تحقیق رایگان با موضوع تحقيقات، رويکرد، استراتژي

دانلود پایان نامه ارشد

برخوردارند.
از آن جا که اين تحقيق بدنبال بهبود فرآيند پياده سازي از طريق ارزيابي مؤلفه هاي پيش-نياز، ارائه راهکارهاي موثر و بکارگيري يافته هاي ساير تحقيقات صورت گرفته است، جهت گيري آن کاربردي محسوب مي شود.

3-2-3) رويکرد تحقيق
رويکرد تحقيق اشاره به ساختار تدوين فرضيات و چارچوب تحقيق دارد. در صورتي که محقق ابتدا داده ها را گردآوري کرده، سپس بر اساس آنها فرضيه هاي تحقيق خود را بسازد، از رويکرد استقرايي92 بهره برده است. در نقطه مقابل، زماني که يک تحقيق با ايجاد يک چارچوب تئوريک آغاز و سپس مطابق با آن، مراحل تدوين فرضيه ها و استنتاج منطقي از نتايج تکميل مي شود؛ رويکرد تحقيق رويکرد قياسي93 خواهد بود. ممکن است رويکرد يک تحقيق تلفيقي از دو رويکرد فوق باشد (رويکرد ترکيبي) و يا اين که يک تحقيق از پيش صورت گرفته را در بافت و محيط جديدي پياده سازي نمايد. به نوع اخير، رويکرد تطبيقي اطلاق مي گردد. اين نوع رويکرد در مطالعات کتابخانه اي و غيرميداني ممکن است در تطبيق دو مفهوم تئوريزه شده يا تطبيق نظريات مطرح شده در حوزه خاصي از علوم رفتاري انجام شود.
از آن جا که پايان نامه حاضر از نقطه نظر فرآيند پژوهش، چارچوب-محور است و با تکيه بر يک مطالعه موردي سعي بر پياده سازي (عيني سازي) مدل ارائه شده (خود-ساخته) دارد؛ از رويکرد قياسي بهره جسته است.

4-2-3) صبغه تحقيق
جنس يک تحقيق مؤلفه ي ديگري است که مبين چارچوب مدل، تعاريف، فرضيات و متغيرهاي پژوهش است. جنس يک تحقيق ممکن است کمّي ، کيفي و يا ترکيبي از اين دوباشد (گوبا و لينکلن، 1994). در صبغه کيفي محقق درصدد پاسخگويي به سوالاتي درباره ماهيت پديده ها است؛ در حالي که محقق در تحقيقات کمّي، از طريق کاربرد معلومات عددي سعي در پاسخگويي به سوالاتي در خصوص يکسري از متغيرهاي قابل سنجش دارد. دنسکامب (2000) اشاره مي کند يک تحقيق کيفي زماني مناسب است که محقق بخواهد از آن چه که مشاهده، ثبت و گزارش مي کند به يکسري خروجي غير عددي منتج گردد. تحقيق کيفي در عين اين که در مقايسه با تحقيق کمّي زمان بر و پرهزينه است؛ برخلاف آن، درک جامع تري نسبت به مسئله و بافت آن فراهم کرده و در برابر سوالات “چرا” و “چگونه” که پيرامون يک پديده وجود دارد، پاسخ هاي متنوعي تري را ارائه مي دهد. تحقيقات کيفي بر خلاف تحقيقات کمّي، بدنبال فرضيه آزمايي نيست. اين بدين معني نيست که محقق قبل از پژوهش نمي داند که در جستجوي چيست؟ يا اين که ذهن وي فاقد هر گونه حدس و گماني پيرامون موضوع تحقيق است. اين بدين مفهوم است که محقق فرضيه اي ساختارمند و از پيش-تعيين شده اي در قالب مرسوم رويکرد کمّي در ذهن نمي پروراند (کياکجوري و کيا کجوري، 1389). انتخاب جنس کيفي براي يک تحقيق، عمدتاً در ارتباط با حوزه مسائلي است که فاقد متغيرهاي سنجش پذيرند. اين متغيرها يا قابل اندازه گيري نيستند و يا اين که اگر قابل کمّي سازي باشند؛ فرآيند کمّي سازي آن ها اعتباري است تا اينکه حقيقي باشد. ممکن است جنس يک تحقيق ترکيبي از صبغه کمّي و صبغه کيفي باشد. علاوه بر اين ممکن است محقق با کاربرد تکنيک هايي متغيرهاي کيفي را کمّي سازي نموده باشد. به صبغه اخير -که در پژوهش ها بسيار مرسوم است- صبغه ترکيبي مي گويند.
صبغه اين تحقيق از نوع ترکيبي است؛ چرا که نگارنده سعي دارد با استفاده از مفاهيم فازي، ارزيابي وضعيت متغيرهاي کيفي (22 عامل حياتي موفقيت پياده سازي) را کمّي سازي نمايد.

