تحقیق رایگان با موضوع برنامه ریزی استراتژیک، منافع اقتصادی، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

ی استراتژی………………………………………………………………………………………………………..134
جدول4-12) جدول ماتریس سوات………………………………………………………………………………………………………………………138
جدول 4-13) جدول برنامه ریزی کمی راهبردی………………………………………………………………………………………………….142
جدول 4-14) جدول استراتژی های راهبردی……………………………………………………………………………………………………….144
جدول 4-15) اولویت بندی راهبردها……………………………………………………………………………………………………………………..145

فهرست اشکال
شکل 1-1) مراحل انجام کار……………………………………………………………………………………………………………………………………..15
شکل 2-1) مراحل برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………………………………57
شکل 2-2) مراتب دستیابی به برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………………………69
شکل 4-1) نمودار دایره ای توزیع جنسیت پاسخگویان………………………………………………………………………………………..112
شکل4-2) نمودار میله ای توزیع سن پاسخگویان………………………………………………………………………………………………….113
شکل4-3) نمودار دایره ای توزیع تحصیلات پاسخ گویان……………………………………………………………………………………..114
شکل 4-4) نمودار دایره ای توزیع فراوانی و وضعیت اشتغال پاسخگویان…………………………………………………………….115
شکل 4-5) نمودار دایره ای توزیع فراوانی نوع شغل پاسخگویان…………………………………………………………………………..116
شکل 4-6)نمودار راداری میانگین اهمیت قوت ها…………………………………………………………………………………………………119
شکل 4-7) نمودار راداری میانگین اهمیت ضعف ها……………………………………………………………………………………………..120
شکل 4-8) نمودار راداری میانگین اهمیت فرصت ها…………………………………………………………………………………………….124
شکل 4-9) نمودار راداری میانگین اهمیت تهدیدها………………………………………………………………………………………………125
شکل 4-10) شناسایی استراتژی های مناسب……………………………………………………………………………………………………….141

فهرست نمودار
نمودار 2-1) سیر تاریخی تکامل برنامه ریزی جهانگردی…………………………………………………………………………………………24
نمودار2-2) مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..33
نمودار2-3) مدل برنامه ریزی استراتژیک پایه…………………………………………………………………………………………………………..34
نمودار 2-4) مدل برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر هدف……………………………………………………………………………………….35
نمودار 2-5) مدل برنامه ریزی استراتژیک تعدیلی……………………………………………………………………………………………………36
نمودار 2-6) مدل برنامه ریزی استراتژیک سناریویی…………………………………………………………………………………………………37
نمودار 2-7) مدل برنامه ریزی استراتژیک ارگانیک………………………………………………………………………………………………….38
نمودار 2-8) مدل برنامه ریزی استراتژیک استونر و فریمن……………………………………………………………………………………..41
نمودار 2-9) مدل برنامه ریزی استراتژیک برایسون………………………………………………………………………………………………….45
نمودار 2-10) مدل برنامه ریزی استراتژیک دانکن………………………………………………………………………………………………….46
نمودار 2-11) مدل برنامه ریزی استراتژیک دیوید…………………………………………………………………………………………………..47
نمودار 2-12) مدل برنامه ریزی استراتژیک هاکس ………………………………………………………………………………………………..49
نمودار 2-13) مدل برنامه ریزی استراتژیک پیرس و رابینسون……………………………………………………………………………….50
نمودار 2-14) مدل برنامه ریزی استراتژیک گوداشتاین…………………………………………………………………………………………..51
نمودار 2-15) مدل برنامه ریزی استراتژیک وایتمن…………………………………………………………………………………………………52
نمودار 2-16) مدل برنامه ریزی استراتژیک دفت…………………………………………………………………………………………………….53
نمودار 2-17) مدل برنامه ریزی استراتژیک گلوئیک………………………………………………………………………………………………..81

