تحقیق رایگان با موضوع تربیت بدنی، برنامه درسی، مدارس متوسطه، درس تربیت بدنی

دانلود پایان نامه ارشد

1386). غايت‌ها عبارات كلي مقاصد هستند. هدف‌ها، عبارت‌هاي خاص‌تري است از آن‌چه دانشجويان به عنوان نتيجه مطالعه يك درس بايد قادر به انجام آن باشند. داشتن هدف‌ها صريح و روشن، يكي از ابعاد بنيادي برنامه‌ريزي درسي است، زيرا باعث توانايي فرد در انتخاب معقول محتواي فعاليت‌هاي ياددهي و يادگيري شده و در طراحي ارزيابي معتبر اهميت دارد. هدف‌ها راهنماي مدرسان و دانشجويان هستند، اما نبايد آن‌قدر انعطاف‌ناپذير باشند كه مانعي براي پويايي دانشجويان كه لازمه آموزش عالي است گردند(نصر و همكاران، 1386). همچنين هدف‌ها در سه حيطه دانش(شناختي)، مهارتي و نگرشي قرار مي‌گيرند.. مهم‌ترين اين حيطه‌ها، حيطه شناختي مي‌باشد كه در نوشتن هدف‌هاي برنامه‌درسي بايد به زير مجموعه‌هاي آن از جمله دانش، درك، كاربرد، تحليل، تركيب، و قضاوت و ارزيابي توجه داشت.در تبيين هدف‌هاي برنامه‌درسي توجه به سه‌گونه نتايج اجتماعي، سازماني و فردي نيز ضروري است. همچنين منابع جامعه(شامل نظام ارزشي و اعتقادي زندگي اجتماعي)، فرد( شامل نيازها، استعدادها، رشد، يادگيري و تفاوت‌ها)، دانش(شامل مفهوم‌ها و نظريه‌ها، اصول و قوانين، روش‌ها و پارادايم‌ها) و تجربه حرفه‌اي(شامل تجربه‌هاي سرآمد در حوزه‌هاي مديريت و تدريس)، در تبيين هدف‌ها نقش اساسي دارند.
2—6-2-محتواي برنامه‌درسي: عنصر دوم برنامه‌درسي محتوا مي‌باشد. زايس(1996)، معتقد است محتوا شامل دانش (حقايق، تبيين‌ها، اصول و تعاريف)، مهارت و فرايندها(تفكر منطقي، تصميم‌گيري و ايجاد ارتباط) و ارزش‌ها است. محتوا را مي‌توان دانش سازمان يافته و اندوخته شده، اصطلاحات، اطلاعات، واقعيات، حقايق، قوانين، اصول، روش‌ها، مفاهيم، تعميم‌ها و پديده‌هاي مربوط به هر ماده درسي دانست(قورچيان، 1374). از نظر كانلي48 (1991)، محتوا همان حقايق خاص، عقايد، اصول، مسائل و مانند اين است كه در يك درس خاص گنجانده مي‌شود. با اين حال محتوا شامل آن چيزي است كه به قصد دستيابي به هدف‌هاي از قبل تعيين شده در برنامه‌درسي قرار مي‌گيرد.در تدوين محتواي برنامه‌درسي نيز توجه به وسعت، توالي، استمرار، تلفيق و تعادل در محتوا ضروري است(ارنشتاين و هانکينز، 2004). همچنين در انتخاب محتوا بايد ملاک‌هاي مختلفي مانند خودبسندگي، اهميـت، اعتبار، علاقه، سودمندي، قابليت يادگيري و عملي بودن را در نظر داشت)ارنشتاين و هانکينز، 2004).
