تحقیق رایگان با موضوع توسعه روستا، توسعه منطقه، کارشناسی ارشد، جغرافیای شهری

دانلود پایان نامه ارشد

مسکن،1385.
62- سالنامه آماری ،سرشماری نفوس و مسکن،1390.
63-شاریه ، برنارد ، ( 1373 ) ، شهر ها وروستاها ، نیکا ، مشهد .
64-شکویی ، حسین ، ( 1368 ) ، جغرافیای کاربردی و مکتب های جغرافیایی ، استان قدس رضوی ، مشهد .
65-شکویی ، حسین ، ( 1382 ) ، فلسفه های محیطی و مکتب های جغرافیایی جلد دوم ، گیتا شناسی ، تهران.
66-شکویی ، حسین ، ( 1373 ) ، دیدگاههای نو در جغرافیای شهری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، تهران.
67-شکویی ، حسین ، ( 1384 ) ، مبانی جغرافیای شهری جغرافیا ، انتشارات پیام نور ، تهران.
68- شمس الدینی ، فرهنگ ، ( 1385 ) ، عملکرد شهر های کوچک در نظام سکونتگاهی منطقه مورد مطالعه ، شهر نور اباد استان فارس ، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ، به راهنمایی رحمت الله فرهودی ، دانشگاه تهران .
69-شرکت سهامی آب منطقه ای استان گیلان، 1385.
70- شیرین پور، ناهید، 1392، بررسی عملکرد شهر گوراب زرمیخ در توسعه روستاهای پیرامون، استاد راهنما، شهرام امیر انتخابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
71-شیرزاد وزمتر،محمد،1386،ارزیابی مکانیابی واستقرار واحدهای خدمات آموزشی درروستاهای بخش شاندرمن،استاد راهنما،مطیعی لنگرودی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
72-صباغ کرمانی ، مجید ، ( 1380 ) ، اقتصاد منطقه ای ، ( تئو ری ها و مدلها ) ، چاپ اول انتشارات سمت ، تهران.
73-صرامی ، حسین ، ( 1383 ) ، مرکز پیرامون و رابطه شهر و روستا ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره 77.
74-صرامی ، حسین ، ( 1382 ) ، علت های محیطی در روابط شهر وروستا ، مورد بخش مرکزی شهرستان اصفهان ، پایان نامه دکتری ، گروه جغرافیا ، دانشگاه اصفهان.
75-ضیا ء توانا ، حسن ، ( 1369 ) ، نگاهی کوتاه به روستا و مکانیزم تحول ان در ایران ، مجله رشد اموزش جغرافیا ، سال ششم ، شماره 24.
76-ضیاء توانا ، محمد حسن ؛ امیرانتخابی ، شهرام ، روند تبدیل روستا به شهر و پیامد های ان در شهرستان تالش ، جغرافیا و توسعه ، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1386 ، صفحه 128- 107.
77-طالش اندوست ، فرشته ، 1379 ، نماگرهای جمعیت استان.
78-عظیمی ، ناصر ، ( 1381 ) ، پویش شهرنشینی و مبانی نظام شهری ، نشر نیکا ، انتشارات فردوسی مشهد.
79-عظیمی ، ناصر ، ( 1384 ) ، برنامه ریزی منطقه ای شهر و انباشت سرمایه ، نشر نیکا ، انتشارات فردوسی مشهد.
80-فرید ، یدالله ، ( 1368 ) ، جغرافیا وشهر شناسی ، دانشگاه تبریز ، تبریز.
81-فرید من ، جان و داگلاس ، مایک ، ( 1363 ) ، توسعه روستا – شهری ، ترجمه عزیز کیاوند ، تهران انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
82-فنی ، زهره ، ( 1382 ) ، شهرهای کوچک رویکردی در توسعه منطقه ای ، چاپ اول شهرداریهای کشور.
83-فنی ، زهره ، ( 1375 ) ، نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای مورد مطالعه ، استان خوزستان ، پایان نامه دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس.
84-قدیری معصوم ، مجتبی و همکاران ، ( 1382 ) ، برنامه های توسعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تاثیر انها بر نواحی روستایی ، پژوهش های جغرافیایی شماره 44.
