تحقیق رایگان با موضوع بازداشت موقت، ادای شهادت

دانلود پایان نامه ارشد

اولیه
کد اولیه
ویرایش 1
متن آیه
به خدمت صاحب حق درآمدن
گرو گرفته شدن کجرو در برابر دزدی
گفتند: «کیفرش [همان] کسی است که [پیمانه] در بار او پیدا شود. پس کیفرش خود اوست. ما ستمکاران را این گونه کیفر می‌دهیم838
به دار آویختن
آویخته شدن «محارب و «مفسد در زمین» بر دار
سزای کسانی که با [دوستداران] خدا و پیامبر او میجنگند و در زمین به فساد می‌کوشند، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند … 839.
تبعید
تبعید «محارب و «مفسد در زمین
سزای کسانی که با [دوستداران] خدا و پیامبر او می‌جنگند و در زمین به فساد می‌کوشند، جز این نیست که … یا از آن سرزمین تبعید شوند. این، رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت840.
تبعید
تبعیت نکردن برخی از حکم تبعید
و اگر بر آنان مقرّر می‌کردیم که تن به کشتن دهید، یا از خانه‌های خود به در آیید، جز اندکی از ایشان آن را به کار نمی‌بستند و اگر آنان آنچه را به آن پند داده می‌شوند، به کار می‌بستند، قطعاً برایشان بهتر و در ثبات قدم ایشان مؤثرتر بود841.
تبعید
مقرر شدن تبعید برای مجازات طایفهای
و اگر خدا این جلای وطن را بر آنان مقرّر نکرده بود، قطعاً آنها را در دنیا عذاب می‌کرد و در آخرت [هم] عذاب آتش داشتند842.
تنبیه بدنی
آزار دادن
و از میان شما، آن دو تن را که مرتکب زشتکاری می‌شوند، آزارشان دهید. پس اگر توبه کردند و درستکار شدند، از آنان صرفنظر کنید؛ زیرا خداوند توبه‌پذیر مهربان است843.
زندان
زندان شدن (بنا بر روایتی که یکی از مصایق نفی را زندان میداند)
سزای کسانی که با [دوستداران] خدا و پیامبر او می‌جنگند و در زمین به فساد می‌کوشند، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید شوند. این، رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت(المائده-33) 844.
زندان
بازداشت خانگی
و از زنانِ شما، کسانی که مرتکب زنا می‌شوند، چهار تن از میان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گیرید. پس اگر شهادت دادند، آنان [زنان] را در خانه‌ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی برای آنان قرار دهد845.
زندان
بازداشت موقت برای ادای شهادت
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که یکی از شما را [نشانه‌های] مرگ در رسید، باید از میان خود دو عادل را در موقع وصیّت، به شهادت میان خود فرا خوانید یا اگر در سفر بودید و مصیبت مرگ، شما را فرا رسید [و شاهد مسلمان نبود]، دو تن از غیر [همکیشان] خود را [به شهادت بطلبید]. و اگر [در صداقت آنان] شکّ کردید، پس از نماز، آن دو را نگاه می‌دارید؛ پس به خدا سوگند یاد می‌کنند که ما این [حقّ] را به هیچ قیمتی نمی‌فروشیم، هر چند [پای] خویشاوند [در کار] باشد و شهادت الهی را کتمان نمی‌کنیم که [اگر کتمان حقّ کنیم]، در این صورت از گناهکاران خواهیم بود846.
زندان
در حصر قرار دادن مشرکان
پس چون ماه‌هاىِ حرام سپری شد، مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره در آورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید. پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند، راه برایشان گشاده گردانید؛ زیرا خدا آمرزنده مهربان است847.
شلاق زدن
شلاق زدن به زن و مرد زناکار
به هر زن زناکار و مرد زناکاری، صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، در [کار] دین خدا، نسبت به آن دو دلسوزی نکنید، و باید گروهی از مؤمنان در کیفر آن دو حضور یابند848.‏
شلاق زدن
شلاق زدن به متهمکنندگان زن شوهردار
و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می‌دهند، سپس چهار گواه نمی‌آورند، هشتاد تازیانه به آنان بزنید و هیچ گاه شهادتی از آنها نپذیرید و اینانند که خود فاسق هستند849.‏
قتل
کشتن گوساله پرستان
و چون موسی به قوم خود گفت: ای قوم من! شما با [به پرستش] گرفتن گوساله بر خود ستم کردید؛ پس به درگاه آفریننده خود توبه کنید و [خطاکاران] خودتان را به قتل برسانید که این [کار] نزد آفریدگارتان برای شما بهتر است. پس [خدا] توبه شما را پذیرفت، که او توبه‌پذیر مهربان است850.
