تحقیق رایگان با موضوع امر به معروف، رفتار انسان

دانلود پایان نامه ارشد

در ضرورت تشکيل حکومت اسلامي و لزوم وجود ولي فقيه در زمان غيبت صحبت مي کنيم. سپس مقوله اهيمت نظم و نظم اجتماعي امت اسلام را از نگاه انديشمندان غربي و اسلامي بررسي کرده و سپس به ارتباط آن با امر به معروف و نهي از منکر پرداخته و حدود، مراتب و شيوه هاي امر به معروف و نهي از منکر را بطور کامل توضيح مي دهيم.

1-3-سوالات پژوهش
1)جايگاه امر به معروف ونهي از منکر با تاکيد بر اصول اساسي در امنيت ملي از ديدگاه فقه سياسي چه مي باشد؟
2)جايگاه امر به معروف و نهي از منکر بر اجراي احکام عدالت گستر اسلام و زمينه فراگيري عدالت اجتماعي چه مي باشد ؟

1-4- فرضيه‌ پژوهش
1) از منظر فقه سياسي وامنيت ملي، امر به معروف و نهي از منکر ضامن بقاي جامعه، و ترک اين دو سبب نابودي و هلاک جوامع است.
2) از منظر فقه سياسي و امنيت ملي، اجراي احکام عدالت گستر اسلام زمينه فراگيري عدالت اجتماعي را فراهم مي سازد.

1-5- ضرورت تحقيق
هدف از اين تحقيق ، شناخت جايگاه امر به معروف و نهي از منکر در امنيت ملي از منظر فقه سياسي را مورد بررسي قرار ميدهد و ضرورت اين تحقيق به علت اهميت اين فريضه در فقه سياسي است. با توجه به اينکه امر به معروف و نهي از منکر جزء فروع دين است ولي نسبت به آن بي اعتنايي شده و امروزه کمتر مورد توجه قرار گرفته و مهجور مانده است، در صورتي که قرآن کريم اولين وظيفه همه انبيا را امر به معروف و نهي از منکر بيان مي کند و خداوند متعال 124 هزار پيامبر فرستاده است براي بر پا داشتن امر به معروف و نهي از منکر و اين موضوع خود گوياي ارزش بالاي اين دو فرضه نزد خداوند است و به بيان ديگر تمامي پيامبران الهي همه هستي خويش را فداي اقامه معروفات و ريشه کن کردن منکرات کردند.
1-6- اهداف تحقيق
1) بررسي امر به معروف و نهي از منکر وآثار اجتماعي و فردي آن از منظر فقه سياسي.
2) بررسي امر به معروف ونهي ازمنکر با تاکيد بر پايه هاي امنيت ملي از منظر فقه سياسي
3) بررسي رابطه بين امر به معروف ونهي ازمنکر و نقش اصلاح گرايانه آن از منظر فقه سياسي .
4) بررسي رابطه بين امر به معروف ونهي ازمنکر و مسئوليت شهروندان نسبت به دولت‌مردان و متصديان بخش‌هاي مختلف حکومت از منظر فقه سياسي .
5- بررسي جايگاه امر به معروف ونهي ازمنکر در نظام قانون گذاري جمهوري اسلامي ايران.

1-7-روش تحقيق
اين تحقيق به اعتبار ماهيت و روش تحقيق، توصيفي است و روش توصيفي تحقيقي است که فقط در سطح توصيف و تبين موضوع انجام مي شو د . با مراجعه به کتاب ها و مقالات وساير منابع اطلاعاتي معتبر وفيش برداري از نکات مرتبط با پژوهش و گرفتن نظرات صاحبنظران در اين خصوص از طريق گفتگو و مصاحبه به جمع آوري اطلاعات مي پردازيم . در مجموع بايد گفت که شيوه نگارش اين تحقيق به صورت کتابخانه اي مي باشد که با استناد به آيات و روايات و از طريق بررسي مدارک و کتب ا نجام گرفته است .استفاده از فيش، مصاحبه با خبرگان در مسير تحقيق، استفاده از منابع اينترنتي به اقتضاي زمان مناسب آن، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

