تحقیق رایگان با موضوع توسعه روستا، توسعه روستایی، دانشگاه تهران، رساله دکتری

دانلود پایان نامه ارشد

بین کارکردهای دیگر شهری شرایط متفاوتی داشته ، به طوریکه شهر در این بخش رشد قابل قبولی در حد یک شهر خیلی کوچک به دست اورده است و دلیل اصلی این رشد را می توان در استقرار محدود برخی ادارات و نهادها و ارگان های دولتی دانست . در پایان با توجه به مسا ئل روستاهای مورد مطالعه در راستای بهبود تعامل انها با شهر شا ندرمن و رشد و توسعه در محیط های روستایی به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه می پردازیم . امید است مورد توجه مسئولان امر برنامه ریزی هم در سطوح کلان و هم در سطح محلی قرار گیرد.
توجه جدی به روستاهای پیرامونی شهر ، در طرح های توسعه ای مربوط به شهر و همچنین در نظر گرفتن مناسبات و تعامل این روستاها با شهر در طرح های روستایی ، با توجه به تاثیر گذاری قابل توجه ی این روستاها بر حیات شهر و همچنین تاثیر پذیری شدید انها از شرایط حاکم بر شهر .
عدم اکتفا به برنامه های یک سو نگر ؛ مانند طرح های هادی اجرا شده در این روستاها و توجه جدی به توسعه پایدار روستاها در ابعاد مختلف.
برای ایجاد بسط یک محیط شهری و ناحیه ای متجانس ، همگون و دارای روابط کامل برقراری و تجهیز یک شبکه ارتباطی ، خدماتی و رشد دادن نهاده ها و ساختارهای اساسی در شهر شاندرمن ، بویژه در رابطه با نواحی روستایی انها ، بسیار مهم و حیاتی خواهد بود و علاوه بر این موقعیت طبیعی ناحیه که قسمت غربی ان کوهستانی می باشد ضرورت ان را دو چندان می کند .
تامین نیازهای اساسی و تسهیلات و زیر ساختها در شهر شاندرمن از جمله نداشتن اب اشامیدنی سالم و بهداشتی ، نداشتن سیستم جمع اوری اب و فاضلاب ، اسفالت خیابان ها و معابر ، عدم استقرار ادارات ، نبود درمانگاه مجهز ، نبود سرویس های بهداشتی از مهمترین مشکلات این منطقه می باشد.
عدم استقرار برخی ادارات به ویژه اموزش وپرورش در این بخش با انکه به لحاظ جمعیت دانش اموزی رتبه بالایی در سطح شهرستان دارد از ضروریات این منطقه به حساب می اید .
در ارتباط با دفع غیر بهداشتی فاضلاب های خانگی و صنعتی در این بخش که مشکلات و پیامد های انسانی و زیست محیطی فراوان را در منطقه ایجاد کرده است . که احداث سیستم جمع اوری فاضلاب شهری از توان شهرداری شاندرمن خارج است.
خیابان ها و کوچه های شهر شاندرمن جنبه ی شهری ندارند و نیازمند بازسازی و اسفالت دارد . و همچنین رسیدگی به راه روستایی در برخی از روستاهای این بخش که از اسفالت راه روستایی محروم می باشند.
سرمایه گذاری مستقیم و حمایت و دخالت دولت در تشویق سرمایه گذاری ( خصوصی و دولتی ) مخصوصا در صنایع کوچک و اشتغال زا و مرتبط با کشاورزی.
توجه به بخش خصوصی در تامین اشتغال شهر شاندرمن در برنامه های توسعه شهر و حمایت دولت از این بخش .
اتخاذ سیاست های توسعه کشاورزی مناسب ، بهبود خدمات کشاورزی و بازار محصولات.
تقویت روابط و پیوندهای جامعه شهری و روستایی و روابط بین شهر کوچک وحوزه نفوذ .
توسعه بازار محلی موجود در شهر شاندرمن و فراهم کردن شرایط برای فروش بیشتر روستاییان در این مراکز.