2-6-3- اجراي برنامه‌درسي: اجراي برنامه‌درسي در سطح کلان، ناظر به رهبري و مديريت اثربخش مي‌باشد. براي اجراي موفق برنامه‌درسي در اين سطح، نيازمند تأمين و کاربست اثربخش منابع کارآمد انساني، مادي و مالي، تأمين منافع، انتظارات و رضايت اجتماعي، سازماني و فردي و ايجاد و تقويت روابط انساني و سازماني اثربخش هستيم. اما اجراي برنامه‌درسي در سطح خرد، مستلزم تدريس و طراحي اثربخش، تعريف اثربخش انتظارات، فعاليت‌ها، نقش‌ها و استانداردهاست. همچنين اجراي اثربخش، نيازمند در نظرگرفتن تعامل‌ها و ارتباط‌ها بوده و در زمينه ارزيابي اثربخش در سطح خرد، يعني تدريس نيز بايد به ارزيابي‌هاي تشخيصي، تکويني و پاياني اهميت داد. به عقيده وايلز49 وباندي50(2002)، اين مرحله جايي است که نود درصد کل برنامه‌درسي با شکست مواجه مي‌شود. بر اساس مدل وايلز – باندي، فعاليت‌ها بايد معطوف به مرحله اجراي برنامه‌درسي شوند. اين مسأله اهميت مرحله اجراي برنامه‌درسي را در ميان خرده فرايندهاي چرخه برنامه‌ريزي‌درسي مشخص مي‌سازد. به عقيده فتحي واجارگاه‌(1381)، حساسيت و اهميت مرحله اجرا در برنامه‌درسي از آن روست که کليه طرح‌ها و برنامه‌ها در صورتي موفق به ايجاد تغييرات مطلوب مي‌شوند که در مرحله اجرا با موفقيت پياده شوند. بهترين برنامه‌هاي‌درسي که از لحاظ منطقي به خوبي طراحي و تدوين شده‌اند، به علت اجراي ناقص يا نادرست ممکن است در دستيابي به هدف‌ها مورد نظر با شکست مواجه شوند. از سوي ديگر مي‌توان برنامه‌ها و طرح‌هايي را سراغ گرفت که عليرغم نقائص موجود در مرحله طراحي، به علت اجراي درست و صحيح، نتايج مثبتي به همراه داشته‌اند. آموزش را مي‌توان سطح خرد اجراي برنامه‌درسي در نظر گرفت. سيلور و همکاران51(1380)، آموزش را به عنوان اجراي يک طرح برنامه‌درسي تلقي مي‌کنند. از نظر آن‌ها، برنامه‌درسي را مي‌توان به يک چاپ اوزاليد نقشه يک ساختمان وآموزش (اجراي در سطح خرد) را به ساختن آن تشبيه کرد. در اين سطح مجري برنامه‌درسي، آموزش دهنده يا معلم است. در واقع نقش معلم به عنوان اجرا کننده برنامه‌درسي، مطابقت هنرمندانه بين نقشه و ساختن آن تعبير مي‌شود. از ديد اجراي خرد برنامه‌درسي، بهبود ارتباط بين طرح‌هاي برنامه‌درسي و آموزش(اجراي خرد)، زماني به نتيجه خواهد رسيد که طرح‌ريزان برنامه‌درسي به شيوه‌هاي موجود آموزشي توجه کنند.
3-6-4- ارزشيابي برنامه‌درسي: به عقيده هيوييت52(2006)، ارزشيابي فرايند مشخص ساختن يك ارزش براي برخي چيزها مبتني بر معيارهاي ويژه است. در يك معناي گسترده‌تر، ارزشيابي به برنامه‌هاي ارزيابي اشاره دارد. ارزشيابي در معناي دقيق‌تر خود اشاره به جنبه‌هاي ويژه‌اي مانند ارزيابي پيشرفت تحصيلي، آموزشي، برنامه‌درسي، عوامل زمينه‌اي يا تركيبي از اين جنبه‌ها دارد. در مرحله ارزشيابي برنامه‌درسي، هر يک از مولفه‌هاي چرخه برنامه‌درسي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. ارزيابي هدف‌ها، محتوا، اجرا، و ارزشيابي. در ارزيابي هدف‌ها، ميزان تحقق و مطلوبيت نتايج و تناسب نتايج با منابع و همچنين