تحقیق رایگان با موضوع اوراق قرضه، نرخ بهره، نوسانات نرخ ارز، توزیع درآمد

دانلود پایان نامه ارشد

است كه در بلندمدت نرخ ارز تابع شرايط مدل ماندل – فلمينگ است. به عبارت بهتر در بلندمدت تئوري دورنبوش و مدل ماندل – فلمينگ نتايج مشابهي را دارا مي‌باشند.

هـ) مدل پو‌ل‌گرايان (پول‌گرايان جهاني)
مدل پول گرايان را شايد بتوان اولين مدل، از مدل‌هاي مدرن در ادبيات نرخ ارز قلمداد كرد. تفاوت عمده در اين مدل با مدل دورنبوش را بايد در انعطاف پذيري كامل بازار كالاها و خدمات دانست. در حالي كه در هر دو مدل اعتقاد به جانشيني كامل سرمايه و انعطاف پذيري بازار دارايي‌ها وجود دارد، اما در مدل دورنبوش اعتقاد به چسبندگي قيمت‌ها و در نتيجه تفاوت سرعت تعديل در بازار كالاها و دارايي‌ها دركوتاه مدت مي‌باشد. پول‌گرايان علت هر نوع كسري تراز پرداخت‌ها را مازاد عرضه پول نسبت به تقاضاي پول مي‌دانند. در اين روش بازار پول و رابطه بين عرضه و تقاضاي پول، تعيين كننده اصلي وضعيت تراز پرداخت‌ها مي‌باشد. بر اساس رهيافت پولي تراز پرداخت‌ها، عرضه پول يك كشور، شامل دو بخش مي‌شود.يك بخش داخلي و يك بخش خارجي. اما تقاضاي پول تابعي از عوامل برونزاي توليد حقيقي، سطح قيمت‌هاي داخلي و سرعت گردش پول مي‌باشد. بنابراين با تغيير در عرضه پول داخلي، در تقاضاي پول داخلي تغييري ايجاد نمي‌شود. بر اين اساس يك كشور تحت نظام نرخ ارز ثابت هيچ نظارتي بر عرضه پول خود ندارد. زيرا اگر مقامات پولي يك كشور اقدام به افزايش عرضه پول خود كنند، اين افزايش در عرضه پول، با توجه به ثابت بودن تقاضاي پول، باعث گسترش خريد كالا و اوراق بهادار خارجي و در نتيجه خروج ارز از كشور و كسري تراز پرداخت‌ها مي‌شود. در سيستم‌هاي ارزي ثابت، مقامات پولي براي جبران اين كسري تراز پرداخت‌ها سعي خواهند كرد تا با ورود ذخاير بين المللي از تغيير نرخ ارز جلوگيري كنند. اين كار باعث كاهش ذخاير بين المللي مي‌شود. اين كاهش در ذخاير بين المللي تا جايي ادامه مي‌يابد كه عرضه پول به سطح اوليه‌اش بازگردد و كسري تراز پرداخت‌ها جبران شود، پس صرفاً تركيب ذخاير تغيير مي‌كند و پايه پولي در كل بدون تغيير مي‌ماند‌. در سيستم‌هاي شناور كه پول گرايان تاكيد زيادي بر آن دارند، عدم تعادل تراز پرداخت‌ها با تغييرات خودكار نرخ ارز و بدون انتقال بين المللي پول يا ذخاير خارجي، سريعاً اصلاح مي‌شود. بنابراين استقلال سياست‌هاي پولي حفظ مي‌گردد و كشور تسلط خود را بر كنترل عرضه پول و سياست پولي حفظ مي‌كند. بر اين اساس در صورتي كه افزايش عرضه پول اتفاق افتد، كاهش خودكار ارزش پول كشور، منجر به افزايش قيمت و در نتيجه افزايش تقاضاي پول مي‌گردد و لذا مازاد عرضه پول جذب مي‌شود و كسري تراز پرداخت‌ها كاملاً از بين مي‌رود. از سوي ديگر مازاد تراز پرداخت‌ها باعث افزايش ارزش پول كشور شده و به دنبال آن، با كاهش قيمت‌هاي داخلي، مازاد تراز پرداخت‌ها حذف خواهد شد. بنابراين در سيستم شناور ارزش واقعي پول يك كشور بر حسب پول ساير كشورها، توسط نرخ رشد عرضه پول و درآمد حقيقي آن كشور نسبت به ساير كشورها تعيين مي‌شود. همان طور كه در ادامه مشخص خواهد شد، بسياري از دلالتهاي مشاهده شده بين اين تئوري و تئوري دورنبوش مشابه خواهند بود و بسياري از نتايج حاصله از اين نظريه خصوصاً در بلندمدت در تئوري دورنبوش نيز برقرار خواهد بود. بر اين اساس به اين تئوري و تئوري دورنبوش اصطلاحاً رهيافتهاي پولي تعيين نرخ ارز گويند.
و) مدل موازنه تراز پورتفوليو(رهيافت تراز موجودي اوراق بهادار)
مهمترين تفاوت اين نظريه با رهيافت‌هاي پولي در اين نكته نهفته است كه در اينجا پول داخلي هم علاوه بر اوراق بهادار داخلي به عنوان يك دارايي بدون بازدهي اما بدون ريسك مي‌تواند جانشين اوراق بهادارخارجي شود. بنابراين در اين روش كارگزار اقتصادي، ثروت مالي خود را به صورت تركيبي از پول داخلي، اوراق قرضه داخلي و اوراق قرضه خارجي بر حسب پول خارجي نگهداري مي‌كند. تمايل به نگهداري اوراق قرضه داخلي و يا اوراق قرضه خارجي، تابعي از نرخ‌هاي بهره و درآمد حاصل از اين اوراق است .علاوه براين ريسك تغيير ارزش اين اوراق در طول زمان نيز در ميل به خريداري و نگهداري آن‌ها نقش دارد. در اينحالت فرد به دنبال حداكثر كردن بازدهي پورتفوليو است. در اين مدل نرخ ارز عمدتاً تحت تأثير نوسانات قيمت دارايي‌ها و در چارچوب بحث انتظارات عقلايي تعيين مي‌شود. اين مدل بسته به پيش فرض‌هاي آن داراي اشكال متعددي از قبيل مدل كشور كوچك 32، مدل ترجيحات با توجه به عادات محلي33 و مدل ترجيحات يكسان34 مي‌باشد. در مدل تراز پورتفوليو به صورت كشور كوچك، افراد مقيم كشور كوچك در خريد اوراق قرضه خارجي همانند اوراق قرضه داخلي هيچ محدوديتي ندارند اما شهروندان خارجي تمايلي به خريد اوراق قرضه داخلي آن كشور ندارند. در مدل ترجيحات با توجه به عادات محلي فرض مي‌شود كه افراد مقيم يك كشور نسبت به نگهداري درصد بيشتري از ثروتشان به صورت اوراق بهادار داخلي نسبت به اوراق بهادار خارجي تمايل دارند. در مدل ترجيحات يكسان فرض بر يكسان بودن ترجيحات تمام صاحبان ثروت مي‌باشد و مليت در اين رابطه تأثير‌گذار نمي‌باشد.
ز) مدل جهش پولي نرخ ارز (مدل دورنبوش)
تا به حال الگوهاي مختلف موجود در ادبيات نرخ ارز، اعم سنتي يا مدرن به صورت خلاصه بررسي شد. همان طور كه ديده شد، توجه اصلي مدل های مدرن، عمدتاً حول تأثير متغيرهاي پولي بر متغيرهاي حقيقي مي‌باشد. در رهيافت پولي اعم از مدل پول‌گرايان يا مدل دورنبوش نقش پول در فرآيند تعديل تراز پرداخت‌ها با اهميت مي‌باشد. اين دقيقاً در تقابل با رهيافت‌هاي سنتي مي‌باشد كه عوامل پولي ناديده گرفته شده‌اند و صرفاً بر اهميت متغيرهاي حقيقي تأكيد دارند. به طور مثال در حالي كه در رهيافت‌هاي سنتي افزايش درآمد ملي باعث افزايش واردات و كسري تراز پرداخت‌ها مي‌گردد، ولي در رهيافت‌هاي پولي افزايش درآمد ملي باعث افزايش تقاضاي پول و در نتيجه ورود سرمايه خارجي به كشور و رفع كسري ترازپرداخت‌ها مي‌شود. بعد از آنكه در سال 1973 نظام برتن وودز كارايي خود را از دست داد و كشورهاي صنعتي به سمت سيستم‌هاي ارزي شناور روي آوردند، نوسانات نرخ ارز بيش از حد تصور مشاهده شد. اين در حالي بود كه ساير متغيرهاي اقتصاد كلان دچار نوسانات شديدي متناسب با نرخ ارز نبودند. در اين زمان رودريگر دورنبوش با بهره‌گيري از اين مسئله كه سرعت تعديل در بازار دارايي‌ها با بازار كالاها متفاوت است و در كوتاه مدت چسبندگي قيمت‌ها وجود دارد، نوسانات نرخ ارز را در قالب ساده‌اي تبيين كرد. به عبارت بهتر در اين مدل اختلاف در شدت و سرعت تعديل دارايي‌هاي مالي در مقابل تعديل جريان تجارت،نقش اصلي را در جهش بيش از اندازه نرخ ارز بازي مي‌كند. اين تفاوت اصلي در مدل دورنبوش با ساير مدل‌هاي مبتني بر رهيافت پولي مي‌باشد. در ادامه سعي مي‌شود تا مدل جهش پولي نرخ ارز در قالب مدل ماندل فلمینگ دورنبوش تصریح می‌شود.

