تحقیق رایگان با موضوع اعتیاد به کار، تعهد سازمانی، فرسودگی شغلی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

تمايل و كشش بسيار زيادي به كار دارند ولي از كار لذت زيادي نمي برند. در مقابل، مشتاقان به كار با كار عجين مي شوند ولي از كارشان لذت مي برند و كشش افراطي به كار ندارند.
وﯾﻠﻤﺎر و ﻫﻤﮑﺎران (2008) پژوهشی با عنوان رابطه اعتیاد به کار با ویژگی های کارکنان و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞرﻓﺘﮕﯽ ﺷﻐﻠﯽ، انجام دادند. نتایج نشان داد كه اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، اﻟﺰاﻣﺎت ﺷﻐﻠﯽ، ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﮐﺎري ﻣﺜﺒﺖ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺖ راﺑﻄﻪ دارد؛ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﮕﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﺷﻐﻞ، ﻓﻘﺪان ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﮐﺎري ﻣﻨﻔﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞرﻓﺘﮕﯽ ﺷﻐﻠﯽ و اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ.
اندراسن و همکاران43 (2007) پژوهشی با عنوان بررسی رابطه اعتیاد به کار و عملکرد کارکنان در شرکت، انجام دادند. نتایج نشان داد كه کارکنانی که تمایلی براي صرف وقت زیاد و تلاش در کار خود دارند، باعث کم شدن ارتباط با شرکاي تجاري و کاهش عملکرد شرکت می گردد.
وستمن44 (2006) پژوهشی با عنوان بررسی رابطه اعتیاد به کار و امنیت در محیط کار، انجام دادند. نتایج نشان داد كه هیچ رابطه اي بین اعتیاد به کار و امنیت در محیط کار وجود ندارد و آرامش در کار نمی تواند باعث جلب رضایت خانواده و عملکرد فرد گردد.
ریموند و همکاران45 (2006) پژوهشی با عنوان نقش خستگی عاطفی و عوامل مرتبط در ایجاد فرسودگی شغلی، انجام دادند. نتایج نشان داد كه خستگی عاطفی نقش مهمی را در ایجاد فرسودگی بازي می کند. رضایت از زندگی و شغل، میزان ساعات کاري و حجم کار رابطه مستقیمی با خستگی عاطفی دارد.
مورگان46 (2006) در پژوهشی که در ديـوان عـالي ايالـت متحـده انجام داده است، نشان داده كه افراط در كار باعث اعتياد به كار مي گردد و اعتيـاد بـه كـار نيـز بـه نوبه خود نتايج منفي بسياري به بـار مـي آورد كـه سـلامت روانـي كاركنـان را تحـت الشـعاع قـرار مي دهد از جمله افزايش فشار خون، فشار روحي- رواني، استرس شـغلي و…. هـم چنـين عواقـب بيروني نيز مشاهده گرديده از جمله عدم رسيدن به برنامه هاي جنبـي، از بـين رفـتن تعـادل كـار و زندگي و خارج شدن كنترل فردي.
لین47 (2006) در پژوهشی به بررسی فرهنگ، حمایت اجتماعی و شایستگی فرهنگی پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد كه حمايت اجتماعي به عنوان عامل مهمي در زندگي افراد در سـازمان ها شناخته شده و سبب كاهش فرسودگي شغلي افراد در سازمان ها و مؤسسات مي شود.

