تحقیق رایگان با موضوع تحلیل داده، تفسیر قرآن، کنترل اجتماعی، به کارگیری دانش

دانلود پایان نامه ارشد

بايد اين موضوع را براي خود و ديگران روشن کند که داده‌ها از کدام واقعيت به‌دست مي‌آيند. پاسخ به اين سؤال در روش رويش نظريه «شيوه نمونه‌گيري» ناميده مي‌شود. اندازه نمونه در نظرية زمينه‌اي در کل کوچک است. و ميزان آن توسط اشباع نظري طبقه‌ها تعيين مي‌شود. اشباع نظري طبقه‌ها وقتي است که انديشه‌هاي جديد از داده‌ها در پژوهش کيفي به دست نيايد. کيفيت داده‌ها در اين روش مهم است زيرا در تدوين نظريه نقش اساسي دارند، از اين‌رو، بايستي داراي سوگيري خاصي نباشند. داده‌هاي افراد درجريان نمونه‌گيري يکسان نيست برخي داده‌هاي بيشتر و برخي اطلاعات کم‌تري مي‌دهند، اين مهم نيست زيرا داده‌هاي کم‌تر مي‌تواند در تأييد يا رد داده‌هاي مفصل‌تر استفاده شود که اگر در اين جهت هم مفيد نباشند، از جريان بحث خارج شده و در فرايند تدوين نظريه نمي‌توان از آن استفاده کرد.
3-2-1-1- نمونه گيري نظري
اگر در بسیاری از روش های پژوهشی دیگر، نمونه گیری از اولین گام ها درفرآیند پژوهش است، تعیین نمونه دراین روش، همزمان با دیگرابعاد تحقیق صورت خواهدگرفت. در نمونه گیری نظری، انتخاب نمونه ها(نه تنها افراد بلکه دادهای مورد نیاز بعدی) باتوجه به تحلیل داده های گردآوری شدة پیشین، شناسایی می شود. با گذشت زمان به عمق و تمرکز نمونه گیری افزوده می شود. زیرا درمراحل اولیه، بیشترکشف مفاهیم ومقولات تازه و درمراحل بعد، عمق وغنا بخشیدن به این مقولات، مد نظرقرارمی گیرند. نمونه گیری زمانی به پایان می‌رسد که به اشباع نظری رسیده باشیم. و اشباع نظری، زمانی حاصل می شود که داده های اضافی، کمکی به تکمیل و مشخص کردن یک مقوله نظری نمی کنند و نمونه ها ازآن پس مشابه به نظرمی رسند(رنجبر، 1389، به نقل از ذکائی، 1381، ص 59). درنمونه گیری نظری، یک مورد در سه حالت انتخاب می شود: 1- انتخاب یک مورد برای پرکردن مقولات نظری، برای بسط نظریه ظاهرشده؛ 2- انتخاب یک مورد برای تکرارشدن موارد قبلی درجهت آزمودن نظریه ظاهرشده؛ 3- انتخاب یک مورد که قطب متضاد نظریه ظاهرشده است، به قصد بسط دادن نظریه.
براي دستيابي به چنين منظوري، اولين مورد معين مي‌شود و داده هاي مربوط به آن جمع آوري مي‌گردد. سپس با دقت در داده هاي فراهم آمده از مورد اول و تحليل مقدماتي آن داده ها، مورد دوم آنطور معين مي‌شود كه تا حد ممكن با مورد اول در موضوع بررسي تفاوت داشته باشد تا به شمول داده ها كمك كند. همين شيوه در بررسي داده هاي مربوط به مورد دوم و همين ملاك براي تعيين مورد سوم براي بررسي و فراهم شدن داده ها، رعايت خواهد شد. اين فرايند به همين شيوه و با همين ملاك ادامه مي‌يابد تا آنجا كه به «كفايت نظري و اشباع» برسيم، يعني بررسي چند مورد آخر هيچ داده اي متفاوت از داده هاي قبل، به دست ندهد. به بيان مبدعان رويش نظريه « هنگامي طبقه‌ها به لحاظ نظري اشباع مي‌شوند كه: در خلال گردآوري و تحليل بيشتر داده ها، داده‌هاي جديد از طبقه ها به دست نيايد». اصلاح و تعقيب محتواي مصاحبه‌ تا هنگامي كه همة طبقه ها اشباع شوند بايد ادامه يابند. با ادامه راه و ايجاد اطمينان در محقق كه افزودن بر موردها و ادامه بررسي هيچ اطلاع تازه اي نمي افزايد و در نتيجه هيچ نكته اي به تحليل قبلي اضافه نمي شود؛ محقق اطمينان مي‌يابد كه داده هاي او همة واقعيت مورد بررسي را شامل مي‌شود. درمورد تحقيق حاضر نيز بايد روشن شود که ما داده‌ها را ازکدام جامعه و ازچه افرادي به دست مي‌آوريم.
