تحقیق رایگان با موضوع برنامه های تلویزیون، قرن نوزدهم، فرهنگ عامه، ناتوی فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

ی عملکردها و شیوه های آن رسانه ایجاب می کرد که برخی از شاخص هایی که معرف چگونگی آرایش رسانه ای شبکه های فارسی زبان بود مورد بررسی قرار گیرند تا فرضیه های در نظر گرفته شده را به اثبات برسانند و به سوالات تحقیق پاسخ دهند.با توجه به فرضیه های تحقیق به نظر می رسد آرایش رسانه ای ناتو فرهنگی با استفاده از افزایش بی سابقه سرمایه گذاری خارجی و بین المللی و گسترش ارتباطات و رسانه ها و فرایند تبادل اطلاعات و پدید آمدن دنیای مجازی ارتباطات و اطلاعات در صدد است که با آخرین امکانات ماهواره ای و اینترنتی در حوزه های فرهنگ ؛اقتصاد و سیاست و غیره به نتایج مورد نظر خود برسد .سلسله مراتب جوامع بشری اکنون از طریق رسانه های ناتوی فرهنگی و اینترنت شکسته شده است و فردی که تا کنون در کشور خود نقش چندانی نداشت که این امکان برای او فراهم شده که در بسیاری از ناهنجاری ها و اغتشاشات شرکت نماید که این مساله در دراز مدت خطرناک است .
خطر ناتو فرهنگی این است که فرهنگ زنده و زاینده جوامع را به سمت مرگ تدریجی سوق دهد.زیرا فرهنگ زمانی که به تقلید روی آورد مسخ می گردد.فرهنگ حاصل آفرینش نیروهای انسانی و اجتماعی است که ظرف و مظروف آن را تعیین می کند .بنابراین برای حفظ این امر باید نهاد های پژوهشی در خانه ؛مدرسه و مراکز دینی و دانشگاهی رسالتشان را بازنگری و تعریف کنند .
8- نقش تلوزیون در انتقال الگوهای فرهنگ دینی؛دانشکده صدا و سیما قم ؛کارشناسی ارشد رشته تهیه کنندگی سیما ؛دانشجو:محمد حجت احمدی زر ؛راهنما : ابراهیم فیاض؛1386
تلوزیون به عنوان رسانه ملی با گستره و عمق نفوذ فراوان خود در خانواده های ایرانی از اعتقادات مذهبی ویژه ای برخوردارند می تواند با شناخت از طرز تلقی مخاطبین در تولید و پخش فیلم ها ؛سریال ها و برنامه های خود با ارائه الگوهای متنوع و جذاب ؛مفاهیم عمیق اسلامی را به جامعه تزریق کرده و باالعکس با ارائه سطحی و ناصحیح الگوهای مطرح شده ؛جامعه مخاطبین خود را نسبت به مفهومی خاص منزجر نماید.
وجود فیلم ها و برنامه هایی در تلوزیون که به ارائه الگوهای دینی پرداخته اند نشان استفاده از این رسانه برای انتقال ارزش ها ؛اعتقادات ؛سلوک و رفتارهای دینی است .دین داران یا کسانی که در برابر مخاطبین دینی خوراک فرهنگی تهیه می کنند ؛از رسانه ها به دلیل جذابیت هایشان برای انتقال ایده ها و آراء دینی خویش بسیار بهره گرفته اند.در اکثر موارد این ارزش ها و مفاهیم توسط الگوهایی به مخاطبین القا می شوند.به هر حال برای جامعه ای که می خواهد نسلی بسازد توانمند؛پویا ؛موثر؛پر صلابت ؛دارای عشق و ایمان بدون توجه به الگوی بی بدیل عالم اسلام میسر نخواهد بود.
