تحقیق رایگان با موضوع جامعه آماری، استان تهران، یادگیری سازمانی، گرایش کارآفرینانه

دانلود پایان نامه ارشد

انتخاب روش تحقیق مناسب برای انجام پژوهش است. انتخاب روش تحقیق به عهده محقق است كه البته با توجه به موضوع و نوع تحقيق تعيين مي‌شود. او باید در انتخاب روش صحیح تحقیق حساسیت لازم به عمل آورد(دانایی فرد و همکاران، 1389). در فصل حاضر، ابتدا روششناسي پژوهش با ملاحظه نوع و روش پژوهش مورد بررسی قرار گرفته، سپس فرایند تحقیق که شامل تبیین جامعه و نمونه است، بیان گردیده است. در ادامه فرایند تهیه پرسشنامه، روایی و پایایی آن محاسبه و در پایان به تكنيكهاي بكارگرفته شده در انجام پژوهش اشاره شده است.

3-2- روش تحقيق

روش تحقيق مجموعهاي از قواعد، ابزار و راههاي معتبر (قابل اطمينان) و نظام يافته براي بررسي واقعيتها، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است(خاکي، 1387). در تحقیقات به طور کلی 3 هدف کاربردی(حل کردن يک مشکل متداول و معمول در محيط کار)، توسعه ای(افزایش دانش در خصوص متغیرهای موجود) و بنیادی(کشف دانش جدید) وجود دارد(دانایی فرد، همکاران، 1387). از آنجا که در تحقيق حاضر به دنبال بررسي تاثیر گرایش کارآفرینانه، نوآوری و یادگیری سازمانی بر میزان صادرات می باشد؛ لذا جهت گیریاش توسعهای و از آنجا که این مساله در شرکت های کوچک و توسط استان تهران صورت گرفته تا در نهایت راهکارهایی برای این شرکت ها ارائه دهد؛ جهت گیریاش کاربردی است. از طرفی استراتژیهای تحقیق به چند دسته تقسیم می شود که از جمله میتوان به پژوهش پیمایش(توصیف نگرشها، افکار، رفتارها يا خصيصههاي جامعه به کمک سنجش نمونه)، پژوهش همبستگی(بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق) اشاره کرد(دانایی فرد، همکاران، 1387). از آنجا که در این تحقیق محقق قصد دارد تا با توزیع پرسشنامه در میان بخشی شرکت های کوچک و توسط استان تهران، وضعیت کلی آن ها را توصیف کنند، لذا استراتژی این تحقیق پیمایشی است. همچنین از آنجا که برای آزمون فرضیات اصلی و فرعی تحقیق به دنبال بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تحقیق می باشد؛ لذا در این پژوهش از استراتژی همبستگی استفاده شده است. بعلاوه مبانی نظری این تحقیق که به کمک روش کتابخانه ای و با ابزار مقالات و کتاب ها و سایت ها و… بدست آمد. همچنین دادههای مورد نیاز برای آزمون فرضیات تحقیق نیز به کمک روش میدانی و با ابزار پرسشنامه بدست آمد.

3-3- جامعه آماري

جامعه گروهي از افراد می باشد که از يک خصوصيت مشترک برخوردارند که آنها را از ديگر گروهها متمايز ميسازد(دانايي فرد و ديگران 1387). جامعه آماری ممکن است محدود یا نامحدود باشد، اگر بتوان واحدهای یک جامعهی آماری را شمارش کرد و نتیجه را با یک عدد معین n بیان نمود، آن جامعه آماری را محدود گویند، اما اگر نتوان واحدهای یک جامعه آماری را شمارش کرد آن جامعه آماری را نامحدود گویند. جامعه آماری در این تحقیق شامل شرکت های کوچک و توسط استان تهران میباشند که به امر صادرات مشغول می باشند. طبق آمار شرکت شهرک های صنعتی استان تهران این شرکت ها در زمستان 1394، به 288 شرکت رسیده اند که در 5 گروه مختلف مشغول به فعالیت می باشند.

جدول 3-1- تعداد شرکت ها به تفکیک نوع فعالیت
جامعه
نمونه
غذایی
41
بسته بندی
32
پوشاک و نساجی
71
پلیمر
110
متفرقه
34
کل
288
3-4- محاسبه نمونه

نمونهبرداری، فرایند گزینش و انتخاب تعداد محدودی از اعضای جامعه است؛ طوری که پژوهشگر با بررسی نمونه و درک خصوصیات یا ویژگیهای آزمودنیهای نمونه، قادر به تعمیم خصوصیات یا ویژگیها به عناصر جامعه خواهد شد(دانایی فرد و همکاران، 1387). در واقع نمونه، گروهی از اعضای یک جامعه تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آن حاصل میشود(سکاران، 1390). با توجه به حجم جامعه 288 نفری تحقیق، حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران برای جامعه محدود به دست آمده است که به کمک فرمول زیر بدست می آید:
n= (N×z_(α/2)^2×p(1-p))/(ε^2 (N-1)+ z_(α/2)^2×p(1-p)) (فرمول 3-1 )
که در آن،
N= حجم جامعه که برابر با 288 واحد میباشد.
P= نسبت موفقیت که میزان آن اگر قابل حدس نباشد، 5/0 درنظر گرفته میشود.
Ԑ = دقت مورد نظر که در این تحقیق 5 درصد در نظر گرفته شد
Z= مقدار احتمال نرمال استاندارد (که بر اساس جدول احتمال های نرمال استاندارد 96/1 میباشد).
α = سطح خطا؛ که از آنجا که سطح اطمینان 95% درنظر گرفته شده، سطح خطا 05/0 درنظر گرفته میشود.

