تحقیق رایگان با موضوع تنظیم هیجان، اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب فراگیر، اختلال استرس پس از سانحه

دانلود پایان نامه ارشد

به این صورت بود که افرادمورد نظر پس از تشخیص اولیه توسط روانپزشک و پس از انجام دادن یک مصاحبه بالینی ساختار یافته توسط روانشناس بالینی، انتخاب وبرای انجام پرسشنامه حساسیت اضطرابی، نگرانی و مشکل در تنظیم هیجان به محقق ارجاع می شدند، محقق برای اجرای پژوهش پس از معرفی هدف پژوهش، اهمیت پژوهش و جلب رضایت آگاهانه، انجام مصاحبه وثبت اطلاعات اولیه به افرادی که موافقت خود را برای شرکت در پژوهش اعلام می نمودند پرسشنامه های مورد نظر دراختیار آن ها قرار می گرفت و سپس راهنمای پاسخ به پرسشنامه خوانده شده ودرصورت نیاز توضیحاتی درباره پرسشنامه ارایه می شد . برای جلب همکاری و ایجاد انگیزه بیشتر به آزمودنی ها گفته شد که نتایج فردی در پرونده آن ها ضمیمه خواهد شد ،مراجعه کنندگان پرسشنامه های مورد نظر را پر کردند. معیار ورود افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و اختلال استرس پس ازسانحه در نمونه مورد بررسی، تحصیلات از سطح راهنمایی به بالا و نداشتن اختلال همایند بود، معیار ورود افراد بهنجار نیز نداشتن سابقه ابتلا به اختلال های روانشناختی/ روانپزشکی درگذشته و در زمان انجام پژوهش بود .
3-5-ابزار جمع آوری اطلاعات:
الف:پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی
از این پرسشنامه جهت جمع آوری ویژگی های جمعیت شناختی افراد شرکت کننده در پژوهش استفاده شد و حاوی سوالاتی از قبیل جنسیت، سن، تحصیلات ، وضعیت تاهل و وضعیت شغلی بود.
ب-مقیاس حساسیت اضطرابی: پرسشنامه حساسیت اضطرابی تجدیدنظر شده (ASIR) یک پرسش نامه خود گزارش دهی می باشد که دارای 16 گویه به صورت مقیاس پنج درجه ای لیکرت (خیلی کم=0 تا خیلی زیاد=4) است. هر گویه این عقیده را که احساسات اضطرابی به صورت ناخوشابند تجربه می شوند و توان منتهی شدن به پیامد آسیب زا را دارند، را منعکس می کند. درجه تجربه ترس از نشانه های اضطرابی با نمرات بالاتر مشخص می شود .دامنه نمرات بین 0 تا 64 می باشد (فلوید، گارفیلد و مارکز ،2005). ساختار این پرسشنامه از سه عامل ؛ترس از نگرانی های بدنی(8 گویه) ، ترس از عدم کنترل شناختی (4 گویه) و ترس از مشاهده شدن اضطراب توسط دیگران ( 4 گویه) تشکیل شده است (زینبرگ ،بارلو وبراون،1997). بررسی ویژگی های روانسنجی این مقیاس ،ثبات درونی بالای آن را (آلفای بین 80/0 تا 90/0 ) نشان داده است. اعتبار باز آزمایی بعد از دو هفته 75/0 و به مدت سه سال 71/0 بوده است که نشان میدهد ASI یک سازه شخصیتی پایدار است (ریس،پترسون، گارسکی و مک نالی ،1986). اعتبارآن در نمونه ایرانی براساس سه روش همسانی درونی، باز آزمایی و تنصیفی محاسبه شد که برای کل مقیاس به ترتیب ضرایب اعتبار 93/0 ، 95/0 ، 97/0 به دست آمد.روایی بر اساس سه روش روایی همزمان ، همبستگی خرده مقیاس ها با مقیاس کل و با یکدیگر و تحلیل عوامل محاسبه شد. روایی همزمان از طریق اجرای همزمان با پرسشنامه ،SCL90، انجام شد که ضریب همبستگی 56/0 حاصل آن بود. ضرایب همبستگی با نمره کل در حد رضایت بخش و بین 74/0 تا 88/0 متغیر بود (مرادی منش، میرجعفری، گودرزی، و محمدی ،1386).
ج-پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ) : این پرسشنامه مقیاس 16 ماده ای ازنوع لیکرت 5 درجه ای ،دردامنه ای از 1(به هیچ وجه) تا 5 (بسیار زیاد) است که برای ارزیابی خصیصه نگرانی و ویژگی های افراطی ، فراگیر وکنترل ناپذیری نگرانی آسیب شناختی (مه یر وهمکاران،1990) طراحی شده است. ثبات درونی بالایی برای این مقیاس گزارش شده است (آلفای کرونباخ 86/0 -93/0) علاوه براین این آزمون از پایایی آزمون – پس آزمون خوبی برخوردار است (درطول یک دوره 2 تا ده هفته ای RS=0/74 – 0/93 (آنتونیوهمکاران،2002). در ایران پایایی آزمون به روش همسانی درونی(آلفای کرونباخ)86/0 و به روش بازآزمایی با چهار هفته فاصله77/0 گزارش شده است. روایی افتراقی و روایی همزمان با آزمون اضطراب بک مطلوب گزارش شده است (شیرین زاده دستگیری و همکاران ،1387).
د-مقیاس دشواری در تنظیم هیجان(DERS)::
مقیاس اولیه دشواری در تنظیم هیجان یک ابزار سنجش 41 آیتمی خود گزارش دهی بود که برای ارزیابی دشواری در تنظیم هیجان از لحاظ بالینی تدوین شد .آیتم های این مقیاس براساس گفتگوهای متعدد با همکاران آشنا با متون تنظیم هیجان تدوین و انتخاب شد (گرتز و رومر،2004). مقیاس انتظار تعمیم یافته تنظیم هیجانی منفی (NMR)به عنوان الگویی درتدوین این مقیاس به کار گرفته شده است. به منظور ارزیابی دشواری در تنظیم هیجانات ظرف دوران آشفتگی (هنگامی که راهبردهای تنظیم هیجانی لازم و ضروری می باشند )، بسیاری از عبارات DERSمشابه NMR با «هنگامی که من آشفته هستم» آغاز می گردند. گستره پاسخ ها در مقیاس لیکرت از 1 تا 5 قرار می گیرد یک به معنای تقریبا هرگز، دو به معنای گاهی اوقات، سه به معنای نیمی از مواقع، چهار به معنای اکثر اوقات و پنج به معنای تقریبا همیشه ، می باشد. یک آیتم به خاطر همبستگی بالای آن با کل مقیاس و چهار آیتم به خاطر بار عاملی پایین یا دوگانه روی دو عامل حذف شدند. به این ترتیب از مجموع 41 آیتم ابتدایی مقیاس 36 آیتم باقی ماندند. تحلیل عاملی وجود 6 عامل عدم پذیرش پاسخ های هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی و عدم وضوح هیجانی را نشان داد. نتایج حاکی از آن است که این مقیاس از همسانی درونی بالایی برخوردار می باشد (گرتز و رومر،2004). هرشش مقیاس DERSآلفای کرونباخ بالای 80/0 دارند .همچنینDERS دارای همبستگی معناداری با مقیاس NMRو پرسش نامه پذیرش وعمل (AAQ) ،می باشد (گرتز ورومر ،2004). بر اساس داده های حاصل از عزیزی، میرزایی و شمس (1388) میزان آلفای کرونباخ این پرسشنامه 92/0 برآورد شده است.

3-6-روش تجزیه وتحلیل داده ها:
برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد.

فصل چهارم:
یافته های پژوهش

4-1- مقدمه
در این بخش اطلاعات و داده‌های خام به دست آمده از ابزارهای پژوهش که بر روی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (GAD)، اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و افراد عادی اجرا شد، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش اول شاخص‌های جمعیت‌شناسی و نتایج توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) مربوط به هر یک از متغیرها و در ادامه نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و آزمون تعقیبی ارائه شده است.
4-2- داده‌های توصیفی
به منظور ارائه تصویر روشن‌تر از یافته‌های پژوهش، یافته‌های توصیفی مربوط به داده‌های جمعیت‌شناختی هر یک از گروه‌های مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال استرس پس از سانحه و افراد عادی در جدول شماره 4-1 ارائه شده است:
جدول 4-1. شاخص‌های جمعیت‌شناختی مربوط به افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال استرس پس از سانحه و افراد عادی (n=30)
متغیر

اختلال اضطراب فراگیر (GAD)
اختلال استرس پس از سانحه
افراد عادی

جنسیت
مرد
14
17
17

زن
16
13
13

تحصیلات
زیر دیپلم
4
3
2

دیپلم
11
13
10

فوق‌دیپلم
3
3
6

لیسانس
12
11
12

فوق‌لیسانس
0
0
0

سن
30-20
13
14
17

40-31
9
12
8

50-41
6
3
4

60-51
2
1
1

وضعیت تأهل
مجرد
11
13
13

متأهل
19
17
17

در جدول 4-2 نیز یافته‌های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) مربوط به مؤلفه‌های شناختی حساسیت اضطرابی، نگرانی و مشکل در تنظیم هیجان و ابعاد هر یک از آن‌ها، برای گروه‌های مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال استرس پس از سانحه و افراد عادی ارائه شده است.
جدول 4-2- شاخص‌های توصیفی حساسیت اضطرابی، نگرانی و مشکل در تنظیم هیجان و ابعاد هر یک از آن‌ها در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال استرس پس از سانحه و افراد عادی (n=30).
متغیرها
اختلال اضطراب فراگیر
اختلال استرس پس از سانحه
افرادی عادی

M
SD
M
SD
M
SD
حساسیت اضطرابی (AS)
43/37
81/10
33/38
26/7
06/19
10/57
ترس از احساسات بدنی
46/18
73/7
9/22
93/3
26/8
77/5
ترس از عدم کنترل شناختی
90/7
22/4
43/6
34/3
26/3
3
ترس از نشانه‌های اضطراب قابل مشاهده توسط دیگران
06/11
70/2
9
51/2
53/7
08/3
نگرانی
23/55
56/11
3/55
13/6
73/44
90/6
مشکل در تنظیم هیجان
46/99
93/20
46/130
15/17
03/70
15/36
عدم‌پذیرش پاسخ‌های هیجانی
43/16
99/5
13/20
63/2
83/9
08/5
دشواری در انجام رفتار هدفمند
83/16
73/3
63/16
75/3
80/10
37/3
دشواری در کنترل تکانه
60/16
69/5
53/25
06/4
46/10
11/3
دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی
23/22
66/7
36/29
83/4
86/12
98/3
فقدان آگاهی هیجانی
93/15
94/4
23/21
91/3
50/16
72/4
عدم وضوح هیجانی
43/11
53/3
56/17
61/3
56/9
44/3

4-3- نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA)
به منظور بررسی فرضیه‌ها و سؤالات پژوهش، و تعیین معنی‌داری تفاوت میان سه گروه از افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال استرس پس از سانحه و افرادی عادی در هر یک از متغیرهای پزوهش، از تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد. به منظور بررسی پیش‌فرض برابری واریانس متغیرها، با توجه به سه گروه پژوهش از آزمون باکس (BOX) استفاده گردید. نتایج این آزمون نیز نشان داد که همگنی ماتریس کوواریانس همه متغیرهای پژوهش در گروه ها محقق شده است.(P0/05).
علاوه بر این، بر اساس نتایج آزمون لِوِن پیش فرض همگنی واریانس ها درمتغیرهای پژوهش در سه گروه برابر بوده و با یکدیگر تفاوت معنادار دارند.این آزمون برای هیچ کدام از متغیر ها معنی دار نبود و درنتیجه استفاده از آزمون های پارا متریک بلا مانع است (P0/05).
با این وجود قبل از تحلیل واریانس چند متغیره، از آزمون لامبدای ویلکز برای تعیین اثر متغیر گروه بر متغیرهای پژوهش استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول 4-3 ارائه شده است.
جدول 4-3. نتایج آزمون لامبدای ویلکز جهت تعیین اثر متغیر گروه بر متغیرهای پژوهش
آزمون
ارزش
F
درجه آزادی
سطح معنی‌داری
لامبدای ویلکز
145/0
70/12
20
0001/0
همانطور که جدول شماره 4-3 نشان می‌دهد نسبت F به دست آمده آزمون لامبدای ویلکز در سطح 0001/0 معنادار می‌باشد. بنابراین فرض کلی پژوهش مبنی بر تفاوت گروه‌ها در متغیرهای مورد بررسی، تأیید می‌شود. یعنی بین سه گروه، حداقل در یکی از متغیرهای پژوهش تفاوت معنادار وجود دارد. بر این اساس روش تحلیل واریانس چند متغیره مورد استفاده قرار گرفت که در جدول 4-4 ارائه شده است.

جدول 4-4. نتایج تحلیل ورایانس چند متغیره با هدف مقایسه متغیرهای پژوهش برحسب عضویت گروهی

متغیر وابسته
مجموع مجذورها
df
میانگین مجذورها
F
سطح معناداری
گروه
حساسیت اضطرابی
48/7093
2
74/3546
79/37
0001/0

ترس از احساسات بدنی
28/3378
2
14/1689
65/46
0001/0

ترس از عدم کنترل شناختی
46/336
2
23/168
25/13
0001/0

ترس از نشانه‌های اضطراب قابل مشاهده توسط دیگران
06/189
2
53/94
25/12
0001/0

نگرانی
08/2219
2
54/1109
19/15
0001/0

مشکل در تنظیم هیجان
09/54795
2
54/27397
86/84
0001/0

عدم‌پذیرش پاسخ‌های هیجانی
4/1633
2
7/816
65/35
0001/0

دشواری در انجام رفتار هدفمند
68/704
2
34/352
79/26
0001/0

دشواری در کنترل تکانه
26/3444
2
13/1722
02/88
0001/0

دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی
68/4108
2
34/2054
84/62
0001/0

فقدان آگاهی هیجانی
15/508
2
07/254
26/12
0001/0

عدم وضوح هیجانی
02/1051
2
51/525
09/42
0001/0
خطا
حساسیت

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع تنظیم هیجان، اختلال استرس پس از سانحه، تنظیم هیجانی، اضطراب فراگیر Next Entries پایان نامه ارشد درباره بحران مالی، ورشکستگی، رگرسیون، رگرسیون گام به گام