9- رسانه ی دینی و فرهنگ عامه ؛رواق اندیشه و هنر؛سال ششم ؛شماره ی نوزده بهمن هشتاد وشش؛ مقاله ی دکتر مهری بهار
در زمینه جایگاه؛اهمیت و ابعاد رسانه ای چون تلویزیون و تاثیرآن بر ایده ؛تفکر؛شیوه و زیست عامه بحث و بررسی های بسیاری صورت گرفته است .این بحث ها بر اساس این بحث دنبال شده است ؛تلویزیون عامه پسند ترین جلوه فرهنگ در قرن بیست و یکم است .به دلیل محبوبیت عامه این رسانه در جهان است که می توان مدعی شد که در سرتاسر جهان مردم – گروه های متعدد اجتماعی – برای گذراندن اوقات فراغت خویش؛بیش از هر کار دیگری؛برنامه های تلویزیون را تماشا می کنند.تخمین زده می شود که مردم در نقاط مختلف کره ی زمین بیش از 5/3 میلیارد ساعت از وقت خود را به تماشای تلویزیون اختصاص می دهند(کوبی و سیکزنتمیهالی1:199)برای نمونه تماشاگران تلویزیون در بریتانیا؛به طور متوسط یک سوم از زمان بیداری خویش را با تماشای برنامه های تلویزیون می گذرانند(الن 13:1992) مردم ایران نیز در مقایسه با دیگر رسانه ها ؛بیشترین زمان را به تلوزیون اختصاص می دهنداین نوع الگوی مصرف رسانه در دیگر کشورها و فرهنگ ها نیز تکرار شده است.
تلویزیون به لحاظ عامه پسندی و تاثر مستقیم و غیر مستقیم تولیدات آن بر ایماژ و تفکر مخاطبان ؛ساختاری برای آن ها تولید می کند که می تواند به مرور زمان؛گفتمان؛ایده و عقاید آن ها را درباره ی شیوه ی زندگی ؛نوع مصرف؛معنای مدو غیره تغییر دهد .با توجه به اهمیت این موضوع و فراگیری مخاطب و استفاده زیاد از تلویزیون در مقایسه با دیگر رسانه ها در دنیای مدرن؛پرسش زیر پیش می آید:
آیا تلویزیون پیش از آنکه در چرخه ی معنای رد و بدل شده میان رمز گذار و رمز گشا قرار گیرد؛ظرفیت آن را دارد که دین عامه را چنان که در واقع هست و عامه به آن اعتقاد دارد به عرصه ی نمایش گذارد؟
2-2-نظریه های مربوط به تحقیق:
در جستجوي منابع جديد براي نظرية فرهنگي در دوران متأخر يا دورة پسامدرن و در پرتو چرخش فرهنگي(( در جامعه شناسي، اين نكته)) شايان ذكر است كه چنين منابعي را در چه بخشي از عرصة بين رشته اي مطالعات فرهنگي مي توان سراغ گرفت (آن گونه كه در نشرياتي چون مطالعات فرهنگي1 و نشرية بين المللي مطالعات فرهنگي2 بسط و بازنمود يافته اند)
با داشتن چنين هدفي در ذهن، گام مفيدي كه مي توان برداشت اين است كه به ارزيابي درسهايي پرداخت كه از تلاش هاي مكتب فرانكفورت آموخته شده است. علاوه بر اين، بررسي پيشرفت هاي حاصله از ايجاد يك نظرية انتقادي متناسب و مرتبط با شرايط معاصر در سنت متأخر مطالعات فرهنگي بريتانيايي نيز مفيد خواهد بود. سازگارسازي تمايل به نظريه هاي انتقادي راديكال در قبال فرهنگ حاكم با نوع مشغوليت مد نظر كساني كه مي خواهند نفوذ مثبتي بر سياست و اجراي فرهنگ داشته باشند، همواره يكي از مشكلات پايداري بوده كه از مكتب فرانكفورت تا مطالعات فرهنگي بريتانيا وجود داشته است.
سهم اين دوسنت مطالعاتي درنظرية فرهنگي براي بحث پيرامون حاكميت فرهنگي به طرزمفيدياين شرايط دشواررابه تصوير ميكشد. نمونةنقش وسهم مكتب فرانكفورت را ميتوان رادركارآدورنو3ديدك هميان نقش هاي انتقادي وفني اجرايي روشنفكران،تمايزقائل شد(آدورنو، 1991 )،نقدهابرماس 4دربارةافول افول فرهنگي در گسترة همگاني نيز مورد ديگري است كه يك نسل بعد مطرح شد (هابرماس،.1989) سهم مطالعات فرهنگي بريتانيايي در اين زمينه متنوع تر بوده و در چند مرحله صورت گرفته است، اين مطالعات تأثير گسترده اي بر جامعه شناسي گذاشته اند و اين موضوع نه تنها در بريتانيا و مستعمرات پيشين آن (مشتمل بر استراليا و آمريكاي شمالي) بلكه فراتر از آن نيز صورت گرفته است.