1-8- تعاريف پژوهش
امر:
امر در کلمه فرمان دادن و درخواست ايجاد چيزي؛ شأن، شي، كار و حادثه و در اصطلاح قولي به معناي دستور و فعلي به معناي کار و چيز است (سوره اعراف،آيه 29).
معروف:
در اصطلاح معروف به چيزي گفته مي شود که حسنش از نظر شارع و يا عقل محرز و شناخته شده است. چنانکه راغب مي گويد: « والمعروف اسم لکل فعل يعرف بالعقل او الشرع حسنه والمنکر ما ينکر بهما» معروف در اصطلاح اسم است براي هرکاري که حسنش به وسيله عقل و يا شرع شناخته شده و منکر چيزي است که به وسيله آنها مورد انکار قرار گرفته و ناشناخته مانده است.( راغب اصفهاني،مفردات الفاظ القرآن،1424)

نهي:
نهي در لغت به معني زجر و منع است و در در اصطلاح زجر و منعي باشد که خواه به وسيله قول باشد يا به غير از آن. (سوره يوسف،آيه 40)
منکر :
منکر يعني هر کاري که عقول سالم به قبحش حکم مي کنند يا عقول در حسن و قبحش متوقف مي شوند، سپس شرع به قبحش حکم مي کند . اهداف اسلامي.(اصفهاني،راغب،1424)
امنيت:
معناي لغوي امنيت در فرهنگهاي لغات عبارتند از: در امان بودن، آرامش و آسودگي، حفاظت در مقابل خطر (امنيت عيني و مادي) احساس آزادي از ترس و احساس ايمني (امنيت ذهني و رواني) و رهايي از ترديد و اعتماد به دريافت هاي شخصي مي باشد. «امنيت را مي توان شرايط عدم خطر يا تهديد نسبت به تواناييها و برخورداري هاي شخصي تعريف کرد. » (مجله پيام زن، 1376، ص. ۱۲۳)
امر به معروف و نهي از منکر:
معروف و منکر که دو مفهوم متقابلند، در لغت به معناي شناخته شده و ناشناخته مي باشند؛و در اصطلاح کارهايي که نيکي يا زشتي آن ها توسط عقل يا شرع، شناخته شده باشند، به ترتيب معروف و منکر ناميده مي شوند.(موسوي خميني ،ج1، ص 397)

فصل دوم:
مباني فقهي امر به معروف و نهي از منکر

2-1- مفهوم امر به معروف و نهي از منكر
بخشي از دين اسلام را اصول اعتقادي و بخشي از آن را فروع عملي تشكيل ميدهد. اولي در حوزه فكر وانديشه و دومي در حوزه عمل و رفتار انسان مسلمان قرار دارد. امر به معروف و نهي از منكر، دو فرع از فروع عملي و از واجبها به شمار ميآيد. رفتار و گفتار خوب و پسنديده معروف گفته ميشود و وادار كردن ديگران به رفتار و گفتار خوب را امر به معروف مينامند، همچنين رفتار و گفتار زشت و ناپسند منكر و به بازداشتن ديگران از چنين رفتار و گفتاري نهي از منكر ميگويند.( تحرير الوسيله امام خميني، ج1،ص 397)
امر به معروف و نهي از منکر از احکام عملي مسلمانان و به نظر شيعيان از فروع دين اسلام است.امر به معروف يعني دستور دادن يا توصيه کردن از سوي فرد مسلمان به ديگران به انجام آن‌چه از نظر عقل يا شرع اسلام خوب در نظر گرفته مي‌شود و نهي از منکر يعني دستور دادن يا توصيه کردن از سوي فرد مسلمان به ديگران به انجام ندادن آن‌چه به از نظر عقل يا شرع اسلام بد در نظر گرفته مي‌شود.در احکام دين، به تمام واجبات و مستحبات معروف و به تمام محرمات و مکروهات منکر گفته مي‌شود بنابراين واداشتن افراد جامعه به انجام کارهاي واجب و مستحب امر به معروف و بازداشتن آنها از کارهاي حرام و مکروه نهي از منکر است.امر به معروف و نهى از منكر, واجب كفايي است كه اگر افرادى به قدر كفايت به انجام آن اقدام كنند, از ديگران ساقط مى شود. و اگر همه افراد آن را ترك كرده باشند, چنانچه شرايط آن موجود باشد, همه آنها ترك واجب كرده اند.(خامنه اي ،1383، ص232) قرآن در آيات بسياري به وجود اين فريضه در اديان گذشته اشاره دارد. به عنوان مثال به يكي از اين آيات اشاره مي شود.
قرآن ترك امر به معروف و نهي از منكر را يكي از گناهان بني اسرائيل مي شمارد:
«وكانوا لايتناهونَ عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون»( سوره مائده ،آيه 79). كه تفاسير و روايات اين كار زشت را ترك امر به معروف دانسته اند.