قتل
تبعیت نکردن برخی از حکم «تن به کشتن دادن»
و اگر بر آنان مقرّر می‌کردیم که تن به کشتن دهید… جز اندکی از ایشان آن را به کار نمی‌بستند …851.
قتل
کشتن کافران
همان گونه که خودشان کافر شده‌اند، آرزو دارند [که شما نیز] کافر شوید، تا با هم برابر باشید. پس زنهار، از میان ایشان برای خود، دوستانی اختیار مکنید تا آنکه در راه خدا هجرت کنند. پس اگر روی برتافتند، هر کجا آنان را یافتید، به اسارت بگیرید و آنها را بکشید و از ایشان یار و یاوری برای خود مگیرید852.
قتل
کشتن مشرکان
به زودى، گروهی دیگر را خواهید یافت که می‌خواهند از شما آسوده خاطر و از قوم خود [نیز] ایمن باشند. هر بار که به فتنه بازگردانده شوند، سر در آن فرو می‌برند. پس اگر از شما کناره‌گیری نکردند و به شما پیشنهاد صلح نکردند و از شما دست برنداشتند، هر کجا آنان را یافتید، به اسارت بگیرید و آنها را بکشید. آنانند که ما برای شما علیه ایشان تسلّطی آشکار قرار داده‌ایم853.
قتل
کشتن «محارب» و «مفسدان در زمین»
سزای کسانی که با [دوستداران] خدا و پیامبر او می‌جنگند و در زمین به فساد می‌کوشند، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید شوند. این، رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت854.
قتل
کشتن مشرکان
پس چون ماه‌هاىِ حرام سپری شد، مشرکان را هر کجا یافتید، بکشید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره درآورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید. پس اگر توبه کردند و نماز بر پا داشتند و زکات دادند، راه برایشان گشاده گردانید؛ زیرا خدا آمرزنده مهربان است855.
قتل
قصاص قاتل
و نفسی را که خداوند حرام کرده است، جز به حق مکشید و هر کس مظلوم کشته شود، به سرپرست وی قدرتی داده‌ایم. پس [او] نباید در قتل زیاده‌روی کند؛ زیرا او [از طرف شرع] یاری شده است856.
قتل
کشتن مشرکان
از رحمت خدا دور شدهاند و هر کجا یافته شوند، گرفته و سخت کشته خواهند شد857.
قصاص عضو
قصاصِ مجروحکننده اعضای بدنِ دیگران
و در [تورات] بر آنان مقرّر کردیم که … و چشم در برابر چشم، و بینی در برابر بینى، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان است و زخمها [نیز به همان ترتیب] قصاصی دارد. و هر که از آن [قصاص] درگذرد؛ پس آن، کفّاره [گناهان] او خواهد بود. و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوری نکرده‌اند، آنان خود ستمگرانند858.
قصاص نفس
قصاص قاتل
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! درباره کشتگان، بر شما [حقّ] قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. و هر کس که از جانب برادر [دینی] اش [یعنی ولىّ مقتول]، چیزی [از حق قصاص] به او گذشت شود، [باید از گذشت ولىّ مقتول] به طور پسندیده پیروی کند و با [رعایت] احسان، [خونبها را] به او بپردازد. این [حکم] تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست. پس هر کس، بعد از آن از اندازه درگذرد، وی را عذابی دردناک است859.
قصاص نفس
قصاص، سبب حیات جامعه است
و ای خردمندان! شما را در قصاص زندگانی است، شاید که به تقوا گرایید860.
قصاص نفس
قصاص قاتل
و در [تورات] بر آنان مقرّر کردیم که جان در مقابل جان، و چشم در برابر چشم، و بینی در برابر بینى، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان است و زخمها [نیز به همان ترتیب] قصاصی دارد. و هر که از آن [قصاص] درگذرد، پس آن، کفّاره [گناهان] او خواهد بود. و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوری نکرده‌اند، آنان خود ستمگرانند861.
قطع کردن دست
قطع کردن دست دزد
و مرد و زن دزد را به [سزای] آنچه کرده‌اند، دستشان را به عنوان کیفری از جانب خدا ببُرید و خداوند توانا و حکیم است862.
قطع کردن دست و پا
قطع کردن دست و پای محارب و مفسد در زمین از خلاف
سزای کسانی که با [دوستداران] خدا و پیامبر او می‌جنگند و در زمین به فساد می‌کوشند، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید شوند. این، رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت863.
گزارش قطع کردن دست و پا از خلاف
قطع کردن دست و پا از خلاف
دستها و پاهایتان را یکی از چپ و یکی از راست خواهم بُرید. سپس همه شما را به دار خواهم آویخت864.