n=(288×〖1.96〗^2×0.5×0.5)/(〖0.05〗^2 (287)+(〖1.96〗^2×0.5×0.5))=166
با توجه به نتایج فرمول بالا، حجم نمونه 166 نفر تخمین زده شده است. لازم به ذکر است محقق این افراد را به کمک شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه بندی نامتناسب برمبنای نوع فعالیت انتخاب نموده است که در جدول زیر بیان شده است.

جدول 3-2- نسبت سهم هريک از طبقات جامعه آماري براي نمونهگيري

جامعه
درصد هر گروه
نمونه
غذایی
41
14%
23
بسته بندی
32
11%
18
پوشاک و نساجی
71
24%
40
پلیمر
110
38%
63
متفرقه
34
13%
22
کل
288
100%
166

3-5- روشهاي گردآوري اطلاعات

همان طور که در بخش قبل نیز بدان اشاره شد، روشهاي گردآوري اطلاعات را به طور کلي ميتوان به سه دسته روشهاي کتابخانهاي، ميداني و آزمایشگاهی تقسيم نمود(خاکي، 1387). در اين تحقيق از روش کتابخانهاي مانند مطالعه کتابها، مقالات، مجلات، طرحهاي پژوهشي و اينترنت براي تدوين و نگارش بخش ادبيات موضوع و مباني نظري استفاده شده است. همچنین براي جمعآوري اطلاعات مربوط به آزمون فرضیات پژوهش، از روش ميداني و به کمک پرسشنامه انجام شده است.

3-6- پرسشنامه

پرسشنامه شيوهاي براي بدست آوردن اطلاعاتي خاص در مورد مسئلهاي مشخص ميباشد به گونهاي که اين اطلاعات پس از تجزيه و تحليل و تفسير، باعث ارزيابي بهتر مسئله ميشود(سکاران، 1390). همچنين داناييفرد و ديگران(1387) پرسشنامه را مجموعهاي از قبل تدوين شده ميدانند که پاسخ دهندگان، پاسخهاي خود را درون دامنهاي از گزينههاي معين انتخاب ميکنند. براي جمعآوري اطلاعات مورد نظر جهت آزمون فرضيات و همچنين سنجش نظرات از پرسشنامه استفاده گرديده است. براي تهيه سؤالات پرسشنامه این تحقیق؛ پژوهشگر از چند پرسشنامه استاندارد، مباني نظري و همچنين نظرات اساتيد راهنما، مشاور و اساتيد حوزه بازاريابي بهره گرفت تا پرسشنامه محقق ساخته ای را در خصوص متغیرهای تحقیق طراحی نماید. در مجموع پرسشنامه از دو بخش سؤالات عمومي و سؤالات تخصصي تشکيل گرديده است.
سؤالات عمومي: اين بخش شامل 4 سوال ميباشد که ويژگيهاي جمعيت شناختي پاسخدهندگان را مورد پرسش قرار ميدهد.
سؤالات تخصصي: اين بخش قسمت اصلي پرسشنامه را شامل ميشود و نظرات را در مورد متغیرهای اصلی تحقیق بوسيله طيف ليکرت مورد پرسش قرار ميدهد.

طيف ليکرت يک مقياس فاصلهاي است که از تعدادي عبارت و گزينههاي جوابيه تشکيل شده است(خاکي، 1387). اين طيف به پاسخ دهندگان کمک ميکند که نگرش و باور خود را از طريق انتخاب عبارت مربوط به آن بروز دهند و به اين ترتيب محقق قادر خواهد بود نگرش پاسخگو را تعيين کند. در جدول زير نمونهاي از طيف ليکرت که در پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته به نمايش گذاشته شده است.

جدول 3-3- طيف ليکرت
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
گزينه انتخابي
5
4
3
2
1
امتياز

3-7- اجزاي پرسشنامه

در جدول زیر سؤالات پشتيباني کننده هر يک از این ابعاد بيان شده است.

