تحقیق رایگان با موضوع توسعه گردشگری، صنعت گردشگری، تقسیمات کشوری

دانلود پایان نامه ارشد

موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت دامنه ی آن مشخص باشد. در این فصل ابتدا به روش انجام تحقیق پرداخته می شود، سپس جامعه تحقیق، نمونه آماری و روش نمونه گیری توضیح داده می شوند. پس از آن ابزار جمع آوری اطلاعات و پایایی و روایی آن مورد بررسی قرار گرفته و در پایان به سیمای عمومی شهرستان مورد مطالعه و تبیین وضع موجود بخش های اقتصادی- اجتماعی اشاره شده است.
3-2- جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد( آذر و مؤمنی، 1380).
جامعه آماری: جامعه آماری این پژوهش شامل جامعه ی میزبان و متخصصان و صاحبنظران گردشگری ب‍خ‍ش‌ دول‍ت‍ی‌ و ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ی‌( ص‍ن‍ع‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌) م‍ی‌ ب‍اش‍د.
3-3- نمونه آماری
نمونه آماری شامل 15 نفر از متخصصان و صاحبنظران بخش دولتی و خصوصی صنعت گردشگری و همچنین تعداد 384 نفر از جامعه ی میزبان می باشد.
3-4- روش نمونه گیری
3-4-1- انتخاب نمونه از بین متخصصان و صاحبنظران گردشگری:
برای متخصصان و صاحبنظران گردشگری ب‍خ‍ش‌ دول‍ت‍ی‌ و ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ی‌( ص‍ن‍ع‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌) :با توجه به تعداد كم مسئولان پاسخگو در اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان و شهر جیرفت تعداد 15 پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات از آنها و متخصصین و صاحب نظران دانشگاهی اختصاص داده شد.
3-4-2- انتخاب نمونه از بين جامعه میزبان:
در مورد ساكنان بومي نيز با توجه به اين كه ساكنان ثابت شهر جیرفت در سال 1390، 277748 نفر مي باشد (مرکز آمار ایران، 1390)، تعداد 384 نفر به وسيله فرمول كوكران به عنوان نمونه انتخاب گرديدند. روش نمونه گيري مورد استفاده در اين پژوهش خوشهاي مي باشد. در اين روش شهر مورد پژوهش، به خوشه شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز تقسيم شد و از هر خوشه 2 ناحیه به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفي ابزار در آنجا اجرا گرديد.

.

3-4-3-حجم نمونه:
جامعه آماري اين پژوهش، علاوه بر متخصصان و صاحبنظران بخش دولتی و خصوصی صنعت گردشگری ،جامعه میزبان مي‌باشد كه به عنوان یک جامعه بزرگ در نظر گرفته شده است. با توجه به حجم جامعه (بیش از 100 هزار نفر) حجم نمونه براي نمونه‌گيري با استفاده از فرمول كوكران براي حجم جامعه معلوم از فرمول زير به دست خواهد آمد:

سطح اطمينان 95/0 در نظر گرفته شده در نتيجه بر اساس جدول توزيع احتمال نرمال، مقدار Z برابر با 96/1 خواهد بود. خطاي مجاز (d) نيز 05/0 مي‌باشد. از آنجا كه مقدار p در دسترس نبوده، بدبينانه‌ترين حالت آن كه مساوي 5/0 مي‌باشد در تعيين حجم نمونه منظور شده است زيرا با در نظر گرفتن مقدار 5/0 براي p، مقدار واريانس به حداكثر خود يعني 25/0 مي رسد. در نتيجه محاسبات بر اساس مقادير مذكور، حجم نمونه برابر با 400 خواهد بود:

بر اساس جدول مورگان مقدار نمونه برابر با 384 توصیه میشود.

3-5- روش پژوهش
در یک تقسیم بندی پژوهش را به دو دسته پژوهش های بنیادی و پژوهش های کاربدی تقسیم می نمایند.تحقیق حاضر از حیث هدف تحقیقی کاربردی(پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی و به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها، وسایل تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود) واز نظر نحو گردآوری دادها تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی است که به شیوه مقطعی صورت می پذیرد.
3-5-1- مرحله مطالعات کتابخانه‌ای
روش گردآوری اطلاعات را به طور کلی به دو طبقه می توان تقسیم کرد: روش کتابخانه ای و روش میدانی. روش کتابخانه ای که در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد که در این تحقیق نیز به میزان گسترده ای از روش کتابخانه ای استفاده شده است. که در طي آن، انواع مقالات فارسي و لاتين مرتبط با برنامه ریزی استراتژیک گردشگری، اطلاعات مرکز آمار ایران، اطلاعات سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگري، کتابخانههاي مختلف دانشگاهي و کتابخانههاي مراکز تحقیقاتی و پژوهشی مورد بررسي قرار گرفتند.
3-5-2 – مرحله مطالعات ميداني
در روش میدانی که از شهرت بیشتری برخوردارند، روش پرسشنامه ای از روش های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات است که سوالات آن می تواند باز، بسته، ترکیبی و یا تعاقبی باشد( سرمد و همکاران،1383).کار ميداني شامل مشاهدات ميداني، انجام مصاحبههاي باکارشناسان و نخبگان گردشگری مربوطه، بازديد از مکان های گردشگری شهرستان حیرفت تا با انجام اين مشاهدات، به و تهیه پرسشنامه پرداخته شود.که پرسشنامه شماره (1) که بین کارشناسان و نخبگان گردشگری توزیع شد از نوع باز و پرسشنامه شماره 2 که با توجه به نظر کارشناسان و از پرسشنامه ش 1 استخراج گردید از نوع بسته می باشد.

