تحقیق رایگان با موضوع حقوق انگلیس، شخص ثالث، دارایی ها، حق تصرف

دانلود پایان نامه ارشد

اقوی از بستانکار در مقایسه با متدهای سنتی عقود توثیقی، پیش بینی شده است که معمولاً حاوی دو شرط است:
اول- در معاملات داد و ستدی بین فروشنده و خریدار، تصرف اموال منتقل شده، به فروشنده تعلق می گیرد تا برای وی مشروط به سپری شدن سررسید و عدم پرداخت دین توسط بدهکار، مالکیت مال مورد انتقال حفظ گردد.
دوم- توافق طرفین بر شرطی نظیر هبه مشروط؛ بدین نحو که به شرط حدوث پرداخت تعهد توسط وثیقه گذار،مال مورد معامله به خریدار هبه می شود.266
افزون بر مطالب گفته شده که توضیح جایگاه و کاربرد هریک، به تفصیل ذکر خواهد شد، در حقوق انگلیس علاوه بر عقود توثیقی که منشأ قراردادی دارند، وثیقه قهری (Non-contractual security) نیز به رسمیت شناخته شده است؛ بدین معنا که برخی اَشکال وثیقه گاه خود به خود و قهراً، شکل می گیرند؛ برای مثال اگر وام گیرنده برای کالاها و خدماتی که اعتباری خریداری نموده است بدهی اش را نپردازد و یا قادر به بازگرداندن وام نباشد، گاه قانون به وام دهنده ، صرف نظر از آن که نامبرده مالی از اموال متعهد را در تصرف داشته باشد یا نه، این فرصت و مجوز را اعطاء نموده است حقوقش را جهت استرداد طلب بر علیه دارایی و اموال متعهد یا ضامن (گروگذار ثالث)اعمال نماید.267 بنابراین ممکن است بسیاری از قواعد وثایق قراردادی در وثایق غیرقراردادی اعمال گردد.
وثیقه ایقاعی (Unilateral security)نیز نوعی دیگر از وثیقه است؛ آن هنگامی است که بستانکار به موجب توافق یکجانبه268 یا حکم قضایی محاکم، بخواهد امتیازاتی را از بدهکار، کسب نماید و وی بموجب شروط عقد وثیقه ای، ملزم شود تا کالاها و خدماتی را برای طلبکار بعنوان وثیقه گیرنده، تهیه و تدارک بیند که در عمل چنین وثیقه ای نادر و غیرمحتمل است؛269 طریقه ای که در حقوق ایران هیچگاه حتی تحت عنوان وثیقه قضایی شناخته نمی شود.
لازم به ذکر است به جهت آن که تحت حقوق عرفی اینگونه توافقات یکجانبه تحت بخش 85 معاهده EEC270 اصولاً خود به خود و قهراً باطل هستند از زیرمجموعه عقود توثیقی خارج می شوند271 و طبیعتاً مورد بحث ما قرار نمی گیرند.
علاوه بر قالب های وثیقه ای گفته شده که، برای منظور توثیق مورد استعمال قرار می گیرند، گاه برخی تأسیسات حقوقی، اهداف توثیقی دارند؛ برای نمونه می توان در حقوق انگلیس به تأسیس Trust اشاره کرد؛ آن تأسیسی است در حقوق آنگلوساکسون که شخصی مالی را بعنوان ودیعه و امانت به شخص دیگری واگذار می نماید و متعهد می گردد تا امور خاصی را نسبت به شخص ثالث انجام دهد و یا بطور کلی اموری را که مورد نظر مؤسس بوده است بجا آورد، همانطور که ملاحظه می شود با انتقال دارایی به بستانکار، مال مورد نظر بازداشت و توقیف می شود تا ایفای تعهدات متعهد نسبت به متعهدله مورد تضمین و وثوق قرار بگیرد. لیکن از آنجا که تکنیک ذخیره مالکیت در یکی از اَشکال خود، گاه ممکن است به قرارداد امانت مربوط شود در مبحث شرط ابقاء و ذخیره مالکیت گنجانده و بررسی می شود.272
در نوشتار حاضر طی شش گفتار مجزا مجموعه نهادهای توثیقی یادشده در حقوق انگلیس و مصادیقی از وثایق تجاری شامل سهام شرکت های سهامی و اسناد تجاری در معنای خاص مورد توضیح قرار خواهد گرفت.
گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس
مفهوم عینی بودن قراردادها در حقوق انگلیس، چندان مورد استقبال حقوقدانان و قانونگذاران قرار نگرفته است، بطوری که تنها یک شکل از عقود توثیقی تحت عنوان Pledge که اختصاص به توثیق اموال مادی دارد، نیازمند قبض و تصرف وثیقه گیرنده قلمداد شده است که اصطلاحاً عقد عینی نامیده می شود.273
قرارداد مزبور به معنای یک عقد وثیقه ای عبارت است از: وثیقه گذار مال مادی و موجودی را بعنوان تضمین انجام یک تعهد مالی در استیلاء وثیقه گیرنده قرار دهد تا در صورت عدم بازپرداخت تعهد، حقوق بستانکار از محل مال معین، استیفاء گردد و در صورت ایفای تعهد، وثیقه گیرنده تصرف و اختیار مال را به وثیقه گذار بازگرداند. بنابراین عقد Pledge حاوی دو رکن عینیت مورد وثیقه و قبض آن می باشد که در ذیل توضیح خواهیم داد.
بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه
حقوقدانان انگلیس، اموال را به دو دسته ی اموال منقول و غیرمنقول تقسیم می کنند که اموال منقول، خود به دو دسته ی اموال منقول مادی نظیر کتاب و هر مال ملموس قابل تصرف مادی دیگر (مورد تصرف یا choosen in possession)و نیز اموال منقول غیرمادی، نظیر اسناد براتی و بسیاری از مصادیق حقوق مالکیت های فکری (حقوق موضوع دعوا یا chooses in action)تقسیم می شوند.274 عقد مزبور در حقوق انگلیس، مختص اموال غیر منقول (real property)و نیز اموال شخصی یا منقول (Personal property)از نوع اموال عینی و مادی مورد تصرف است، ولی حقوق موضوع دعوا یعنی اموال منقول و غیرمنقولی که غیرمادی هستند (Incorporeal or Intangible assets)ولی دارای ارزش مالی هستند، اعم از غیرمادی مطلق و غیرمادی اسنادی را دربرنمی گیرد.275 عقد یاد شده در سرتاسر اروپا، مترادف با وثیقه تصرفی (Possessory security) می باشد276 که وثیقه گیرنده را محقّ می کند تا از دارایی توقیف شده بصورتی که حق تقدم و ارجحیت داشته باشد، جبران خسارت و استیفاء حق نماید. لذا قرارداد pledge اصولاً در دارایی های غیرمنقول و منقولی که جنبه مادی و خارجی داشته باشند277 ایجاد استیثاق می نماید. لذا عقد مزبور محدودیت هایی درخصوص مورد وثیقه (Pawn)در صورتی که غیرمادی و اعتباری باشند، نظیر دیون و اموالی که در آینده بدست می آیند، بوجود آورده است. به همین خاطر از قرن 19 میلادی به بعد که انواع متنوعی از وثایق خاص غیر تصرفی معرفی شد، وثیقه تصرفی در حقوق انگلیس و دیگر کشورهای صنعتی کاربرد خود را از دست داد و کمتر مورد استفاده اشخاص قرار گرفت.278
بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه
در عقد Pledge مالکیت مال مورد وثیقه به وثیقه گیرنده انتقال نمی یابد، لیکن مال مزبور می بایست به تصرف و قبض متعهدله درمی آید تا در صورتی که وثیقه گذار از ایفای تعهد خود در زمان معقول پس از سررسید، امتناع نماید وثیقه گیرنده حق فروش مال مورد وثیقه را داشته باشد.279 در قرارداد یاد شده حکم لزوم قبض مورد وثیقه از چنان اهمیتی برخوردار است که اگر وثیقه گیرنده قبل از پرداخت دین از سوی متعهد و یا مأذون از جانب وی، مال موضوع قرارداد وثیقه را به وثیقه گذار بازگرداند، متعاقب عدم ایفای دین در سررسید، حق فروش مال مورد وثیقه را از دست می دهد و همانند طلبکار عادی و بدون داشتن حق عینی، می بایست بر اساس سند ذمه ای برای وصول طلب خود اقدام نماید.280 فلذا پس از حکم به لزوم عینیت مورد وثیقه که در خصوص اموال منقول و غیرمنقول مادی صدق می کند، توثیق آن ها زمانی دارای اعتبار و اثر حقوقی خواهد بود که در خصوص اموال منقول به قبض واقعی و فیزیکی وثیقه گیرنده داده شوند و در خصوص اموال غیرمنقول به قبض حکمی یا معنوی با اقباض اسناد و مدارک آن ها صورت پذیرد.
گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس
در ماده 205 قانون حقوق اموال انگلیس مصوب 1925281 آمده است: «رهن282 شامل هرنوع گرو یا حق حبس است که نسبت به هر مالی به منظور تضمین مبلغی پول یا ارزش مالی برقرار می شود».283 مطابق ماده مذکور، قرارداد Mortgage هرنوع مالی اعم از اموال غیرمنقول و منقول284 مادی و حقوق موضوع دعوا نظیر اسناد براتی، اموال اعتباری و فکری را بعنوان مصادیق اموال قابل توثیق، مورد پذیرش قرار داده است. از حکم یاد شده عدم لزوم قبض مورد وثیقه استنتاج می شود؛ زیرا درخصوص اموالی نظیر آفریده های فکری و دارایی های آتی که وجود بالفعل و مادی ندارند، عقیده بر لزوم قبض مادی یا اعتباری آن ها، علی رغم به رسمیت شناخته شدن امکان توثیق آن ها در ماده فوق الذکر، عدم امکان انعقاد عقد وثیقه ای یاد شده را نتیجه می دهد؛ حکمی که به روشنی با ماده ی مزبور مخالفت خواهد داشت. بنابراین عقد وثیقه ای Mortgage، قراردادی است که اجرا و آثار اختصاصی ویژه ای ندارد.285 بدین معنا که طرفین قرارداد در تعیین موضوعات و جزئیات آن آزادی گسترده ای دارند؛ برای مثال، مال بازداشت شده (مورد وثیقه)می تواند بنا به توافق طرفین بدون انتزاع ید از وثیقه گذار (متعهد یا شخص ثالث)در تصرف وی باقی بماند و یا در قبض و تصرف وثیقه گیرنده باشد. بنابراین اگرچه به جهت انتقال موقت مالکیت مورد وثیقه به متعهدله، وی حق تصرف مال موضوع وثیقه را نیز دارا می باشد، لیکن غالباً حق تصرف به وثیقه گذار که ممکن است شخص ثالث باشد، اعطاء می شود؛ زیرا همانطور که گفته شد تنها استثناء میان مجموعه عقود توثیقی که عقد عینی تلقی گردد، قرارداد pledge است که مورد وثیقه می بایست عینیت داشته باشد و لزوماً به تصرف و قبض وثیقه گیرنده داده شود.
در حقوق انگلیس نیز یکی از مهم ترین مؤلفه های عقد وثیقه ای، امکان استفاده از دارایی های توثیق شده (Collateral)وثیقه گذار برای در امنیت قرار دادن طلب بستانکار می باشد؛ برای این منظور با انعقاد عقد مزبور براساس ماده 110 قانون حقوق اموال انگلیس مصوب 1925، مالکیت مال مورد وثیقه – که محدودیتی از نظر نوع و مصادیق آن، جهت وثیقه گذاری وجود ندارد- به وثیقه گیرنده انتقال می یابد، گرچه وی تعهد و التزام قانونی دارد تا در صورت پرداخت دین در موعد، مالکیت مال مزبور را مجدداً به وثیقه گذار بازگرداند.286 لیکن در صورت عدم ایفای تعهد در سررسید، وثیقه گذار حقی نسبت به آن نخواهد داشت و وثیقه گیرنده ولو بدون دستور دادگاه حق فروش مورد وثیقه را خواهد داشت؛ مگر در صورت ورشکستگی متعهد که فروش مال مورد وثیقه از طریق دا

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع حقوق انگلیس، خسارت تأخیر، دارایی ها، شخص ثالث Next Entries پایان نامه درباره اضطراب اجتماعی، اختلال اضطراب اجتماعی، نظم جویی، نظم جویی شناختی هیجان