تحقیق رایگان با موضوع توزیع فراوانی، جامعه آماری، رتبه بندی، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

گروه های مستقل نیز به کار می رود. (حاجی زاده، اصغری،1390)
3-8 نمونه آماری
نمونه در آماربه تعدادی از اجزا انتخاب شده با روش تصادفی از یک جامعه آماری گفته می‌شود که با بررسی مشخصات در نمونه، فرضیات آماری در جامعه مرجع قابل تعمیم می‌باشند. اگر بخواهیم موضوعی خاص را در مورد جامعه‌ای بررسی کنیم، می‌توانیم موضوع را درمورد تعداد محدودی از جامعه آماری(که به تصادف، با دقت و مطالعه لازم انتخاب می‌شوند و تعدادشان به فراخور اندازه جامعه آماری تغییر می‌کند) بررسی کرده و نتیجه را به آن جامعه نسبت دهیم. در اینصورت مشکلاتی مانند در دسترس نبودن تمام اعضای جامعه، وقت‌گیر بودن، هزینه بالا و از بین رفتن جامعه در برخی مطالعات، مرتفع می‌گردند. (دانایی فردوهمکاران،1384).
3-8آمار استنباطی و توصیفی
آمار در دو شاخه آمار توصیفی و احتمالات و آمار استنباطی بحث و بررسی می شود. احتمالات و تئوریهای احتمال اساسا از دایره بحث ما خارج است. همچنین آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین، واریانس و … نیز مفروض در نظر گرفته شده اند.
آمار در دو شاخه آمار توصیفی و احتمالات و آمار استنباطی بحث و بررسی می شود.
در یک پژوهش جهت بررسی و توصیف ویژگیهای عمومی پاسخ دهندگان از روش های موجود در آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و میانگین استفاده میگردد. بنابراین هدف آمار توصیفی13 محاسبه پارامترهای جامعه با استفاده از سرشماری تمامی عناصر جامعه است.
در آمار استنباطی14 پژوهشگر با استفاده مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه کرده و سپس با کمک تخمین و یا آزمون فرض آماری، آماره ها را به پارامترهای جامعه تعمیم می دهد.برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش های آمار استنباطی استفاده می شود.
پارامتر شاخص بدست آمده از جامعه آماری با استفاده از سرشماری است و شاخص بدست آمده از یک نمونه n تائی از جامعه آماره نامیده می شود. برای مثال میانگین جامعه یا µ یک پارامتر مهم جامعه است. چون میانگین جامعه همیشه در دسترس نیست به همین خاطر از میانگین نمونه یا که آماره برآورد کننده پارامتر µ است در بسیاری موارد استفاده می شود. (دانایی فردوهمکاران،1384).
3-9 آزمون آماری و تخمین آماری
در یک مقاله پژوهشی یا یک پایان نامه باید سوال پژوهش یا فرضیه پژوهش مطرح شود. اگر تحقیق از نوع سوالی و صرفا حاوی پرسش درباره پارامتر باشد، برای پاسخ به سوالات از تخمین آماری استفاده می شود و اگر حاوی فرضیه ها بوده و از مرحله سوال گذر کرده باشد، آزمون فرضیه ها و فنون آماری آن به کار می رود.
هر نوع تخمین یا آزمون فرض آماری با تعیین صحیح آماره پژوهش شروع می شود. سپس باید توزیع آماره مشخص شود. براساس توزیع آماره آزمون با استفاده از داده های بدست آمده از نمونه محاسبه شده آماره آزمون محاسبه می شود. سپس مقدار بحرانی با توجه به سطح خطا و نوع توزیع از جداول مندرج در پیوست های کتاب آماری محاسبه می شود. در نهایت با مقایسه آماره محاسبه شده و مقدار بحرانی سوال یا فرضیه تحقیق بررسی و نتایج تحلیل می شود. در ادامه این بحث موشکافی می شود.
3-10 آزمونهای آماری پارامتریک و ناپارامتریک
آمار پارامتریک مستلزم پیش فرضهائی در مورد جامعه ای که از آن نمونه گیری صورت گرفته می باشد. به عنوان مهمترین پیش فرض در آمار پارامترک فرض می شود که توزیع جامعه نرمال است اما آمار ناپارامتریک مستلزم هیچگونه فرضی در مورد توزیع نیست. به همین خاطر بسیاری از تحقیقات علوم انسانی که با مقیاس های کیفی سنجیده شده و فاقد توزیع15 هستند از شاخصهای آمارا ناپارامتریک استفاده می کنند.
فنون آمار پارامتریک شدیداً تحت تاثیر مقیاس سنجش متغیرها و توزیع آماری جامعه است. اگر متغیرها از نوع اسمی و ترتیبی بوده حتما از روشهای ناپارامتریک استفاده می شود. اگر متغیرها از نوع فاصله ای و نسبی باشند در صورتیکه فرض شود توزیع آماری جامعه نرمال یا بهنجار است از روشهای پارامتریک استفاده می شود در غیراینصورت از روشهای ناپارامتریک استفاده می شود.
3-10-1 خلاصه آزمونهای پارامتریک
آزمون t تک نمونه : برای آزمون فرض پیرامون میانگین یک جامعه استفاده می شود. در بیشتر پژوهشهائی که با مقیاس لیکرت انجام می شوند جهت بررسی فرضیه های پژوهش و تحلیل سوالات تخصصی مربوط به آنها از این آزمون استفاده می شود.
آزمون t وابسته : برای آزمون فرض پیرامون دو میانگین از یک جامعه استفاده می شود.
آزمون t دو نمونه مستقل: جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می شود. در آزمون t برای دو نمونه مستقل فرض می شود واریانس دو جامعه برابر است. برای نمونه به منظور بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت در خصوص هر یک از فرضیه های پژوهش استفاده میشود.