3-3- تصریح مدل
3-3-1- مدل ماندل فلمینگ – دورنبوش
بازار کالاها : GDP یا عرضه 〖 y〗^sثابت و برون زاست .
y^s= y ̅ (1)
تقاضا برای محصول داخلی به نرخ ارز واقعی و نرخ بهره واقعی بستگی دارد .
Y^d= δ (s+p^*-p)-σ(i-(p ̇ )+g ) ̇(2)
S : نرخ ارز اسمی
i : نرخ بهره اسمی
p ،p^* وp ̇ : نرخ واقعی ، انتظاری و نرخ تورم
g : مخارج مصرفی دولت
δ ,σ پارامترهای مثبت اند
تعدیلات قیمتی: اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد ، قیمت ها متناسب با مازاد تقاضا افزایش می‌یابند. این یک منحنی فیلیپس استاندارد است .
p ̇=α (y^d- y) (3)
بازار دارایی در LM استاندارد منحنی تقاضای پول
m-p=∅y-λi (4)
M : عرضه پول اسمی
∅ ,λ ضرایب ثابت اند
سرانجام فرض نرخ بهره پوشش داده نشده
i=〖i 〗^*+ s ̇ (5)
دیگر فرضیات :
〖i 〗^* : برون زا و ثابت
M , g , p^* در طول زمان و دوره ثابت .بنابراین سه دوره مربوط به متغیرهای s , p , i
نتیجه گیری : قانون تغییرات جهش برای نرخ ارز و قیمت ها :
استفاده از معادله تقاضای پول (4) و استخراج i
i=(∅y-m+p)/λ (6)
و سپس جایگزینی این در (5) که قانون حرکت برای نرخ ارز اسمی را می دهد.
s ̇=i-〖i 〗^*=(∅y-m+p)/λ-〖i 〗^* (7)
وقتی s ̇ = 0
p ̅=〖i 〗^* λ+m-∅y (8)