85-قدیری معصوم ، مجتبی ، ( 1385 ) ، نظریه ها و مکاتب توسعه روستایی ، درسنامه کارشناسی ارشد ،دانشکده جغرافیا ، دانشگاه تهران.
86-کلانتری ، خلیل ، ( 1380 ) ، برنامه ریزی و توسعه منطقه ای ( تئوریهای و تکنیکها ) خوشبین ، تهران.
87-مجتهدی ، احمد ، ( 1377 ) ، تحلیلی جغرافیایی از نظریه های اجتماعی روابط متقابل شهر وروستا مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان ، سال چهارم ، شماره 4.
88-محمد صادقی ، محمد میر ، ( 1387 ) ، اموزش ابزارهای مهم و کاربردی GIS.9.3 ، جهاد دانشگاهی اصفهان.
89-مسکنی جیفرودی ، حمید رضا ، لیلا اریا منش ، ( 1387 ) ، راهنمای استفاده از GIS.9 جهاد دانشگاهی مشهد.
90-مرادی فر ، امیر ، ( 1390 ) ، راهنمای کاربردی GIS.9.3 ، انتشارات وارسته ، رشت.
91-مطیعی لنگرودی ، سید حسن ، ( 1382 ) ، برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران ، جهاد دانشگاهی فردوسی مشهد.
92-مطیعی لنگرودی ، سید حسن ، ( 1385 ) ، جغرافیای اقتصادی ایران ، کشاورزی ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ، چاپ چهارم.
93-مهدوی ، مسعود ، ( 1381 ) ، مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران ، سمت ، تهران.
94-مهدوی ، مسعود ، مهدی طاهر خانی ، ( 1390 ) ، کاربرد امار در جغرافیا ، قومس ، تهران.
95-مهندسین مشاور دی – اچ – وی هلند ، ( 1375 ) ، رهنمود هایی برای برنامه ریزی مراکز روستایی ، بهنام شاهپوری و دیگران ، وزارت جهاد سازندگی ، تهران.
96-مهندسین مشاور دی – اچ –وی هلند ، ( 1371 ) ، رهنمودهای برای برنامه ریزی مراکز روستایی ، سید جواد میر ودیگران ، روستا وتوسعه ، شماره دهم ، وزارت جهاد سازندگی ، تهران.
97-مولایی هشتجین ، نصرالله ، 1379 ، بررسی جغرافیایی روند تحولات جمعیت در غرب گیلان ، فصلنامه علمی و پژوهشی جمعیت سال 8 ، شماره 33و 34
98-مومنی ، مصطفی ، بهمن بیگی ، هوشنگ ، ( 1361 ) ، بررسی مشخصات طبیعی ، اجتماعی ، اقتصادی ، شهرستان تفت ، دفتر فنی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.
99-مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ماسال، 1385.
100-مرادی اسطلخ زیر،گیتی،1385،پایان نامه موقعیت ونقش زنان درتوسعه روستایی-عشایری باتکیه برپراکندگی نقاط روستایی دهستان شاندرمن،دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت.
.مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای 65، 75 و 85و90
101-نراقی ، یوسف ، ( 1370 ) ، توسعه و کشورهای توسعه نیافته ، انتشارات شرکت سهامی.
102-نظری ، عبدالحمید ، ( 1380 ) ، نقش برنامه های عنوانی در تحولات فضایی نظام سکونتگاههای روستایی استان گلستان ، مورد مطالعه شهرستان گنبد کاووس ، رساله دوره دکتری گروه جغرافیا ، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
103-نظری ، علی اصغر ، 1368 ، جغرافیای ایران ، سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیتی شناسی.
104-نظریان ، اصغر ، ( 1374 ) ، جغرافیای شهری ایران ، انتشارات پیام نور.
105-نظریان ، اصغر ، ( 1375 ) ، جایگاه شهرهای کوچک در ساماندهی فضایی و توسعه ملی مورد مطالعه : زنجان فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره 3 ، سال یازدهم.
106-همیلتون ،( 1375 ) ، عبدالله کوثری ، اقتصاد شهر ، مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ، تهران.