3-5-3- تهیه و تکمیل پرسشنامه
بخشی از اطلاعات مورد نیاز پایاننامه در جهت دست‌یابی به اهداف و سوال های تحقیق، مستلزم تهیه و تکمیل پرسشنامه میباشد. از این رو سعی گردید با توجه به اهداف و فرضیات پژوهش پرسشنامه‌هایی در قالب روش دلفی و برنامه ریزی استراتژیک تدوین گردید.

3-6- روش تجزيه و تحليل اطلاعات
• بخشي از مطالعات انجام گرفته به صورت کتابخانهاي بوده است که در طي آن انواع کتب، مقالات فارسي و لاتين مرتبط با گردشگری، توسعه گردشگری، برنامهریزی استراتژیک و تحليل SWOT مورد بررسي قرار گرفتند.
• دستيابي و شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد شهرستان جیرفت، در رابطه با گردشگري از طريق جمع آوري دادهها و شناسايي منابع اقتصادي، منابع اكولوژيك، زير ساختها و ويژگيها و خصوصيات مرتبط با شهرستان جیرفت .
• انجام مصاحبه و طراحي پرسشنامه.
• تحليل پرسشنامه با استفاده از تكنيك SWOT.
• ماتریــس ارزیابی عوامل داخــلی (IFE) و عوامل خارجی (EFE) تشکیل داده شد.
• اولویت بندی استراتژی های توسعه جاذبه های گردشگري در شهرجیرفت با استفاده از روش QSPM.
3-7- روایی پرسشنامه
در این پژوهش سعی شده جهت دستیابی به اعتبار لازم در طراحی و استفاده از پرسشنامه ها، پس از انجام مطالعه مقدماتی پیرامون موضوع مورد بررسی با مشورت و مصاحبه با اساتید راهنما و مشاوره و تائید ایشان و همچنین کارشناسان و مشاوران امر توسعه گردشگری، پرسشنامه طراحی گردیده که از روایی نسبتاٌ کافی برخوردار می باشد.
3-8- پایایی پرسشنامه
برای نشان دادن پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که به صورت جدول زیر می باشد. همانگونه که مشاهده می شود نتایج بدست آمده که در این جداول توانسته اند شاخص های مورد نظر را بسنجد.
جدول 3-2-پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ

3-9- آزمون های آماری
در این پژوهش با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه جامعه میزبان بدست آمد. داده های حاصل از پرسشنامه ها در نرم افزار آماري SPSS و Excel Microsoft و همچنین مدل برنامه ریزی کمی(QSPM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
3-10-نگاهی اجمالی به مطالعه موردی

