تحقیق رایگان با موضوع توسعه پایدار، توسعه پاید، توسعه روستا، توسعه روستایی

دانلود پایان نامه ارشد

ملل رویکرد نیازهای اساسی با هدف دستیابی به حداقل معینی از سطح زندگی در دستور کار اجلاس قرار گرفت . بیانیه به حمایت از این رویکرد صادر گردید که از جمله یکی از بیانیه ها به صراحت اعلام می دارد ؛ توسعه نمی تواند گرسنگی و بدبختی را از بین ببرد ، بجای انتظار داشتن از توسعه در کاهش فقر بهتر است مستقیماً ریشه کنی فقر تلاش شود . از ویژگی های این رویکرد محوریت بر اقتصاد بخش کشاورزی است که قابلیت انطباق با شرایط هر کشور در سراسر جهان را دارد و این رویکرد با مرکزیت کشاورزی در تقابل با رویکرد رشد اقتصادی و با محوریت صنعت در توسعه قرار می گیرد .
همچنین رویکرد نیازهای اساسی بر خلاف الگوی رشد اقتصادی که در تلاش برای توسعه مراکز شهریست ، تلاش دارد روستاها را با برنامه ریزی مشارکتی ( به جای برنامه ریزی متمرکز ) و اتکا به خویشتن به جای اتکا به خارج توسعه دهد .
این رویکرد به جای استفاده از تکنولوژی حاصل از پیشرفت صنعت ، تکنولوژی مناسب و منطق با تواناییهای محیطی را پیشنهاد می کند . ( سلطانی عربشاهی ، 1383 : 41- 39 )

2-4-15-نظریه توسعه پایدار و رابطه شهر و روستا
هدف از بررسیهای دو دسته از نظریات توسعه و نظریات شهر و روستا . توسعه یکپارچه اقتصادی و اجتماعی ناحیه و در نهایت توسعه یکپارچه ملی است . امروزه اهداف اصلی توسعه در هر جامعه باید به اهداف توسعه پایدار ختم شود توسعه پایدار برای اولین بار در اواسط دهه 1970 مطرح گردید و این عنوان مفهوم کلی دو حفاظت جهانی بطور گسترده مورد بحث قرار گرفت تا محافظت از منابع و محیط زیست را در راستای ایفای نقش بهکرد رفاه انسانی به نحو مطلوب مدیریت نماید ( مطیعی ، 1386 : 78 ) .
در مورد توسعه پایدار نیز مانند خود مفهوم توسعه برداشتهای گوناگونی وجود دارد . آنچه باعث اشتراک در دیدگاه هاست پایداری و رسیدن به آن در توسعه است و آنچه باعث تعابیر متفاوت می شود . باز هم پایداری با توجه به شدت بر ضعف اهمیت آن در یک منطقه با منابع موجود در آن است . توسعه پایدار با توجه به نابسامانیای بهداشتی و محیط زیستی ، خصوصاً در کشورهای غربی جهان در نتیجه تمرکز زیاد بر رشد اقتصادی مطرح نشده ، ولی آنچه مسلم است این است که توسعه پایدار تنها حفظ محیط زیست نیست . چرا که لازمه حفظ محیط زیست ، تعادل اقتصادی ، اجتماعی است . جوامعی رابطه معادل با محیط زیست می کنند که سطح عدالت اقتصادی اجتماعی قابل قبولی نیز داشته باشند . ( جمعه پور 1382 ؛ 64 ) .
این موضوع که با توجه به اهمیتش بعدها بصورت نظریه درآمد بر پایه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل و در اواخر 192 کمیسیونی جهت بررسی جامع مسائل زیست محیطی و توسعه جهانی تشکیل شد . این کمیسیون توسعه پایدار را تأمین نیازهای کنونی بدون کاهش توانایی نسلهای آتی در برآوردن نیازهایشان تعریف کرد .