5-2-3) نوع تحقيق
بطور کلي با توجه به نحوه جمع آوري اطلاعات تحقيقات به دو دسته مهم تقسيم بندي مي شوند: “تحقيقات کتابخانه اي” و “تحقيقات ميداني”. در تحقيقات نوع کتابخانه اي، محقق با استفاده از سوابق، ادبيات موضوع (پيشينه تحقيق)، اسناد و منابع کتابخانه اي به جمع آوري و تحليل اطلاعات مي پردازد. در تحقيقات نوع ميداني محقق با استفاده از ابزارهاي مناسب به مطالعه و بررسي موضوع مورد علاقه خود از طريق مراجعه به مصاديق آن مي پردازد. برخي از محققين نيز با توجه به نحوه گردآوري اطلاعات قائل به انواع ديگري از پژوهش هستند. کوثري (2008) براي تحقيقات کمّي سه رويکرد فرعي94 را بر مي شمارد: رويکردهاي اسنتنتاجي95، آزمايشي96 و شبيه سازي97. تحقيقات با رويکرد استنتاجي به دنبال بررسي برخي مشخصات و ويژگي ها در يک نمونه و تعميم آن به جامعه مي باشد. تحقيقات با رويکرد آزمايشي کنترل زيادي بر محيط پيراموني تحقيق داشته و اين مشخصه آن ها را از ساير تحقيقات متمايز مي سازد. در رويکرد آزمايشي ممکن است برخي متغيرهاي تحقيق توسط محقق دستکاري شوند تا تاثير آن ها بر خروجي مورد مشاهده و ارزيابي قرار گيرد. در نهايت رويکرد شبيه سازي بر ساخت يک محيط مصنوعي که در آن داده و اطلاعات توليد مي شود، تاکيد دارد. ويژگي تحقيقات متکي بر اين رويکرد، امکان مشاهده رفتارهاي پوياي يک سيستم، تحت شرايط کنترل شده است. بنظر مي رسد تقسيم بندي اخير، عمدتا در طول تحقيقات ميداني متصور باشد نه آن که در کنار آن قابل تفکيک عرضي باشد.
با توجه به توضيحات ذکر شده، نوع تحقيق حاضر (باستثناء بخش پيشينه تحقيق که بصورت کتابخانه اي انجام يافته)، از نوع ميداني مي باشد؛ چرا که در آن سعي بر اين بوده تا با مراجعه حضوري به يک مطالعه موردي، مدل مفهومي ارائه شده، عيني سازي گردد.