فصل سوم
روش تحقیق

1-3) مقدمه
در اين فصل، روش پژوهش، جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گيري، روش جمع آوري اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی ابزار و روش تجزيه و تحليل داده ها، معرفي خواهد شد. سعی بر آن است که اطلاعات دقیق و روشنی در مورد پژوهش ارائه شود تا هر پژوهشگر دیگری صرف نظر از زمینه فکری خویش، به راحتی بتواند این پژوهش را تکرار و نتایج مشابهی را کسب نماید.
3-2) روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي، از نظر گرد آوري داده ها از نوع پژوهش های توصيفي است و از آن جایی که در آن هیچ گونه دستکاری در متغیر پیش بین از جانب پژوهشگر صورت نمی گیرد، طرح پژوهش از نوع غیر آزمایشی و از نظر روش همبستگی می باشد. مقدار همبستگی یا رابطه از طریق توزیع نمرات متغیرها تعیین می شود.
3-3) جامعه آماري
در اين پژوهش جامعه آماري شامل كليه کارکنان بیمارستان حضرت امام خمینی)رض(  ساری در سال 1393 است که بر اساس آمار، اين جامعه از 867 نفر تشکیل شده است.
3-4) حجم نمونه و روش نمونه گیری
در این پژوهش برای انتخاب حجم نمونه به جدول كرجسي و مورگان مراجعه شد. بر این اساس، حجم نمونه برابر 269 نفر به دست آمد. این جدول در سطح اطمینان 95 درصد بالاترین حجم نمونه را برآورد می کند. همچنین، برای انتخاب آزمودنی ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد.
3-5) روش گردآوری اطلاعات
در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از دو روش بهره گیری شده است:
الف) روش کتابخانه ای: جهت بررسی و مطالعه مبانی نظری موضوع پژوهش و دستیابی به اطلاعات اولیه با استفاده از کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات داخلی و خارجی و همچنین استفاده از شبکه اینترنت به منظور دستیابی به مقالات مرتبط با موضوع پژوهش از این روش استفاده گردید.
ب) روش میدانی: در این روش، پرسشنامه های پاداش اجتماعي وين و همكاران (1997)، اعتیاد به کار اسپنز و رابینز (1992)، تعهد سازمانی آلن و ماير (1990) و فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (1981)، در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. پس از اجرای پرسشنامه ها در بین جامعه آماری، مجموع دادههای خام جمع آوری شده به کامپیوتر وارد و از طریق نرمافزار آماری SPSS 20 مورد تحلیل قرار گرفت.
3-6) ابزار اندازه گیری داده ها
پس از آنکه مفاهيم و فرضيه هاي پژوهش به طور دقيق شکل گرفت، قدم بعدي تهيه ابزار پژوهش براي جمع آوري اطلاعات بود. در پژوهش حاضر، پرسشنامه بسته پاسخ تنها ابزار پژوهش بوده است که با توجه به مطالعات نظری، کتابخانه ای و مطالعه مقاله ها و پایان نامه های مختلف در قالب عوامل مطرح شده در چارچوب نظري، تدوین و بکار گرفته شد. این پرسشنامه شامل بخش هایی به شرح زير است:
1) مقدمه: در این قسمت توضیح مختصری درباره پژوهش، جهت آشنایی آزمودنی ها با پرسشنامه و گویه های آن ارائه شده است.
2) سوالات جمعیت شناختی: در سوالات این بخش، اطلاعات كلي و جمعيت شناختي در رابطه با آزمودنی ها نظیر جنسیت، سن، مدرک تحصیلی و سابقه کاری جمع آوري می گردد.
3) پرسشنامه پاداش اجتماعي: این پرسشنامه توسط وين و همكاران در سال 1997 طراحی شد. این پرسشنامه با 16 سؤال بر اساس طیف لیکرت هفت گزینه اي تنظیم شده است. بر این اساس، آزمودنی برای انتخاب گزینه کاملاً مخالفم 1 امتیاز، مخالفم 2 امتیاز، تا حدودی مخالفم 3 امتیاز، نطری ندارم 4 امتیاز، تا حدودی موافقم 5 امتیاز، موافقم 6 امتیاز و کاملاً موافقم 7 امتیاز، کسب می نماید. در پژوهش آقاجانی و رضایی (1393) براي ارزيابي پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه مقدار آن براي كل پرسشنامه برابر 83/0 محاسبه شد. جدول 3-1، تناظر مولفه های اعتیاد به کار را با گویه های پرسشنامه نشان می دهد:

