تحقیق رایگان با موضوع تربیت بدنی، برنامه درسی، مدارس متوسطه، آمادگی جسمانی

دانلود پایان نامه ارشد

رم تهيه كردند. همچنين ديترريش و همكارانش، ويژگي هاي مختلفي همچون توان، سرعت، استقامت، انعطاف پذيري و مهارت هاي فوتبال را در بازيكنان جوان مورد ارزيابي و اندازه گيري قراردادند. در مجموع 588 نفردر اين آزمون ها شركت كردند و در آزمون هاي مهارتي همچون (ضربه با پاي راست، ضربه با پاي چپ، سرعت دريبل، پاس بلند و پاس كوتاه) براي آزمون دهندگان نرم تهيه گرديد (دانشجو،1383).
بارنت60(1990) در تحقيق خود نشان دادكه دانش آموزان به حركات موزون، يادگيري مهارت هاي ورزشي و بازي، علاقه بيشتري دارند ولي برنامه آمادگي جسماني و دوميداني را ناخوشايند مي دانند. وايلد و همكاران61(1998) اهميت 27 هدف تربيت بدني را از ديدگاه 23 متخصص تربيت بدني بررسي كردند، از نظر آنها هدف شناختي، بالاترين اولويت را داشت، هدف آمادگي جسماني و حركتي و سپس هدف عاطفي- اجتماعي در رتبه هاي بعدي قرار داشت .
دیویس62 (1997) در مقاله خود به بررسی اهداف و اجرای برنامه درسی ملی تربیت بدنی در چین پرداخت و تلاش نمود رابطه بین تربیت بدنی و ورزش را در کشور چین توصیف نماید. دو جنبه بی همتا در برنامه درسی چین عبارت است از: آزمون های آمادگی جسمانی در دوره های مختلف تحصیلی و رابطه متعادل بین تربیت بدنی و ورزش. آزمون آمادگی جسمانی موجب می شود، مسئولیت پذیری برای برنامه های تربیت بدنی مدارس فراهم شود (نقل از اسماعيلي، 1383).
برخلاف خطرات احساس شده درباره تربيت بدني، يك زمينه يابي گسترده جهاني از وضعيت و اعتبار تربيت بدني مدارس با هزينه كميته بين المللي المپيك در سالهاي 1999- 1998 انجام شد. يافته هاي ارزيابي كه براساس اطلاعات پرسشنامه چند ساختاري اعمال شده جهاني و يك ارزيابي مكتوب جامع تنظيم شده بود فاش ساخت كه تربيت بدني مدارس در همه مناطق قاره اي دنيا در معرض خطر است. خصوصا موضوعي كه نتايج اعتبار قانوني و تحقق معمول، محدوديت يا كاهش زمان اختصاصي برنامه آموزشي، اعتبار درس و ديدگاه هاي معلمان تربيت بدني و معلمان ديگر و والدين، منابع مالي، انساني و لوازم و آمادگي معلم،گرايشات برنامه آموزشي را به اندازه ترديد درباره آينده اين درس مورد خطاب قرار مي دهد. همچنين مشخص گرديد كه تربيت بدني در مدارس تمامي قاره هاي جهان در وضعيت مطلوبي قرار ندارد. اين تحقيق بيانگر بررسي كمي وضعيت اين درس در ساير كشورها از حيث توجه به آن در منابع مالي، زمان اختصاص داده شده، وسايل و تجهيزات و برخورداري از معلم متخصص و بررسي محتواي اين درس مي باشد. نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد كه علي رغم كمبود امكانات و منابع كشورهاي تحت بررسي ميزان توجه به درس تربيت بدني افزايش يافته و برنامه منظمي براي ارتقا آن به چشم مي خورد. همچنين نتيجه گيري از پيشنهادات، برتوجه منابع عمده و تلاش هاي بين المللي در ادامه تربيت بدني مدارس در هزاره بعدي اشاره دارد(هاردمن ومارشال،2000). مارک جیم تیمبو63 در تحقيق خود به تدوین برنامه درسی تربیت بدنی در کشور مالاوی پرداخت. در این تحقیق که با هدف تعیین و ارائه الگوی برنامه درسی تربیت بدنی صورت گرفته، محقق به استناد چهار برنامه آموزشی که در کشورهای آمریکا، انگلیس اجرا شده تلاش نموده برنامه درسی ویژه کشور مالاوی را طراحی و هنجار یابی نماید. او با بیان اهداف ملی تعلیم وتربیت کشور مالاوی الگوی برنامه درسی تربیت بدنی با ذکر اهداف، محتوا و تجارب یادگیری فراگیران در پایه های اول تا دوازدهم را بیان نمود (جوادی پور،1385؛الف).