فصل چهارم
یافتههای تحقیق و مطالعات آماری

4-1 مقدمه
آمار به عنوان يک علم، عبارت از مطالعه و بررسي براي مفهوم دادن به داده است. امروزه با پيشرفت سريع تکنولوژي و روبرو شدن با حجم زيادي از اطلاعات، علوم و فنون مختلف دچار تغيير و تحولات بسياري شده اند. به علت ماهيت ابزاري علم آمار، همه علوم جهت پيشبرد اهداف خود به نوعي به اين علم، نياز دارند و از اين رو جايگاه آمار در تصميم گيري، برنامه ريزي و انتخاب بهترين استراتژي، جايگاهي ويژه تلقي مي شود. نقش و جايگاه آمار در همه جوامع به خصوص جوامع امروز آشکار است. گرچه آمار به اين معنا يک دانش و فن جديد است، اما به نحوي استفاده از خانواده آمار، از گذشته تا کنون و در همه جوامع براي اداره و نظارت بر جامعه و هدايت آن به سوي هدف‌هايي که مورد نظر بوده همواره وجود داشته‌،گرچه به صورت مدرن و امروزي‌اش امر جديدي است. آمار در هدايت و اداره جامعه، بهره گيري درست از امکانات جامعه، شناخت فرصت ها و استفاده از آن، پرهيز از ريسک‌ها و خطرهايي که هست و تلاش براي اين که با هزينه کمتر بتوان دستاورد بيشتري در جامعه داشت، نقش مهمي دارد.
علم آمار در بخش هاي مختلف صنعتي،هنری، تحقيقات پزشکي، کشاورزي، جامعه‌شناسي، اقتصاد، روانشناسی و … از اهميت بالايي برخوردار است. با استفاده صحيح از اين علم، مي توان با تحليل اطلاعات موجود رويدادهاي آينده را با درصد معيني از اطمينان پيش بيني کرده و براي آن ها تصميم گيري نمود.
در طول دهه هاي اخير، افزايش قابل ملاحظه اي در استفاده از آمار در تمام رشته مشاهده شده است. امروز آمار يكي از ابزارهاي ضروري در دست پژوهشگران است كه با استفاده از آن مي توانند مشاهدات خود را در مورد خصائص گروههاي نمونه استنباط كنند،گرچه ويژگي هاي نمونه نسخه كاملي از مشخصات جامعه نيست و هر چند نمونه هايي كه از يك جامعه انتخاب مي شوند با يكديگر تفاوت دارند، ليكن، چگونگي تغييرپذيري آنها قابل پيش بيني است (آذر و مؤمني،1379،ص32).
رشته آمار با بهره جستن از آمار توصيفي و استنباطي در پي تجزيه و تحليل اطلاعات واستنباط درباره پديده هاي مورد مشاهده است.
آمار توصيفي محقق را قادر مي سازد كه اطلاعات را با روش معني دار و موثري تلخيص و تنظيم كند. اين روش ابزارهايي را براي تشريح مشاهدات آماري جمع آوري شده و كاهش اطلاعات به شكل قابل فهم، فراهم مي سازد.
آمار استنباطي به محقق اجازه مي دهد كه از طريق تفسير اطلاعات، استنتاج كرده تا بتوانند تصميم گيري كند.
در اين فصل ابتدا ويژگي هاي نمونه مورد بررسي با بكارگيري آمار توصيفي، شرح داده خواهد شد و سپس نتايج استنباطي داده ها، كه از طريق آزمون tو آزمون ویلکاکسن انجام گرفته است،‏‏‏‏ تشريح مي‌شود و با استفاده از روش رتبه بندی فریدمن عوامل موثر رتبه بندی می شود.
4-2 تجزيه و تحليل توصيفي داده‌هاي نمونه
داده‌هاي توصيفي نمونه مربوط مي‌شود به مشخصاتي كه توصيف‌كننده ويژگي‌هاي افراد نمونه مورد بررسي است. اطلاعات توصيفي و ويژگيهاي جمعيت شناختي در پاسخ دهندگان به شرح ذيل ارائه مي گردد :

4-2-1 بررسی گروه شغلی افراد پاسخ دهنده

جدول4- 1 آمار توصيفي افراد پاسخ دهنده از نظر گروه شغلی
موقعیت
تعداد افراد
درصد
خریدار
6
14/17
فروشنده
15
86/42
تولید کننده
14
00/40
کل
35
0/100

