تحقیق رایگان با موضوع امر به معروف، نهی از منکر

دانلود پایان نامه ارشد

از مقام خدا بترسد، بهشت است
1. و امّا کسی که از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید، و نفس [خود] را از هوس باز داشت؛ پس جایگاه او همان بهشت است.(40-41). 55
تقویت امر به معروف و نهی از منکر
نترسیدن از امر به معروف با ایمان به همراهی خداوند
2. آن دو گفتند: «پروردگارا، ما می‌ترسیم که [او] آسیبی به ما برساند یا آنکه سرکشی کند؛ فرمود: مترسید، من همراه شمایم، می‌شنوم و می‌بینم. 56
توبیخ بی توجهان به نظارت خداوند
مگر انسان نمی داند که خداوند اعمال او را می بیند
3. مگر ندانسته که خدا می‌بیند 57

علم به نظارت خداوند عامل مهار کجروی
بدانید خدا می بیند پس از مخالفت او بترسید
4. … و بدانید که خداوند آنچه را در دل دارید می‌داند. پس، از [مخالفت] او بترسید، و بدانید که خداوند آمرزنده و بردبار است. 58
آشکار شدن کنش های انسان در قیامت
حاضرشدن کنش های خوب و بد انسان در قیامت
5. روزی که هر کسی آنچه کار نیک به جای آورده و آنچه بدی مرتکب شده، حاضر شده می‌یابد و آرزو می‌کند: کاش میان او و آن[کارهای بد] فاصله‌ای دور بود. و خداوند، شما را از [کیفر] خود می‌ترساند… 59
آشکار شدن کنش های انسان برای خداوند، پیامبر(ص) و مؤمنان
خدا و پیامبر او و مؤمنان در کردار شما خواهند نگریست
6. و بگو: « [هر کاری می‌خواهید] بکنید، که به زودی خدا و پیامبر او و مؤمنان در کردار شما خواهند نگریست، و به زودی به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانیده می‌شوید پس شما را به آنچه انجام می‌دادید آگاه خواهد کرد. 60
آگاه شدن انسان به کنش های همنوایانة خود در قیامت
آگاهی انسان به کنش های همنوایانه خود در قیامت
9. پس هر که هموزن ذرّه‌ای نیکی کند [نتیجه] آن را خواهد دید. 61
آگاه شدن انسان به کنش های کجروانة خود در قیامت
آگاهی انسان به کنش های کجروانه خود در قیامت
10. و هر که هموزن ذرّه‌ای بدی کند [نتیجه] آن را خواهد دید. 62
آگاهی فرشتگان به کنش های انسان
بر انسان ها دو نگهبان گماشته شده است
11. و قطعاً بر شما نگهبانانی [گماشته شده] اند؛ ‏[فرشتگان] بزرگواری که نویسندگان [اعمال شما] هستند آنچه را می‌کنید، می‌دانند. 63
ثبت کنش های انسان
خداوند و فرشتگان از اعمال انسانها نسخه برداری می کنند
12. این است کتابِ ما که علیه شما به حق سخن می‌گوید. ما از آنچه می‌کردید، نسخه برمی‌داشتیم.‏ 64
ثبت کنش های انسان توسط فرشتگان
فرشته ای آماده اعمال انسان را ضبط می کند
13. ‏[آدمی] هیچ سخنی را به لفظ درنمی‌آورد مگر اینکه مراقبی آماده نزد او [آن را ضبط می‌کند].‏ 65
احاطه خداوند بر کافران
خدا بر کافران احاطه دارد
14. … ولی خدا بر کافران احاطه دارد. 66
احاطه خداوند بر کنش های انسان
احاطه خداوند به آنجه انسانها انجام می دهند
15. … در حقیقت، پروردگار من به آنچه انجام می‌دهید احاطه دارد. 67
احاطه خداوند بر کنش های منافقان
خدا به آنچه منافقان انجام می‌دهند، همواره احاطه دارد.
