تحقیق رایگان با موضوع تلفن همراه، شبکه های اجتماعی، انتقال اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

فردی از طریق صفحه مانیتور یا تلفن همراه با دیگران ارتباط نگارشی یا صوتی بر قرار میکنند افراد در محیط های اجتماعی به دلایل متعدد از جمله ، وجود چشم های ناظر والدین ، انواع کنترل های اجتماعی ، قانون ، خجالت ، بر خورد چهره به چهره و شناخته شدن ، واکنش و رفتار دیگران در برقراری ارتباط با افراد محتاط هستند .
ارتباطات بین فردی در فضای مجازی به طرزی متفاوت از فضای واقعی رخ می دهد . چرا که نشانه های مورد استفاده افراد در شکل دادن به برداشت هایشان از هم و ابزار هایی که از آنها در آفرینش این ادراکات بهره می گیرند با برداشت های موجود در فضای واقعی نا همسان می باشد و در واقع این فضا امکان شکل تازه ای از تعاملات دو سویه را بین افراد فراهم آورده است اما در هر حالی ورود افراد به این فضا و برقراری ارتباط با دیگران و حتی محیطی که فرد بعد از ورود به اینترنت به آن سر می زد به شدت متاثر از اهداف آنها از برقراری ارتباط می باشد که متعاقباًبر رفتار ارتباط گران نیز اثر شگرفی دارد .
اما در همین حال ، برخی از مشاهده گران ، به بر خط بودن تعاملات به عنوان مثال های آرمانشهری وجود روابط قوی ، بدون توجه به نژاد، جنسیت یا جغرافیا ، اشاره می کند . برای مثال گفته جان بری بارلو درباره تحول اجتماعی مثبت و ریشه ای که شبکه به همراه می آورد ، چنین است : « با توسعه اینترنت ، و با انحراف فزاینده از ارتباط بین کامپیوترهای شبکه ای ، ما در میانه عمده ترین تحول تکنولوژیکی از زمان کشف آتش هستیم… می خواهم بتوانم بطور کامل با آن آگاهی تعامل کنم که برای ارتباط با آگاهی من در تلاش است .. ما اینک به سرعت در حال ایجاد فضایی هستیم که در آن مردم این سیاره چنان نوعی از رابطه ارتباط را بتوانند داشته باشند . »
در عین حال بدبین ها از پیامد های روابط بر خط بر اجتماعات سنتی زندگی واقعی سخن می گویند . در نتیجه مفسر مجله تگزاس آقای جیم هایتاور هشدار می دهد : « چگونه این همه تحیر و گیجی ، ما را به طور الکترونیک بهم می پیوندد در حالیکه ما را با مشغول کردن هر چه بیشتربه کامپیوتر ها و صفحات نمایش ( به جای نگاه کردن صورت همنوع انسانی خود) از یکدیگر باز میدارد . » (دوران ،1381،99)
در دسترس بودن و گسترش تلفن همراه و اینترنت و نفوذ بر ذهنیت افراد باعث گسترش زمان حال و نادیده گرفتن گذشته و آینده شده است . به عبارت دیگر کاربر هر لحظه خود را در زمان حال می بیند و بر این مبنا برنامه زندگی و تعاملات و ارتباطات چهره به چهره خود را تنظیم می کند . رسانه های فردی در غلبه انسان بر تنهایی و اثبات خود و بیان اعتماد بنفس پرداخته اند از این منظر هنگامی که در یک موقعیت اجتماعی فردی با تلفن همراه خود صحبت میکند و یا از اینترنت استفاده میکند در حقیقت به اطرافیان می فهماند که اواگر چه در این جمع تنها و گمنام است اما بیرون از این ، دارای روابط و شبکه اجتماعی است. و با استفاده از این رسانه های فردی از دیگر اعضای حاضر در اجتماع یا دوستان تاثیر نمی پذیرد .

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
جهان دیروز ، امروز و فردا همواره جهان ارتباط بوده ، هست و خواهد بود در هر عصری از زندگی انسان ارتباط بویژه در ابعاد انسانی و کلامی آن به عنوان یکی از محور های اصلی زندگی انسانها کاربرد داشته است . بنابراین اقتضای وضعیت و شرایط حاکم بر جامعه به لحاظ دانش و ابزار کار ، در هر عصری از زندگی انسان ایجاب میکند . تا مردم با توجه به موقعیتی که در آن به سر می برند . ارتباط های خود را مطابق با امکانها و شرایط موجود تنظیم کنند . )محسنیان راد ، 1378،487)
امروزه یکی از ویژگی های تمدن بشری ، بستگی به نوع ارتباط بین انسانها و میزان گسترش آن دارد ، چرا که مبادله اطلاعات و اندیشه ها میان افراد ، یکی از برترین نیازهای زندگی اجتماعی است . مجرای ارتباطی ، به عنوان حلقه واسط ، فرد را به جامعه متصل می کند و زمینه انتقال اطلاعات و تجربیات به او را فراهم می سازد در دسترس بودن و گسترش تلفن همراه و اینترنت زندگی جدیدی را بنیان نهاده است در استرس بودن دائمی ، مزاحمت ها و یا دردسرها و یا برنامه های ناخواسته زیادی را به فرد تحمیل میکند . استفاده از این وسایل فقط به منظور دسترسی به اهداف فردی انجام نمی پذیرد بلکه خود فناوری هم باعث تغییر قواعد رفتاری افراد نیز می شود احساس استقلال به هنگام استفاده از رسانه های فردی عدم وابستگی در فرد به وجود می آورد.
در این خصوص برخی استفاده از رسا نه های فردی را شکل نامناسبی از ارتباط میدانند در واقع چیزی است که می تواند به مردم صدمه بزند آنها خود را از یک روابط واقعی محروم می سازند به عبارت دیگر به دلیل غیر اجتماعی بودن (یعنی سرد و غیر دوستانه است) و هم ضد اجتماعی بودن (یعنی کاهش تعادل چهره به چهره) نقد ارتباط از طریق رسانه های فردی به دلیل کیفیت پایین ارتباط که آنرا یک ارتباط نامناسب میدانند امروزه بحث داغ به ویژه در میان مردم غیر متخصص و روزنامه نگاران است و همواره ادامه دارد .
در مقایسه با ارتباطات چهره به چهره ارتباطی ضعیف ، غیر تاثیر گذار و از نظر احساسی سرد است . در ارتباطات چهره به چهره افراد با حضور اجتماعی به سطوح میان فردی و احساس صمیمیت که در ارتباط تجربه میشود دست پیدا میکنند و از طریق بیانات چهره ای ، ژست ها و تماس چشمی این احساس را منتقل میکنند هر چه ارتباط های دیداری کمتر باشد حضور فرد در اجتماع کمتر خواهد بود ارتباطی ک از طریق متن برقرار میشود در سطح پایین ارتباط قرار دارد زیرا فاقد ارتباط دیداری در ارتباط چهره به چهره است .
کاهش ارتباطات چهره به چهره میتواند پیامد های نامطلوبی برای افراد به وجود آورد از جمله کاهش اعتماد بنفس ، کاهش مهارت های کلامی ، کاهش مهارت های غیر کلامی ، کاهش مهارت گوش دادن وکاهش ارتباط فرد با جمع .
استفاده از اینترنت در رفتار ، کردار و گفتار ما تاثیر می گذارد و همچنین می تواند مانع از شکوفایی استعداد ولیاقت و توانایی ما در ارتباط بر قرار کردن با دیگران شود و همچنین نوعی بدبینی و عدم شناخت از خود پیدا کنیم . استفاده از این نوع رسانه های فردی باعث به وجود آمدن نوعی نگرش مطلوب یا نامطلوب در فرد نسبت به مخاطب میشود .با توجه به رشد و گسترش رسانه های فردی به ویژه اینترنت و تلفن همراه و امکانات وابسته به آن ضرورت توجه و مراقبت بیشتر برای استفاده صحیح از این رسانه ها و پیشگیری از وابستگی به این فن آوری بیش از پیش احساس می شود و اینکه چه آثار و پیامد هایی بر ارتباطات چهره به چهره به وجود می آورد لذا شناختن و پرداختن به این مسائل به نوعی سر مایه گذاری برای پیشرفت جامعه خواهد بود .
بنا بر احساس ضرورت تحقیق در مورد آثار و پیامد های بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره این مسئله به عنوان موضوع پایان نامه انتخاب گردید .

اهداف تحقيق:
هدف کلی:
هدف را باید به مثابه ی محور و ابزار حائز اهمیت در تحقیق به شمار آورد هدفها بر اساس حس کنجکاوی انسان شکل میگیرند . انسان سعی دارد تا با شناخت بهتر و کشف پیچیدگی های موضوع به ارضای کنجکاوی خود بپردازد. بنابراین هدف کلی در تحقیق مستلزم فکری است که محقق با شناخت و برنامه ریزی می تواند به آن نایل شود لیکن هدف کلی این تحقیق عبارت است از :
بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان. مورد مطالعه : دانشجویان دانشکده علوم انسانی تهران شرق ( قیام دشت)

اهداف جزئی:
– مقایسه بین کاهش یا افزایش سطح اعتماد بنفس در ارتباطات چهره به چهره و استفاده از رسانه های فردی
– مقایسه میان استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارتهای کلامی در ارتباط چهره به چهره
– مقایسه بین استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارتهای غیر کلامی در فرایند ارتباط چهره به چهره
– مقایسه میان استفاده از رسانه های فردی و کاهش یا افزایش مهارت گوش دادن در فرد
– مقایسه میان استفاده از رسانه های فردی و کاهش یا افزایش ارتباط فرد با جمع

اهداف آرمانی:
شناخت آثار مثبت ومنفی رسانه های فردی
شناخت تاثیر رسانه های فردی بر ارتباطات چهره به چهره دانشجویان

اهداف کاربردی:
ارادئه راهکار های جدید برای چالش های موجود رسانه های فردی

محل اجرای مطالعه موردی:
– مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای
– اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

سؤالات تحقیق:
آیارسانه های فردی در کاهش یا افزایش سطح اعتماد بنفس در ارتباطات چهره به چهره موثر است ؟
رسانه های فردی تا چه اندازه در رشد مهارتهای کلامی در ارتباط چهره به چهره نقش دارند ؟
رسانه های فردی تا چه اندازه در رشد مهارتهای غیر کلامی در ارتباط چهره به چهره نقش دارند ؟
رسانه های فردی چه نقشی در کاهش یا افزایش مهارت گوش دادن در ارتباط چهره به چهره دارند ؟
آیا رسانه های فردی در فرایند ارتباط فرد با جمع نقشی منفی یا مثبت دارند ؟

فرضيه‏هاي تحقیق:
بنظر میرسد بین کاهش یا افزایش سطح اعتماد بنفس در ارتباطات چهره به چهره و استفاده از رسانه های فردی رابطه وجود دارد .
بنظر میرسد میان استفاده از رسانه های فردی ورشد مهارتهای کلامی در ارتباط چهره به چهره رابطه وجود دارد .
بنظر میرسد بین استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارتهای غیر کلامی در فرایند ارتباط چهره به چهره رابطه وجود دارد .
بنظر میرسد میان استفاده از رسانه های فردی وکاهش یا افزایش مهارت گوش دادن در فرد رابطه وجود دارد .
بنظر میرسد میان استفاده از رسانه های فردی و کاهش یا افزایش ارتباط فرد با جمع رابطه وجود دارد.

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی ) :
رسانه های فردی:
عبارتست از : کاربرد مخاطبین به صورت خصوصی و فردی از رسانه های جمعی
رسانه های فردی ابزار هایی برای ارتباطات میان فردی و بیان شخصی هستند اما نه به آن صورتی که در ارتباطات چهره به چهره به صورت واقعی و حضور فیزیکی بلکه به صورت استفاده از تکنولوژی های رسانه های فردی (اینترنت و تلفن همراه)و به صورت مجازی و فاقد حضور فیزیکی میباشد . (50،Meyrowitz,1994 )

1- 1 اینترنت :
اینترنت یعنی حاصل تفکرات مختلف ، یعنی مکانی آزاد برای بیان تفکر انسانها .
اینترنت در ساده ترین تعریف عبارتست از کامپیوتر هایی که در سراسر دنیا به هم متصل هستند ، شبکه ای که این کامپیوترها را به یکدیگر متصل می سازد ، و متد های انتقال اطلاعات روی این شبکه ها . (نو ظهور،1380 ،47-48)

1-1-1 ایمیل :
ایمیل یک نشانی پستی یا به اصطلاح آدرس پست الکترونیکی (Electronic mail) است که از طریق این نشانی میتوان با هر شخصی یا ارگان و سازمانی به صورت الکترونیکی و از طریق شبکه جهانی اینترنت ارتباط پیدا کرد . (http://fa.wikipedia:rg)

1-1-2 شبکه های اجتماعی :
تاکنون تعریف گوناگونی از شبکه های اجتماعی اینترنتی یا مجازی ارائه شده است . آخرین تعریفی که دقیق تر به نظر میرسدمیگوید ، شبکه های اجتماعی اینترنتی عموما سرویس های مبتنی بر وب هستند . سرویس آنلاین ، پلتفرم یا سایتی محسوب می شوند که مردم در آنها می توانند ، نظرات ، علاقه مندی ها و در یک کلام محتوا ایجاد و با دوستان و سایرین به اشتراک بگذارند . (Wikipedia)

1-2 تلفن همراه :
تلفن همراه یا تلفن مبایل که در فارسی گوشی مبایل هم گفته می شود ، یک وسیله شخصی و قابل حمل برای ارتباط مخابراتی است . (67، 2006،Garcia-montez)

2- ارتباطات چهره به چهره :
ارتباطی است که بدون واسطه میان شخص پیام دهنده و شخص پیام گیرنده ایجاد می شود .
ارتباط را می توان با توجه به چگونگی ایجاد آن به ارتباط مستقیم و ارتباط غیر مستقیم و از لحاظ انسانهایی که در آن شرکت دارند به ارتباط شخصی و غیر شخصی و جمعی طبقه بندی کرد . (لیتل جان،35،1384)

محدوده مکانی : قلمرو تحقیق از نظر مکانی دانشگاه آزاد تهران شرق از بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی میباشد .
محدوده زمانی : این تحقیق برای سال 91 می باشد وپرسشنام

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع تلفن همراه، شبکه های اجتماعی، انتقال اطلاعات Next Entries تحقیق رایگان با موضوع فضای مجازی، رسانه های گروهی، فناوری اطلاعات