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

جهانگردی فعالیت نسبتاً پیچیده ای است که چندین بخش جامعه و اقتصاد را در بر می گیرد. این امر، بدون برنامه ریزی ممکن است باعث ایجاد صدمات ناخواسته و غیر منتظره ای شود. اکنون جهانگردی فعالیت نسبتاً جدیدی در بسیاری از کشورها به شمار می رود. برخی از دولت ها و اغلب بخش خصوصی در چگونگی گسترش جهانگردی به طور صحیح تر تجربه ای ندارند یا دارای تجربه ی کمی هستند. در کشورهایی که جهانگردی رونق زیادی ندارد برنامه ریزی، می تواند رهنمون لازم را برای توسعه ی آن فراهم کند. برای مناطقی که جهانگردی دارند، برنامه ریزی اغلب برای حیات دوباره بخشیدن به این بخش و حفظ کارایی آینده آن است. ابتدا جهانگردی باید در سطوح منطقه ای و ملی برنامه ریزی شود. در این سطوح، برنامه ریزی به سیاست های توسعه جهانگردی، طرح های ساختاری، استانداردهای تسهیلات، عوامل سازمانی و تمام عناصر دیگرِ لازم برای توسعه و مدیریت جهانگردی مربوط می شود. سپس در چارچوب برنامه ریزی ملی و منطقه ای می توان طرح های تفصیلی بیشتری برای جاذبه های جهانگردی، تفریحگاه ها، توسعه ی جهانگردی شهری، روستایی و سایر اشکال توسعه ی جهانگردی تهیه کرد(برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی،13-12).
سابقه ی برنامه ریزی مدرن به شیوه ی غربی حداقل به 200 سال پیش و برنامه ریزی شهری در انگلستان بر می گردد(گان 1998، ویلیامز 1998). با این وجود، تاریخ اولین طرح های عینی برنامه ریزی مناطق شهری به زمان یونان باستان می رسد(گان 1998).
برنامه ریزی مدون شهری زمانی تکوین یافت که جمعیت به شکل فزاینده ای شهرنشین شدند و عمدتاً واکنشی بود به افزایش مضرات اجتماعی و زیست محیطی زندگی شهری ( گان ،1998).
برخی افراد برنامه ریزی را فقط عقل سلیم کاربردی می دانند. در حالیکه برخی دیگر معتقدند که برنامه ریزی مجموعه و خوشه ای از مشکلات است که بایستی به دقت مورد کاوش قرار گیرد. علاوه بر این کرنای1معتقد است که برنامه ریزی زبانی جداگانه است که لغات و قواعد دستوری مختلف خود را دارا می باشد . برنامه ریزی گردشگری به دنبال این است که طرحی قابل اجرا و با جزئیات کامل را درباره ی این که هر یک از فاکتورهای اثرگذار در موفقیت گردشگری مناسب و قابل قبول بسیار فراتر از برنامه هایی هستند که فقط به حد اکثر سازی سود می پردازند .
با اینکه توسعه ی گردشگری منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه دارد ، اما اثرات منفی زیادی نیز می تواند به همراه داشته باشد . بنابراین برنامه ریزان بایستی راههایی را برای توسعه در نظر گیرند که باعث رفاه و سعادت جامعه میزبان شود (گلدنر و ریچی2، 2009، ص 444).
یکی از مشکلات اقتصادی کشورهای جهان سوم از جمله ایران، بیکاری و تبعات اجتماعی ناشی از آن مانند فقر، جرم و جنایــت، بزه کاری و ناآرامیها میباشد که عمدتاً ناشــی از کمبود زمینههای اشتغال است. توســعه گردشــگری میتواند موجب تنــوع بخشی به اقتصاد این کشورها گردیده و درصــدی از بیکاران را به خود جذب می نماید که در نهایت به منــتهی شدن برخی نتایج منــفی ناشی از بیــکاری نیز میگردد (دهستانی، 1383، 2). .
اما بهره برداری بهینه از پتانسیل های گردشگری و دستیابی به موفقیت در مدیریت و توسعه گردشگری در شهرستان جیرفت، در گرو تدوین یک طرح راهبردی است تا امکان توسعه و بهره برداری مناسب و هدفمند از توانمندی ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان فراهم گردد.

1-2- بیان مساله

در دهه های اخیر بسیاری از دولتها، مسئولین اقتصادی و صاحبنظران با حساسیت بیشتری به گسترش صنعت گردشگری روی آورده اند و در تلاش هستند سهم بیشتری از بازار جهانی این صنعت را برای جوامع خود به ارمغان بیاورند. گردشگری در چند دهه اخیر به یكی از مهمترین بخش های فعالیت اقتصادی كشور ها تبدیل شده است. بر اساس پیش بینی سازمان جهانی جهانگردی (WTO ) تا سال2020 درآمد حاصل از توریسم بین الملل به1/6 میلیارد دلار برسد. این صنعت بعنوان یك سیستم جهانی بخش قابل توجهی از تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است ( اژدری،ص 3 ).
برای دستیابی به موفقیت در مدیریت توسعه جهانگردی، برنامه ریزی جهانگردی در تمام سطوح ضروری است. تجربه بسیاری از مناطق جهانگردی در دنیا در درازمدت نشان داده است که روش برنامه ریزی شده برای توسعه جهانگردی می تواند بدون ایجاد مشکلات مهم، فوایدی به همراه آورد و بازارهای جهانگردی رضایت بخشی را حفظ کند. مکان هایی که در آنها گردشگری، بدون برنامه ریزی توسعه می یابد، اغلب دچار مشکلات اجتماعی ومحیطی می شوند. این مسائل برای ساکنان، زیان آور و برای بسیاری از جهانگردان ناخوشایند است و موجب ایجاد مشکلاتی در داد وستد وکاهش منافع اقتصادی می شود. این مکان های جهانگردی غیر قابل کنترل، نمی توانند به طور موثر با مناطق جهانگردی برنامه ریزی شده، رقابت کنند ( سازمان جهانی جهانگردی، 1390، ص11و12 ).
جهانگردی فعالیتی نسبتاٌ پچیده است که چندین بخش جامعه واقتصاد را شامل می شود. این امر، بدون برنامه ریزی ممکن است باعث ایجاد صدمات ناخواسته وغیر منتظره ای شود. اکنون جهانگردی فعالیت نسبتاٌ جدیدی در بسیاری از کشورها به شمار می رود. برخی از دولت ها واغلب بخش خصوصی در چگونگی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع توزیع فراوانی، منابع طبیعی، محیط زیست Next Entries تحقیق رایگان با موضوع استراتژی ها، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک