تحقیق رایگان با موضوع تربیت بدنی، دبیران تربیت بدنی، دوره متوسطه، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

و انگلستان مدل طراحي نمايد از جهاتي قابل استفاده است به ويژه در زمينه انتخاب رويكرد، الگو، مشخصات و ويژگي هاي برنامه درسي و بازنگري در برنامه هاي درسي نقش مؤثري داشت (جوادي پور،1385؛ب). دركل بررسي هاي انجام شده مؤيد آن است كه در هيچ كداميك از برنامه هاي آموزشي، درس تربيت بدني به عنوان درس حاشيه اي مطرح نيست. به عنوان مثال در برخي ازمنابع از جمله انجمن بين المللي سلامت و تربيت بدني ذكر شده كه اختصاص 150 دقيقه در هفته به درس تربيت بدني ضروري است تا به اهداف و مأموريت هاي آن كه عنوان اتخاذ شيوه زندگي فعال است تحقق يابد (اتحاديه ورزش و تربيت بدني،2006) .
علي رغم تحقيقات متعددي كه در ساير كشورها در زمينه درس تربيت بدني صورت گرفته ، دركشور ما خلأ جدي دراين زمينه به چشم مي خوردكه به مطالعه وپژوهش بيشتري نياز دارد. این تحقیق درصدد است تا گوشه‌ی کوچکی از این خلأ بزرگ را پرنماید و بتواند به گسترش دانش در زمینه ی برنامه درسی تربیت بدنی کمک کند.

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه
یکی از بخشهايی كه در هر تحقیق مطرح ميشود، بحث روش شناسی73 آن می باشد. دستیابی به هدف‌های تحقیق و شناخت علمی آن میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی صورت‌پذیرد. دکارت روش را راهی می داند،که به منظور دست یابی به حقیقت در علوم باید پیمود. در عرف نيز، روش را مجموعه شیوه ها و تدابیری ميدانندکه برای شناخت و برکناری از لغزش به کار برده می شود (ساروخانی، 1382).
بر این اساس، در اين فصل به بررسي نوع تحقيق، جامعه آماري، نمونه آماري، ابزار و روش گرد آوري اطلاعات، روايي و پايايي، نحوه اجراي ابزارها و روشهاي آماري مورد استفاده در اين تحقيق مي پردازيم.

3-1- روش تحقيق
پدیده های اجتماعی و انسانی موضو عاتی پیچیده اند، به همین دلیل روش‌های تحقیق در مورد این پدیده ها متنوع و متعددند. لذا لازم است ویژگی‌های حاصله، روش مطلوب،گزینش به کارگرفته شود. در واقع اعتبار دستاورد های تحقیق به شدت تحت تأثیر اعتبار روشی است که برای تحقیق برگزیده می شود(خاکی، 1378).
پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است و از حیث روش گردآوری داده ها توصیفی است. طرح تحقیق نیز از نوع پیمایشی است که در آن نظرات دبیران تربیت بدنی شهرکرمان پیمایش شده است. بنابراین روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی پیمایشی خواهد بود، روش توصیفی اساسی ترین روش تحقیق کمی است. این روش شامل توصیف ویژگی های افراد یا پدیده های دیگر در یک نمونه خاص است(احمدرضا نصر، 1390). در روش تحقیق بیمایشی هدف بررسي توزيع ويژگيهاي يک جامعه است و بيشتر تحقيق هاي مديريت از اين نوع مي باشد. در پژوهش پيمايشي پارامترهاي جامعه بررسي مي شوند. در اينجا پژوهشگر با انتخاب نمونه اي که معرف جامعه است به بررسي متغيرهاي پژوهش مي پردازد برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده خواهد .