توزیع بهتر نهادهای کشاورزی و فراوری محصولات کشاورزی.
پر کردن شکاف بین صنعت و کشاورزی .
توجه به مسائل زیست محیطی روستاها و جلوگیری از استقرار برخی تاسیسات در اراضی مستعد کشاورزی روستاییان.
با توجه به اینکه اکثر مهاجران روستایی قشر جوان را تحصیلکرده تشکیل می دهد ، لذا می توان سرمایه گذاریهای مختلف در ایجاد فرصت های شغلی از مهاجرت این قشر به شهر های بزرگتر جلوگیری کرد و پایداری هر چه بیشتر سکونتگاها را سبب گردید.
برخی از روستاهای بخش شاندرمن همانند دران و حاجی بیجار که در قسمت کوهستانی واقع شده اند به عنوان قطب قطب گردشگری در شهرستان معرفی شده اند اما هیچگونه زیر ساخت های گردشگری در مکان وجود ندارد ، می توان با بهره گیری از توان های محیطی به منظور رونق گردشگری روستایی در ناحیه مورد مطالعه و اشتغال زایی ساکنان فراهم گردد.
برنامه ریزی در راستای سنت های ارزشمند همیاری سنتی و جلوگیری از نابودی این سنتها.
منابع فارسی
1- اسایش ، حسین ، ( 1375 ) ، اصول وروشهای برنامه ریزی روستایی ، پیام نور تهران.
2- ازکیا ، مصطفی ، ( 1384 ) ، توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی.
3- ازکیا ، مصطفی ، (1384 ) ، مقدمه ای بر جامعه شناسی روستایی.
4- ازکیا ، مصطفی ، (1355 ) ، ساختهای اجتماعی جوامع روستایی.
5- افراخته ، حسن ، ( 1376 ) ،ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرح ساماندهی روستایی در کشور ، بنیاد مسکن ، تهران.
6- افلاکی سورشجانی ، رضا ، ( 1382 ) ،جغرافیای استان چهار محال بختیاری ،مرید ، شهر کرد.
7- اکبریان رونیزی ، سعید رضا ، ( 1385 ) ، نقش و عملکرد شهر های کوچک در توسعه روستاهای مورد مطالعه دهستان رونیز (شهرستان استهبان ) ، کارشناسی ارشد ، به راهنمایی محمد رضا رضوانی ، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشگاه تهران.
8- امچکی ، حمیده ، (1383 ) ، شهرهای میانی و نقش انها در چارچوب توسعه ملی ، چاپ اول مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ایران.
9- ایزدی خرامه ، حسن ، ( 1380 ) ، نقش تبدیل روستاها به شهر در توسعه روستایی ، مورد مطالعه استان فارس ، رساله دکتری روستایی ، به راهنمایی رکن الدین افتخاری ، دانشگاه تربیت مدرس.
10- اهلرز ، اکارت ، ( 1356 ) ، (رابطه شهر وروستا در ایران ( طبس به عنوان یک نمونه ) ) ، مجموعه سخنرانیهای چهارمین کنگره جغرافیدانان ایران ، دانشگاه فردوسی مشهد.
11-افراخته ، حسن (1376) ، ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرح ساماندهی روستایی در کشور ، بنیاد مسکن تهران .
12-امچکی ، حمیده(1383) ، شهرهای میانی و نقش آنها در چارچوب توسعه ملی ، چاپ اول مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران .
13-ایزدی خرامه ، حسن،(1380)،نقش تبدیل روستاها به شهر در توسعه روستایی ، مورد مطالعه استان فارس ، رساله دکتری روستایی ، به راهنمایی رکن الدین افتخاری ، دانشگاه تربیت مدرس .
14-احمدی، حسن،1374، ژئومورفولوژی کاربردی.دانشگاه تهران.
15-اصلاح عرباني، ابراهيم،1387، كتاب گيلان، جلد پنجم، انتشارات گروه پژوهشگران ايران.
