تحقیق رایگان با موضوع توسعه گردشگری، برنامه ریزی گردشگری، برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پایان نامه ارشد

کشور که اغلب یک ایالت یا استان است و (در صورت وجود) در چارچوب سیاست و طرح ملی گردشگری انجام می گیرد0 برنامه ریزی گردشگری در سطح منطقه ای ، از سطح ملی خاص تر است ، اگرچه درجه خاص بودن درهردو سطح برنامه ریزس (ملی و منطقه ای) ، وابسته به اندازه کشور یا منطقه است 0 برنامه ریزی منطقه ای گردشگری شامل عناصری چون ؛ سیاست منطقه ای ، دسترسی منطقه ای و شبکه حمل و نقل داخلی ، نوع و موقعیت جاذبه ها، تعداد، نوع و موقعیت اقامتگاه ها، و دیگر تسهیلات و خدمات گردشگری ، تحلیل مفاهیم اجتماعی- فرهنگی ، زیست محیطی و اقتصادی و اثرات آنها در سطح منطقه ای، برنامه های آموزش علمی و عملی در سطح منطقه ای ،راهبردهای بازاریابی و برنامه های پیشبردی ، ساختارهای سازمانی ، ضوابط ،مقررات و سیاست های سرمایه گذاری و تکنیک های اجرایی در سطح منطقه ای ، شامل؛ مرحله بندی توسعه، برنامه ریزی پروژه و ضوابط ناحیه بندی منطقه ای است که استانداردهای توسعه و طراحی تسهیلات گردشگری را نیز می توان در این سطح از برنامه ریزی مد نظر قرار داد(اینسکیپ 1991، 36-35)0
2-15-4-برنامه ریزی در سطح زیر منطقه ای ؛ در بعضی از کشورها یا مناطق و با توجه به اندازه آنها ضرورت می یابد0 این سطح از برنامه ریزی از سطح منطقه ای خاص تر بوده ؛ ولی از جزءیات برنامه ریزی پهنه توسعه و یا کاربری زمین تفرجگاه برخوردار نیست 0عناصر برنامه ریزی زیر منطقه ای وابسته به وضعیت زیر منطقه است، با این حال به طور کلی شامل؛ اشکال جاذبه گردشگری، موقعیت کلی اقامتگاه ها و دیگر تسهیلات و خدمات گردشگری، دسترسی به زیر منطقه، شبکه حمل و نقل داخلی آن و دیگر مفاهیم زیر ساختاری و عوامل نهادی مرتبط است (همان ماخذ: 37).
2-15-5-برنامه ریزی در سطح پهنه توسعه و کاربری زمین؛ برای توسعه ی مقصد های تفرجگاهی هم پیوند گردشگری، شهرهای تفرجگاهی، گردشگری شهری و جاذبه های گردشگری مورد نیاز است.این سطح از برنامه ریزی ، پهنه های خاص برای توسعه هتل ها و دیگر انواع اقانتگاه ها، مغازه های خرده فروش و دیگر تسهیلات گردشگری، پارک ها و مناطق حفاظت شده، نظام حمل و نقل جاده ای، پیاده روها و عناصری مانند؛ فرودگاه یا خط و ایستگاه راه اهن محلی و برنامه ریزی برای زیر ساخت هایی، نظیر؛ آبرسانی، برق، فاضلاب و دفع زباله و مخابرات را تعیین و طراحی می نماید. این طرح ها به طور کلی، شامل؛ مطالعت پیش امکان سنجی و امکان سنجی، ارزیابی تاثیرات زیست محیطی و اجتماعی- فرهنگی، مرحله بندی توسعه و برنامه ریزی توسعه و ابزارهای سازمانی و مالی برای اجرای اثربخش هستند. ضوابط منطقه بندی استانداردهای ویژه معماری، ایجاد چشم انداز و طراحی مهندسی، اغلب برای این سطح از برنامه ریزی فراهم می شوند. برنامه ریزی برای جاذبه های گردشگری ممکن است شامل؛ تحلیل استفاده و جریان ورودی بازید کنندگان و پیشنهادات مرتبط دیگر نیز باشد. توسعه گردشگری شهری نیز نیازمند برنامه ریزی کاربری زمین و در بعضی مواقع برنامه های بهبود یا زیبا سازی برای شهر هایی است که به عنوان مقصد های مهم گردشگری به شمار می روند.
2-15-6-برنامه ریزی در سطح سایت؛ یک برنامه ریزی بسیار خاص برای ساختمان ها یا مجتمع های ساختمانی، نظیر؛ هتل ها، مراکز تجاری و تسهیلات بازدیدکنندگان به شمار می رود. موقعیت حقیقی ساختمان ها و دیگر ساختارها، تسهیلات فراغتی، خیابان ها و پیاده رو ها، پارکینگ ها، پهنه های دارای چشم انداز و دیگر کاربری ها و روابط متقابل آنها با یکدیگر در نقشه به نمایش در می آیند.
2-15-7-طراحی تسهیلات: به عنوان خردتریت سطح برنامه ریزی توسعه گردشگری تلقی می گردد. در روش شناسی برنامه ریزی گردشگری، اینسکیپ؛ به طراحی های معماری، ایجاد چشم اناز و زیر ساختاری و مشخصه های مهندسی که باید برای مقصد های تفجگاهی، رستوران ها، اشکال جاذبه ها، تسهیلات بازدیدکنندگان در پارک های ملی، سایت های باستان شناختی و تاریخی، مراکز اطلاعاتی و فرهنگی و دیگر تسهیلات گردشگری فراهم می گردند، می پردازد( اینسکیپ 1991، 37).
2-16-بررسی تحقیقات انجام شده
2-16-1- تحقیقات انجام شده در داخل
عباسی( 1389 )درپایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان”الگویی مناسب به منظور مدیریت استراتژیک مقصدهاي گردشگري براساس مدلهاي موجود” که در دانشگاه علامه طباطبایی تهران انجام شدتلاش نمود که تا با اتخاذ یک رویکرد جامعه محور و تجاري به ارزیابی و ارائه رهنمودي براي مدیریت گردشگري وآن هم به صورت استراتژیک بپردازد تا از این طریق بتواند تاحدودي به مشکلاتی که متوجه طرح هاي توسعه گردشگري درایران است پرداخته شود. این رویکرد دوگانه برپایه ارزیابی امکان پذیري اقتصادي گزینه هاي گردشگري می باشد که اهداف بلندمدت و کوتاه مدت جامعه را به نحوي بهتر دنبال می کند.
آقای قدمی در سال 1390 در مقاله به نام “ارزیابی و تدوین استراتژی مقصد در چارچوب توسعه پایدارگردشگری نمونه مورد مطالعه: كلان شهر مشهد” در این زمینه پژوهشی انجام داده است که نتایج این پژوهش نشان می دهد حوزه گردشگری مشهد در راستای توسعه پایدار گردشگری با ضعفهای عمیق تری نسبت به قوتها روبرو ست. اما به لحاظ محیط بیرونی با فرصتهای متعدد و قوی تر روبروست كه در صورت اتخاذ و پیاده سازی استراتژی های WO به ویژه تلاش در جهت تحقق مدیریت یكپارچه گردشگری می توان به نتایج مطلوب تری دست یافت ( قدمی، 1390 ، 78 ).
مافی و سقایی(1388) با استفاده از مدلms- swot به تحلیل مدیریت گردشگری کلانشهر مشهد پرداختند بر مبنای این مدل، کلانشهر در رابطه با سه سازمان مرتبط با مدیریت یعنی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آستان قدس رضوی و شهرداری مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده تنها سازمان با عملکرد مثبت در زمینه مدیریت گردشگری، شهرداری مشهد می باشد. اما سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان قدس رضوی در مدیریت گردشگری ضعیف عمل نموده است و با چالش ها و تهدیدهای برون سیستمی بسیاری روبرو می باشند. بر مبنای نتایج بدست آمده راهکارهای پیشنهادی در زمینه شکل گیری متمرکز گردشگری در کلان شهر مشهد ارائه گردیده است.
معصومی(1379) درپایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان” برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری منطقه ای” ابتدا به شناخت ابعاد محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فعالیت گردشگری و ارتباط بین ابعاد و پیامدهای بالقوه و بالفعل مربوط به هربعد پرداخته است.با کنار هم گذاشتن مشخصات هربعد ماهیت گردشگری روشن و به زبان برنامه ریزی بیان گردیده است.درفصل دیگر به تشریح سیرتکامل رویکردهای برنامه ریزی گردشگری نحوه شکل گیری، اصول، فرایند برنامه ریزی، نقاط قوت وضعف هر رویکرد پرداخته شده است.با بکارگیری مدل منتخب دربرنامه ریزی نمونه موردی علاوه برآزمایش کارایی مدل تدوین یک سند برنامه آکادمیک توسعه گردشگری درمنطقه از ستانده های اصلی تحقیق بوده است.
2-16-2- تحقیقات انجام شده در خارج
لادیرا64وهمکارانش درمقاله ای با”عنوان برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی درعمل” که درسال2010به چاپ رسید به بیان اهمیت فرایند برنامه ریزی استراتژیک مشارکتی برای مدیریت گردشگری درسطوح ملی و منطقه ای پرداختند ومنافع این نوع برنامه ریزی برای رسیدن به گردشگری پایدار را تشریح نمودند.این مقاله با استفاده از انجام13 مطالعه موردی درمناطق مختلف پرتغال انجام گرفته است.ازنتایج این تحقیق این است که مدیریت اثربخش هرمقصد گردشگری با پیروی از یک استراتژی گردشگری دقیق و توسعه یافته که همه ذی نفعان را درنظرمی گیرد می تواند بهبود یابد.
تیموثی65 در مقاله خود به ارئه ی مدل اصولی66 از برنامه ریزی گردشگری می پردازد که این مدل نیازمند همکاری بین ارگان های حکومتی، سطوح اجرایی مختلف حکومت و بین بخش های دولتی و خصوصی می باشد. اصول این نوع برنامه ریزی در منطقه یوگیارتا67 در اندونزی مورد ارتباط قرار گرفته است. از نتایج این تحقیق این است که عوامل اقتصادی- اجتماعی 68مهمترین دلیل برای تحقق نیافتن برنامه ریزی مشارکتی69 در این مقصد می باشد و مقصد های در حال توسعه دیگر نیز با این مشکل روبرو می باشند.