در موضوع حاضر چون یافتن دیدگاه آموزه های قران در بارة راهکارهای کنترل کجروی، مورد نظر است، داده های تحقیق به صورت مستقیم از قرآن کریم که حاوی دیدگاههای خداوند در بارة موضوع مورد نظر می باشند، اخذ شده است. قابل ذکر اینکه در قران کریم این دیدگاهها از زبان افراد مختلف مانند پیامبران و مؤمنان نقل شده است که به نوعی قرآن از دیدگاه آنان در بارة راهکارهای کنترل کجروی گزارش می دهد. در واقع مراجعه به متن مکتوب قرآن، و استفاده از دیدگاه خداوند در این خصوص، منبع دریافت داده ها بوده بوده است. البته برای تکمیل این نظریه، نیاز است به دیدگاه پیامبر اسلام، امامان معصوم، مفسران، محدثان، فقها و متفکران مسلمان، مراجعه کرد و نظریة نهایی اسلام در بارة کنترل کجروی را ارائه نمود. هرچند برای کامل تر شدن آن و تطابق آن با نیازها و مقتضیات امروز جامعه، علاوه بر موارد فوق نیاز است که پس از اجرای این راهکارها، از دیدگاه مجریان این راهکارها در قسمتهای مختلف استفاده کرد و در مقام عمل نیز، نظریه ای قابل اجرا برای جامعة امروزی ارائه کرد. هرکدام از این مراحل، پژوهش های مستقل و گسترده ای را نیاز دارد که از حوصلة این تحقیق خارج است. اگر چه برای کنترل کجروی در جامعة ایران، نیاز فوری به این نوع تحقیقات وجود دارد.
3-2-1-2- تکنیک جمع آوري داده‌ها
رايج‌ترين منابع جمع‌آوري داده‌ها در پژوهش‌هاي کيفي، عبارتند از مصاحبه، مشاهده و ابزارهاي پژوهشگر- ابداع؛ مصاحبه‌ها و مشاهدات نوشته می شوند و به متن تبديل مي‌گردند. مصاحبه‌ها، پژوهشگر را قادر مي‌سازد که داده‌ها را به زبان خودِ شرکت‌کنندگان در تحقيق، جمع‌آوري کند؛ درعين حال مشاهدات مي‌توانند صحت گفته‌هاي مصاحبه شونده و نکات احتمالي فراموش شده توسط او را مشخص کنند. پس «ترکيب روش‌هاي گردآوري داده‌ها مي‌تواند به پژوهشگر کمک کند که صحت داده‌ها را دريابد؛ چيزي که شرکت‌کنندگان در پژوهش به محقق مي‌گويند، در عمل، ضرورتاً منطبق بر واقعيت‌ها نيست و ترکيب در روش‌ها مي‌تواند صحت گفته‌هاي آن‌ها را محقق سازد. در این پژوهش سیر جمع آوری داده ها به شرح زیر بوده است:
پس از انتخاب موضوع و روش پژوهش، مراحل اجرايي تحقيق به شرح ذيل انجام شد. نخست با توجه به فضای اصلي پژوهش، پرسشها و مفاهیمی که محورهاي مهم تحقيق را در برداشته باشد، استخراج شد. در مرحلة دوم تحقيق، با به کارگیری این پرسشها و عناوین گرفته شده و با استفاده از ادبیات تحقیق، چارچوب مفهومی متناسب با موضوع تدوین شد. به دلیل آنکه موضوع پژوهش، به دست آوردن دیدگاه قرآن درباره راهکارهای کنترل اجتماعی بود، ابتدا تمام قرآن مطالعه شد و سپس با توجه به پرسشها و چارچوب مفهومی و با به کارگیری نرمافزار «ماکس کیودا»10 آیات مرتبط به دست آمد و در فایلی مستقل تنظیم گردید و دادههای اولیه برای کدگذاری فراهم آمد. پس از کدگذاری اولیه با تهیه جدولها و تنظیم این کدهای به دست آمده، کدگذاری محوری نیز انجام گرفت و مراحل بعدی پژوهش بر اساس این روش کامل شد.
