تحقیق رایگان با موضوع تخفیف مجازات، رحمت الهی

دانلود پایان نامه ارشد

سپس کافر شدند آن گاه به کفر خود افزودند، قطعاً خدا آنان را نخواهد بخشید
کسانی که ایمان آوردند، سپس کافر شدند و باز ایمان آوردند، سپس کافر شدند آن گاه به کفر خود افزودند، قطعاً خدا آنان را نخواهد بخشید و راهی به ایشان نخواهد نمود. 639
شرایط پذیرش
تکرار نکردن کجروی
پذیرفته نشدن توبة اشخاصی که پس از ایمان، دوباره کافر شده باشد
کسانی که پس از ایمان خود کافر شدند، سپس بر کفر [خود] افزودند، هرگز توبه آنان پذیرفته نخواهد شد، و آنان خود گمراهانند. 640
شرایط پذیرش کجروان
انجام دادن کجروی از روی جهالت
توبه، نزد خداوند، تنها برای کسانی است که از روی نادانی مرتکب گناه می‌شوند،
توبه، نزد خداوند، تنها برای کسانی است که از روی نادانی مرتکب گناه می‌شوند، سپس به زودی توبه می‌کنند اینانند که خدا توبه‌شان را می‌پذیرد، و خداوند دانای حکیم است. 641
شرایط پذیرش کجروان
انجام دادن کجروی از روی جهالت
هر کس از شما به نادانی کار بدی کند و آن گاه به توبه و صلاح آید، پس وی آمرزنده مهربان است
و چون کسانی که به آیات ما ایمان دارند، نزد تو آیند، بگو: «درود بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود مقرّر کرده که هر کس از شما به نادانی کار بدی کند و آن گاه به توبه و صلاح آید، پس وی آمرزنده مهربان است.» 642
شرایط پذیرش کجروان
انجام دادن کجروی از روی جهالت
‏[با این همه] پروردگار تو نسبت به کسانی که به نادانی مرتکب گناه شده، سپس توبه کرده و به صلاح آمده‌اند، البته پروردگارت پس از آن آمرزنده مهربان است.
‏[با این همه] پروردگار تو نسبت به کسانی که به نادانی مرتکب گناه شده، سپس توبه کرده و به صلاح آمده‌اند، البته پروردگارت پس از آن آمرزنده مهربان است. 643
شرایط پذیرش کجروان
عدم پذیرش ایمان بعد از نزول عذاب
و [لی] هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند، دیگر ایمانشان برای آنها سودی نداد.
و [لی] هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند، دیگر ایمانشان برای آنها سودی نداد. سنّت خداست که از [دیرباز] درباره بندگانش چنین جاری شده، و آنجاست که ناباوران زیان کرده‌اند. 644
غیر قابل بازگشت بودن برخی کجروان
بی تأثیر بودن انذار برای برخی کجروان
برخی از انذار پند نمی گیرند
در حقیقت کسانی که کفر ورزیدند- چه بیمشان دهى، چه بیمشان ندهى- برایشان یکسان است [آنها] نخواهند گروید. 645
غیر قابل بازگشت بودن برخی کجروان
بی تأثیر بودن مجازات بر برخی کجروان
چون عذاب را از آنها برداشتیم، بناگاه آنان پیمان شکستند.
و چون عذاب را از آنها برداشتیم، بناگاه آنان پیمان شکستند. 646
غیر قابل بازگشت بودن برخی کجروان
توجه به زمینه های ارزشی متناسب با پیام برای اثرگذاری آن
اگر بخواهم شما را اندرز دهم، در صورتی که خدا بخواهد شما را بیراه گذارد، اندرز من شما را سودی نمی‌بخشد.
و اگر بخواهم شما را اندرز دهم، در صورتی که خدا بخواهد شما را بیراه گذارد، اندرز من شما را سودی نمی‌بخشد. او پروردگار شماست و به سوی او باز گردانیده می‌شوید. 647
غیر قابل بازگشت بودن برخی کجروان
توجه به مقاومت کجروان در برابر نصیحت
گفت: «ای قوم من، به راستى، من پیام پروردگارم را به شما رساندم و خیر شما را خواستم ولی شما خیرخواهان [و نصیحتگران] را دوست نمی‌دارید
پس [صالح] از ایشان روی برتافت و گفت: «ای قوم من، به راستى، من پیام پروردگارم را به شما رساندم و خیر شما را خواستم ولی شما خیرخواهان [و نصیحتگران] را دوست نمی‌دارید.» 648
غیر قابل بازگشت بودن برخی کجروان
دعا نکردن در حق کجروان غیر قابل بازگشت
بر پیامبر و کسانی که ایمان آورده‌اند سزاوار نیست که برای مشرکان- پس از آنکه برایشان آشکار گردید که آنان اهل دوزخند- طلب آمرزش کنند
بر پیامبر و کسانی که ایمان آورده‌اند سزاوار نیست که برای مشرکان- پس از آنکه برایشان آشکار گردید که آنان اهل دوزخند- طلب آمرزش کنند، هر چند خویشاوند [آنان] باشند. 649
غیر قابل بازگشت بودن برخی کجروان
دعا نکردن در حق کجروان غیر قابل بازگشت
دوري جستن از كجروان و منحرفان، راهي براي مبارزه با كجروي و انحراف آنها.
و طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش جز برای وعده‌ای که به او داده بود، نبود. و [لی] هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن خداست، از او بیزاری جست. راستى، ابراهیم، دلسوزی بردبار بود. 650
غیر قابل بازگشت بودن برخی کجروان
دلسوزی نکردن برای اشخاص حق گریز و هدایت ناپذیر
بگذارشان تا بخورند و برخوردار شوند و آرزو [ها] سرگرمشان کند،
بگذارشان تا بخورند و برخوردار شوند و آرزو [ها] سرگرمشان کند، پس به زودی خواهند دانست. 651
غیر قابل بازگشت بودن برخی کجروان
مشکل بودن تغییر ساختار ذهنی و شخصیتی انسان ها
پس آیا کسی که فرمان عذاب بر او واجب آمده [کجا روی رهایی دارد]؟ آیا تو کسی را که در آتش است می‌رهانى
پس آیا کسی که فرمان عذاب بر او واجب آمده [کجا روی رهایی دارد]؟ آیا تو کسی را که در آتش است می‌رهانى 652
غیر قابل بازگشت بودن برخی کجروان
مقاومت برخی کجروان در برابر تذکر
چون به او گفته شود: «از خدا پروا کن»نخوت، وی را به گناه کشاند.÷
و چون به او گفته شود: «از خدا پروا کن»نخوت، وی را به گناه کشاند. پس جهنم برای او بس است، و چه بد بستری است. 653
غیر قابل بازگشت بودن برخی کجروان
واسطه نشدن برای تخفیف مجازات ظالمان
در باره کسانی که ستم کرده‌اند با من سخن مگوى، چرا که آنان غرق شدنی‌اند
«و زیر نظر ما و [به] وحی ما کِشتی را بساز، و در باره کسانی که ستم کرده‌اند با من سخن مگوى، چرا که آنان غرق شدنی‌اند.» 654
غیر قابل تغییر بودن برخی کجروان
غیر قابل تغییر بودن برخی کجروان
توجه به غیر قابل تغییر بودن برخی کجروان
در حقیقت کسانی که کفر ورزیدند- چه بیمشان دهى، چه بیمشان ندهى- برایشان یکسان است [آنها] نخواهند گروید. 655
وظایف دیگران
توجیه استدلالی کجروان
گفت: «ای قوم من، بیندیشید، اگر از جانب پروردگارم دلیل روشنی داشته باشم،