گارسیا و همکاران70 در سال 2008 به بررسی ادراک ساکنان از اثرات گردشگری و در نتیجه نگرش آنان نسبت به توسعه گردشگری و برنامه ریزی آن می پردازند. آنها بیان می کنند که سطوح و الگوهای مختلفی در حمایت نسبت به توسعه گردشگری در بین افراد جامعه میزبان قرار دارد. این مطالعه در منطقه سانتیپونس71 که مقصدی کوچک در جنوب اسپانیا می باشد صورت گرفته است.
2-17- ارائه مدل
2-17-1- ملاحظات خاص در طراحی مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی
امروزه تاکید زیادی بر انطباق محصولات جهانگردی با بازار می شود لیکن چنین انطباقی باید در چهارچوب توسعه ی پایدار صورت گیرد تا مشکلات جدی محیطی و اقتصادی – اجتماعی نیافریند. در توسعه جهانگردی، قبول رویکردی که تقدم را به بازار می دهد به معنی فراهم آوردن هر نوع جاذبه، تسهیلات و خدماتی استکه بازار جهانگردی تقاضا می کند. این نوع توسعه ی جهانگردی هر چند که احتمالاً در کوتاه مدت ممکن است منافع اقتصادی در بر داشته باشد موجب دگرگونی فرهنگی، تخریب منابع محیط زیست و از دست دادن استقلال اقتصادی- اجتماعی مقاصد جهانگردی می شود. در بلند مدت برای ممانعت از پیش آمدن چنین موقعیتی، برخی مناطق، رهیافت تقدم محصول را پذیرفته اند. بر اساس این رهیافت فقط آن نوع جاذبه ها، تسهیلات و خدماتی که دارای کمترین تاثیر نامطلوب بر فرهنگ و اقتصاد جامعه هستند عرضه می شوند و بازار یابی نیز برای جذب جهانگردانی که چنین محصولاتی برایشان مطلوب است اقدام می کند.
برای توسعه، هر جا که میسر است باید تمام فرصت های باالقوه اقتصادی، با توجه به منابع منطقه، همراه با ویژگی های فرهنگی مردم( که منفک از اقتصاد معیشتی آنان نیست) مطمع نظر قرار گیرند. برخی اوقات توجه به جهانگردی به عنوان بخش قابل رشد برای یک ناحیه، بسیار ساده است. اما این امر نباید موجب غفلت از سایر امکانات باالقوه توسعه اقتصادی- اجتماعی آن ناحیه و آثار فرهنگی ناشی از این توسعه شود. در عین حال برای توسعه برخی مناطق که دارای منابع ناچیزی هستند، احتمالاٌ چاره ی دیگری بجز جهانگردی باقی نمی ماند و باید به توسعه جهانگردی این مناطق اولویت داده شود تا اهداف توسعه اقتصادی- اجتماعی آنها حاصل شوند.
علاوه بر آن مردم برخی مناطق که در فکر ارتقاء سطح رفاه عمومی یا در جستجوی اشکال نوین توسعه هستند، با توجه به جنبه های مثبت اقتصادی جهانگردی، آن را یک امکان قابل حصول ارزیابی می کنند. در صورتی که منابع و امکانات جهانگردی این مناطق برای جلب جهانگرد محدود باشد ناجار از ایجاد جاذبه های ساختگی هستند. هر چند در ایجاد چنین جاذبه هایی ارزش های مردمی و سنت های محلی از یک سو و رقابت سایر مناطق از دیگر سو نوعی محدودیت به شمار می روند که ممکن است موجب عدم توفیق برنامه شوند، معهذا پی گیری آنها یک ضرورت است.
باید توجه کرد که توسعه جهانگردی نباید به عنوان مقوله ای که داروی همه ی مشکلات فرهنگی – اقتصادی جامعه است نگریسته شود. بعلاوه هر محل باید از لحاظ امکانات باالقوه برای جذب جهانگرد مطلوب، به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا تنظیم برنامه مناسب برای توسعه آن میسرشود(ضرغام بروجنی).

نمودار- 2-17) مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم
روش تحقیق
وسیمای عمومی شهرستان جیرفت و تبیین وضع موجود بخش های اقتصادی اجتماعی شهرستان

3-1- مقدمه
در روش تحقیق منظور از روش، مجموعه فعالیت هایی است که به هدف خاصی صورت می گیرد و پژوهش ها در واقع ابزارهایی برای برای رسیدن به واقعیت به شمار می روند. در هر پژوهشی محقق تلاش می کند تا مناسب ترین روش را انتخاب نماید؛ و آن روشی است که بهتر از سایر روش ها واقعیت را کشف می کند و روابط بین متغیرها را نشان می دهد(دلاور،1388). انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع توسعه گردشگری، زیست محیطی، برنامه ریزی گردشگری Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع رضایت شغل، رضایت شغلی، نیروی انسانی