(∂s ̇)/∂p=1/λ0
با جایگذاری (2) در (3) و حل p ̇خواهیم داشت:
p ̇= α/(1-ασ) [δ(s+p^*-p)-σi+g-y] (9)
جایگذاری بعدی (6) در (8) و رسیدن به قانون حرکت برای p
p ̇= α/(1-ασ) [δ(s+p^* )-(δ+σ/λ)p-σ (∅y-m)/λ+g-y]

وقتی p ̇=0
p=1/((δ+σ/λ)) [δ(s+p^* )-σ (∅y-m)/y+g-y]

∂p/∂s=δ/((δ+σ/λ))0 ,(∂p ̇)/∂s=αδ/(1-ασ)0
,(∂p ̇)/∂p=(-α(δ+σ/λ))/(1-ασ)0

با توجه به ادبیات موضوع که بیان‌گر تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر شاخص‌های توزیع درآمد است، در این بخش پس از تعیین متغیرهای موثر بر جهش پولی نرخ ارز مقدار برآوردی آن را مشخص و در مدل ضریب جینی به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های توزیع درآمد برای هر دهک قرار داده می‌شود. برای اینکه بتوان روند تصریح مدل را کامل نمود کافی است پس از تبیین جهش پولی نرخ ارز مدل متناسب برای ضریب جینی هر دهک را تعیین کرد. بنابراین در بررسي رابطه ي تئوريک بين توزيع درآمد ، قيمت عوامل توليد و توزيع مالکيت، در قسمت اول‌، يک مدل مربوط به يک اقتصاد بسته شرح داده ميشود. در قسمت دوم اين چارچوب ‌ به دنياي متشکل از چندين اقتصاد که توابع توليد و ترجيحات يکسان دارند تعميم داده شده و نهايتاً، پيرامون اثرگذاري جهش پولی نرخ ارزبر توزيع درآمد شخصي بحث مي‌شود. مدلي که در اين قسمت شرح داده خواهد شد، مطابق با رهيافت ارائه شده در مطالعه اسپيليمبرگوو ديگران(1999)35 خواهد بود.

در اقتصاد بسته ما M عامل توليد و N فرد وجود دارند. بردار E موجودي کل عوامل توليد اقتصاد و بردار Q^c کل توليد را نشان ميدهند. براي توليد کالا Q^c عوامل توليد از طريق تابع توليد F بکار گرفته شدهاند:
Q^C=F(E) (1)
F بردار توابع توليد را نشان مي دهد .اگر رقابت کامل در بازارهاي عوامل توليد و بازارهاي کالاهاي نهايي وجود داشته باشد، قيمت هر عامل توليد برابر ميشود با ارزش توليد نهايي هر بخشي که آن عامل توليد بکار گرفته ميشود.
P^c F^’ (E)=W^c (2)
P^c بردار قيمت هاي کالاهاي نهائي در اقتصاد بسته،F^’ (E) بردار توليد نهائي عوامل E و W^c بردار قيمت عوامل است.
بعلاوه فرض ميشود که براي همه عوامل اشتغال کامل وجود دارد.
شرايط اشتغال کامل و معادله(2) قيمت عوامل، W^c را با توجه به قيمت کالاها، P^c و موجودي نسبي عوامل اقتصاد، E مشخص مي کند:
W^c=W (E , P^c) (3)
سيستم با تقاضا براي کالاهاي نهائي بسته مي شود:
P^c = P (Q^(c )) (4)
با قرار دادن معادله (1) و (4)

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع توزیع درآمد، نرخ بهره Next Entries پایان نامه درمورد سود تقسیمی، ارزش سهام، هزینه سرمایه، حاکمیت شرکتی