تحقیق رایگان با موضوع توزیع فراوانی، درصد تجمعی، سطح تحصیلات

دانلود پایان نامه ارشد

پاسگویان

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

زن
211
54.9
54.9
54.9

مرد
173
45.1
54.1
100.0

جمع
384
100.0
100.0

سطح تحصیلات :
طبق جدول توزیع فراوانی برحسب سطح تحصیلات از384 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 73.7 درصد یا 283 نفر دارای مدرک کارشناسی و کمترین نسبت یعنی 5.5 درصد یا 21 نفر فوق دیپلم می باشند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

جدول 4-2توزیع فراوانی و تحصیلات پاسخگویان

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

فوق ديپلم
21
5.5
5.5
5.5

کارشناسي
283
73.7
73.7
79.2

کارشناسي ارشد
80
20.8
20.8
100.0

جمع
384
100.0
100.0

پرسش های تحقیق :
سوال اول:
1-به عقیده شما بین اعتماد بنفس و استفاده از رسانه های فردی رابطه وجود دارد .

جدول4 -3 توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان درباره تاثیر اعتماد بنفس بر استفاده از رسانه های فردی

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

بله
211
54.9
54.9
54.9

خير
173
45.1
45.1
100.0

جمع
384
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب تأثیر اعتمادبنفس بر استفاده از رسانه های فردی از 384 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 54.9 درصد یا 211 نفر آن را مؤثر می دانند و کمترین نسبت یعنی 45.1 درصد یا 173 نفر آن را مؤثر نمی دانند.

سوال دوم :
2-به عقیده شما رابطه اعتماد بنفس و ارتباطات چهره به چهره به چه میزان می باشد .

جدول4-4 توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان درباره ميزان تاثير اعتماد بنفس برارتباط چهره به چهره

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

خيلي کم
21
5.5
5.5
5.5

کم
283
73.7
73.7
73.7

متوسط
80
20.8
20.8
100.0

جمع
384
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب میزان تأثیر اعتمادبنفس بر ارتباط چهره به چهره از 384 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 73.7 درصد یا 283 نفر تأثیر آن را کم و کمترین نسبت یعنی 5.5 درصد یا 21 نفر خیلی کم ارزیابی کرده اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

سوال سوم :
3-به نظر شما افرادی که اعتماد بنفس بیشتری دارند از رسانه ها استفاده می کنند.

جدول 4-5توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به نظر شما افرادي که اعتماد بنفس بيشتري دارند از رسانه ها بيشتر استفاده مي کنند

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

بله
265
69.0
69.0
69.0

خير
119
31.0
31.0
100.0

جمع
384
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی از 384 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 69 درصد یا 265 نفر بر این باورند که افرادی که اعتمادبنفس بیشتری دارند از رسانه ها بیشتر استفاده می کنند و کمترین نسبت یعنی 31 درصد یا 119 نفر با این نظر مخالفند.

سوال چهارم :
4- به عقیده شما استفاده از رسانه های فردی به رشد مهارت های کلامی در ارتباطات چهره به چهره کمک می کند .
جدول 4-6توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسگویان استفاده از رسانه هاي فردي به رشد مهارت هاي کلامي در ارتباطات چهره به چهره

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

بله
175
40.3
40.3
40.3

خير
259
59.7
59.7
100.0

جمع
384
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی از 384 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 59.7 درصد یا 259 نفر بر این باورند که استفاده از رسانه های فردی به رشد مهارت های کلامی به ارتباطات چهره به چهره کمک نمی کند و کمترین نسبت یعنی 40.3 درصد یا 175 نفر معتقدند که استفاده از رسانه های فردی به رشد مهارت های کلامی به ارتباطات چهره به چهره کمک می کند.

سوال پنجم :
5-به نظر شما استفاده از رسانه هاي فردي تا چه ميزان به رشد مهارت های کلامی درارتباطات چهره به چهره کمک می کند .
جدول 4-7 توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان استفاده از رسانه هاي فردي و میزان رشد مهارت های کلامی در ارتباط چهره به چهره

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

خيلي کم
89
23.2
23.2
23.2

کم
93
24.2
24.2
47.4

متوسط
102
26.6
26.6
74.0

زياد
76
19.8
19.8
93.8

خيلي زياد
24
6.3
6.3
100.0

جمع
384
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی از 384 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 26.6 درصد یا 102 نفر بر این باورند که استفاده از رسانه های فردی به میزان متوسط در رشد مهارت های کلامی در ارتباطات چهره به چهره مؤثر است و کمترین نسبت یعنی 6.3 درصد یا 24 نفر میزان آن را زیاد ارزیابی کرده اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص یافته است

سوال ششم:

6- به عقیده شما استفاده از رسانه های فردی در فکر کردن شما در مورد موضوعی قبل از صحبت کردن تاثیر دارد

جدول 4-8 توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان استفاده از رسانه هاي فردي در فکر کردن درمورد موضوعي قبل از صحبت کردن

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

بله
248
64.6
64.6
64.6

خير
136
35.4
35.4
100.0

جمع
384
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی از 384 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 64.6 درصد یا 248 نفر معتقدند که استفاده از رسانه های فردی در فکر کردن در مورد موضوعی قبل از صحبت کردن تأثیر دارد و کمترین نسبت یعنی 35.4 درصد یا 136 نفر آن را بی تأثیر می دانند.

سوال هفتم :
7- به عقیده شما افرادی که از مهارت های غیر کلامی استفاده می کنند بیشتر از رسانه های فردی استفاده می کنند .
جدول 4-9 توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان تاثیر مهارت هاي غيرکلامي بر استفاده رسانه هاي فردي

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

بله
153
39.8
39.8
39.8

خير
231
60.2
60.2
100.0

جمع
384
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی از 384 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 60.2 درصد یا 231 نفر معتقد نیستند افرادی که از مهارت های غیرکلامی استفاده می کنند بیشتر از رسانه های فردی استفاده می کنند و کمترین نسبت یعنی 39.8 درصد یا 153 نفر معتقدند افرادی که از مهارت های غیرکلامی استفاده می کنند بیشتر از رسانه های فردی استفاده می کنند.

سوال هشتم:
8- به عقیده شما استفاده نکردن از رسانه های فردی تا چه میزان در مهارت های غیر کلامی تاثیر دارد.
جدول 4-10 توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به عقيده شما استفاده نکردن از رسانه هاي فردي تا چه ميزان در مهارت هاي غيرکلامي تأثير دارد

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

خيلي کم
45
11.7
11.7
11.7

کم
98
25.5
25.5
37.2

متوسط
101
26.3
26.3
63.5

زياد
87
22.7
22.7
86.2

خيلي زياد
53
13.8
13.8
100.0

جمع
384
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی از 384 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 26.3 درصد یا 101 نفر به میزان توسط استفاده نکردن از رسانه های فردی را در مهارت های غیرکلامی مؤثر دانسته اند و کمترین نسبت یعنی 11.7 درصد یا 45 نفر میزان تأثیر آن را خیلی کم ارزیابی کرده اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

سوال نهم :

9- به عقیده شما استفاده از رسانه های فردی در حالات چهره شما هنگام صحبت کردن تاثیر دارد .

جدول 4-11 توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به نظر شما استفاده از رسانه هاي فردي در حالات چهره به چهره شما هنگام صحبت کردن تأثير دارد

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

بله
172
44.8
44.8
44.8

خير
212
55.2
55.2
100.0

جمع
384
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی از 384 نفر پاسخگو بیشترین نسبت یعنی 55.2 درصد یا 212 نفر معتقدند که استفاده از رسانه های فردی در حالات چهره به چهره آنها هنگام صحبت کردن تأثیر ندارد و کمترین نسبت یعنی 44.8 درصد یا 172 نفر معتقند که تأثیر دارد.

سوال دهم :
10- عقيده شما بين استفاده از رسانه هاي فردي و حس هايي که بين ارتباط چهره به چهره به وجود می آید رابطه وجود دارد .
جدول4-12 توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به عقيده شما بين استفاده از رسانه هاي فردي و حس هايي که بين ارتباط چهره به چهره به وجود مي آيد رابطه وجود دارد

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

بله
94
24.5
24.5
24.5

خير
290
75.5
75.5
100.0

جمع
384
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی از 384 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 75.5 درصد یا 290 نفر معتقدند بین استفاده از رسانه های فردی و حس هایی که بین ارتباط چهره به چهره به وجود می آید رابطه وجود ندارد و کمترین نسبت یعنی 24.5 درصد یا 94 نفر بر این باورند که بین این دو رابطه وجود دارد.
سوال یازدهم:
11-به نظر شما کساني که به حرفهاي ديگران گوش مي کنند بيشتر از رسانه هاي فردي استفاده مي کنند

جدول 4-13 توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به نظر شما کساني که به حرفهاي ديگران گوش مي کنند بيشتر از رسانه هاي فردي استفاده مي کنند

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

بله
149
38.8
38.8
38.8

خير
235
61.2
61.2
100.0

جمع
384
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی از 384 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 61.2 درصد یا 235 نفر با این نظر مخالفند که کسانی که حرف های دیگران را گوش می کنند بیشتر از رسانه های فردی استفاده می کنند و کمترین نسبت یعنی 38.8 درصد یا 149 نفر با این نظر موافقند.

سوال دوازدهم :
12-به نظر شما استفاده از رسانه هاي فردي تا چه ميزان کمک مي کند تا افراد صحبتهاي ديگران را به خاطربسپارند

جدول 4-14توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به نظر شما استفاده از رسانه هاي فردي تا چه ميزان کمک مي کند تا افراد صحبتهاي ديگران را به خاطربسپارند

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع تحلیل داده، روایی محتوا، توزیع فراوانی Next Entries تحقیق درباره ديني، بسياري، تغييرات