جدول 3-4- سؤالات پشتيباني کننده هر بعد
متغیر
شاخص
سؤالات
منبع
عملکرد نوآورانه
میزان نوآوری محصولات
1 تا 7
(فرناندز میسا، آلگری، 2014)

میزان نوآوری فرایندها
8 تا 17

میزان نوآوری پروژه
18 تا 21

یادگیری سازمانی
تجربه
22 تا 24

تحمل ریسک
25 تا 27

تعامل با محیط خارجی
28 تا 30

گفتگو
31 تا 33

تصمیم گیری مشارکتی
34 تا 36

گرایش کارآفرینانه
نوآوری
37 تا 39

پیش فعال بودن
40 تا 42

تمایل به رقابت
43 تا 45

میزان صادرات

46 تا 50

3-8- روايي پرسشنامه

روایی عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازهگیری صفتی که پرسشنامه برای اندازهگیری آن طراحی شدهاست و شامل روایی صوری، روایی پیش بینی، روایی محتوا و روایی سازه میباشد(مومنی، قیومی، 1389). در روايي محتوي محقق به دنبال آن است تا ايجاد اطمينان کند که همهي ابعاد و مؤلفههايي که ميتواند مفهوم مورد نظر را انعکاس دهد در آن سنجه وجود دارد. يکي از انواع رواييهاي محتوا، روايي صوري77 ميباشد. روايي صوري به اين مطلب اشاره دارد که سؤالهاي آزمون تا چه حد در ظاهر شبيه به موضوعي هستند که براي اندازهگيري آن تهيه شده است(داناييفرد و ديگران 1387).
با توجه به این که در این تحقیق از تلفیق چند پرسشنامه استاندارد استفاده شده است؛ لذا محقق بعد از ترجمه آن ها، براي بررسي روايي پرسشنامه از روايي صوري استفاده شده است؛ به اين صورت که پرسشنامه به یازده صاحبنظر از جمله استاد راهنما داده شد و از آنان در مورد هر سؤال و توانايي آن سؤال در خصوص ارزيابي هدف مربوطه نظرخواهي شد و با نظر آنان اصلاحات جزئي در پرسشنامه صورت گرفت و در نهايت روايي پرسشنامه توسط آنان مورد تأييد قرار گرفت. همچنین چنانچه در فصل 4 نشان داده خواهد شد، محقق به کمک تحلیل عاملی تاییدی، روایی سازه متغیرهای تحقیق را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد.

3-9- پايايي

به طور کلی دو سؤال مهم در بررسی یافته های یک تحقیق مطرح می شود، اول اینکه نسبت به یافته های تحقیق یک طرح تا چه اندازه می توان اطمینان داشت؟ در پاسخ به این سؤال باید اعتبار درونی تحقیق را مورد نظر قرار دهیم. سؤال دوم این است که تا چه اندازه می توان یافته های تحقیق را به جوامع دیگر و شرایط گوناگون تعمیم داد؟(خاکي، 1387). به عبارت دیگر پایایی یک وسیله اندازهگیری است که عمدتا به دقت نتایج حاصل از آن اشاره میکند. به بیان دیگر، پایایی به دقت، اعتماد پذیری، ثبات یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره میکند. روشهای تعیین پایایی متنوعاند(مومنی، قیومی، 1389). اصولا محققانی که از نرم افزار SPSS استفاده میکنند برای تعیین پایایی تحقیق خود از روش ضریب آلفای کرونباخ بهره میگیرند. در واقع ضریب آلفای کرونباخ نوعی ضریب پایایی است که نشان میدهد چگونه آیتمها در یک مجموعه، به نحو مناسب به یکدیگر گره خوردهاند(دانایی فرد و همکاران، 1387). برای این کار محقق 30 پرسشنامه را در نمونه اولیه تحقیق توزیع و بعد از جمع آوری و استفاده از آزمون آلفای کرونباخ نتایج را در جدول زیر بدست آورد:

جدول 3-5- پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر
متغیر
شاخص
ضریب آلفای کرونباخ
گرایش کارآفرینانه
پیش فعال بودن
84/0

نوآوری
89/0

تمایل به رقابت
92/0

گرایش کارآفرینانه
88/0
عملکرد نوآورانه
میزان نوآوری محصولات
90/0

میزان نوآوری فرایندها
91/0

میزان نوآوری پروژه
88/0

عملکرد نوآورانه
89/0
یادگیری سازمانی
تجربه
86/0

تحمل ریسک
91/0

تعامل با محیط خارجی
87/0

گفتگو
86/0

تصمیم گیری مشارکتی
92/0

یادگیری سازمانی
89/0
میزان صادرات

94/0

لازم به ذکر است که هرچه این مقدار به 1 نزدیکتر باشد، پایایی سازگاری درونی بیشتری است(دانایی فرد و همکاران، 1387). با توجه به این که پایایی هر متغیر و همچنین پایایی کل پرسشنامه بالاتر از 7/0 میباشد(حداقل مقدار مجاز) لذا میتوان مدعی شد که پرسشنامه این تحقیق از پایایی کافی برخوردار میباشد.

3-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این تحقیق از سه نرم افزار SPSS، Lisrel و Excelبرای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. در بخش مرتبط به Excel محقق به ترسیم نمودارهای میله ای برای آمار توصیفی پرداخته است. همچنین از آزمون های زیر در نرم افزار SPSS استفاده شده است:
آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف: این آزمون جهت بررسی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع عملکرد صادرات، عملکرد صادراتی، مهارت های کارآفرینانه، کسب و کار Next Entries منابع و ماخذ مقاله وجوه نقد، وجوه نقد آزاد، جریان وجوه نقد آزاد، بورس اوراق بهادار