3-2- جامعه آماري
جامعه آماری این پژوهش کل دبیران تربت بدنی دوره متوسطه شهر کرمان است که، در سال تحصيلي 92-93 در این مدارس مشغول به به تدریس بودند که تعداد آنها برابر با 58 نفر بود تنها 54 نفر از این دبیران در پژوهش شرکت نمودند.
3-3- نمونه آماري و تعیین حجم نمونه
پژوهشگرانی که از تحقیقات کمی استفاده مینمایند، تلاش میکنند از طریق مطالعهی گروهی بسیار کوچک، در موردیک گروه بزرگ از افراد اطلاعات بهدست آورند. گروه بزرگ که قصد دارند در مورد آن اطلاعات کسب کنند، جامعه74 و گروه کوچک که در واقع مورد مطالعه قرار میگیرد، نمونه75 نامیده میشود(گال و همکاران، 1386). در این پژوهش به دلیل کم بودن جامعه آماری حجم نمونه برابر با تمام دبیران تربیت بدنی دوره متوسطه شهرکرمان بود.
3-4- ابزار گردآوری داده ها و چگونگی تدوین و ساخت آن
ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه ساخته محقق است که بر اساس اهداف تربیت‌بدنی دوره متوسطه مصوب وزارت آموزش و پرورش(1379) و همچنین اهداف تربیت بدنی قیدشده در برنامه درسی ملی(1391) در سه حیطه شناختی،عاطفی و روانی حرکتی ساخته شد و دارای سه بخش متشکل از حیطه عاطفی، شناختی و روانی حرکتی است. در حیطه دانش 17گویه، در حیطه نگرش 10 گویه و در حیطه مهارت16 گویه جای داده شده است. جهت ساختن پرسشنامه ابتدا جدول تناظر اهداف وسؤالات ويژه تحقيق طرح شده است. در تنظيم پرسشنامه از راهنمايي و نظارت استاد راهنما، مشاور وگروههای تخصصي علوم تربیتی و اساتیدتربيت بدني دانشگاه باهنراستفاده شده است، و روایی آن توسط ده نفر از اساتید دانشگاه باهنر به تایید رسید.
3-5- روائي و پايايي ابزارها و عمليات مربوط به محاسبه آنها:
روائي76 و پايايي77 از خصايصي است كه براي مفيد و مؤثر واقع شدن روش هاي جمع آوري داده‌ها شرط اساسي به شمار مي روند. براي تعيين روائي، پرسشنامه و چك ليست مربوطه به رويت استاد راهنما، مشاور و ده تن از صاحب‌نظران رسيده و روائي صوري و محتوايي آنها تأييد گرديد. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده كه برابر با 93/0برآورد شده است. در جدول زیر پایایی هریک از حیطه‌ها (دانش، نگرش و مهارت) به صورت مجزا آورده شده است.
حیطه‌‌ها
آلفای کرونباخ
حیطه دانشی
81/0
حیطه نگرشی
85/0
حیطه مهارتی
85/0
پایای کلی پرسشنامه
93/0
جدول3-1: پایایی اهداف سه حیطه(دانش، نگرش و مهارت) پرسشنامه

3-6- ابزار تجزيه و تحليل داده ها
دراین پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی استفاده شده است. به منظور سازمان دادن، خلاصه کردن، طبفه بندی نمرات خام، توصیف اندازه های نمونه، تنظیم جدول توزیع فراوانی درصدها و محاسبه شاخص های پراکندگی نظیر میانگین، انحراف معیار و نمودارها از آمار توصیفی شد. سپس جهت بررسی فرضيه های تحقيق از آزمونهایتی تک نمونه ای، تی زوجی،تی مستقل ، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون فریدمن و آزمون کلمگروف اسمیرنف استفاده شده است.

3-7- شیوه گردآوری داده ها
برای گردآوری داده ها پژوهشگر بعد از گرفتن معرفی نامه از دانشگاه، به مسؤل حراست اداره کل آموزش و پرورش کرمان مراجعه و بعد از معرفی، درخواست اجرای تحقیق در بین دبیران تربیت بدنی شهرکرمان را مطرح نموده، و مجوز پخش و جمع آوری پرسشنامه را دریافت کرد. در مرحله بعد، برای توزیع پرسشنامه به مسؤلین تربیت بدنی مراجعه و تاریخ جلسه دبیران تربیت بدنی را از آنها گرفته و در موعد مقرر پرسشنامه ها توزیع شد، و در پایان جلسه پرسشنامه های تکمیل شده جمع آوری شد.