2-2-معروفها و منكرها
1. وجوب
حكم وجوب به چيزهايي تعلق ميگيرد كه اصطلاحاً به آن واجب ميگويند، واجب؛ عملي است كه الزاماً بايد انجام شود و در صورتي كه مكلف آن را ترك كند، معصيت و نافرماني خداوند متعال را مرتكب شده است مانند: نماز، روزه، امانت داري و… ( تحرير الوسيله، ج1، ص445)
2. حرمت
حكم حرمت به اموري تعلق ميگيرد كه به آن حرام ميگويند و مكلف الزماً بايد آنها را ترك كند و انجام ندهد و در صورتي كه آنها را انجام دهد، از دستورات خداوند سرپيچي كرده است مانند: دروغ، غيبت، تهمت، شراب خوري و….. (همان)
3. كراهت
حكم كراهت به كاري تعلق ميگيرد كه به آن مكروه ميگويند، مكروه عملي است كه انجام ندادن آن بهتر است اما الزامي نيست و كسي كه آن را انجام ندهد از پاداش الهي برخوردار خواهد بود مانند: نگاه كردن به صورت ديگران در موقع غذا خوردن، بوييدن گياهان خوشبو براي شخص روزهدار و… ( تحرير الوسيله، ج1، ص449)
4. استحباب
حكم استحباب به كاري تعلق ميگيرد كه به آن مستحب ميگويند، مستحب عملي است كه انجام دادن آن خوب است اما الزامي نيست و انجام دهنده آن از ثواب و پاداش آن بهرهمند ميگردد. مانند: شستن دستها پيش از غذا خوردن و بعد از آن، مسواك زدن، نمازهاي مستحبي و… (همان)
بنابر اين، با توجه به توضيحات ذكر شده، ميتوان گفت: معروف (كارهاي خوب و پسنديده) شامل واجبها و مستحبها ميشود و منكر اگر به معناي كار زشت و گناه باشد، فقط شامل حرامها خواهد شد واگر به معناي (كار ناپسند) باشد شامل هم حرامها و هم مكروهها خواهد بود بنابر اين اگر كاري معروف واجب باشد، امر به آن هم واجب خواهد بود و اگر معروف مستحب باشد، امر به آن هم مستحب ميباشد و در مورد منكر نيز اين چنين است، نتيجه آن كه امر به معروف و نهي از منكر، به امر به معروف و نهي از منكر واجب و امر به معروف و نهي از منكر مستحب تقسيم ميشود.( تحرير الوسيله، ج1، ص445)