مطالعات فرهنگي بريتانيا در مرحلة نخست، نقد خود را از فرهنگ توده وار5 ارائه كرد. ين نقد با آنچه مكتب فرانكفورت ارائه كرد، امتفاوت بود و سپس به سراغ جامعه شناسي آمريكايي انحراف 6 و ماركسيسم و ساختارگرايي اروپايي رفت و با جذب اين موارد، آنها را در ارزيابي خرده فرهنگ ها و فرهنگ مردمي به كار گرفت. مطالعات فرهنگي بريتانيايي در مرحلة كنوني از جنبة نظري از تنوع بيشتري برخوردار شده و با مسائل مرتبط با سياست فرهنگي بيشتر درگير شده است. اين مسائل مواردي مشتمل بر بازنمودهاي فرهنگي از نژاد و قوميت تا سياست هاي مرتبط با موزه ها را در برمي گيرد. اين عرصه كاملاً دغدغه هاي فزايندة مربوط به مقولة “مفيد بودن 7” در مطالعات فرهنگي را نشان مي دهد. اين موضوع با كار فوكو8 دربارة حكومت گري آغاز مي شود (فوكو، 1991 ) كه به موضوع نقش شكل هاي ويژة دانش و تخصص در سازمان دهي حوزه هاي حكومت و مديريت . اجتماعي مي پردازد (بنت، 1 2000: ) در مقايسة مراحل اوليه و بعدي، اين نكته اي آموزنده است كه بايد به نقش نقدها و دغدغه هاي مطالعات فرهنگي بريتانيا در زمينة سياست و اجراي فرهنگ، احترام گذاشت. در اين زمينه استدلال خواهد شد كه در حالي كه تأكيد مطالعات فرهنگي بريتانيا بر جدايي منتقدانه از حاشيه ها متمركز بوده، اما هميشه اين امر با مسائل مرتبط با سياست و مديريت فرهنگي عجين بوده است. تنش مشابهي را هم مي توان در سنت مكتب فرانكفورت ديد. نظرية انتقادي و ادارة فرهنگي: آدورنو و هابرماس (فرهنگ توده) هدف انتقادي مشترك مكتب. فرانكفورت و نسل اول مطالعات فرهنگي بريتانيا بوده است. در هر دو مورد، منشأ انتقادها از جريان چپ آغاز شده و بر تأثيرات “صنعت فرهنگ” سرمايه داري بر فرهنگ طبقة كارگر متمركز بوده است. با اين همه، نقد فرهنگ توده نيز محور مشتركي داشته كه مشتمل بر نقدهاي محافظه كارانه و رمانتيك از سرمايه داري و شكل هاي تجاري فرهنگ عامه در قرن نوزدهم بوده است. در واقع، نخستين ابراز علاقة روشنفكري به تعقيب فرهنگي مردم عادي از كشف رمانتيك ))فولك 9(( )مردم( در آلمان آغاز مي شود و تا پايان قرن هجدهم ادامه مي يابد. آثار گوته 10 و هردر11 در ايجاد تصويري از”فولك” سنتي قبل از دوران صنعتي، نقش بسزايي داشت و سپس اين تلقي از طريق آثار توماس كارلايل 12 به انگلستان منتقل شد و سپس بر نقد سوسياليستي نوپاي افرادي چون ويليام موريس13 و جان راسكين 14 تأثير گذاشت. در پايان قرن نوزدهم واژة فولك كه مورد علاقه پيروان رمانتيسم بود به واژة توده ها 15 تغيير يافت. در مورد مكتب فرانكفورت، در آغاز در آلمان و سپس در دوران تبعيد در آمريكا، يك بازنگري راديكال در مقولة نقد جامعة توده وار صورت گرفت. اين كار از طريق همگراسازي عناصر آن با تحليلي از انحصار سرمايه گذاري صورت عملي به خود گرفت. اين امر به ویژه با اتكا بر آنچه آدورنو و هوركهايمر16 صنعت رهنگ مي خواندند، صورت گرفت تا تمام منابع فاپوزيسيون را ساكت كند يا در بر بگيرد )آدورنو انتقاد از فرهنگ توده وار آنچنان قوي بود كه سهم و نقش مكتب فرانكفورت را با نظرية انتقادي مترادف ساخت. با اين همه، اين ترادف باعث كم رنگ شدن نفوذي مي شود كه فرانكفورتي ها بر عرصة اجرا و سياست فرهنگي.) داشتند تا روشنفكران را در اين عرصه درگير