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داده‌ها

مقدّمه
تحقيق حاضر به بررسی میزان دستیابی به اهداف برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه در سال تحصیلی 92-93 از دیدگاه دبیران تربیت بدنی شهرکرمان می پردازد که نتايج آن به صورت کلي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد داده های مورد نیاز تحقیق از 54 پرسشنامه، که حاوي سؤالات مشخصات فردی و سؤالات مربوط به فرضيه های تحقيق است جمع آوری گرديده است. با استفاده از جدول های فراوانی و نمودارهای ستوني، توصيفي از وضعيت شاخص های دموگرافيک و متغیرهای تحقيق ارائه گرديده است. جهت بررسی فرضيه های تحقيق از آزمونهاي تی تک نمونه ای78، تی جفتی79، تی مستقل 80، تحلیل واریانس یک‌طرفه 81و آزمون فریدمن 82و آزمون کلمگروف اسمیرنف 83استفاده شده است.

4-1: توصيف شاخص های دموگرافيک (بررسی ويژگی های عمومی)
4-1-1 : وضعیت جنسیت آزمودنی ها
براساس نتایج جدول 4-1 از بين آزمودنی های پاسخگوی مورد بررسی 24 نفر 4(/44 درصد) زن و30 نفر (6/55 درصد) مرد هستند (جدول و نمودار 4-1).

جدول 4-1 : توزيع فراوانی وضعیت جنسیت آزمودنی ها
وضعیت جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی

پاسخگو

زن
24
4/44
4/44

مرد
30
6/55
0/100

کل
54
0/100

نمودار 4-1 : درصد فراوانی وضعیت جنسیت آزمودنی ها

4-1-2 : وضعيت سابقه خدمت
نتایج جدول4-2 نشان می‌دهد که از بين آزمودنی های پاسخگوی مورد بررسی 12 نفر (1/23 درصد) دارای سابقه خدمت 5-1سال، 7 نفر (5/13 درصد) 10-6 سال، 9 نفر (3/17 درصد) 15-11 سال، 11 نفر (2/21 درصد) 20-16 سال، 7 نفر (5/13 درصد) 25-21 سال، 6 نفر (5/11 درصد) بالاتر از 25 سال سابقه خدمت دارند (جدول و نمودار 4-2).

جدول 4-2 : توزيع فراوانی وضعیت تحصیلی آزمودنی ها
سابقه خدمت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی پاسخگو
فراوانی تجمعی

پاسخگو

1-5
12
22/2
23/1
23/1

6-10
7
13/0
13/5
36/5

11-15
9
16/7
17/3
53/8

16-20
11
20/4
21/2
75/0

21-25
7
13/0
13/5
88/5

<25
6
11/1
11/5
100/0

کل
52
96/3
100/0

بی پاسخ
2
3/7

کل
54
100/.0

نمودار 4-2 : درصد فراوانی وضعیت سابقه خدمت آزمودنی ها
4-1-3 : وضعيت میزان تحصیلات
با توجه به تجزيه و تحليل داده‌ها از بين آزمودنی های پاسخگوی مورد بررسی 3 نفر (6/5 درصد) میزان تحصیلات آنها فوق دیپلم، 40 نفر (1/74 درصد) لیسانس و 11 نفر (4/20 درصد) میزان تحصیلات آنها فوق لیسانس و بالاتر است (جدول و نمودار 4-3).

جدول 4-3 : توزيع فراوانی میزان تحصیلات آزمودنی ها
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی

پاسخگو

فوق دیپلم
3
5/6
5/6

لیسانس
40
74/1
79/6

فوق لیسانس و بالاتر
11
20/4
100/0

کل
54
100/0

نمودار 4-3 : درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی ها

4-1-4 : وضعيت سابقه فعالیت ورزشی
جدول 4-4 نشان می‌دهد که از بين آزمودنی های پاسخگوی مورد بررسی 45 نفر (3/83 درصد) سابقه فعالیت ورزشی دارند و 9 نفر (7/16 درصد) سابقه فعالیت ورزشی ندارند (جدول و نمودار 4-4).
جدول 4-4 : توزيع فراوانی سابقه فعالیت ورزشی آزمودنی ها
سابقه فعالیت ورزشی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی

پاسخگو

بله
45
83.3
83.3

خیر
9
16.7
100.0

کل
54
100.0

نمودار 4-4 : درصد فراوانی وضعیت سابقه فعالیت ورزشی آزمودنی ها

4-1-5 : وضعيت سابقه قهرمانی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع تربیت بدنی، درس تربیت بدنی، معلمان تربیت بدنی، دانش آموزان دختر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حریم خصوصی، پایگاه اجتماعی، میزان استفاده، منزلت شغلی