منابع خارجی

1- Rondinelli and ruddle k ; urban functionin rural develop ment an analysis in tegrated develop ment USAD 1978.
2- Rondinelli and ru ddle keneth ( 1978 ) : urbanization rural develop ment NEW YOURK P: 1183- rondinelli DA and k
3- Ruddle ( 1977 ) integrean g spa I – develop ment ekisistics ; aprill issue
4- Tacoli, c. ( 1998 ), bridging the divide : ruralurban interactions and livelihood strategies. London , IIED.
5- Tacoli , c. ( 2003 ) , the links between urban an rural develop ment , in environment and urbanization , 15. Pp.3

پیوست
پرسشنامه
مشخصات فردی و عمومی پاسخگویان :
نام ونام خانوادگی پاسخگو اختیاری : …………………………
جنسیت : مرد زن
سن : 20ساله و کمتر 40-20 ساله 65-40 ساله 60ساله و بیشتر
وضعیت سواد : بی سواد باسواد
میزان تحصیلات : کمتر از دیپلم دیپلم کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد و بالاتر
وضعیت اشتغال : شاغل بیکار
محل تولد : شهر روستا
محل زندگی : شهر روستا
تعداد به خانوار : 2نفر و کمتر 3نفر 4نفر 5نفر و بیشتر

میزان اگاهی از توسعه شهری و اثر بر سایر روستاهای پیرامونی
آیا تبدیل روستای شاندرمن به شهر بر روستاهای اطراف خود تاثیر گذار است ؟
بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

میزان رضایت شما از شاندرمن به شهر چقدر است ؟ ( میزان رضایت از تبدیل به شهر )
میزان رضایت
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
قبل از شهر شدن

بعد از شهر شدن

به نظر شما کیفیت خدمات در شاندرمن نسبت به زمانی که روستا بوده چه تفاوتی پیدا کرده ؟
کیفیت نوع خدمات
بهتر شده
خیلی بهتر شده
فرقی نکرده
بدتر شده
تجاری

اداری – اعتباری

اموزشی – فرهنگی

بهداشتی – درمانی

کشاورزی

سایر

میزان رضایتمندی خود را از کیفیت ارائه انواع خدمات شهر شاندرمن مشخص کنید.
کیفیت نوع خدمات
بهتر شده
خیلی بهتر شده
فرقی نکرده
بدتر شده
تجاری

اداری – اعتباری

اموزشی – فرهنگی

بهداشتی – درمانی

کشاورزی

سایر

به نظر شما کدام یک از اقشار جامعه از تبدیل شاندرمن به شهر رضایت بیشتری دارند؟
کشاورزان 2- تجار ومغازه داران 3- کارمندان 4- کارگران 5- سایر با ذکر نام
اگر بنا باشد که شاندرمن دوباره روستا شناخته شود نظر و عکس العمل خود را بیان نمایید؟
مخالفت می کنم بی اعتنا خواهم بود موافقت میکنم
میزان رضایت شما از عملکرد شهرداری از بدو تاسیس تاکنون چقدر است؟
بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
کدام نهاد در شهر شاندرمن دارای اهمیت زیادی است که شما به شهر مراجعه میکنید؟
کشاورزی اموزشی اداری بهداشتی – درمانی تجاری
به نظر شما تبدیل روستای شاندرمن به شهر چه اندازه در افزایش فرصت های شغلی و کاهش بیکاری موثر بوده است؟
بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
تبدیل روستای شاندرمن به شهر تا چه حد در ایجاد انگیزه ماندگاری شما در روستا موثر بوده است؟
بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
توسعه اقتصادی شهر تا چه حدی در روستاهای پیرامونی تاثیر گذار است ؟
بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
روابط شهر شاندرمن با روستاهای پیرامونی
ایا شهر شاندرمن با روستاهای پیرامونی خود ارتباط دارد؟
بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
ایا بخشی از جمعیت شاندرمن در روستاهای پیرامونی استقرار دارند؟
بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

روابط روستاهای پیرامونی با شهر شاندرمن
ایا روستاهای پیرامونی شهر شاندرمن با شهر شاندرمن ارتباط دارند؟
بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
تولیدات مازاد بر مصرف روستاهای اطراف تا چه میزان در شهر شاندرمن ارائه می گردد؟
بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
اثرات بر ساختار اجتماعی – جمعیتی
ایا تبدیل شاندرمن به شهر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع توسعه روستا، توسعه روستایی، دانشگاه تهران، رساله دکتری Next Entries تحقیق رایگان با موضوع توسعه شهر، ساختار اجتماعی، ساختار کالبدی، توسعه روستا