ارزيابي ويژگي‌هاي هدف‌ها مورد نظر است. در ارزيابي محتوا، شمول، شيوه سازماندهي و ويژگي‌ها مورد ارزشيابي قرار مي‌گيرند. در ارزشيابي اجراي برنامه‌درسي ميزان اثربخشي فرايندهاي مديريت و تدريس ارزيابي شده و در ارزيابي نظارت، ميزان موفقيت در انجام درست کارها، نقص‌يابي، رفع نقص و رسيدن به نقطه صفر نقص مورد ارزيابي واقع مي‌شوند. ارزيابي ارزيابي برنامه‌درسي نيز شامل ارزيابي شمول ارزشيابي برنامه‌درسي، ارزيابي اعتبار و روايي ابزار گردآوري داده‌ها و فرايند داده‌پردازي و ارزيابي قضاوت و تصميم‌گيري است. از لحاظ تاريخي واژه ارزشيابي برنامه‌درسي، براي اشاره به مفاهيمي مختلف ولي به هم مرتبط مورد استفاده قرار گرفته است که در منابع پژوهشي به خوبي ترسيم و مشخص نشده‌اند(آلکين، 1994). برخي از نويسندگان از ارزشيابي برنامه‌درسي براي اشاره به ارزشيابي محصول برنامه درسي استفاده نموده‌اند و برخي ديگر آن را براي اشاره به ارزشيابي از برنامه‌درسي به کارگرفته‌اند. ارزشيابي از محصول برنامه‌درسي، بر ملاک‌هاي بيروني از پيش تعيين شده و يا اطلاعات حاصل از نتايج اجراي ميداني برنامه و يا هر دوي آنها مبتني است. يک نوع از ارزشيابي محصول برنامه درسي، ملاک‌هاي بيروني معيني را به کار مي‌گيرد. در اين برداشت، ارزشيابي برنامه‌درسي بر مبناي ويژگي‌هاي استخراج شده که توصيف کننده تناسب است، کفايت يک محصول برنامه‌درسي را بررسي مي‌کند. اثر تايلر و ديگران جزء نخستين نمونه‌هاي عالي از ارزشيابي محصول برنامه‌درسي بر اساس ملاک‌هاي از پيش تعيين شده است. اين روش تايلر در ارزشيابي، نوعي جهت‌گيري رفتارگرايانه را نسبت به ارزشيابي از محصول برنامه‌درسي منعکس مي‌کند.نوع دوم ارزشيابي محصول برنامه‌درسي از چند جهت با نوع اول تفاوت دارد و اين امر عمدتاً به علت تکيه آن بر اطلاعات ميداني به منظور قضاوت در خصوص تناسب محصولات برنامه‌درسي است. محصولات برنامه‌درسي معمولاً برحسب تأثير عملي آنها بر فراگيران مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. در اين معنا، ارزشيابي محصول برنامه‌درسي عبارت است از بررسي يا اعتبار بخشي تأثير يک محصول تازه تدوين شده(سلطانی، 1389).
2-7- راهبردهای تدریس در برنامه درسی تربیت بدنی
راهبردهای یاددهی-یادگیری در بین عناصر برنامه درسی از جایگاه مؤثری برخوردار است، یکی از دلایل آن را می توان اینگونه بیان کرد که راهبردهای تدریس اجرای برنامه های درسی را برعهده دارد. اگر برنامه درسی را به عنوان تئوری قلمدادکنیم بخش اجرای آن به آموزش راهبردهای تدریس بستگی دارد(یار محمدیان، 1379).
در برخی از متون از راهبردهای تدریس به راهبردهای آموزش یادشده است، این موضوع از یک طرف به نحوه یادگیری فراگیران ( مهارت، دانش، نگرش) بستگی دارد که نظریه های یادگیری نحوه تحقق آنرا بررسی می نماید و از طرف دیگر به نحوه برقراری ارتباط فراگیران و اثرگذاری آن برمیگردد. چگونگی ارایه موضوعات و مهارتها به دانش آموزان و فراگیری آنها از جمله موضوعاتی است که در راهبردهای تدریس مورد بررسی و توجه قرارمیگیرد.