نمودار4-1 نمودار میله ای توزیع فراوانی گروه شغلی افراد پاسخ دهنده

4-2-2 بررسی توصیفی جنسیت افراد پاسخ دهنده

جدول4- 2 آمار توصيفي جنسیت افراد پاسخ دهنده
جنسیت
تعداد افراد
درصد
زن
8
86/22
مرد
27
14/77
کل
35
0/100

نمودار4-2 نمودار میله ای توزیع فراوانی جنسیت افراد پاسخ دهنده

4-2-3 بررسی وضعيت سنی افراد پاسخ دهنده
جدول4- 3 آمار توصيفي وضعیت سنی افراد پاسخ دهنده
سن
تعداد افراد
درصد
کمتر از 25 سال
5
29/14
25- 35 سال
13
14/37
35 – 45 سال
11
43/31
بالاتر از 45 سال
6
14/17
کل
35
0/100

نمودار4-3 نمودار میله ای توزیع فراوانی وضعیت سنی افراد پاسخ دهنده

4-2-4 بررسی توصیفی مدرک تحصیلی افراد پاسخ دهنده

جدول4- 4 آمار توصيفي مدرک تحصیلی افراد پاسخ دهنده
رشته
تعداد افراد
درصد
دیپلم
25
44/71
فوق دیپلم
2
71/5
لیسانس
6
14/17
فوق لیسانس
2
71/5
کل
35
0/100

نمودار4-4 نمودار میله ای توزیع فراوانی مدرک تحصیلی افراد پاسخ دهنده

4-2-5 بررسی توصیفی حضور افراد پاسخ دهنده در فعالیت های هنری

جدول4- 5 آمار توصيفي حضور افراد پاسخ دهنده در فعالیت های هنری
مدرک تحصیلی
تعداد افراد
درصد
بله
9
71/25
خیر
26
29/74
کل
105
0/100

نمودار4-5 نمودار میله ای توزیع فراوانی حضور افراد پاسخ دهنده در فعالیت های هنری

4-3 نتايج استنباطي داده ها
نتایج استنباطی ارائه شده در این قسمت شامل بررسی فرضیه های اصلی تحقیق و فرضیه های فرعی تحقیق می باشد. هر یک بخش های مذکور به دو قسمت اصلی تقسیم بندی شده است. در قسمت اول سوالات اصلی تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند که در این قسمت ابتدا از آزمونt تک متغیره و در صورت عدم برقراری پیش فرض آزمون t، آزمون ویلکاکسن برای بررسی نظر پاسخ دهندگان در مورد هر یک از فرضیه های بیان شده، استفاده می شود. لازم به ذکر است که پیش فرض استفاده از آزمون t تک گروهی، نرمال بودن مشاهدات است البته در صورتی که تعداد مشاهدات بیشتر از 30 باشد، با استناد به قضیه حد مرکزی در آمار که بیان می کند ” اگر ، n متغیر تصادفی مستقل باشند، مشروط بر آنکه n به اندازه کافی بزرگ باشدآنگاه متغیرهای تصادفی و دارای توزیع نرمال هستند.” نیاز به بررسی نرمال بودن مشاهدات نبوده و آزمون معتبر است. و در صورتی که تعداد مشاهدات کمتر از 30 باشد و فرض نرمال بودن مشاهدات نیز برقرار نباشد باید از معادل ناپارامتری آزمون t تک گروهی که آزمون ویلکاکسن بوده و پیش فرض نرمال بودن مشاهدات را ندارد استفاده کرد.
در این حالت با توجه به اینکه در تمام سوالات گزینه ها به صورت طیف لیکرت طراحی شده اند معیار را عدد 3 انتخاب کرده و در واقع در هر سوال در صورت استفاده از آزمون tفرضیه آماری

در صورت استفاده از آزمون ویلکاکسن، فرضیه آماری

بررسی می شود. و در صورتی که تعداد مورد قبولی از افراد گزینه های 4 (موافقم) و 5 (کاملا موافقم) را انتخاب کرده باشند فرض صفر رد شده و این بیانگر تایید نظر پاسخ دهندگان در مورد فرضیه مربوطه است. و سپس با استفاده از روش رتبه بندی فریدمن عوامل تاثیرگذار رتبه بندی می شوند.
4-3-1 بررسی فرضیه اول تحقیق
در این قسمت همانطور که بیان شد با توجه به اینکه تعداد مشاهدات بیشتر از 30 (35 مشاهده) است از آزمونt تک گروهی برای بررسی نظر پاسخ دهندگان در مورد این فرضیه استفاده می شود.
فرضیه اول تحقيق بشرح زير مي باشد:
“مینای نقاشی درمقایسه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع پرسش نامه، جامعه آماری، اعتبار سازه، آزمون ویلکاکسون Next Entries تحقیق رایگان با موضوع صنایع دستی، رونق اقتصادی، طرح و نقش، سطح معنی داری