6-2-3) استراتژي هاي تحقيق
پس از مشخص شدن رويکرد و نوع تحقيق، مي بايست بر حسب ويژگي هاي تحقيق، استراتژي تحقيق انتخاب شود. رابسون (1993) سه استراتژي اصلي براي تحقيق ذکر کرده است: آزمايش98 (تجربه)، پيمايش99 (زمينه يابي) و مورد کاوي100 . ين (1994) با افزودن تاريخچه ها101 و تحليل اطلاعات آرشيوي تعداد اين استراتژي ها را به پنج استراتژي افزايش مي دهد. برخي از محققين استراتژي تحقيق را مبتني بر اهداف اصلي تحقيق دانسته اند (رابسون، 1994؛ ين، 1994و 2003) و برخي آن را بر اهداف اصلي تحقيق مقدم دانسته اند (دانايي فرد و همکاران، 1387)؛ اما آن چه که بديهي است، اين است که طبيعتا اهداف تحقيق بر شيوه جمع آوري اطلاعات و نوع تحقيق تاثير گذار است.
معمولاً مورد کاوي ها بعنوان استراتژي بخش اکتشافي تحقيق مورد استفاده قرار مي گيرند؛ در حالي که پيمايش و تاريخچه ها براي فاز توصيفي و استراتژي آزمايش براي بخش تبييني تحقيق مناسب اند. جدول 1-3 به مقايسه انواع استراتژي هاي تحقيق مي پردازد. علاوه بر استراتژي هاي ياد شده، برخي از تحقيقات، استراتژي همبستگي را در کنار ساير استراتژي هاي مطرح شده، ذکر نموده اند. بنظر نگارنده استراتژي ياد شده بيشتر به شيوه تجزيه و تحليل اطلاعات باز مي گردد و مبتني بر اهداف اصلي تحقيق است تا اينکه بعنوان يک استراتژي مستقل مطرح باشد.

عنوان راهبرد
قالب سوالات تحقيق
کنترل بر متغيرهاي رفتاري (دستکاري)
کنترل متغيرهاي حاضر در تحقيق
آزمايش
چگونه، چرا
بلي
بلي
پيمايش
چه کسي؟ چه/کدام؟ کجا؟ چه ميزان؟
خير
بلي
تحليل آرشيوي
چه کسي؟ چه/کدام؟ کجا؟ چه ميزان؟
خير
خير/بلي
تاريخچه
چگونه، چرا
خير
خير
مورد کاوي
چگونه، چرا
خير
بلي
جدول 1-3) مقايسه انواع استراتژي هاي تحقيق و فرم سوالات مرتبط با آن ها در يک تحقيق (يين، 2003)

با توجه به سوالات تحقيق و نوع ارزيابي و ارائه راهکار صورت گرفته در فرآيند تدوين پايان نامه، استراتژي هاي اين تحقيق تلفيقي از روش هاي پيمايش در جريان يک مطالعه موردي102 بوده است.

7-2-3) اهداف اصلي تحقيق
علاوه بر موضوع و شرايط تحقيق، درک هدف و منظور از تحقيق از مواردي است که جهت تحقيق را شکل مي دهد. ين (2003) سه دسته هدف را براي تحقيقات علمي بر مي شمارد: اهداف اکتشافي103، توصيفي104 و تبييني105.
در تحقيقات اکتشافي محقق درصدد است تا چگونگي يک پديده را کشف کرده و توضيح قابل قبولي در اين خصوص ارائه نمايد. زماني اين نوع تحقيقات صورت مي گيرد که محقق بخواهد طبيعت يک مسئله را تعريف نمايد. مشخصات مسئله مورد تحقيق به حدي غامض، پيچيده و دور از ادراک باشد که براي محقق واضح نباشد که کدام دسته از روابط و مشخصات مسئله داراي اهميت است (اريکسون و ويدِرشيِم-پاول، 1997). اين تحقيقات در مورد موضوعات و مسائل جديد، زماني که اطلاعات کافي در مورد آن ها وجود نداشته باشد مطرح مي شود. نتيجه اين دسته از تحقيقات توسعه و بسط دانش و مدل هاي نظري در زمينه مسئله مورد تحقيق است.
در تحقيقات توصيفي بر خلاف تحقيقات اکتشافي، براي محقق مشخص است که چه چيزي از (مشخصات مسئله) را بررسي کند منتهي نتايج اين بررسي ها برايش مشخص نيست. اين نوع تحقيقات خصوصا زماني مناسب است که مسئله بطور واضح ساختار يافته بوده و محقق در زمينه اين که چه مشخصات و عللي در شکل گيري مسئله تاثيرگذار و مهم هستند، ابهامي نداشته باشد.
در تحقيقات تبييني، موضوع يک تحقيق به کشف ارتباطات علت و معلولي بين متغيرهاي مورد نظر پرداخته مي شود و در صورت لزوم، تاثير متغيرهاي مداخله گر کنترل مي شود. اين نوع تحقيقات زماني مورد کاربرد قرار مي گيرند که محقق بخواهد آزمون فرض هايي در خصوص ارتباط يا اختلاف بين متغيرهاي تحقيق استفاده نمايد.
اين تحقيق مبتني بر کاربرد ترکيبي از روش هاي سه گانه ذکر شده مي باشد. از آن جا که از يک جنبه، هدف اين تحقيق تاکيد بر ارائه چارچوب ارزيابي جديدي (مبتني بر مدل متناسب سازي شده) است که با ماهيت سازمان هاي خدماتي-دولتي تطابق بيشتري داشته و وضع اين دسته از سازمان ها را مورد ارزيابي قرار دهد؛ داراي هدف اکتشافي و توصيفي است. از جنبه ديگر با توجه به اين که اين تحقيق، به بررسي و تحليل شکاف وضعيت موجود و مطلوب سازمان مي پردازد و سعي دارد تا از استراتژي هاي مناسب آماده سازي سازمان تحليلي فرعي ارائه دهد (مقايسه وضعيت موجود با وضعيت مطلوب)؛ بخش ديگر اين تحقيق با هدف تبييني تحقق يافته است.

8-2-3) روش جمع آوري اطلاعات
مطابق با اريکسون و ويدِرشيِم-پاول (1997) براي تحليل و درک جزئي تر حوزه تحقيق، نياز است تا داده هاي لازم جمع آوري شود. اين موضوع اشاره به دو جنبه مهم فرآيند جمع آوري اطلاعات دارد: جنبه اول شامل رويکرد کلي جمع آوري اطلاعات است (که در بخش مربوط به نوع تحقيق تشريح شد) و جنبه دوم منابع داده اي و نوع اطلاعاتي که در پژوهش مورد استفاده قرار مي گيرد را مورد بحث قرار مي دهد.
منابع اطلاعات از موضوعات مهمي است که در روش هاي جمع آوري اطلاعات بايستي مورد توجه قرار گيرند. دو روش عمده براي جمع آوري اطلاعات وجود دارد: استفاده از داده هاي اوليه و ثانويه. داده هاي ثانويه توسط ديگر محققين و با اهداف ديگر جمع آوري شده است (ساندرز، 2000). اين داده ها ممکن است در مستندات، تحقيقات، گزارشات و اسناد سازماني منعکس شده باشد. در بين منابع ذکر شده کاربرد مستندات بعنوان منبع داده هاي ثانويه رايج تر از ساير منابع است.
بخش اصلي اين تحقيق مبتني بر جمع آوري اطلاعات از افراد خبره سازماني صورت گرفته است؛ از اين رو اطلاعات سنجش شده در حوزه چارچوب و مدل ارائه شده تحقيق به همراه فرآيند ارزيابي آمادگي سازمان، با تکيه بر داده هاي اوليه انجام پذيرفته است. علاوه بر اين، در بخش نتيجه گيري فصل پنجم از برخي تحقيقات مرتبط با تحليل يافته ها که در سطح سازمان انجام گرفته بود ، استفاده شده است. اين بخش از تحقيق حاوي داده هاي ثانويه مي باشد.

9-2-3) ابزار جمع آوري اطلاعات
ابزارهاي متنوعي براي جمع آوري اطلاعات وجود دارد. مشاهده، پرسشنامه، مصاحبه و استفاده از مدارک موجود؛ از جمله ابزارهايي است که محقق مي تواند در تحقيق خود مورد کاربرد قرار دهد. مطابق با نظرِ ين (2003) هيچ يک از ابزارهاي جمع آوري اطلاعات از ساير ابزارها ارجح نيست. البته وي اشاره مي کند که بهترين ابزار براي موردکاوي، انجام مصاحبه است.
مصاحبه ها در مقايسه با پرسشنامه ها کمک مي کنند تا اطلاعات پايا و مرتبطي جمع آوري شوند؛ بويژه زماني که پرسشنامه ها نيمه ساختاريافته يا غيرساختاريافته باشند. البته مصاحبه هاي غيرساختاريافته (عميق) کمتر مرسوم اند و بيشتر براي تحقيقات عميق اکتشافي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع منابع سازمان Next Entries تحقیق رایگان با موضوع عرضه کننده