3-10-1- وجه تسمیه جیرفت:
وجه تسمیه جیرفت به درستی برای ما معلوم نیست ،ولی می دانیم که در دوران قبل از اسلام «گیرفت»نامیده می شده که ترکیبی از دو کلمه «گی +رفت»است که معرب آن جیرفت می باشد چون در الفبای عربی حرف «گ» وجد ندارد، بجای «گ»از حرف «ج»استفاده می شود.برای رسیدن به وجه تسمیه جیرفت ناچاریم آن را با نامهای قدیم اصفهان که«گی »و «جی »بوده بسنجیم و آنها را در کنار هم قرار بدهیم و به گفته ی آقای دکتر لطف الله هنرفر، استاد دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان استناد نمائیم که می گوید«گابا، یا (گی) یک لفظ قدیمی است و به اختمال قریب به یقین اساساً کلمه ای پهلوی است و ریشه قدیمی تر از پهلوی آن مکشوف نیست72 اگر بخواهیم به چنین مقایسه ای متوسل شویم ، باید جوانب مشابهت جیرفت و اصفهان را پیدا کنیم که یافتن این مشترکات و تشابهات، کاری مشکل است .شاید بشود فراوانی آب در اصفهان به برکت زاینده رود و جیرفت به برکت هلیل رود را ازجمله تشابهات آن دو دانست که کلمه «گی »در هر دو دیده می شود.جیرفت در زمان های قدیم دارای سدی عظیم بوده که در اثر طغیان آب دیواره ی آن شکسته و آب انباشت شده در پشت دیواره سد ،قسمتی از شهر جیرفت را برده . در این استدلال جی را به معنی آب و رفت را فعل ماضی مصدر روییدن و رفتن می دانند که روی هم رفته به معنی «آب برد» یا «آب رفت» می باشد.این روایت را مارکوپولو شنیده و تائید کرده است
3-11- سیمای عمومی شهرستان جیرفت
3-11-1- ویژگی ها و شاخص های جغرافیایی
3-11-1-1- معرفی شهرستان:
شهرستان جیرفت با وسعت 9653 کیلومتر مربع در قسمت جنوبشرقی استان کرمان واقع شده است که 5.27 درصد از سهم مساحت استان را دارا می باشد. این شهرستان از شمال به شهرستان کرمان، از جنوب به شهرستان عنبرآباد و فاریاب، از شرق به شهرستان بم و از غرب به شهرستان رابر و ارزوئیه محدود می شود.
3-11-1-2- تقسیمات کشوری شهرستان :
در سال 1390جیرفت دارای 4 شهر، 14 دهستان و 1264 آبادی بوده که 760 آبادی دارای سکنه و 504 آبادی خالی از سکنه بوده است.
3-11-1-3-آب و هوا:
این شهرستان دارای دو اقلیم کاملاٌ متفاوت است به نحوی که نواحی شمالی آن دارای آب و هوای سرد و کوهستانی و منطقه دشت و جلگه آن از آب و هوای گرم و مرطوب برخوردار است.

3-11-2-ویژگی ها و شاخص های جمعیتی شهرستان
3-11-2-1- جمعیت و نیروی انسانی:
جمعیت شهرستان در سال 1390 معادل 277748 نفر بوده که 9.45 درصد از سهم جمعیت استان را به خود اختصاص داده است. از کل جمعیت شهرستان 121988 نفر شهری و 155760 نفر روستایی و غیر ساکن می باشند. از این میزان 140836 نفر مرد و 136912 نفر زن می باشند. مجموع خانوارهای این شهرستان 68661 خانوار می باشد. نرخ شهر نشینی شهرستان جیرفت برابر با 43.9 درصد و نرخ روستا نشینی این شهرستان برابر 56.1 درصد می باشد.
جدول3-3 – مشخصات عمومی شهرستان جیرفت بر اساس تقسیمات کشوری:1390
عنوان
مساحت(کیلومتر مربع)
سهم از استان(درصد)
تعداد بخش
تعداد شهر
تعداد دهستان
تعداد کل آبادی
تعداد آبادی دارای سکنه
تعداد آبادی خالی از سکنه
جیرفت
9653
5.27
4
4
14
1264
760
504
استان
183285
100
58
65
151
11691
6203
5488

جدول3-4– آمار جمعیت شهرستان جیرفت:1391
عنوان
کل
شهری
روستایی و غیر ساکن
مرد
زن
خانوار
جیرفت
277748
121988
155760
140836
136912
68661
استان
2938988
1689988
1249146
1482339
1456649
786400

3-11-2-2- پیشینه تاریخی
گذر رودخانه هلیل از شهرستان جیرفت این نوید را می داده است که این منطقه تمدن بزرگ و کهن را در خود پنهان کرده است. وجود رود ها و جغرافیای ویژه با بخش های کوهستانی و دشت، منابع خاکی شرایط مناسبی را برای زیست گیاهی و جانوری فراهم آورده و این نکته را تایید می کند که در طول تاریخ یکی از مراکز زیست محیطی به شمار می آمده است.
کاوش های باستان شناسی نشان داده است که خواستگاه تمدن بشری آنگونه که گمان می رفت، نه در جنوب بین النهرین بلکه در جنوب شرق ایران واقع در کناره های هلیل رود بوده است.
موید این موضوع وجود تپه های باستانی کنار صندل بوده که نتیجه نخستین فصل حفریات و مطالعات بر روی اشیاء عتیقه نشان داد که این آثار به نیمه نخست هزاره ی سوم قبل از میلاد تعلق داشته و این منطقه بزرگتری مرکز تولیدات سنگی و فلزگری در تمامی شرق بوده است.
3-12- تبیین وضع موجود بخش های اقتصادی- اجتماعی شهرستان جیرفت
3-12-1- ویژگی ها و شاخص های اقتصادی تولیدی شهرستان
3-12-1-1 -بخش کشاورزی و منابع طبیعی
با توجه به شرایط آب و هوایی که در واقع یک گلخانه طبیعی برای محصولات کشاورزی می باشد. امکان کاشت و بهره برداری محصولات گوناگون کشاورزی را فراهم آورده است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع رضایت شغل، رضایت شغلی، نیروی انسانی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع رضایت شغلی، رضایت شغل، جمعیت شناختی