تحقیق رایگان با موضوع تربیت بدنی، دبیران تربیت بدنی، دوره متوسطه، برنامه درسی

دانلود پایان نامه ارشد

دبیران تربیت بدنی متوسطه شهرکرمان چگونه است ……………………………………127
5-2-2- وضعیت موجود و مطلوب اهداف برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه در حیطه عاطفی، از نظر دبیران تربیت بدنی متوسطه شهرکرمان چگونه است…………………………………..128
5-2-3- وضعیت موجود و مطلوب اهداف برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه در حیطه مهارتی، از نظر دبیران تربیت بدنی متوسطه شهرکرمان چگونه است…………………………………..129
5-3- پیشنهادهای کاربردی پژوهش 130
5-4- محدودیتهای پژوهش 131
الف- در کنترل محقق: 131
ب- خارج از کنترل محقق: 131
5-5- پیشنهادهای پژوهشی 131
منابع 133
فهرست……………………………………………………………………………………………135

فهرست جداول:
جدول 4-1 …………………………………………………………………………………….. 59
جدول 4-2…………………………………………………………………………………….. 60
جدول 4-3…………………………………………………………………………………….. 61
جدول 4-4……………………………………………………………………………………… 62
جدول 4-5………………………………………………………………………………………. 63
جدول 4-6……………………………………………………………………………………… 64
جدول 4-6…………………………………………………………………………………….. 65
جدول 4-7…………………………………………………………………………………….. 66
جدول 4-8…………………………………………………………………………………….. 67
جدول 4-9……………………………………………………………………………………… 68
جدول 4-10 …………………………………………………………………………………… 69
جدول 4-11……………………………………………………………………………………. 70
جدول 4-12……………………………………………………………………………………. 76
جدول4-13…………………………………………………………………………………….. 77
جدول4-14…………………………………………………………………………………….. 78
جدول4-15…………………………………………………………………………………….. 80
جدول4-16……………………………………………………………………………………. 81
جدول4-17…………………………………………………………………………………….. 82
جدول4-18……………………………………………………………………………………. 86
جدول4-19……………………………………………………………………………………. 87
جدول4-20…………………………………………………………………………………… 90
جدول4-21…………………………………………………………………………………… 91
جدول4-22……………………………………………………………………………………. 93
جدول4-23…………………………………………………………………………………… 95
جدول4-24…………………………………………………………………………………… 95
جدول4-25……………………………………………………………………………………. 96
جدول4-26 …………………………………………………………………………………… 98
جدول4-27 …………………………………………………………………………………… 99
جدول4-28 …………………………………………………………………………………… 101
جدول 4-29 ………………………………………………………………………………….. 102
جدول 4-30 ………………………………………………………………………………… 104
جدول4-31 …………………………………………………………………………………. 106
جدول 4-32 ……………………………………………………………………………….. 107
جدول 4-33……………………………………………………………………………….. 109
جدول4-34 ………………………………………………………………………………… 111
جدول 4-35 ……………………………………………………………………………….. 112
جدول 4-36 ……………………………………………………………………………….. 114
جدول 4-37 ……………………………………………………………………………….. 116
جدول 4-38………………………………………………………………………………… 118
جدول 4-39 …………………………………………………………………………………. 120
جدول 4-40 …………………………………………………………………………………. 122

فهرست نمودارها:
نمودار 4-1 59
نمودار 4-2 60
نمودار 4-3 61
نمودار 4-4 62
نمودار 4-6 64
نمودار 4-6 65
نمودار 4-7 66
نمودار 4-8 67
نمودار 4-9 69
نمودار 4-10 70
نمودار 4-11 71
نمودار 4-12 72
نمودار 4-14 73
نمودار 4-15 74
نمودار 4-16 77
نمودار 4-17 79
نمودار 4-18 80
نمودار 4-20 97
نمودار 4-21 98
نمودار 4-22 100
نمودار 4-23 101
نمودار 4-24 103
نمودار 4-25 105
نمودار 4-26 106
نمودار 4-27 108
نمودار 4-28 110
نمودار 4-29 111

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه
پيشرفت، توسعه و تعالي در هر جامعه اي زماني مسير و ممكن مي شودكه مسئولان، برنامه ريزان و سياست گزاران جامعه، توجه اصلي و اساسي به كودكان و نوجوانان را سر لوحه كار خود قرار دهند. اين امر مستلزم درك و شناخت ورزش آموزشگاه ها است. بديهي است كه تربيت بدني و ورزش در اين سنين نقش حياتي ايفا مي كند. نوجوانان از بازي و ورزش لذت مي برند و در ورزش براي بيان احساسات و عواطف خود فرصت هاي خوبي مييابند. علاوه بر اين، از نظر رشد عقلي و اجتماعي در حين بازي ها،كودكان و نوجوانان با مسائل و مشكلات مختلفي روبرو مي شوندكه با تلاش وكوشش در جهت حل آنها، قدرت و توانايي مقابله با مشكلات زندگي را بهتر فرا مي‌گيرند و روح همكاري،گذشت و ايثار درآنها تقويت مي شود به عبارت ديگر ورزش و بازي موجب تحول ذهني كودكان مي شود(كوزه چيان، 1377).
شايد در مورد تفاوت بازي و كار اين تصور پيش آيدكه كار براي خود داراي هدف معين و مشخص است اما بازي و ورزش فاقد هدف و امري مهمل بشمار آيد. اما امروزه روشن شده است بسياري از هدف‌هاي اساسي تربيتي در بازي‌ها و ورزش‌ها موجود است و از طريق بازي‌ها و ورزش‌ها بصورت آموزش مستقيم و غير مستقيم به هدف‌هاي اساسي تربيتي چون جسماني، عقلاني، اجتماعي، عاطفي و اخلاقي مي توان رسيد(ذكائي و همكاران، 1380).
تربيت بدني1 به عنوان يكي از اركان تربيت عمومي در دوران تربيت رسمي از جايگاه خاصي برخورداراست. اهميت اين امر مهم، در دوره متوسطه كه از نظر شكل پذيري شخصيت نوجوان دوران حساسي است، دو چندان مي شود. از طرفي، چون تربيت نوجوانان يك جامعه در ابعاد مختلف بدني، اجتماعي، ذهني و رواني از طريق فعاليت هاي بدني متناسب با شرايط رشد و وضع جسماني بهتر مي تواند در انسجام شخصيت آن ها مؤثر باشد؛ لذا آموزش تربيت بدني از اهم وظايف آموزش و پرورش به شمار رفته و توجه جدي دست اندركاران را به برنامه ريزي اين امر مهم معطوف مي دارد(عسگريان و همكاران، 1379) .
بسياري از والدين و حتي مسئولان مدارس ما هنوز درباره ارزش واقعي بازي هاي ورزشي و ورزش به عنوان بخشي از برنامه تحصيلي دانش آموزان دچار ابهام و اشتباه‌اند، جملات گوش آشناي زير كه تكيه كلام بسياري از والدين و اولياي بعضي از مدارس ماست بنحوي چنين برداشت اشتباهي را منعكس مي سازد.«پسر جان به جاي ورزش برو درست را بخوان». «محصل خوب كه دنبال ورزش نمي رود»، «زنگ ورزش بچه ها بروند خانه هايشان»، « بچه ها به جاي ورزش تو كلاس بمانند و رياضي كار كنند» و« تو اين مدرسه ورزش بي ورزش» . از نظر پويان‌فرد(1374) گويندگان چنين جملاتي و معتقدين به چنين فلسفه اي بايد به اين نكته واقف شوندكه بچه ها در همان ساعاتي كه در پشت ميز نشسته و به خواندن و نوشتن مشغولند و با كاغذ و مداد سرو كار دارند رشد و پرورش نمي يابند، بلكه اوقات ديگري كه صرف گردش هاي علمي، اردوهاي تربيتي و مهمتر از همه؛ صرف بازي در ميادين و سالن هاي استخر و شنا مي شود از لحاظ رشد و پرورش و يادگيري به مراتب از ساعات مذكور پر اهميت تر است. مسئوليت تفسير وتشريح هدف هاي رشته تربيت بدني براي دانش آموزان، اولياي آنها و سايرين بر دوش معلمان و كارشناسان تربيت بدني نهاده شده و اين كار بدون درك و شناخت روشن وكامل از هدفهاي آموزش وپرورش، هدفهاي دانش آموزان و هدفهاي تربيت بدني نمي تواند انجام پذيرد. از نظر كوزه چيان (1377) روندي كه اكنون شاهد آن هستيم، بنا به دلايل زيادي از جمله ضعف بينشي و نگرشي مسؤلان و اعلام تعطيلي درس ورزش در اين دوره، آن هم به دليل نداشتن تمكن مالي، نقصان هاي كمي وكيفي از قبيل كمبود تأسيسات و اماكن ورزشي، فقدان تجهيزات لازم و اساسي براي ورزش ها به ويژه ورزش هاي پايه، كمبود شديد تخصيص هزينه سرانه ورزشي دانش آموزان، كمبود نيروي انساني متخصص، كارآمد و ماهر ورزشي در اين دوره و ديگر نارسايي ها موجب شده است كه ورزش مدارس در يك حالت بي برنامگي، بي سازماندهي ، سرگرداني، روزمرگي و نداشتن يك استراتژي مشخص به سر برد. با توجه به اهميت فوق العاده درس تربيت بدني در مدارس هنوز دانش آموزان در بسياري از مدارس فاقد معلم ورزش متخصص وكارآمد هستند.
در برنامه درسي تربيت بدني، جهت گيري اساسي ياددهي – يادگيري، كسب و حفظ سلامتي براي دانش آموزان است؛ از اين رو، اهداف آموزشي حيطه هاي سه گانه زير را شامل مي شود: الف- آگاهي هاي مورد نياز ب- مهارت هاي ضروري ج- نگرش هاي مورد انتظار.

1-1- بیان مساله
برنامه‌ریزی‌درسی در میان دانش‌آموزان و دانشجویان، بیشتر به معنای تعیین برنامه‌ای زمانی برای خواندن دروس و کتاب‌هاست که به طور کلی با مفهوم علمی برنامه‌ریزی‌درسی متفاوت است. تعریف واحدی از برنامه‌درسی در میان صاحب‌نظران این علم وجود ندارد و هر کس بنا به تفکرات خود، تعریفی از برنامه‌ریزی درسی ارئه داده است. به طور کلی نگرش‌های اساسی به برنامه‌ریزی درسی به چند شاخه رشد فرایندهای ذهنی و عقلی، منطق‌گرایی علمی، تحقق خود، و تطابق و بازسازی اجتماعی قابل تقسیم است (ملکی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع تربیت بدنی، برنامه درسی، دبیران تربیت بدنی، دوره متوسطه Next Entries تحقیق رایگان با موضوع تربیت بدنی، ایران باستان، درس تربیت بدنی، تعلیم و تربیت