تحقیق رایگان با موضوع بازدارندگی، علم و فناوری، سیاست خارجی، دیپلماسی عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

با توجه به مؤلفهها و مقتضیات عصر جهانیشدن و درصورت تسهیل حضور بازیگران غیردولتی در عرصه جهانی و گسترش فضای رقابتی و روی آوردن به تولید و انباشت ثروت ملی، تأثیر زیادی در ارتقای قدرت ملی ایران خواهد گذاشت.
با توجه به تدوین و ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله کشور و تعیین اولویتهای دیپلماسی ایران و این امر که شرط لازم برای توسعه یافتگی و ارتقای توان ملی کشور، تقویت و نتیجه محور کردن سیاست خارجی فرض شده و در صورت اجرای دقیق و توأم با ابتکار و انسجام لازم این اولویتها، میتوان از پارادوکس قدرت تحقق نیافته اجتناب نمود. همچنین با مد نظر داشتن مدیریت جدید جهانی و حضور خردمندانه در عرصه رقابت جهانی و گسترش بازیگران غیردولتی از یک سو و از طرف دیگر اتخاذ دیپلماسی هدف محور و تیزبین میتوان در راستای اهداف کشور و ارتقای قدرت ملی گام برداشت.
مهمترین عامل قدرت ملی، کیفیت و نحوه بهکارگیری دیپلماسی است. هرچند که عاملی بیثبات میباشد و میتوان گفت که سایر عوامل تعیین کننده قدرت ملی به منزله مواد خامی هستند که قدرت ملی از آن به وجود میآید. دیپلماسی مغز متفکر قدرت ملی است، همان گونه که روحیه ملی نیز، روح آن است. 162
عصر اطلاعات، دیپلماسی کلاسیک را که مبتنی بر سیاست واقعی و قدرت سخت بود، دچار چالش کرده و لذا دیپلماسی نوینی مبتنی بر سیاست اندیشهمند در حال شکلگیری است. شکل‌گیری فضای مجازی ، فضای اندیشه و فضای اطلاعات بازتاب تحولات و تغییرات تکنولوژیک، نهادی و هنجاری در عصر سیاست جهانی است.163 در حال حاضر قدرت هوشمند به عنوان مفهومی محوری و بنیادین از قدرت مورد توجه است که تشدید شبکه های اطلاعاتی و اهمیت جامعه جهانی سبب توجه به آن شده است.
برای جمهوری اسلامی ایران دیپلماسی تا آن حد اهمیت پیدا کرده است تا بتواند قدرت ملی خود را در رقابت با دیگر کشورها ببیند به عبارتی قدرت ملی عبارت از ظرفیت و قابلیت یک کشور برای تعقیب اهداف راهبردی خود از طریق سیاست های هدفمند است. این نگرش دو بعد مجزا ولی مربوط به هم ظرفیت را نشان می دهد:
در بررسی ابعاد قدرت ملی، یکی از این ابعاد، به مثابة ابزاری در کنار ابعاد دیگری چون دامنه، وزن و هزینه عمل میکند، و یکی از ابزارهای مختلف برای اِعمال قدرت، ابزار دیپلماتیک است که با تغییر محیط بینالملل و شکل‌گیری عرصه سیاست اندیشهمند در نتیجه توسعه فراتکنولوژیها بر اهمیت دیپلماسی، دستاوردهای همکاری و سیاست اقناع سازی نسبت به دیگر ابزارهای قدرت افزوده شده است.
علاقه به سهمدهی و سهمخواهی مبتنی بر توانایی های علمی، فناوری و سازمانی، منطق بازی جدید در صحنه بینالمللی است و این شناخت سیاستگذاران از روندها و قواعد بازی در جهان متحول را که یکی از عناصر قدرت ملی است، میطلبد. تعقیب منافع ملی و مقابله با تهدیدها و تبدیل آنها به «فرصتهای کنشی هوشمندانه» نیاز به تعامل و ایفای نقش فعال در صحنه بین الملل دارد و طراحی راهبردهای ملی معاشرت با جهان، مستلزم ادغام سه راهبرد همگرایی، بازدارندگی و وابستگی متقابل به عنوان ابزار معاشرت با جهان است.164
مروری بر اصول قانون اساسی، برنامههای توسعه و سند چشم انداز بیست ساله حاکی از آن است که دولت کنونی و دولت‌های آینده ایران ناگزیر از آن هستند که برای تحقق اهداف تصویرشده در این سند، تن به اجرای سیاست خارجی توسعهگرا دهند. همچنین الگوی تعامل برتر منطقهای، رکن محوری اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران
1-4- اهمیت یافتن دیپلماسی عمومی در ایران
یکی از عناصر اصلی قدرت دولتها، همکاری با بازیگران غیردولتی و فضاهای اطلاعاتی و مجازی است که جامعه مدنی جهانی را تشکیل میدهند.
دیپلماسی عمومی یا مردمی را میتوان پایه انواع دیپلماسیهایی دانست که با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات و به تناسب پیشرفت نوآوریهای آن، با اصطلاحاتی ترکیبی متشکل از نام آن فناوری و یا نرمافزار همراه با دیپلماسی مطرح میگردند. وجه تمایز اصلی انواع دیپلماسی عمومی از دیپلماسی سنتی، در نوع ارتباط با مردم و استفاده از وسائل تبلیغی است.