16. ‏[کارهای ناروای خود را] از مردم پنهان می‌دارند، [ولی نمی‌توانند] از خدا پنهان دارند، و چون شبانگاه به چاره‌اندیشی می‌پردازند و سخنانی می‌گویند که وی [بدان] خشنود نیست، او با آنان است. و خدا به آنچه انجام می‌دهند همواره احاطه دارد. 68
احاطه علمی خداوند بر کنش های انسان
احاطه علمی خداوند بر کنش گذشته و آینده انسان
17. آنچه را که آنان در پیش دارند و آنچه را که پشت سر گذاشته‌اند می‌داند، و حال آنکه ایشان بدان دانشی ندارند. 69
آگاهی خداوند به انسان
خدا نسبت به بندگانش آگاهِ بیناست
18. … قطعاً خدا نسبت به بندگانش آگاهِ بیناست 70
آگاهی خداوند به کجروان
خداوند دانا به حال مفسدان است
19. … و پروردگار تو به [حال] فسادگران داناتر است. 71
آگاهی خداوند به کجروان و همنوایان
خداوند داناتر به حال افراد با تقوا و منحرفان است
20. بارى، پروردگار تو به [حالِ] کسی که از راه او منحرف می‌شود داناتر است، و او به [حالِ] راه‌یافتگان[نیز] داناتر است. 72
آگاهی خداوند به کنش های کجروانه انسان
خداوند به گناهان بندگانش بس آگاه و بیناست
21. … و پروردگار تو به گناهان بندگانش بس آگاه و بیناست 73
آگاهی خداوند به کنش های مخفی انسان
خداوند به راز دلها داناست
22. ‏[خدا] نگاههای دزدانه و آنچه را که دلها نهان می‌دارند، می‌داند. 74
آگاهی خداوند به کنش های انسان
بینا بودن خداوند به اعمال انسان
23. … خدا به آنچه می‌کنید بیناست. 75
آگاهی خداوند به کنش های آشکار و مخفی انسان
خداوند آنچه را که انسان به دست می‌آورد می‌داند
24. و او در آسمانها و زمین خداست. نهان و آشکار شما را می‌داند، و آنچه را به دست می‌آورید [نیز] می‌داند. 76
آگاهی خداوند به کنش های کجروان
خداوند به حال ستمگران داناست
25. … و خدا به[حال] ستمگران داناست. 77
آگاهی خداوند به کنش های مخفی انسان
خداوند آنچه را که انسان در دل دارد می داند
26. … و بدانید که خداوند آنچه را در دل دارید می‌داند. پس، از ]مخالفت] او بترسید، و بدانید که خداوند آمرزنده و بردبار است. 78
آگاهی خداوند به کنش های مخفی کجروان
دانا بودن خداوند به مواردی که کافران مخفی می کنند
27. … چیزی می‌گفتند که در دلهایشان نبود، و خدا به آنچه می‌نهفتند داناتر است.‏ 79
آگاهی خداوند به کنش های همنوایانه انسان
دانا بودن خداوند به هر گونه کار نیک انسان
28. … هر گونه نیکی کنید البتّه خدا به آن داناست.80
آگاهی خداوند به همنوایان
خداوند به حال تقواپیشگان داناست.
29. و هر کار نیکی انجام دهند، هرگز درباره آن ناسپاسی نبینند، و خداوند به [حال] تقواپیشگان داناست. 81
آگاهی خداوند به همنوایان و کجروان
خداوند بهتر می‌داند چه کس هدایت آورده و چه کس در گمراهی آشکاری است؟
30. … بگو: «پروردگارم بهتر می‌داند چه کس هدایت آورده و چه کس در گمراهی آشکاری است؟ 82
دانای مطلق بودن خداوند
خداوند به هر چیزی داناست
31. … و او به هر چیزی داناست. 83
شاهد بودن خداوند بر کنش های انسان
خدا بر آنچه می‌کنید گواه است.