گرین64 و همكاران( 2005) نيزنشان دادندكه برنامه درسي تربیت بدنی در مدارس انگلیس توانایی کافی برای ماندگاری فعالیت های ورزشی دربرنامه زندگی دانش آموزان را ندارد و باید مورد ارزیابی و اصلاحات قرارگیرد. در همين راستا پژوهشي توسط داور65(2006) با هدف تعيين اينكه چطور مدارس در كاربرد برنامه هاي درسي جديد عمل مي كنند، انجام پذيرفت. ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش، پرسشنامه بوده كه توسط معلمان اصلي در مدارس براي مباشرت و همكاري در كاربرد آموزش سلامت و بهداشت و تربيت بدني در برنامه درسي نيوزيلند انجام پذيرفت. نتايج اين پژوهش به طور خلاصه عبارتند از: برنامه آموزش سلامت و بهداشت و آموزش تربيت بدني هفت حيطه يادگيري كليدي را در برمي گيرد. در مدارس ابتدايي فراهم نمودن تجارب يادگيري بيشتر براي دانش آموزان در زمينه غذا، تغذيه و سلامت جسمي و فيزيكي و مراقبت از بدن، آماده سازي اندك در زمينه آموزش جنسي مي باشد. در اكثر مدارس؛ هم در مدارس ابتدايي و هم در مدارس متوسطه، آماده سازي جهت فراهم نمودن تجارب يادگيري براي ارتقاي سلامت و بالا بردن ارزش ها و نگرش هاي مثبت؛ چهار چوبي براي آموزش سلامت و تربيت بدني را ارئه مي دهد. همچنين نتايج به روشني نشان مي دهد كه در مدارس متوسطه به منابع متعدد و در دسترس بيشتري جهت حمايت براي كاربست برنامه درسي در زمينه آموزش سلامت و تربيت بدني در مقايسه با بخش ابتدايي نياز دارند.
هاردمن66 (2007) نيز تحقیقی با عنوان وضعیت فعلی و چشم اندازهایی برای تربیت بدنی در اتحادیه اروپا انجام داده است. این تحقیق با عنوان تخصیص برنامه آموزشی زمان دار، اعتبار موضوع، هدفهای برنامه آموزشی، منابع (مادی وانسانی) و جنسیت، ناتوانی و پیامدهای اقلیت نژادی را بررسی می کند. توجه خاصی به تربیت بدنی، ورزش و سهم آن در سلامتی شده تا از طریق آن به مطالعات ملیتی رجوع شود. محقق برای کیفیت تربیت بدنی و برنامه های آموزشی معلم تربیت بدنی در تحقیق خود، الگوهایی از اصول اخلاقی تهیه کرده است. پیشنهادات محقق برای سازندگان سیاستهای اتحادیه اروپا به صورت زیر است :
تطبیق مدلهای ” نیازهای پایه”، ارزیابی جدید برنامه آموزش تربیت بدنی، بازشناسی کیفی خصوصیات تربیت بدنی، تعیین کادر زمانی براي معلمان تربیت بدنی، دوام حرفه ای پیشرفت معلمان، میزان تعهد بيمه، حلقه های ارتباط خطوط مشارکت و در نهایت تاسیس مراکز کنترل ملی تربیت بدنی.