گزارش به دار آویختن
آویخته نشدن حضرت عیسی بر دار
و گفته ایشان که: ما مسیح، عیسی بن مریم، پیامبر خدا را کشتیم و حال آنکه، آنان او را نکشتند و مصلوبش نکردند؛ لیکن امر بر آنان مشتبه شد و کسانی که درباره او اختلاف کردند، قطعاً در مورد آن دچار شکّ شده‌اند و هیچ علمی به آن ندارند، جز آنکه از گمان پیروی می‌کنند و یقیناً او را نکشتند865.
گزارش به دار آویختن
آویخته شدن مخالفان حکومت ظالم بر دار
دستها و پاهایتان را یکی از چپ و یکی از راست خواهم بُرید. سپس همه شما را به دار خواهم آویخت866.
گزارش به دار آویختن
آویخته شدن مخالفان حکومت ظالم بر دار
ای دو رفیق زندانیم! اما یکی از شما به آقای خود باده می‌نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می‌شود و پرندگان از [مغز] سرش می‌خورند. امری که شما دو تن از من جویا شدید، تحقق یافت867.‏
گزارش به دار آویختن
آویخته شدن مخالفان حکومت ظالم بر دار
‏[فرعون] گفت: آیا پیش از آنکه به شما اجازه دهم، به او ایمان آوردید؟ قطعاً او بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است. پس بی‌شک دستها و پاهایتان را یکی از راست و یکی از چپ قطع می‌کنم و شما را بر تنه‌های درخت خرما به دار می‌آویزم، تا خوب بدانید که عذاب کدام یک از ما سخت‌تر و پایدارتر است868.
گزارش به دار آویختن
آویخته شدن مخالفان حکومت ظالم بر دار
گفت: [آیا] پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ قطعاً او همان بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است. به زودی خواهید دانست. حتماً دستها و پاهای شما را از چپ و راست خواهم برید و همه‌تان را به دار خواهم آویخت869.
گزارش وجود زندان
زندانی شدن توسط حکومت ظالم
و آن دو به سوی در بر یکدیگر سبقت گرفتند و [آن زن] پیراهن او را از پشت بدرید و در آستانه در، آقای آن زن را یافتند. زن گفت: کیفر کسی که قصد بد به خانواده تو کرده چیست؟ جز اینکه زندانی یا [دچار] عذابی دردناک شود870.
گزارش وجود زندان
تقاضای حضرت یوسف برای زندانی شدن
‏[یوسف] گفت: پروردگارا! زندان برای من دوست‌داشتنی‌تر است از آنچه من را به آن می‌خوانند و اگر نیرنگ آنان را از من بازنگردانى، به سوی آنان خواهم گرایید و از [جمله] نادانان خواهم شد871.
گزارش وجود زندان
زندانی شدن توسط حکومت ظالم
آن گاه پس از دیدن آن نشانه‌ها، به نظرشان آمد که او را تا چندی به زندان افکنند872.
گزارش وجود زندان
همزندانی داشتن حضرت یوسف
و دو جوان با او به زندان درآمدند. [روزی] یکی از آن دو گفت: من خویشتن را [به خواب] دیدم که [انگور برای] شراب می‌فشارم‏ و دیگری گفت: من خود را [به خواب] دیدم که بر روی سرم نان می‌برم و پرندگان از آن می‌خورند. به ما از تعبیرش خبر ده، که ما تو را از نیکوکاران می‌بینیم873.
گزارش وجود زندان
زندانی شدن توسط حکومت ظالم
و [یوسف] به آن کس از آن دو که گمان می‌کرد خلاص می‌شود، گفت: من را نزد آقای خود به یادآور. و [اما] شیطان، یادآوری به آقایش را از یاد او برد؛ در نتیجه، چند سالی در زندان ماند874.
گزارش وجود زندان
تهدید به زندانی شدن توسط حکومت ظالم
[فرعون] گفت: اگر خدایی غیر از من اختیار کنی، قطعاً تو را از [جمله] زندانیان خواهم کرد875.
محرومیت از ارتباط آزادنه با دیگران
ایجاد محدودیت در ارتباط با اشخاص دیگر
گفت: پس برو که بهره تو در زندگی این باشد که [به هر که نزدیک تو آمد] بگویى: [به من] دست مزنید و تو را موعدی خواهد بود که هرگز از آن درباره تو تخلف نخواهد شد876.
محرومیت از ارتباط آزادنه با دیگران
ایجاد محدودیت

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع قرآن کریم، کنترل اجتماعی، انتخاب همسر، نظام قضایی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع قرآن کریم، کنترل اجتماعی، جامعه اسلامی، کدگذاری محوری