؛ پذیرش عذر کارگزار توسط مسئول بالاتر پس از جبران اشتباه؛ پرداخت به موقع مزد کارگر؛ پرداخت زکات؛ پیروی نکردن از نقطه نظرات کجروان؛ پیشگامی در عمل به آرمان ها و اهداف؛ پیگیر اصلاح کار مردم؛ تأمین محل سکونت برای مردم؛ تأمین نیازهای اقتصادی محرومان؛ تأمین نیازهای اقتصادی و رفاه اجتماعی؛ تأمین نیازهای کارگزاران جامعه؛ تبعیت نکردن از مفسدان؛ تشویق انسانها به کار و تلاش؛ تقاضای بخشش برای خود از خداوند در مواد عدم توانایی بر جلوگیری از کجروی؛ تقسیم مناسب منابع اقتصادی؛ تلاش مستمر و پیگر برای هدایت افراد جامعه؛ توبیخ کارگزارانی که تحت مدیریت آنان کجروی شکل گرفته است؛ توجه به امنیت اجتماعی؛ توجه به بستگان و اطرافیان؛ توجه به پاداش های معنوی به جای پاداش های دنیوی؛ توجه به تهاجم فرهنگی دشمن؛ توجه به خواسته های مردم؛ توجه به صلاحیت اشخاص در واگذاری مسئولیت به آنها؛ توجه به میزان سن لازم برای تصدی امور؛ توجه به بهنجار بودن اطرافیان خود؛ توضیح خواستن از کارگزار در موارد تخلف؛ جبران خطا و اشتباه؛ جلب همکاری مردم در کارهای مهم؛ جلوگیری از افراط گرایی؛ جلوگیری از انحراف در ساخت اقتصادی؛ جلوگیری از تهاجم فرهنگی کافران؛ جلوگیری از کجروی؛ حمایت از همنوایان؛ حمایت نکردن از کارگزاران خائن؛ حمایت نکردن از کجروان؛ دفاع از مردم در برابر دشمن؛ دفاع نکردن از کجروان؛ رابطه عاطفی شدید داشتن با همنوایان؛ راست آزمایی گفتار زیر دستان در دفاع از خود؛ گوش دادن به پاسخ کارگزاران در دفاع از خود؛ رعایت مصلحت مردم در اطلاع رسانی به آنان؛ رفع اتهام از متصدی مسئولیت؛ زیاده روی نکردن در کارها؛ سرعت داشتن در انجام کارها؛ شناخت دقیق از افراد برای واگذاری مسئولیت به آنان؛ شناسایی عوامل کجروی؛ عدم استفاده ابزاري از ارزش هاي ديني؛ عدم انتخاب همکاران از میان گمراه کننده گان؛ علت یابی تخلف کارگزار؛ فراهم آوردن امکان بهنجار ارضای نیازهای جنسی؛ فراهم آوردن زمینه برای تأمین نیازهای جسمی؛ فراهم ساختن زمینة پذیرش کجروان در صورت بازگشت از کجروی؛ فراهم ساختن عوامل آرامش در جامعه؛ فراهم ساختن وسایل لازم برای رشد معنوی مردم؛ نظارت اجتماعی؛ لزوم دقت و احتياط در زمينه امور مرتبط با سرنوشت و امنيت؛ مبارزه با کجروی به همراه ارائه راه حل عملی و مشروع رفع نیاز؛ مجازات کجروان؛ مراجعه به متخصص برای فهم دین؛ مشورت کردن با افراد متخصص؛ مشورت کردن با مردم؛ مشورت نگرفتن از افراد نادان؛ ممانعت از تبدیل شدن ثروت به ارزشی برای رسیدن به قدرت؛ واگذار نکردن مسئولیت به افراد به سبب تمکن مالی شخص؛ ممانعت از ارضای نابهنجار نیازهای جنسی؛ ممانعت از ایجاد مکانهایی برای کجروی؛ ممانعت از به قدرت رسیدن کجروان ظاهر ساز؛ ممانعت از تخريب فرهنگي؛ ممانعت از تفسیر نادرست معارف دینی؛ ممانعت از ریاست کجروان بر مردم؛ نظارت بر عملکرد زیر دستان؛ نفی اشرافی گری؛ نفی تشویق بیجا؛ واگذار نكردن امكانات به يك گروه خاص؛ هنجارگذاری؛ یاد دادن و آموزش برای یافتن شغل؛
وظایف کارگزار

4-9-2-1- ویژگیهای کارگزار و وظایف او
قران کریم در آیات مختلف، صفاتی مانند علم و حکمت، امین بودن، کاردان بودن و … را برای کارگزاران جامعه لازم می داند. کارگزار با برخورداری از این صفات، می تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد و در جهت کنترل جامعه از کجروی های اجتماعی موفق باشد. همچنین وظایف متنوع و متعددی را قرآن برای حاکمان و کارگزاران تعیین کرده است که انجام این وظایف به انسانها کمک می کند، با تبعیت از هنجارها به کمال مطلوب خود برسند؛ ویژگیها و وظایف کارگزاران در کدگذاری محوری و نیز نمودار نشان داده شده است. بررسی کامل ویژگیها و وظایف کارگزاران از دیدگاه قرآن و نشان دادن مکانیزم های اثرگذاری آن بر کنترل کجروی نیازمند تحقیق مستقلی است.
نمودار شماره 8: انتخاب کارگزاران شایسته و کاردان
نتایج
مؤلفه ها
زمینه ها
اجرای صحیح فرایند کنترل اجتماعی رسمی
حمایت مناسب از اجرای فرایند کنترل اجتماعی غیر رسمی
دارا بودن تخصص و تعهد کافی برای مسئولیت مورد نظر
آشنا بودن با وظایف مسئولیت مورد نظر
وظیفه شناس بودن و اهتمام به اجرای وظایف
انتخاب کارگزاران شایسته و کاردان

4-10- حمایت اجتماعی
در مراجعه به تمام آیات قرآن کریم، سعي شد، آیاتی را که در آنها، موارد حمایتی از اشخاص در معرض خطر کجروان و نیز حمایت از افراد ضعیف جامعه مد نظر قرار گرفته است، استخراج و مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در نهايت مجموعة «آیات مرتبط با این موضوع»، برای آگاهی از دیدگاه قرآن در این باره، مطالعه و كدگذاري شد و عنوان گزینشی «حمایت اجتماعی» برای مجموع کدها انتخاب گردید.
4-10-1- کد گذاری اولیه
از بررسي داده‌ها در مرحله كدگذاري اوليه يا كدگذاري باز با استفاده از 115 آیة قرآن، تعداد 41 مفهوم به دست آمد. اين مفاهيم بيانگر ديدگاه قرآن در این باره است. نتايج كدگذاري باز در جدول شماره يك ارائه مي‌شود.
جدول شماره 1
کد اولیه
متن انتخابی
متن آیه
انفاق به خویشاوندان، یتیمان، بینوایان، در راه‌ماندگان و گدایان
و مال [خود] را با وجودِ دوست داشتنش، به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان و گدایان و در [راهِ آزاد کردن] بندگان بدهد
نیکوکاری آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و [یا] مغرب بگردانید، بلکه نیکی آن است که کسی به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب [آسمانی] و پیامبران ایمان آوَرَد، و مال [خود] را با وجودِ دوست داشتنش، به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان و گدایان و در [راهِ آزاد کردن] بندگان بدهد، … آنان همان پرهیزگارانند. 567
انفاق مالی
از آنچه بدیشان روزی داده‌ایم، نهان و آشکارا انفاق می‌کنند، امید به تجارتی بسته‌اند که هرگز زوال نمی‌پذیرد.
در حقیقت، کسانی که کتاب خدا را می‌خوانند و نماز برپا می‌دارند و از آنچه بدیشان روزی داده‌ایم، نهان و آشکارا انفاق می‌کنند، امید به تجارتی بسته‌اند که هرگز زوال نمی‌پذیرد. 568
اهتمام دین به رفع مشکل اقتصادی
و در اموالشان برای سائل و محروم حقّی [معیّن] بود.