2-3-اهميت امر به معروف و نهي از منکر
در نظام اعتقادي اسلام، انسان داراي حياتي جمعي و زندگي اجتماعي است. او علاوه بر داشتن مسئوليت نسبت به عملکرد خويش، در برخورد با ديگر اعضاي جامعه انساني هم تکاليفي بر عهده دارد. از سوي ديگر اقتضاي طبيعي انسان، گرايش به شهوات و تمايلات نفساني است او همواره در معرض تن دادن به انواع رذايل و آلودگي‎ها، تجاوز به حقوق ديگران و افتادن در ورطه هلاکت و گمراهي است. به همين دليل بود که خداوند رسولان خويش را با شرايع و برنامه‎هاي آسماني به مدد انسان فرستاد تا او را در مهار نمودن اين طبيعت سرکش و تزکيه نفس طغيان‎گر ياري رسانده، هدايت و تربيت او را در تنگناهاي زندگي مادي به سوي خير و صلاح دو جهان عهده‎دار شوند. با توجه به آنچه بيان شد، چنانچه فلسفه رسالت انبيا و اولياي الهي بخواهد در عنواني کوتاه خلاصه شود، تعبيري موجزتر و رساتر از عنوان امر به معروف و نهي از منکر، يافت نخواهد شد. به گفته محققان از جمله مهم‎ترين ابتکارات اسلام نسبت به ساير جوامع بشري آن است که اين فريضه را به يک اصل و قانون اجتماعي مبدل ساخت به طوري که آن را نه فقط در محدوده وظايف انبيا و اوليا، که از تکاليف عمومي جامعه انساني قرار دارد. (مطهري،حماسه حسيني ،1366)
به سخن ديگر، بُعد اجتماعي اين فريضه از نظر اسلام، در حقيقت نظارت عمومي مردم بر وضع اجتماعي جامعه و احساس مسئوليت داشتن در قبال عملکرد ديگران است. اين فريضه عامل نيرومندي در حفظ دين و استمرار رسالت الهي است؛ زيرا از طريق آن، امکان برپايي فرايض ديگر الهي و همچنين ترک محرمات و نواهي به وجود مي‎آيد؛ از اين رو فريضه مزبور در انديشه اسلامي از جايگاه ويژه‎اي برخوردار است. (همان)
قرآن کريم اولين وظيفه همه انبيا را امر به معروف و نهي از منکر دانسته مي‏فرمايد:«ما در ميان هر امتي، پيامبري را مبعوث کرديم که مهم‏ترين وظيفه آنان دو چيز بود: يکي امر به يکتاپرستي که بزرگ‏ترين معروفهاست (ان اعبدواللّه‏)، و دوم نهي از اطاعت طاغوتها که بزرگ‏ترين منکرهاست (اجتنبوا الطاغوت)».(سوره نحل، آيه 36)
در سوره اعراف نيز مي‏خوانيم: «پيامبر اسلام که نام و نشانش در تورات و انجيل آمده، اولين وظيفه‏اش امر به معروف و نهي از منکر است.»(سوره اعراف، آيه 157)
از ديدگاه اسلام، هيچ عملي نمي‏تواند با دو فريضه امر به معروف و نهي از منکر، برابري کند و امت اسلامي، مادامي بهترين امتهاست که به اين دو واجب شرعي عمل کند.
قرآن کريم در اين باره مي‏فرمايد:«کنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون باللّه‏»(سوره آل عمران، آيه 110)
شما بهترين امتي بوديد که پديد آمديد از اين جهت که امر به معروف و نهي از منکر مي‏کنيد و به خدا ايمان داريد. در آيه شريفه، امر به معروف و نهي از منکر در کنار ايمان به خدا قرار گرفته و اين نشانه اهميت و عظمت اين دو فريضه بزرگ الهي و بيانگر اين است که اين دو واجب، ضامن گسترش ايمان در ميان جامعه بشري هستند و با به اجرا در نيامدن اين دو فريضه ريشه ايمان در دلها سست

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع امر به معروف، طرح پژوهش، دانشگاه تهران، صاحب نظران Next Entries تحقیق رایگان با موضوع امر به معروف، امام صادق