3-2-1-3- تحلیل داده ها
همانطور كه قبلاً هم اشاره شد، در اين روش «جمع آوري داده ها و آناليز آنها در يك تعامل بسيار نزديك با يكديگر مي‌باشند.» يعني در ضمن جمع آوري داده ها، مفاهيم و كم كم بخش هايي از نظريه و در آخر، نظريه نهايي ظهور مي‌يابد. محقق مدام بايد ميان داده هاي جمع آوري شده و تحليل هايش در رفت و آمد باشد و به تصحيح و تكميل يافته ها با استفاده از نتايج جديدِ حاصل از مواجهه با داده هاي نو بپردازد؛ از فراهم شدن نخستين داده ها تا تحليل نهايي گام هايي برداشته مي‌شوند كه در ادامه به توضيح مراحل تحليل داده ها مي‌پردازيم:
3-2-1-3-1- مقوله‌بندي و كدگذاري متن (دادهها)
محقق در اولين قدم، با دقت در دادهها، سعي در شناسايي و تفكيك كردن ميان انواع و اقسام آنها از جهتهای گوناگون و كدگذاري اين انواع ميكند؛ يعني پژوهشگر تلاش ميكند دادههاي متفاوت را –كه در نگاه نخست ممكن است تمايز آشكاري با هم نداشته باشند- از هم متمايز كند و دادههاي مشابه را گرد هم بياورد و دستهبندي کند و سپس با كشف روابط ميانِ دستههاي گوناگون و متمايز دادهها، به ارائه نظريه برسد. در ادامه، انواع كدگذاري دادهها بیان و بررسی شده است:
3-2-1-3-1-1- كدگذاري باز
«كدگذاري باز»، يك بخش از تجزيه و تحليل است كه شناسايي، نامگذاري، دستهبندي و تشريح پديده‌هاي موجودِ ميان داده‌ها را دربرمیگیرد. هدف از كدگذاري باز، درك مفاهيم پنهان در بيان متن اصلی است که میتواند متن مصاحبهشونده یا اسناد مورد مراجعه باشد. مفاهيم و ملاكهاي تقسيم دادهها بر اساس انواع و اقسام، ميتواند مفاهيم و ملاكهاي پيشين در دانش قبلي، يا مفاهيم و ملاكهاي ابداع شده توسط محقق و معطوف به دادههاي جديد و موجود در تحقيق باشد. اين به آن معناست كه نبايد به برقراري پيوند بين دادهها و مفاهيم از پيشتعيين شده اكتفا كرد؛ بلكه بايد به ابداع مفاهيم نو نيز پرداخت. همچنین با دقت در دادهها و يافتن شباهتها و تفاوتها، در صورت لزوم به آفرینش مفاهيمي جديد – كه توانايي محقق را در توصيف واقعيت زياد ميكند- دست زد. در اين گام، دادهها از پراكندگي مطلق و بينظمي زیاد، خارج و در مقولههای گوناگون دستهبندي ميشود11.
3-2-1-3-1-2- كدگذاري محوري
«كدگذاري محوري»، فرايند ايجاد ارتباط بين كدها (دستهبنديها و مشخصات) با يكديگر است. محقق در اين مرحله به دنبال نظم بخشيدن به عناوين به دست آمده در كدكذاري باز است. همچنين او به هر دسته از عناوين، عنواني كليتر و عامتر ميدهد. انتخاب عنوان كلي، ميتواند هم بر اساس دريافتهاي محقق و هم با مراجعه به دانش پيشين انجام شود.
3-2-1-3-1-3- كدگذاري انتخابي
سومين مرحلة كدگذاري، «كدگذاري انتخابي» است که در آن با بيان دسته‌بنديهاي گوناگون، يك دسته را به عنوان هسته و مركز بر مي‌گزينيم و همه دسته‌های ديگر را با دستة مركزي ارتباط مي‌دهيم. ايده اصلي، در کدگذاری انتخابی، ايجاد يك هسته اصلي براي ارتباط داده‌های ديگر به اين هسته است. به بیان دیگر، محقق در كدگذاري انتخابي به دنبال كشف «خط اصلي داستان» است. در اينجا دوباره بايد توجه داشت كه برقراري همه اين ارتباطها ميان مقولههای گوناگون با يكديگر و عناوين متمايز و نتيجهگيريهاي بعدي، ميتواند با به کارگیری دانش قبلي انجام شود يا ميتواند نتيجه «حساسيت تئوريكيِ» شخصي ِمحقق باشد. حساسيت تئوريكي نیز توانایي پژوهشگر در غوطهور شدن در دادهها و معنا دادن به آنهاست. البته حساسيت تئوريك صرفاً از جنس نوآوري نيست؛ بلكه ميتواند حساسيت محقق در برقرار كردن ارتباط ميان يافتهها و نظريههاي پيشين نیز باشد.
3-2-1-3-1-4 – اعتبار كدگذاريها و مفاهيم و مقولههای استخراج شده
تأمین روایی و پایایی این پژوهش بر اساس روش تأمین پایایی و روایی مطالعات کیفی است. بر پایه این روش چهار معیار: 1. اعتبار و موثق بودن (باورپذیری)، 2. انتقال پذیری، 3. اطمینان پذیری، و 4. تأیید پذیری، جهت ارزیابی در در نظر گرفته می شود. برای دستیابی به هریک از این معیارها، اقدامات زیر صورت پذیرفت: 1. اعتبار: با توجه به اعتبار متن قرآن از نظر سند، در خصوص اعتبار سندی گزاره ها و داده های انتخابی مشکل خاصی وجود نداشت؛ اما با توجه به اهمیت اعتبار گزاره های قرآنی از نظر دلالت، انتخاب آیات مرتبط و کدگذاری اولیه بر اساس فهم متن عربی قرآن و ترجمه های قرآن از آقایان ناصر مکارم شیرازی(دام عزه) و محمد مهدی فولادوند(دام عزه) انجام گرفت. برای تأیید موارد ترجمه شده، به ترجمه های آقایان سیدجلال الدین مجتبوی(ره)، سید علی موسوی گرمارودی(دام عزه) و محمدعلی رضایی اصفهانی(دام عزه) و همکاران، مراجعه شد و موارد مشکل دار حذف گردید. با توجه به روش مفسران در تفسیر قرآن، مواردی که نص قرآن بود، مستقیم از طریق ترجمة آیات مورد استفاده قرار گرفت، مواردی مانند ویژگیهای قیامت، بهشت و جهنم، نظارت خدا و … . برای استقرار ظهور آیات، به برخی از تفاسیر مانند تفسیر نمونه، تفسیر المیزان و تفسیر مجمع البیان و برخی تفاسیر روایی مانند نور الثقلین مراجعه شد. همچنین در نهایت با توجه به خلاصه بودن تفسیر قرآن مهرجوان(یک جلدی) که به نوعی به دیدگاه مشهور مفسران اشاره دارد، به این تفسیر مراجعه و موارد تطبیقی این تفسیر با برداشت ها در پاورقی تحقیق، قرار داده شد.
2. انتقال پذیری: برای حصول اطمینان از انتقال پذیری یافته های پژوهشی، در بارة برخی از قسمتهای پژوهش به متخصصان رشته که در تحقیق مشارکت نداشتنه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع یکپارچه نگر Next Entries تحقیق رایگان با موضوع کدگذاری محوری، گراندد تئوری، کدگذاری انتخابی، یافته های پژوهش