و در اموالشان برای سائل و محروم حقّی [معیّن] بود. 569
بخشیدن قرض مقروض
بخشیدن مبلغ قرض داده شده در صورت ناتوان بودن مقروض از پرداخت
و اگر [بدهکارتان] تنگدست باشد، پس تا [هنگام] گشایش، مهلتی [به او دهید] و [اگر به راستی قدرت پرداخت ندارد،] بخشیدن آن برای شما بهتر است- اگر بدانید. 570
برقراری روابط حمایتی اجتماعی با طبقات پایین جامعه
همانان که در اموالشان حقّی معلوم است. برای سائل و محروم
و همانان که در اموالشان حقّی معلوم است. برای سائل و محروم. 571
بهره گیری از خصلت نفع طلبی و خیر خواهی انسان ها
اگر خدا را وامی نیکو دهید، آن را برای شما دو چندان می‌گرداند
اگر خدا را وامی نیکو دهید، آن را برای شما دو چندان می‌گرداند و بر شما می‌بخشاید، و خدا [ست که] سپاس‌پذیر بردبار است. 572
تشویق قرض دادن به دیگران
چند برابر شدن اموال قرض داده شده برای قرض دهنده
کیست آن کس که به [بندگانِ] خدا وام نیکویی دهد تا [خدا] آن را برای او چند برابر بیفزاید؟ و خداست که [در معیشت بندگان] تنگی و گشایش پدید می‌آورد و به سوی او بازگردانده می‌شوید. 573
توبیخ ترغیب نکردن به خوراک دادن به بینوا
تکذیب کنندة قیامت به غذا دادن به بینوا ترغیب نمی کند
آیا کسی را که [روزِ] جزا را دروغ می‌خواند، دیدى … و به خوراک دادن بینوا ترغیب نمی‌کند. (1و3) 574
توبیخ خود داری کننده گان از پرداخت زکات
وای بر نمازگزارانی که از دادن زکات خودداری می کنند
پس وای بر نمازگزاران… و از [دادن] زکات [و وسایل و ما یحتاج خانه] خودداری می‌ورزند. 575
توبیخ راندن یتیمان
تکذیب کننده گان قیامت یتیمان را به سختی می رانند
آیا کسی را که [روزِ] جزا را دروغ می‌خواند، دیدى ؛ این همان کس است که یتیم را بسختی می‌راند 576
توبیخ کسانی که انفاق نمی کنند
بر خوراک دادن به بینوا تشویق نمی کنند
و بر خوراک [دادن] بینوا همدیگر را بر نمی‌انگیزی 577
حمایت از ایتام
به مال یتیم- جز به بهترین وجه- نزدیک مشوید
و به مال یتیم- جز به بهترین وجه- نزدیک مشوید تا به رشد برسد، و به پیمان [خود] وفا کنید، زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد. 578
کم کردن آثار منفی فقر در زندگی اشخاص
مهلت دادن به بدهکار در صورت تنگدستی و بخشیدن قرض به او در صورت ناتوانی
و اگر [بدهکارتان] تنگدست باشد، پس تا [هنگام] گشایش، مهلتی [به او دهید] و [اگر به راستی قدرت پرداخت ندارد،] بخشیدن آن برای شما بهتر است- اگر بدانید. 579
لزوم حفظ شخصیت مددجو توسط انفاق کننده
صدقه‌های خود را با منّت و آزار، باطل مکنید،
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، صدقه‌های خود را با منّت و آزار، باطل مکنید، مانند کسی که مالش را برای خودنمایی به مردم، انفاق می‌کند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارد. پس مَثَلِ او همچون مَثَلِ سنگ خارایی است که بر روی آن، خاکی [نشسته] است، و رگباری به آن رسیده و آن [سنگ] را سخت و صاف بر جای نهاده است. آنان [ریاکاران] نیز از آنچه به دست آورده‌اند، بهره‌ای نمی‌برند و خداوند، گروه کافران را هدایت نمی‌کند. 580
مسئوليت پذير بودن در قبال مشكلات ديگران
در حقیقت مؤمنان با هم برادرند، پس میان برادرانتان را سازش دهید و از خدا پروا بدارید
در حقیقت مؤمنان با هم برادرند، پس میان برادرانتان را سازش دهید و از خدا پروا بدارید، امید که مورد رحمت قرار گیرید. 581
مهلت دادن به مقروض
مهلت دادن به بدهکار تنگدست
و اگر [بدهکارتان] تنگدست باشد، پس تا [هنگام] گشایش، مهلتی [به او دهید] و [اگر به راستی قدرت پرداخت ندارد،] بخشیدن آن برای شما بهتر است- اگر بدانید. 582
اجازه دفاع دادن به مظلوم
خداوند، بانگ برداشتن به بدزبانی را دوست ندارد ، مگر ]از] کسی که بر او ستم رفته باشد
خداوند، بانگ برداشتن به بدزبانی را دوست ندارد، مگر ]از] کسی که بر او ستم رفته باشد، و خدا شنواىِ داناست. 583
اجتناب از سپردن اموال به افراد غیر مطمئن
اموال خود را- که خداوند آن را وسیله قوام [زندگی] شما قرار داده- به سفیهان مدهید
و اموال خود را- که خداوند آن را وسیله قوام [زندگی] شما قرار داده- به سفیهان مدهید، و [لی] از [عواید] آن به ایشان بخورانید

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع اجتماعی و سیاسی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع کجروان، من،، بازگشتن، پروردگارتان