گفت: «ای قوم من، بیندیشید، اگر از جانب پروردگارم دلیل روشنی داشته باشم، و او از سوی خود روزىِ نیکویی به من داده باشد [آیا باز هم از پرستش او دست بردارم؟] من نمی‌خواهم در آنچه شما را از آن باز می‌دارم با شما مخالفت کنم [و خود مرتکب آن شوم]. من قصدی جز اصلاح [جامعه] تا آنجا که بتوانم، ندارم، و توفیق من جز به [یاری] خدا نیست. بر او توکّل کرده‌ام و به سوی او بازمی‌گردم.» 656
وظایف دیگران
نشان دادن قدرت خداوند به کجروان
پس حقیقت آشکار گردید و کارهایی که می‌کردند باطل شد
پس حقیقت آشکار گردید و کارهایی که می‌کردند باطل شد. و در آنجا مغلوب و خوار گردیدند.(118-119) 657
وظایف دیگران
استغفار کردن برای فرزندان
گفت: «به زودی از پروردگارم برای شما آمرزش می‌خواهم، که او همانا آمرزنده مهربان است.«
گفت: به زودی از پروردگارم برای شما آمرزش می‌خواهم، که او همانا آمرزنده مهربان است. 658
وظایف دیگران
امیدوار ساختن کجروان به اصلاح
چه کسی جز خدا گناهان را می‌آمرزد؟
و آنان که چون کار زشتی کنند، یا بر خود ستم روا دارند، خدا را به یاد می‌آورند و برای گناهانشان آمرزش می‌خواهند- و چه کسی جز خدا گناهان را می‌آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده‌اند، با آنکه می‌دانند [که گناه است]، پافشاری نمی‌کنند. 659
وظایف دیگران
امیدوار ساختن کجروان به اصلاح
از پروردگار خود آمرزش بخواهید، سپس به درگاه او توبه کنید که پروردگار من مهربان و دوستدار [بندگان] است
«و از پروردگار خود آمرزش بخواهید، سپس به درگاه او توبه کنید که پروردگار من مهربان و دوستدار [بندگان] است.» 660
وظایف دیگران
امیدوار ساختن کجروان به اصلاح
بگو: «ای بندگان من- که بر خویشتن زیاده‌روی روا داشته‌اید- از رحمت خدا نومید مشوید.
بگو: «ای بندگان من- که بر خویشتن زیاده‌روی روا داشته‌اید- از رحمت خدا نومید مشوید. در حقیقت، خدا همه گناهان را می‌آمرزد، که او خود آمرزنده مهربان است. 661
وظایف دیگران
ایجاد امید به مغفرت و رحمت الهی در دل کجروان
به کسانی که کفر ورزیده‌اند، بگو: «اگر بازایستند، آنچه گذشته است برایشان آمرزیده می‌شود
به کسانی که کفر ورزیده‌اند، بگو: «اگر بازایستند، آنچه گذشته است برایشان آمرزیده می‌شود و اگر بازگردند، به یقین، سنّت [خدا در مورد] پیشینیان گذشت.» 662
وظایف دیگران
آگاه سازی از توبه پذیر بودن خداوند
خداوند توبه‌پذیر مهربان است
مگر کسانی که توبه کردند، و [خود را] اصلاح نمودند، و [حقیقت را] آشکار کردند، پس بر آنان خواهم بخشود و من توبه‌پذیر مهربانم. 3 663
وظایف دیگران
آگاه سازی کجروان از روش بازگشت از کجروی
این گونه، آیات [خود] را به روشنی بیان می‌کنیم تا راه و رسم گناهکاران روشن شود
و این گونه، آیات [خود] را به روشنی بیان می‌کنیم تا راه و رسم گناهکاران روشن شود. 664
وظایف دیگران
آگاه سازی کجروان به روش بازگشت از کجروی
هر کس از شما به نادانی کار بدی کند و آن گاه به توبه و صلاح آید، پس وی آمرزنده مهربان است
و چون کسانی که به آیات ما ایمان دارند، نزد تو آیند، بگو: «درود بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود مقرّر کرده که هر کس از شما به نادانی کار بدی کند و آن گاه به توبه و صلاح آید، پس وی آمرزنده مهربان است.» 665
وظایف دیگران
آگاه کردن کجروان از توبه پذیر بودن خداوند
به بندگان من خبر ده که منم آمرزنده مهربان.‏
به بندگان من خبر ده که منم آمرزنده مهربان.‏ 666
وظایف دیگران
باز گرداندن کجروان با استدلال و وعدة پاداش
او شما را دعوت می‌کند تا پاره‌ای از گناهانتان را بر شما ببخشاید و تا زمان معینی شما را مهلت دهد
پیامبرانشان گفتند: «مگر در باره خدا- پدید آورنده آسمانها و زمین- تردیدی هست؟ او شما را دعوت می‌کند تا پاره‌ای از گناهانتان را بر شما ببخشاید و تا زمان معینی شما را مهلت دهد.«‏ گفتند: «شما جز بشری مانند ما نیستید. می‌خواهید667
وظایف دیگران
بخشش کجروان در صورت بازگشت
بخشش گوساله پرستان
پس از آن بر شما بخشودیم، باشد که شکرگزاری کنید. 668
وظایف دیگران
بخشش کجروان در صورت بازگشت
پس، از آنان درگذر و چشم پوشی کن که خدا نیکوکاران را دوست می‌دارد
پس به [سزای] پیمان شکستنشان لعنتشان کردیم و دلهایشان را سخت گردانیدیم. [به طوری که] کلمات را از مواضع خود تحریف می‌کنند، و بخشی از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند به فراموشی سپردند. و تو همواره بر خیانتی از آنان آگاه می‌شوى، مگر [شماری] اندک از ایشان [که خیانتکار نیستند]. پس، از آنان درگذر و چشم پوشی کن که خدا نیکوکاران را دوست می‌دارد. 669
وظایف دیگران
برخورد با زمينه‌هاي ايجاد انحراف
برخورد با زمينه‌هاي ايجاد انحراف و كجروي و نيز خشكاندن علل اصلي آن، روش صحيح مبارزه با انحراف در جامعه است.
اگر منافقان و کسانی که در دلهایشان مرضی هست و شایعه‌افکنان در مدینه، [از کارشان] باز نایستند، تو را سخت بر آنان مسلط می‌کنیم تا جز [مدّتی] اندک در همسایگی تو نپایند. 670
وظایف دیگران
پیشداوری نکردن در خصوص اشخاص آماده برای بازگشت از کجروی
چهره درهم کشید و روی گردانید. که آن مرد نابینا پیش او آمد. و تو چه دانى، شاید او به پاکی گراید.
چهره درهم کشید و روی گردانید. که آن مرد نابینا پیش او آمد. و تو چه دانى، شاید او به پاکی گراید. یا پند پذیرد و اندرز سودش دهد. 671
وظایف دیگران
تعقل و تدبر در کنش های خویش
آیا مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و خود را فراموش می‌کنید
آیا مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و خود را فراموش می‌کنید، با اینکه شما کتاب [خدا] را می‌خوانید؟ آیا [هیچ] نمی‌اندیشید 672
وظایف دیگران
تغییر نکردن پذیرش پیامی که با رضایت و استدلال بوده است
«ما هرگز تو را بر معجزاتی که به سوی ما آمده و [بر] آن کس که ما را پدید آورده است، ترجیح نخواهیم داد
گفتند: «ما هرگز تو را بر معجزاتی که به سوی ما آمده و [بر] آن کس که ما را پدید آورده است، ترجیح نخواهیم داد پس هر حکمی می‌خواهی بکن که تنها در این زندگی دنیاست که [تو] حکم می‌رانى.‏ 673
وظایف

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع کجروان، من،، بازگشتن، پروردگارتان Next Entries تحقیق رایگان با موضوع جامعه دینی