از سیاستهای اصولی توسعه پایدار :
1-به حداقل رسانیدن مصرف منابع طبیعی تجدید ناپذیر .
2-پایدار ساختن منابع طبیعی تجدید پذیر .
3-نگهداشتن حد تولید ضایعات و آلودگیها در میزان ظرفیت جذب محلی و جهانی .
4-تأمین نیازهای پایه انسانی و اجتماعی ( دسترسی به معیشت ، داشتن حق انتخاب ، دسترسی به محیط سالم و خدمات پایه ) .
منابع اصلی و پایه توسعه پایدار همان استمرار زندگی با کیفیت ، غنی و تنوع لازم روی کره زمین است ، بهمان صورت که خداوند قادر متعال خواسته است . ( سایست گوگل )
امروزه برای برنامه ریزی و انجام تحقیقات در توسعه روستایی توجه به توسعه پایدار الزامی است . برای رسیدن به این توسعه چهار پیش شرط آن عبارتند از :
نگرش فرایندی به آموزش
اولویت دادن به مردم
امنیت قانون و حفظ حقوق افراد
4- پایداری از طریق خود اتکایی (همان ) که رعایت تمامی این پیش شرطها می تواند در رابطه شهر و روستا مؤثر باشد . شهرها و روستاها محل تجمع انسان برای تولید و مصرف و رفت وآمد است و برای تداوم روند فعالیت و حیات خود به نهاده هایی شامل کار ، سرمایه ، فناوری ، منابع طبیعی و فضایی نیاز شدید دارند . عوامل گوناگون در فرآیند توسعه نشان می دهد که برقراری توازن و تعادل در راستای نیل به توسعه پایدار تا چه اندازه مهم و دشوار است برای مثال ارتقاء سطح رفاه ساکنین روستا ( از اهداف توسعه روستا ) از طریق افزایش درآمد و تولید نیاز به فضای بیشتر فرصتهای شغلی ، مسکن بیشتر خودرو بیشتر و … امکانپذیر است روستاییان در یک جامعه بیشتر ساکنین شهری با طبیعت ارتباط مستقیم و غیر مستقیم دارند . بالا بردن کیفیت زندگی ساکنین روستا با بهره گیری از منابع موجود نه تنها با پایداری توسعه منافات ندارد که اگر درست هدایت شود خود موجب گسترش توسعه و استمرار آن نیز می گردد . جغرافیا ( که هدفش بررسی رابطه انسان با محیط است ) بعنوان علمی که در خدمت توسعه و توسعه پایدار است بررسی عملکردهای انسانی ساکن در محیط های شهری و روستایی را نیز بر عهده دارد از سوی دیگر ارکان اصلی در توسعه پایدار عبارتند از انسان ، فعالیتهای انسانی و محیط زیست بدین ترتیب یک رابطه در هم آمیخته بین محیط ، توسعه ، شهر و روستا و اهداف آنها وجود دارد فاکتور اصلی این پیچیدگی و پیوستگی انسان است نقش اصلی و تعیین کننده دارد . مفهوم پایداری در شهر و ناحیه در برگیرنده مواردی چون کاهش آلودگی ، نگهداری منابع طبیعی کاهش حجم ضایعات ، کاهش فواصل ارتباطی ، توسعه شهرهای کوچک ، توزیع منابع عادلانه و … است .(پاپلی یزدی ، 1378 : 341 )
که با این اصول توجه به روستاها در کنار شهرها و بررسی تأثیراتشان بر یکدیگر می تواند زمینه ساز توسعه پایدار در شهرها و روستاهای اطراف باشد . یکی از راهبردهای بلند مدت توسعه ، تقویت
شهرهای کوچک با قابلیت توسعه برای ارائه خدمات به نواحی روستایی است و همچنین از راهبردهای بلند مدت توسعه جامعه روستایی در سند آمایش سرزمین می توان به موارد زیر اشاره کرد :