امروزه ما تجلی بارز گونههای دیپلماسی نوین منجمله دیپلماسی عمومی را که با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهانی و ترسیم تصویر مثبت از یک هویت ملی در عصر تصویرسازی و مشروعیت بخشی به سیاستها صورت می‌پذیرد، در عرصه تحولات سیاست بینالمللی توجه به رویکرد دیپلماسی غیردولتی نیز لزوم توجه به خلاءهای فراروی تصمیم گیران نظام در عرصه مزبور را ضروری می نماید.
2-4- اهداف دیپلماسی علمی ایران در عصر جدید
دیپلماسی علمی ایران در حال حاضر از آنجا اهمیت یافت که رهبری جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه ای به این حوزه نمودند و ایشان دقت نظر خاصی نسبت به این حوزه سیاسی دارند. تاثیر علم و تکنولوژی بر اقتدار بسیار مورد تاکید ایشان بوده است در نگاه ایشان علم و فناوری یکی از سه منبع اقتدار ایران می باشد. و ابزار نظام سلطه برای سلطه گری آنها می باشد که تنها راه مقابله با آنرا پیشرفت در این زمینه می داند. ابتکار دیگر ایران در این زمینه اهدای جوایز رئیس جمهور ایران به روسای جمهور دیگر کشورها است که در فضای نخبگانی مطرح شد. این ابتکار موجب شد تا ظرفیتهای این حوزه به خصوص فناوریهای پیشرفته مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین مهمترین اهدافی که برای دیپلماسی ایران در این زمینه مطرح است اهداف سیاسی, علمی و فناوری با اهداف رویکرد قدرت نرم است. اهداف سیاسی عبارتند از امنیت ، بازدارندگی، تاثیرگذاری در صحنه بین الملل ، نفوذ سیاسی و همگرایی کشور هدف. اهداف علم و فناوری نیز شامل توسعه علم و فناوری در داخل، بازاریابی و استانداردسازی در صحنه بین الملل می باشد. نیز الهام بخشی و توانمند سازی می باشد. دیپلماسی علم و فناوری مفهومی جدید در عرصه سیاست خارجی است که به معنای پیشبرد سیاست خارجی می باشد که با تبدیل منابع قدرت به قدرت حقیقی اهداف سیاست خارجی را تحقق می بخشد.
دیپلماسی نوین ایران سه هدف را دنبال می کند. اهداف سیاسی، علمی فناوری و اهداف با رویکرد قدرت نرم.
1-2-3- اهداف سیاسی :
وظیفه دیپلماسی تامین منافع ملی است و ابزار علم و فناری می تواند یکی از چندین ابزار موجود در اختیار دستگاه دیپلماسی باشد و اهداف ذیل حوزه هدف سیاسی کشور قرار می گیرد.
امنیت : هدفی که هر دولتی بدنبال تحقق آن است. ایران با 15 کشور همسایه است لذا برای حفظ و ارتقای امنیت ایران، داشتن ارتباط و تعاملات در سطح مناسب با کشورهای همسایه دارای اهمیت است. ابزار علمی و استفاده از ظرفیتهای آن بستری مناسب برای اتخاذ روابط در این سطح است.
بازدارندگی : به معنای آنکه کشوری که دارای توانمندیهایی باشد که اگر دیگری بخواهد امنیت او را تهدید و به مخاطره اندازد از سوی آن کشور پاسخ دردناکی دریافت خواهد کرد. یکی از مهمترین فناورهایی که ایجاد بازدارندگی نموده فناوری هسته ای است. هرچه کشوری ابزارهای بیشتری برای بازدارندگی داشته باشد از بازدارندگی بیشتری برخوردار است لذا نباید صرفا این ابزار را در تجهیزات نظامی خلاصه کرد.
نفوذ سیاسی: یکی از مهمترین اهرمهای کشورهای قدرتمند در تعاملاتشان با کشورهای ضعیف داشتن فناوری برتر است که عمدتا جهان سوم به آنها نیازمند هستند و این زمینه مساعد ایجاد وابستگی میان کشورهای جهان سوم و جهان اول است. کشورهای قدرتمند از همین طریق در کشورهای هدف اعمال نفوذ سیاسی می کنند. مهم آن است که علم و فناوری بستری باشد برای نفوذ سیاسی . وضعیت نظامی ایران قبل از انقلاب در اکثر حوزه ها وابسته به کارشناسان آمریکایی بود این پدیده ای است که در این حوزه قابل بررسی است.
همگرایی کشور هدف: همکاری فنی یکی از بسترهای شکل گیری همگاریی سیاسی است. این مساله نیازمند وجود برخی اشتراکات است که اگر نباشد انتظار بدست آوردن متحد سیاسی و همگرایی وجود ندارد. همسویی سیاسی مورد مهمی در همکاری علمی است .

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع دیپلماسی عمومی، مالکیت فکری، سیاست خارجی، حق مالکیت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سلامت اجتماعی، توزیع جمعیت، اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی