تحقیق رایگان با موضوع توزیع فراوانی، منابع طبیعی، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

شهرستان……………………………………………………………………93
3-12-1-1) بخش کشاورزی و منابع طبیعی……………………………………………………………………………………………..93
3-12-1-2)منابع طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………………94
3-12-1-3) بخش منابع آب……………………………………………………………………………………………………………………95
3-12-1-4) بخش صنعت و معدن……………………………………………………………………………………………………………96
3-12-1-5) بخش محیط زیست……………………………………………………………………………………………………………..96
3-13) آثار تاریخی و جاذبه های دیدنی و گردشگری…………………………………………………………………………………..97
3-13-1) آثار شهر دقیانوس و تپه های کنارصندل……………………………………………………………………………………98
3-13-2) قلعه سموران…………………………………………………………………………………………………………………………..99
3-13-3) موزه میراث فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………..100
3-13-4) گورخانه یا مقبره حیدری…………………………………………………………………………………………………………102
3-13-5) غار شعیب…………………………………………………………………………………………………………………………….102
3-13-6) چاه آرتزین چمن……………………………………………………………………………………………………………………102
3-13-7) بُندر دوساری…………………………………………………………………………………………………………………………103
3-13-8) آبشارها………………………………………………………………………………………………………………………………….103
3-13-9) روستای دلفارد…………………………………………………………………………………………………………………….104
3-13-10) سایر آثار تاریخی و اماکن دیدنی و مذهبی……………………………………………………………………………..105
3-13-11) صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………………………105
3-13-12) آداب و رسوم…………………………………………………………………………………………………………………………….106
3-13-13) جشن سده………………………………………………………………………………………………………………………….108
فصل چهارم) تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….111
4-2) بررسی شاخص های دموگرافیک و سوالات توصیفی……………………………………………………………………………….111
4-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………..128
4-3-1) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی………………………………………………………………………………………………………………..128
4-3-2) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی………………………………………………………………………………………………………………….132
4-3-3) تجزیه و تحلیل سوات………………………………………………………………………………………………………………….136
4-3-4) تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی………………………………………………………………………………………………..140
4-3-5) ماتریس برنامه ریزی کمی راهبردی…………………………………………………………………………………………….141
فصل پنجم) بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….147
5-2) بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….147
5-3) نتیجه گیری از سوالات توصیفی……………………………………………………………………………………………………..149
5-4) تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های گردشگری……………………………………………………….150
5-5) نتیجه گیری از نقاط قوت………………………………………………………………………………………………………………151
5-6) نتیجه گیری از نقاط ضعف…………………………………………………………………………………………………………….151
5-7) نتیجه گیری از فرصت های مطرح شده……………………………………………………………………………………………..152
5-8) نتیجه گیری از تهدیدهای مطرح شده……………………………………………………………………………………………..152
5-9) نتیجه گیری از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی…………………………………………………………………………………………152
5-10) نتیجه گیری از ماتریس ارزیابی عوامل درونی……………………………………………………………………………………………153
5-11) نتییجه گیری از ماتریس سوات…………………………………………………………………………………………………….154
5-12) ماتریس برنامه ریزی کمی……………………………………………………………………………………………………………156
5-13) مشکلات و تنگناهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………..156
5-14) مشکلات و تنگناهای محقق…………………………………………………………………………………………………………157
5-15) پیشنهادات به سایر محققین…………………………………………………………………………………………………………157
5-16) پیشنهادات کاربردی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….157
پیوست
پرسشنامه شماره (1) …………………………………………………………………………………………………………………………..II
پرسشنامه شماره(2) …………………………………………………………………………………………………………………………..III
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………….IIIV

فهرست جداول
جدول 2-1) انواع برنامه ریزی بر اساس زمان، کاربرد و وسعت………………………………………………………………………………..56
جدول 3-1) جدول مورگان برای برآورد حجم نمونه………………………………………………………………………………………………..87
جدول 3-2) آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………….9
جدول 3-3) مشخصات عمومی شهرستان جیرفت بر اساس تقسیمات کشوری……………………………………………………..92
جدول 3-4) آمار جمعیت شهرستان جیرفت……………………………………………………………………………………………………………92
جدول 3-5) مناطق تحت مدیریت محیط زیست…………………………………………………………………………………………………….97
جدول 4-1) توزیع فراوانی متغییر جنسیت……………………………………………………………………………………………………………112
جدول 4-2) توزیع فراوانی متغییر سن طبقه بندی شده پاسخگویان…………………………………………………………………….113
جدول 4-3) توزیع قراوانی متغییر تحصیلات پاسخگویان……………………………………………………………………………………..114
جدول 4-4) توزیع فراوانی متغییر وضعیت اشتغال پاسخگویان……………………………………………………………………………115
جدول4-5) توزیع فراونی متغییر نوع شغل پاسخگویان…………………………………………………………………………………………116
جدول4-6) توزیع فراوانی پاسخ ها درباره اهمیت قوت ها………………………………………………………………………………………117
جدول 4-7) توزیع فراوانی پاسخ ها درباره اهمیت ضعف ها…………………………………………………………………………………..120
جدول 4-8) توزیع فراوانی پاسخ ها درباره اهمیت فرصت ها…………………………………………………………………………………123
جدول 4-9) توزیع فراوانی پاسخ ها درباره اهمیت تهدیدها…………………………………………………………………………………..126
جدول 4-10) ارزیابی عوامل خارجی استراتژیک……………………………………………………………………………………………………130
جدول 4-11) ارزیابی عوامل داخل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی رضایت شغل، رضایت شغلی، روابط اجتماعی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع برنامه ریزی استراتژیک، منافع اقتصادی، توزیع فراوانی