اتحاديهي ورزش وتربيت بدني (2006) طي انجام پژوهشي عنوان نموده كه دانش آموزان در دوره ابتدايي كمتراز150 دقيقه درطول هفته آموزش در زمينه انجام ورزش و تربيت بدني دريافت مي كنند و اين امردر مدارس متوسطه كمتراز 225 دقيقه گزارش شده است؛ در اين رابطه اتحاديه، توصيه نموده كه دورههايي براي انجام ورزش و فعاليت بدني درمدارس فراهم گردد كه زمان آن از15 دقيقه در روز كمترنباشد. دراين رابطه كيزوآليسون67 (1995) طي پژوهشي كه به بررسي اثرات و فوائد انجام ورزش و فعاليت بدني برافراد پرداختند؛ به اين نتيجه رسيدندكه ورزش و فعاليت روزانه دانش آموزان بر روي حافظه، حل مسأله و تصميم گيري، خلاقيت؛ تأثيرمثبتي ايفا ميكند.
آلي ميرن68 (2005) نيز؛ پژوهشي باهدف بررسي رابطه بين ورزش و سلامتي دانش آموزان انجام داد. اين پژوهش به بررسي اثرات اجتماعي انجام ورزش بردانش آموزان ورزشكار، بررسي جايگاه سلامت ميان دانش آموزان و بررسي اينكه چطور ورزش و فعاليت بدني دانش آموزان برسلامت و زندگي آنها تأثير ميگذارد، پرداخته است. نتايج اين پژوهش حاكي ازآن است كه؛ دانش آموزاني كه به ورزش و فعاليت بدني مي پردازند، ازسلامت بيشتري برخوردار هستند و بالعكس دانش آموزاني كه تحرك بدني چنداني ندارند، سلامتيشان درخطر است.
گزارشي توسط اسلر69(2002)؛ درزمينه بهبود وضع ورزش و تربيت بدني درمدارس ابتدايي انجام شده كه اين نتايج بدست آمد: آموزشهاي لازم در زمينه ورزش و تربيت بدني كه ميتواند نقشي اساسي در ارتقاي سلامت كودكان ايفاكند، بسياراندك و ناكافي بوده است. نقش ورزش برارتقاي سلامت و بهبود اوقات فراغت عنوان پژوهش ديگري است كه توسط دوارك70(2005) انجام شده است. ورزش مورد توجه دراين پژوهش، فوتبال بوده كه طبق نتايج حاصل شده؛ ميتوان گفت كه؛ ورزش برسلامت و ارتقاي آن و بهره مندي از اوقات فراغت تأثيرمثبتي ايفا ميكند. اجي71(2005) نيز؛ تربيت بدني را به عنوان عامل اصلي و ضروري برسلامت عنوان نموده است. وي براساس مطالعه اي كه دراين زمينه نموده است؛ عنوان داشته كه تربيت بدني و ورزش رابطهي مستقيم با سلامتي دارد و علاوه برآن خاطرنشان ساخته كه طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت72 درسال2002؛60% از مرگ و مير را درجهان ميتوان به وسيله ي انجام ورزش و تحرك بدني پيشگيري نمود.
2-8-3- جمع بندی تحقیقات انجام شده
همان گونه كه در تحقيقات بيان شده؛ در ايران در زمينه موضوعات برنامه درسي تربيت بدني تحقيقات محدود و پراكنده اي انجام شده كه ارتباط مؤثري با همديگر ندارند، چند طرح توسط آموزش و پرورش و چند تحقيق نيز به صورت طرح پژوهشي و پايانامه كارشناسي ارشد در ايران انجام شده است كه از ويژگي هاي بارز طرح هاي پژوهشي و پايانامه ها اين است كه هيچ كدام ازآنها با ديدگاه جامع وكلان، اين درس را موردبررسي قرار نداده‌اند. تهيه راهنماي درسي تربيت بدني اقدام مناسب از سوي وزارت آموزش و پرورش بودكه براي اولين بار انجام شده است. دراين مجموعه علي رغم كاستي هايي كه دارد اما تلاش شده كه با توجه به اهداف تربيت بدني و رويكردها كه در دنياي كنوني وجود دارد را شناسايي وگستره اين درس را از حالت يك بعدي خارج نمايد (گروه برنامه ريزي درس تربيت بدني،1379). طرح كلي پژوهش حاضر نيز از اين مجموعه استناد گرفته است.
