تحقیق رایگان با موضوع تنظیم هیجان، حساسیت اضطرابی، کنترل تکانه، تنظیم هیجانی

دانلود پایان نامه ارشد

ت اضطرابی
9/8163
87
83/93

ترس از احساسات بدنی
03/3150
87
20/36

ترس از عدم‌کنترل شناختی
93/1103
87
68/12

ترس از نشانه‌های اضطراب قابل مشاهده توسط دیگران
33/671
87
71/7

نگرانی
53/6353
87
02/73

مشکل در تنظیم هیجان
9/28085
87
82/322

عدم‌پذیرش پاسخ‌های هیجانی
1993
87
90/22

دشواری در انجام رفتار هدفمند
93/1143
87
14/13

دشواری در کنترل تکانه
13/1702
87
65/19

دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی
8/2843
87
68/32

فقدان آگاهی هیجانی
73/1802
87
72/20

عدم وضوح هیجانی
10/1086
87
48/12

کل
حساسیت اضطرابی
105191
90

ترس از احساسات بدنی
31163
90

ترس از عدم کنترل شناختی
4538
90

ترس از نشانه‌های اضطراب قابل مشاهده توسط دیگران
8478
90

نگرانی
249650
90

مشکل در تنظیم هیجان
982681
90

عدم‌پذیرش پاسخ‌های هیجانی
25156
90

دشواری در انجام رفتار هدفمند
21444
90

دشواری در کنترل تکانه
32814
90

دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی
48512
90

فقدان آگاهی هیجانی
31112
90

عدم‌وضوح هیجانی
17011
90

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 4-4 مشاهده می‌شود که بین سه گروه مورد مطالعه در نمره کل متغیر حساسیت اضطرابی (79/37P<0/0001, F=) تفاوت معناداری وجود دارد، علاوه بر این، تفاوت معناداری در ابعاد حساسیت اضطرابی که شامل: ترس از نشانه‌های بدنی (65/46 P<0/0001, F=)، ترس از عدم‌کنترل شناختی (25/13 (P<0/0001, F=و ترس از نشانه‌های اضطراب قابل مشاهده توسط دیگران (25/12 (P<0/0001, F=می‌باشد، مشاهده می‌شود.
همچنین، تفاوت معناداری در نمره کل متغیر نگرانی (19/15 (P<0/0001, F=مشاهده می‌شود. همچنین تفاوت معناداری در نمره کل مقیاس مشکل در تنظیم هیجان (86/84 (P<0/0001, F= مشاهده می‌شود. به علاوه، در عامل‌های مشکل در تنظیم هیجان که عبارتند از: عدم‌پذیرش پاسخ‌های هیجانی (65/35(P<0/0001, F=، دشواری در انجام رفتار هدفمند (79/26(P<0/0001, F=، دشواری در کنترل تکانه (03/88(P<0/0001, F=، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی (84/62(P<0/0001, F=، فقدان آگاهی هیجانی (26/12(P<0/0001, F= و سرانجام، عدم وضوح هیجانی (09/42(P<0/0001, F= نیز تفاوت معناداری مشاهده می‌شود. از این‌رو با توجه به معناداری تفاوت‌ها در متغیرهای مورد نظر، برای مشخص کردن دقیق تفاوت ها در بین سه گروه، از آزمون تعقیبی LSD استفاده شد، نتایج حاصل از این آزمون در جدول 4-5 ارائه شده است.
جدول 4-5 نتایج آزمون تعقیبی LSD درباره متغیرهای پژوهش
متغیر مقایسه‌ای
گروه 1
گروه 2
تفاوت میانگین (2-1)
خطای استاندارد
سطح معناداری
حساسیت اضطرابی
اختلال اضطراب فراگیر
اختلال استرس پس از سانحه
9-
50/2
720/0

افرادی عادی
*36/18
50/2
0001/0

اختلال استرس پس از سانحه
افرادی عادی
*26/19
50/2
0001/0
ترس از احساسات بدنی
اختلال اضطراب فراگیر
اختلال استرس پس از سانحه
*43/4-
55/1
005/0

افرادی عادی
*20/10
55/1
0001/0

اختلال استرس پس از سانحه
افراد عادی
*63/14
55/1
0001/0
ترس از عدم کنترل شناختی
اختلال اضطراب فراگیر
اختلال استرس پس از سانحه
46/1
91/0
114/0

افراد عادی
*63/4
91/0
0001/0

اختلال استرس پس از سانحه
افراد عادی
*16/3
91/0
001/0
ترس از نشانه‌های اضطراب قابل مشاهده توسط دیگران
اختلال اضطراب فراگیر
اختلال استرس پس از سانحه
*06/2
71/0
005/0

افراد عادی
*53/3
71/0
0001/0

اختلال استرس پس از سانحه
افراد عادی
*46/1
71/0
044/0
نگرانی
اختلال اضطراب فراگیر
اختلال استرس پس از سانحه
066/0-
20/2
976/0

افراد عادی
*50/10
20/2
0001/0

اختلال استرس پس از سانحه
افرادی عادی
*56/10
20/2
0001/0
مشکل در تنظیم هیجان
اختلال اضطراب فراگیر
اختلال استرس از سانحه
31-
63/4
0001/0

افراد عادی
*43/29
63/4
0001/0

اختلال استرس پس از سانحه
افرادی عادی
*43/60
63/4
0001/0
عدم‌پذیرش پاسخ‌های هیجانی
اختلال اضطراب فراگیر
اختلال استرس پس از سانحه
*7/3-
23/1
004/0

افراد عادی
*60/6
23/1
0001/0

اختلال استرس پس از سانحه
افراد عادی
*30/10
23/1
0001/0
دشواری در انجام رفتار هدفمند
اختلال اضطراب فراگیر
اختلال استرس پس از سانحه
2/0
93/0
831/0

افراد عادی
*03/6
93/0
0001/0

اختلال استرس پس از سانحه
افراد عادی
*83/5
93/0
0001/0
دشواری در کنترل تکانه
اختلال اضطراب فراگیر
اختلال استرس پس از سانحه
*9/8-
14/1
0001/0

افراد عادی
*13/6
14/1
0001/0

اختلال استرس پس از سانحه
افراد عادی
*06/15
14/1
0001/0
دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی
اختلال اضطراب فراگیر
اختلال استرس پس از سانحه
*13/7-
47/1
0001/0

افراد عادی
*36/9
47/1
0001/0

اختلال استرس پس از سانحه
افراد عادی
*50/16
47/1
0001/0
فقدان آگاهی هیجانی
اختلال اضطراب فراگیر
اختلال استرس پس از سانحه
*30/5-
17/1
0001/0

افراد عادی
56/0-
17/1
631/0

اختلال استرس پس از سانحه
افراد عادی
*73/4
17/1
0001/0
عدم وضوح هیجانی
اختلال اضطراب فراگیر
اختلال استرس پس از سانحه
*13/6-
91/0
0001/0

افراد عادی
*86/1
91/0
044/0

اختلال استرس پس از سانحه
افراد عادی
*8
91/0
0001/0

نتایج جدول 4-5 نشان می‌دهد که بین افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و اختلال استرس پس از سانحه در نمره کل حساسیت اضطرابی تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0p) و افراد عادی (0001/0>p) وجود دارد. با توجه به این نتیجه، فرضیه اول پژوهش مبنی بر این که بین افراد عادی در عامل ترس از احساسات بدنی تفاوت وجود دارد، تأیید می‌شود. و این یافته بیانگر این است که افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و اختلال استرس پس از سانحه ترس از احساسات بدنی بالاتری نسبت به افراد عادی دارند و در این میان عامل ترس از احساسات بدنی در بین افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در مقایسه با افراد مبتلا بهاختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی با شدت بیشتری بروز می‌کند.
همچنین، نتایج مربوط به عامل ترس از عدم کنترل شناختی نشان می‌دهد که بین افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و اختلال استرس پس از سانحه تفاوت معناداری دراین عامل مشاهده نمی‌شود (05/0p). از این‌رو فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه بین افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال استرس پس از سانحه و افراد عادی در عامل ترس از عدم کنترل شناختی تفاوت وجود دارد، مورد تأیید قرار می‌گیرد.
نتایج مربوط به فرضی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع تنظیم هیجان، اختلال استرس پس از سانحه، تنظیم هیجانی، اضطراب فراگیر Next Entries پایان نامه ارشد درباره بحران مالی، ورشکستگی، رگرسیون، رگرسیون گام به گام