توسعه پایدار موزون روستایی و هماهنگ با توسعه کشور با تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصادی ساز و کار با محیط روستا و توسعه و تجهیز فضاهای روستایی ، توسعه یکپارچه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی متکی بر ترکیب فعالیتهای کشاورزی صنعتی و خدماتی یا بهره گیری از منابع و دانش نوین ، استفاده حداکثر از ظرفیتهای محیط روستایی برای حفظ و نگهداشت جمعیت متناسب با اقتصاد منطقه ای ، مدیریت پایدار و متوازن منابع تلفیقی و عوامل تولید در محیط روستا ، که در پایان همه این اصول و اهداف باید به تعالی و توسعه انسانی منجر شود . توسعه پایدار انسانی که در آن بر پایداری تمامی ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی تأکید شده است ، بر این اساس مبتنی است که بدون پایداری و ایجاد تعادل و توازن در تمامی ابعاد جامعه نمی توان به یک توسعه پایدار انسانی و سیستمی که عناصر اصلی آن مردم ، منابع و سرزمین به شمار می رود دست یافت . مفهوم توسعه انسانی خود گویای هدف اصلی توسعه بهره مند ساختن راستین انسان یعنی بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد انسانی درآمد و گسترش اشتغال است . بنابراین اهداف توسعه پایدار انسانی همگام و موازی با توسعه پایدار است و مغایرتی با آن ندارد . ولی توسعه نباید تنها پایدار به جنبه پایداری و نیازهای نسل آینده ، توجه کند ، بلکه باید نیازهای انسانی برای نسل حاضر را نیز مورد توجه و تأکید قرار دهد . توسعه ای که با نابرابری ها همراه باشد نه پایدار است نه شایان حفظ و استمرار ( یاوری ، 1385 : 366 ) در توسعه روستایی نیز باید به مقوله توسعه پایدار انسانی توجه شود چرا که بعد مهم توسعه روستایی بعد انسانی آناست قشر زیادی از مردم فقیر در روستاها ساکن و از مزایای توسعه یافتگی کم بهره اند یکی از راهها به این موضوع با رعایت اصل عدالت و کاهش نابرابریهای شهر یا روستا میسر خواهد شد .
با توجه به اهدافی که برای توسعه روستاها در برنامه های بلند مدت در نظر گرفته شده است می توان دریافت که توسعه روستاها در هر صورت به ارتباط با شهرها پیوند دارد . لذا بررسی اینکه شهرها بطور اعم و شهرهای کوچک بعلت نداشتن شباهتهای اقتصادی و اجتماعی زاید به روستاها بطور اخص ، در انتقال توسعه به این بخش از سرمایه های ( انسانی ، اقتصادی و … )جامعه برای دستیابی به پایداری توسعه امری ضروری است . در رابطه با تأثیر شهر بر روستا برای توسعه پایدار ، می توان از شهر اینگونه انتظار داشت که بتواند روستاها را در دسترسی به تسهیلات بهتر ، اشتغال ، حمل و نقل همگانی ، کاهش اختلاف سطوح اجتماعی مردم شهر و روستا و فقیر و غنی ، ایجاد فرصتهای اشتغال
برای مردم کم مهارت ، توسعه بهداشت و سلامتی ، گسترش آموزش و تحصیلات عالیه … کمک کننده باشد . زیرا این موارد همگی حاکی از ایجاد عدالت اجتماعی است و از اصول اولیه توسعه پایدار است .