32. بگو: «ای اهل کتاب، چرا به آیات خدا کفر می‌ورزید؟ با آنکه خدا بر آنچه می‌کنید گواه است. 84
نظارت خداوند بر کنش های همنوایانه انسان
خداوند اعمال عبادی انسان را می بیند
33. آن کس که چون [به نماز] برمی‌خیزی تو را می‌بیند ؛ و حرکت تو را در میان سجده کنندگان [می‌نگرد]. 85
غافل نبودن خداوند از کنش های کجروان
غافل نبودن خداوند از آنچه انسانها انجام می دهند
34. … پروردگارت از آنچه می‌کنند غافل نیست. 86
فراموشکار نبودن خداوند
خداوند هرگز فراموشکار نبوده است.
35. … پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده است. 87
غایب نبودن کنش های انسان از خداوند
خداوند از احوال انسان غایب نبوده است
36. و از روی دانش به آنان گزارش خواهیم داد و ما [از احوال آنان] غایب نبوده‌ایم. 88
مخفی نبودن چیزی بر خداوند
هیچ چیز [نه[ در زمین و نه در آسمان بر خدا پوشیده نمی‌ماند
37. در حقیقت، هیچ چیز [نه] در زمین و نه در آسمان بر خدا پوشیده نمی‌ماند. 89
نزدیک بودن خداوند به انسان
خداوند شنوای نزدیک است
38… و ما انسان را آفریده‌ایم و می‌دانیم که نفس او چه وسوسه‌ای به او می‌کند، و ما از شاهرگ [او] به او نزدیکتریم.‏90
همراهی خداوند با انسان
خداوند همراه انسان هاست
39. آیا ندانسته‌ای که خدا آنچه را که در آسمانها و آنچه را که در زمین است می‌داند؟ هیچ گفتگوی محرمانه‌ای میان سه تن نیست مگر اینکه او چهارمین آنهاست، و نه میان پنج تن مگر اینکه او ششمین آنهاست، و نه کمتر از این [عدد] و نه بیشتر، مگر اینکه هر کجا باشند او با آنهاست. آن گاه روز قیامت آنان را به آنچه کرده‌اند آگاه خواهد گردانید، زیرا خدا به هر چیزی داناست.‏ 91
شاهد بودن فرشتگان بر کنش های انسان
فرشتگان از چپ و راست انسان مراقب نشسته اند
40. آن گاه که دو ]فرشته] دریافت‌کننده از راست و از چپ، مراقب نشسته‌اند. 92
شهادت فرشتگان بر کنش های انسان
شهادت شاهدان در قیامت
41. …و چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بندد؟ آنان بر پروردگارشان عرضه می‌شوند، و گواهان خواهند گفت: «اینان بودند که بر پروردگارشان دروغ بستند. … 93
شهادت دادن اعضای بدن علیه انسان در قیامت
گواهی دادن اعضای بدن علیه انسان در قیامت
42. و [شما] از اینکه مبادا گوش و دیدگان و پوستتان بر ضدّ شما گواهی دهند [گناهانتان را] پوشیده نمی‌داشتید لیکن گمان داشتید که خدا بسیاری از آنچه را که می‌کنید نمی‌داند.‏ 94
شهادت دادن انسان علیه خود در قیامت
شهادت دادن انسان علیه خود در قیامت
43. ای گروه جن و انس، آیا از میان شما فرستادگانی برای شما نیامدند که آیات مرا بر شما بخوانند و از دیدار این روزتان به شما هشدار دهند؟ گفتند: «ما به زیان خود گواهی دهیم.» [که آرى، آمدند] و زندگی دنیا فریبشان داد، و بر ضد خود گواهی دادند که آنان کافر بوده‌اند. 95
شهادت زمین بر کنش های انسان
روز قیامت زمین خبرهای خود را بازگو می کند
44. آن روز است که [زمین] خبرهای خود را باز گوید. ‏[همان گونه] که پروردگارت بدان وحی کرده است.96