كنند. يكي از كارهاي آنان ارتباط با دپارتمان جامعه شناسي دانشگاه كلمبيا و همكاري نزديك آنان با دفتر پژوهش هاي راديو بود كه توسط پل لازارسفلد 17 اداره مي شد. دغدغة نظري انتقادي آدورنو در زمينة در
نظر گرفتن ارتباط موجود ميان فرهنگ و اجرا(دولت) در سراسر زندگي او وجود داشت و در هر زمان ممكن به اين ارتباط مي پرداخت. از ديدگاه وي، راهي براي غلبه بر اين تضاد فرهنگ و دولت به مثابة دو عنصر مهم سازندة زندگي اجتماعي به نظر نمي رسيد. اما بالاخره او تصديق كرد علي رغم ادعاهاي استقلال و بحث هنر براي هنر، خالقان فرهنگ نمي توانند از روندهاي اجرايي عقب بنشينند (آدورنو،1991 ). يكي از مواردي كه او بيشترين : 103 اميد به آن را در قالب سياست براي اجراي فرهنگ دارد و به آن در انتهاي مقالة “فرهنگ و اجرا” اشاره مي كند، اين است كه بايد به محتواي ويژة فعاليت هايي كه اجرا مي شود، احترام گذاشت. اين امر بايد مبتني بر شناخت خودآگاهانة تضادهاي ذاتي اجراي يك برنامه در عمل باشد كه در درون يترين لايه هاي خود بر خلاف برنامه عمل مي كند. در عين حال بايد از محدوديت هاي خود نيز شناخت داشت. اين نكته در عمل بدين معنا بود كه بايد در برابر برداشت هاي برتر كه مبتني بر تخصص فرهنگي است سر تعظيم فرود آورد. متخصص تنها كسي است كه مي تواند اصل فرهنگ را در عرصة اجرايي نشان دهد و تخصص تنها نيروي توانا و در خدمت حمايت از موضوعات فرهنگي است كه مي تواند از فرهنگ در برابر بازار صيانت كند؛ بازاري كه امروزه به طرز ترديدناپذيري فرهنگ را عقيم م يگذارد و تنها همين تخصص است كه مي تواند از افراط هاي دموكراسي در زمينة كاربرد مصالح جمعي عليه خود جمع جلوگيري كند .(آ دورنو1999)، 112اعتقاد آدورنو به بحث متخصص فرهنگي در مقام فرد كليدي در سياست سازي و اجراي فرهنگ كه يك نگرش از بالا به پايين است متعاقباً به مثابة ديدگاهي كه نخب هگرا و حماي تمحور است، نقد شده است. اين انتقاد عمدتاً از جانب كساني صورت گرفته است كه خود را سخنگويان در حاشيه قرار گرفتگان فرهنگی می خوانند . قطعاً رويكرد ))از پايين به بالاي(( آدورنو نسبت به تفكر معاصر، از تجانس بيشتري برخوردار است. در اين رويكرد، فرد مي تواند در نهادها جايگاهي پيدا كند و در آنجا بر مبناي درك انتقادي به بلوغ برسد و سپس با توجه به تضادها و تفاو تها در فرهنگ،

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع فرهنگ عامه، کارشناسی ارشد، صدا و سیما، فارسی زبان Next Entries تحقیق رایگان با موضوع فرهنگ عامه، علوم انسانی، علوم اجتماعی، واژه نامه