در خصوص برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه چندین پژوهش انجام شده است. یکی از آن‌ها توسط حقدادی، خسروی پناه و سنه(1390) در مدارس متوسطه استان مرکزی به بررسی وضعیت برنامه درسی تربیت بدنی پرداخت و به این نتیجه رسید که وضغیت برنامه درسی تربیت بدنی در وضعیت متوسط قرار دارد و نیاز به بهبود و اصلاح دارد. پژوهش دیگر توسط رمضانی نژاد، محبی و نیازی (1388) به بررسی نیازهای آموزشی درس تربیت‌بدنی و ورزش مدارس متوسطه ایران پرداختند، و مهمترین نیازهای آموزشی را به ترتیب زیر اولویت‌بندی نمودند: مهمترین نیاز جسمانی را نیاز به حفظ وضعیت بدنی هنجار، مهمترین نیازهای مهارتی را آموزش دو‌میدانی، فوتبال و والیبال، مهمترین نیازهای شناختی را افزایش شناخت دانش آموزان نسبت به وضعیت بدنی، بهداشت و سلامت، اصول تمرین و آمادگی جسمانی و تغذیه و مهمترین نیازهای عاطفی را برخورداری از بدن متناسب، ظاهری شاداب، سرگرمی و لذت بردن، رفع خستگی و شرکت در مسابقات برشمردند.در تحقیق دیگری رمضانی نژاد، میریوسفی و نیازی(1391) به مقایسه نیازهای جسمانی، مهارتی، شناختی و عاطفی دانش آموزان دختر مدارس ایران در درس تربیت بدنی و ورزش پرداختند. نتایج نشان داد که دیدگاه آزمودنی های تحقیق بین میانگین رتبه نیازهای آموزشی هر دوره تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد. بطورکلی در میان نیازهای جسمانی، نیاز به وضعیت بدنی هنجار، انواع حرکات، تمرینات و بازیهای ساده برای هر سه دوره تحصیلی در اولویت بالاتر و نیاز به تمرینات آمادگی جسمانی (بجز دوره متوسطه) در اولویت پایین تر قرار داشت. هرگروه از آزمودنی های تحقیق، اولویت های متغیر و متنوعی برای مهارتهای ورزشی در دوره های تحصیلی در نظرگرفته بودند. درمورد اولویت نیازهای شناختی و عاطفی-اجتماعی توافق نظر بیشتری وجود داشت و آشنایی با مبانی علوم زیستی تربیت بدنی، حفظ لذت، سرگرمی و وضعیت ظاهری مناسب در اولویت بالاتر بودند.
در زمينه تحقيات خارجي؛ هاردمن و مارشال، وضعيت برنامه درسي تربيت بدني را در126 كشور مورد مطالعه قرار دادند . تحقيق آنها بيانگر؛ بررسي كمي وضعيت اين درس در ساير كشورها از حيث توجه به آن در منابع مالي، زمان اختصاص داده شده، وسايل و تجهيزات و برخورداري از معلم متخصص و بررسي محتواي اين درس مي باشد. نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد كه علي رغم كمبود امكانات و منابع كشورهاي تحت بررسي ميزان توجه به درس تربيت بدني افزايش يافته و برنامه منظمي براي ارتقاء آن به چشم مي خورد(اسماعيلي،1383، جوادي پور،1385؛ب، هاردمن ومارشال،2000). همچنين مطالعه ديويس در برنامه درسي چين درمورد انتخاب رويكرد برنامه درسي و تدوين اهداف نقش مؤثري داشته است. مطالعه تيمبو نيزدر خصوص كشور مالاوي كه تلاش نموده براساس تحقيقات انجام شده كشور هاي آمريكا

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع تربیت بدنی، درس تربیت بدنی، معلمان تربیت بدنی، دانش آموزان دختر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حریم خصوصی، پایگاه اجتماعی، میزان استفاده، منزلت شغلی