شهادت پیامبر(ص) بر کنش های انسان
گواه بودن پیامبر(ص) بر اعمال انسانها
45. … و روز قیامت [عیسی نیز] بر آنان شاهد خواهد بود. 97
4-3-2- کد گذاری محوری
پس از انجام كدگذاري باز، در مرحله كدگذاري محوري، مفاهيم مشابه و همجنس از نظر معنايي در قالب مقولات عمده طبقه بندي مي‌شوند. اين مقولات از سطح بالاتري از انتزاع برخوردارند و دومين مرحله در جهت«رويش نظريه» هستند. در جدول شماره دو، اين مقولات عمده و مؤلفه هاي تشكيل دهنده آنها آورده شده است:

جدول شماره 2: کد گذاری محوری نظارت خداوند بر کنش های انسان
مؤلفه
مفاهیم (کد محوری)
تشویق توجه به نظارت خداوند ؛ تقویت امر به معروف و نهی از منکر؛ توبیخ بی توجهان به نظارت خداوند؛ علم به نظارت خداوند عامل مهار کجروی
اهمیت نظارت خداوند
احاطه خداوند بر کجروان؛ احاطه خداوند بر کنش های انسان؛ احاطه خداوند بر کنش های کجروان؛ احاطه علمی خداوند بر کنش های انسان؛ آگاهی خداوند به انسان؛ آگاهی خداوند به کجروان؛ آگاهی خداوند به کجروان و همنوایان؛ آگاهی خداوند به کنش های کجروانه انسان؛ آگاهی خداوند به کنش های مخفی انسان؛ آگاهی خداوند به کنش های انسان؛ آگاهی خداوند به کنش های آشکار و مخفی انسان؛ آگاهی خداوند به کنش های کجروان؛ آگاهی خداوند به کنش های مخفی انسان ؛ آگاهی خداوند به کنش های مخفی کجروان؛ آگاهی خداوند به کنش های همنوایانه انسان؛ آگاهی خداوند به همنوایان؛ آگاهی خداوند به همنوایان و کجروان؛ دانای مطلق بودن خداوند؛ شاهد بودن خداوند بر کنش های انسان؛ نظارت خداوند بر کنش های همنوایانه انسان؛ غافل نبودن خداوند از کنش های کجروان؛ فراموشکار نبودن خداوند؛ غایب نبودن کنش های انسان از خداوند؛ مخفی نبودن چیزی بر خداوند؛ نزدیک بودن خداوند به انسان؛ همراهی خداوند با انسان
در منظر خداوند بودن کنش های انسان
آشکار شدن کنش های انسان برای پیامبر(ص)؛ آشکار شدن کنش های انسان برای خداوند؛ آشکار شدن کنش های انسان برای مؤمنان؛ آگاه شدن انسان به کنش های همنوایانة خود در قیامت؛ آگاه شدن انسان به کنش های کجروانة خود در قیامت؛ آگاهی فرشتگان به کنش های انسان
آشکار شدن کنش های انسان در قیامت
ثبت کنش های انسان؛ ثبت کنش های انسان توسط فرشتگان ؛ شاهد بودن فرشتگان بر کنش های انسان؛ شهادت فرشتگان بر کنش های انسان؛ شهادت دادن اعضای بدن، علیه انسان در قیامت؛ شهادت دادن انسان علیه خود در قیامت؛ شهادت زمین بر کنش های انسان؛ شهادت پیامبر(ص) بر کنش های انسان
در منظر شاهدان الهی بودن کنش های انسان

در ايجاد مقولههاي مهم، تلاش شده است كه هر كدام از آنها به لحاظ نظري، هماهنگی پذیرفته شدهای داشته باشد. در ادامه، توضيح کوتاهی درباره هر يك از اين مقولههای مهم خواهد آمد.
4-3-2-1- اهمیت نظارت خداوند
اهمیت دادن به

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع قرآن کریم، رفتار انسان، کدگذاری محوری، قانون گذاری Next Entries تحقیق رایگان با موضوع نهی از منکر، امر به معروف، نهج البلاغه، قرآن کریم