16-اصلاح عربانی، ابراهیم، 1380، کتاب گیلان، جلد اول، انتشارات گروه پژوهشگران ایران.
17-اصلاح عربانی،ابراهیم، 1387،؛کتاب گیلان،جلد4 ،چاپ هفتم،انتشارات گروه پژوهشگران ایران
18-آمار هواشناسي، سازمان آب منطقه اي گيلان، مطالعات پايه منابع آب، گروه آبهاي سطحي.
19-آمارنامه استان گیلان، 1385.
20-آمارنامه هواشناسی کشور و شرکت آب منطقه ای استان گیلان 85-75.
21-امانی،مهدی،1365، ؛مبانی جمعیت شناسی،انتشارات پیام.
22- برنارد شاریه ،ژان ، ( 1373 ) ، سیروس سهامی ، شهرها وروستاها آزمونی در گوناگونی مناسبات شهر وروستا در جهان ، مشهد ، نیکا.
23.بازن، مارسل،1376، تالش منطقه اي قومي در شمال ايران، ترجمه مظفرامين فرشچيان، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد، چاپ اول.
24-پاپلی یزدی، محمد حسین و ابراهیمی ، محمد امیر ، ( 1382 ) ، نظریه های توسعه روستایی ، سمت ، تهران.
25-پاپلی یزدی ، محمد حسین و حسین ساجردی ، ( 1382 ) ، نظریه های شهر و پیرامون ، سمت ، تهران.
26-پاپلی یزدی ، محمد حسین وحسین ساجردی ، (1381 ) ، مکاتب و نظریه ها و راهبردهای توسعه روستایی ، سمت ، تهران.
27-جمعه پور ، محمد ، ( 1384 ) ، مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی ، دیدگاهها و روشها سمت ، تهران.
28-حاجی علیزاده ، جواد ،( 1380 ) ، ارزیابی نقش شهرهای میانی کوچک در توسعه روستاهای پیرامون ، مورد مطالعه شهر بناب پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی ، دانشکده جغرافیا ، دانشگاه تهران.
29-حافظ نیا ، محمد رضا ، ( 1391 ) ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، سمت ، تهران.
30-حبیبی ، سید محسن ، (1387 ) ، از شار تا شهر ، چاپ هشتم ، دانشگاه تهران.
31-حسینی ، حاصل ، صدیقه ، ( 1376 ) ، روند تکوین ، رشد ، جایگاه عملکردهای شهرهای نو پا ( شهرستان رزن ) گرو جغرافیای دانشگاه اصفهان.
32-حسینی ، ابری ، سید حسن ، ( 1380 ) ، مدخلی بر جغرافیای روستایی ایران ، دانشگاه اصفهان.
33-حسین زاده ، اکبر ( 1387 ) ، نقش عملکردی روستا شهرها در توسعه روستاهای پیرامونی مورد دهستان زرینه رود شهرستان خدابنده زنجان ، استاد راهنما دکتر عباس سعیدی.
34-خراط زبردست ، اسفندیار ، ( 1377 ) ، خلاصه ای درباره روشهای ارزیابی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، جزوه درسی کارشناسی ارشد شهرسازی ، دانشکده هنر دانشگاه تهران.
35-خسروی ، خسرو ، ( 1358 ) ، جامعه شناسی روستایی ایران ، پیام ، تهران.
36–دیاس ، هیران . دی و دبلیو ، دی ای ویکرامانایاک ، (1368) ، درسنامه برنامه ریزی توسعه روستایی ، سلسله انتشارات روستا و توسعه وزارت جهاد سازندگی .
37-راندلی، دنیس ، برابری رشد و توسعه ، تحلیل منطقه ای در کشور در حال رشد مترجم علی بدری ، جهاد سازندگی ، تهران ، ( 1372).
38-رضوانی ، علی اصغر ، ( 1381 ) ، رابطه شهر وروستا ، انتشارات ماکان ، تهران.