2-5- چارچوب نظری تحقیق
پیشنیه توسعه بسیار وسیع است و دارای قدمتی همزمان با تغییرات طبیعی و اجتماعی در سطح کره زمین می باشد و از دیدگاه طبیعی سابقه توسعه ، همزمان با تحولات زمین شناسی و از منظر اجتماعی برابر با ظهور جوامع بشری اولیه می باشد ( مطیعی ، 1382 : 59 ) می توان گفت جوامع روستایی
جزء از اولین جوامع انسانی در جستجوی توسعه اند ولی امروزه این جوامع خود در بیشتر ابعاد از توسعه محروم مانده اند هماهنطور که بر همگان روشن است توسعه ابعاد چندگانه دارد و از دیگر سو هنوز تعریفی مشترک از توسعه بیان نشده است . اگرچه توسعه در جوامع مختلف دارای نقاط اشتراک بسیاری است ولی امروزه جوامع غیر پیشرفته ، از توسعه انتظاراتی دارند که جوامع توسعه یافته سالها پیش به آن دست یافته اند که در مجموع اختلاف نظرها مکاتب مختلفی را ایجاد کردهاست . در بیساری از تعاریف مربوط به توسعه دسترسی به خدماتی مثل (آب ، برق ، امکانات بهداشتی و … ) از اهداف اولیه و اصولی توسعه محسوب می شوند . بطور مثال ، در تعریف عنایت اله از توسعه روستایی می توان به افزایش بازدهی کشاورزی، دگرگونی در توزیع درآمد ، دگرگونی در مالکیت اراضی و … دگرگونی در شاخصهای چون سطح تحصیلات ، دسترسی به امکانات آموزشی ، نسبت جمعیت به پزشک ، تعداد درمانگاهها ، وضع سکونت ، راههای روستایی برق رسانی … یاد کرد (ازکیا 1384 : 36)
همچنین دکتر کلانتری توسعه روستایی را در یک منطقه با هدف افزایش تولید ، دسترسی به تسهیلات زیربنایی و خدماتی و فرصتهای مالی مناسب بکارگیری تکنولوژی جدید و … می داند . ( کلانتری 1380 : 27 )
مطالعه تمامی دیدگاهها در مورد روستا و توسعه آن بدلیل محرومیت روستاها در مقابل شهر هاست و هر کدام به نحوی به تحلیل این مسئله پرداخته اند از آنجا که هدف کلی توسعه روستایی رشد و تعالی جوامع انسانی روستایی است . بنابراین در برنامه ریزی و طرح توسعه شناخت نیازها و اولویتهای جوامع انسانی روستایی – بعنوان بخشی از فضای کمتر توسعه یافته هر جامعه ، که از لحاظ ساختارهای چندگانه عملکردی با فضای توسعه یافته تر همان جامعه یعنی شهرها ، ارتباط ، وابستگی ، تأثیرگذاری و تأثیر پذیری مرئی و نامرئی دارد نه تنها لازم که از الولیتهای برنامه هاست . با توجه به نقش و اهمیت شهر و روستا مجموعه ای از آنچه بعنوان ارتباط ؛ عملکرد و مناسبات در این دو نقطه جغرافیایی صورت می گیرد . برای برنامه ریزان توسعه از جایگاه برجسته ای برخوردار است . امروزه پیوندهای شهر و روستا در یک ناحیه مکمل تمامی برنامه ریزیها ، و تأثیر هر یک از این نقاط بر دیگر امری غیر قابل انکار است ولی میزان تأثیر در توسعه و شبکه ای هماهنگ از پیشرفتهای در یک ناحیه ، تابع شرایط خاص است که برای فراهم شدن این مسیر عوامل جغرافیایی نقش مهمی را بر دوش دارند . آنچه بعنوان کنش بین شهر و روستا در یک ناحیه ( مکان جغرافیایی ) صورت می گیرد به شیوه های مختلف عنوان شده است عده ای به صورت کلی این روابط را نمایش داده ، عده ای عوامل ایجاد کننده این کنشها را و برخی نیز وسیله برقراری ارتباط را در این سیستم مدنظر گرفته اند . در این رابطه ، تونن به عنوان یکی از نظریه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع توسعه روستا، توسعه روستایی، نواحی روستایی، سلسله مراتب Next Entries تحقیق رایگان با موضوع توسعه روستا، توسعه روستایی، متغیر مستقل، استان گیلان