انتخاب راهبردهای تدریس به عوامل مختلفی بستگی دارد و از جمله می توان به موضوع درس، هدف‌های آموزشی، تجربه فراگیران، تجربه معلم، امکانات آموزشی، زمان و …اشاره نمود. (شعبانی، 1383)
در درس تربیت بدنی به لحاظ ویژگی برای انتخاب یک روش می توان به چندعامل توجه نمود:
• فلسفه معلم از آموزش و تربیت بدنی
• تخصص معلم در استفاده از روشهای مختلف
• نوع فعالیتی که آموزش داده میشود.
• عوامل رشد و توسعه کودک
• توجه به موارد ایمنی
• شخصیت معلم و توان او برای ترغیب کودکان به پاسخگویی و عکس العمل بانشاط
• اهداف برنامه
• ابزار و وسایل موجود (راهنمای برنامه درسی تربیت بدنی، 1379).
2-8- پیشینه تجربی پژوهش
2-8-1- تحقیقات انجام شده در ایران
پژوهشی توسط دشتخاکی(1391) با عنوان بررسی برنامه درسی تربیت بدنی دوره راهنمایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان تربیت بدنی استان کرمان انجام شد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی دیدگاه معلمان تربیت بدنی دوره راهنمایی و کارشناسان تربیت بدنی مدارس استان کرمان نسبت به برنامه درسی تربیت بدنی دوره راهنمایی بود. روش تحقیق از نوع توصیفی و گردآوری داده ها به صورت میدانی و از لحاظ هدف در زمره ی تحقیقات کاربردی بود. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که ضریب پایایی هریک از متغیرهای تحقیق با استفاده از تحیل عاملی اکتشافی به اینصورت به دست آمده است: اهداف 82/0، محتوی 87/0، زمان 77/0، اماکن و تجهیزات 86/0 و ارزشیابی 87/0. جامعه آماری شامل تمام معلمان تربیت بدنی دوره راهنمایی(485نفر) و کارشناسان تربیت بدنی مدارس استان کرمان (31نفر) بود. ونمونه آماری معلمان طبق جدول مورگان 217 نغر و نمونه آماری کارشناسان برابر جامعه آماری(31نفر) انتخاب گردید. نتایج نشان داد که برنامه درسی موجود از کیفیت و کمیت خوبی برخوردار نیست به طوری که هر دو گروه نمونه آماری اکثر متغیرهای برنامه درسی را در سطح متوسط ارزیابی نمودند.
پژوهشی توسط حقدادی(1390) و همکاران، با عنوان وضعیت برنامه درسی تربیت بدنی در مدارس متوسطه استان مرکزی انجام شد. هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت برنامه درسی تربیت بدنی در مدارس متوسطه استان مرکزی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دست اندرکاران تربیت بدنی در مدارس مناطق 15 گانه آموزش و پرورش استان مرکزی بودند از بین آنها تعداد 15نفر کارشناس مسؤل، 176 نفر مدیر مدرسه، 176 نفر دبیرتربیت بدنی و 382 نفر دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و از آزمونهای کروسکال والیس، ویل کاکسون و فریدمن برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که مولفه های برنامه درسی، آموزش و ارزیابی درس تربیت بدنی از وضعیتی متوسط برخوردار است، بین وضعیت موجود برنامه درسی در بین مناطق آموزش و پرورش و پرورش استان تفاوت معنی داری وجود ندارد، ولی بین وضعیت موجود آموزش و ارزیابی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین بین وضعیت موجود هرسه مولفه و مورد انتظار آن ها تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین، به منظور بهبود وضعیت برنامه درسی تربیت بدنی در مدارس، پیشنهاد میشود موضوعات مورد انتظار مطرح شده در مورد مؤلفه های برنامه درسی، آموزش و ارزیابی آن مدنظر قرارگیرد.
رمضانی نژادو همکاران(1388) ، در مقاله ای به بررسی نیازهای آموزشی درس تربیت بدنی و ورزش مدارس متوسطه ایران پرداختند. هدف این تحقیق، بررسی نیازهای جسمانی، شناختی و عاطفی دانش آموزان

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع مهارت های حرکتی، فلسفه آموزش و پرورش، هدف های آموزشی، آموزش و پرورش Next Entries تحقیق رایگان با موضوع تربیت بدنی، درس تربیت بدنی، معلمان تربیت بدنی، دانش آموزان دختر