39-رضوانی ، علی اصغر ، ( 1374 ) ، روابط متقابل شهر وروستا ، انتشارات دانشگاه پیام نور .
40-رضوانی ، محمد رضا ، ( 1375 ) ، بررسی سازمان فضایی – مکانی سکونتگاهها و بهینه سازی ان در نواحی روستایی شهرستان شاهرود ، رساله دکتری ، دانشگاه تهران.
41-رضوانی ، محمد رضا ، ( 1382) ، مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی ، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری در ایران.
42-رضوانی ، محمد رضا ، ( 1373 ) ، دولت و شهر نشینی ، نقدی بر نظریه عناصر شهری قدیم و سرمایه داری بهره وری هانس بوبک ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره 32.
43- رابینو،۱۳۷۴، ولایات دارالمرز ایران ـ گیلان، ترجمه جعفر خمامی زاده، نشر طاعتی.
44-ری بد ، ارمان ، ( 1390 ) ، اموزش گام به گام spss19 ، انتشارات طاهریان ، تهران.
45- (رنجبر، ولی، 1390، نقش تعاونی های روستایی در توسعه روستاهای بخش شاندرمن، استاد راهنما، گیتی مرادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت)
46-زبردست ، اسفندیار ، ( 1382 ) ، ارزیابی روشهای تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاهها رویکرد عملکرد های شهری در توسعه روستایی ، هنرهای زیبا ، شماره 13.
47-زبردست ، اسفندیار ، ( 1383 ) ، اندازه شهر ، چاپ اول ، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران .
48- زنگنه ، یعقوب ، ( 1385 ) ، روابط شهر سبزوار با حوزه نفوذ ان ، مجله دانشگاه سبزوار ، سال اول شماره 1.
49-زیاری ، کرامت الله ، ( 1383 ) ، مکتب ها نظریه ها و مدلهای برنامه ریزی منطقه ای ، دانشگاه یزد ، یزد.
50-زیاری ، کرامت الله ، ( 1378 ) ، اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای ، انتشارات دانشگاه یزد.
51-رکن الدین افتخاری ، عبدالرضا ، ( 1382 ) ، جایگاه روستا در فرایند توسعه ملی از دیدگاه صاحبنظران ، موسسه توسعه روستایی ایران ، تهران .
52-رهنمایی ، محمد تقی ، شاه حسینی ، پروانه ، ( 1385 ) ، فرایند برنامه ریزی شهری در ایران ، انتشارات سمت ، تهران.
53-رهنمایی ، محمد تقی ، ( 1373 ) ، دولت و شهر نشینی نقد بر عناصر شهری قدیم و سرمایه داری بهره وری هانس بوبک ، فصل نامه تحقیقات جغرافیایی ، بخش اول شماره 32.
54-زلینسکی،ویلبر، 1370،؛مقدمه ای برجغرافیای جمعیت،ترجمه فیروز جمالی، انتشارات سمت.
55-سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای 90 ، 85 ، 75 ، 1365 ، شناسنامه ابادیهای شهرستان ماسال مرکز امار ایران.
56-سعیدی ، عباس ، ( 1381 ) ، مبانی جغرافیای روستایی ، سمت ، تهران .
57-سعیدی ، عباس ، ( 1390 ) ، روابط و پیوندهای روستایی – شهری در ایران ، مهر مینو ، تهران.
58-سلطانی عربشاهی ، سیمین ، ( 1383 ) ، مدیریت توسعه ، تهران اسنادی .
59-سنجری ، سارا ، امید ، سعادت یار ، ( 1388 ) ، پژو هشهای کاربردی GIS ، انتشارات عابد ، تهران
60-سالنامه آماری ،سرشماری نفوس و مسکن،1375.
61-سالنامه آماری ،سرشماری نفوس و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع سطح معنی داری، سطح معنادار، توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال Next Entries تحقیق رایگان با موضوع توسعه روستا، توسعه منطقه، کارشناسی ارشد، جغرافیای شهری