جدول 3-1: تناظر مولفه های پاداش اجتماعي با گویه های پرسشنامه مربوطه
ردیف
مولفه های اعتیاد به کار
تعداد گویه
شماره گویه ها
1
حمایت سرپرستان
8
8 – 1
2
حمایت همکاران
8
16 – 9
3
پاداش اجتماعي
16
16 – 1

4) پرسشنامه اعتیاد به کار: این پرسشنامه توسط اسپنز و رابینز در سال 1992 طراحی شد. این پرسشنامه با 20 سؤال بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه اي تنظیم شده است. بر این اساس، آزمودنی برای انتخاب گزینه کاملاً مخالفم 1 امتیاز، مخالفم 2 امتیاز، نطری ندارم 3 امتیاز، موافقم 4 امتیاز و کاملاً موافقم 5 امتیاز، کسب می نماید. ضریب پایایی این پرسشنامه توسط شعبانی و همکاران (1389) با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ برابر 82/0 محاسبه شد. جدول 3-2، تناظر مولفه های اعتیاد به کار را با گویه های پرسشنامه نشان می دهد:

جدول 3-2: تناظر مولفه های اعتیاد به کار با گویه های پرسشنامه مربوطه
ردیف
مولفه های اعتیاد به کار
تعداد گویه
شماره گویه ها
1
عجين شدن با كار
6
6 – 1
2
لذت از كار
7
13 – 7
3
تمايل درونى به كار
7
20 – 14

5) سوالات تعهد سازمانی: این پرسشنامه توسط آلن و ماير (1990) طراحی شد. این پرسشنامه دارای 24 گویه به صورت طیف (کاملاً مخالفم، نسبتا مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم، نسبتا موافقم و کاملاً موافقم) میباشد که هر یک از گزینه ها به ترتیب (1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7) امتیاز دارند. در مطالعه‌ای احمدی‌پور (1378) با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، پایایی هر یک از خرده مقیاس‌های پرسشنامه به دست آمد و مشخص شد که ضرایب اعتبار تعهد عاطفی برابر با 77/0، ضرایب اعتبار تعهد مستمر برابر با 79/0 و ضرایب اعتبار تعهد هنجاری نیز برابر با 61/0 می‌باشد. جدول 3-3، تناظر مولفه های تعهد سازمانی را با گویه های پرسشنامه نشان می دهد:

جدول 3-3: تناظر مولفه های تعهد سازمانی با گویه های پرسشنامه مربوطه
ردیف
مولفه های تعهد سازمانی
تعداد گویه
شماره گویه ها
1
تعهد عاطفی
8
8 – 1
2
تعهد مستمر
8
16 – 9
3
تعهد هنجاری
8
24 – 17

6) سوالات فرسودگی شغلی: این پرسشنامه توسط مسلش و جکسون (1981)، طراحی شد. این پرسشنامه دارای 25 گویه است که چهار مؤلفه خستگي عاطفي، مسخ شخصيت، عملكرد شخصي و درگيري را بر حسب طیف لیکرت هفت گزینه اي اندازه گیری می کند. بر این اساس، آزمودنی برای انتخاب گزینه های هرگز، سالی چندبار، ماهانه، ماهی چند بار، هر هفته، هفته ای چند بار و هر روز، به ترتیب 0، 1، 2، 3، 4، 5 و 6 امتیاز کسب می نماید. در پژوهش شعبانی بهار و محمودیان (1391) به روش ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه برابر 81/0 محاسبه شد. جدول 3-4، تناظر مولفه های فرسودگی شغلی را با گویه های پرسشنامه نشان می دهد:

جدول 3-4: تناظر مولفه های تعهد سازمانی با گویه های پرسشنامه مربوطه
ردیف
مولفه های فرسودگی شغلی
تعداد گویه
شماره گویه ها
1
خستگي عاطفي
9
9 – 1
2
مسخ شخصيت
8
17 – 10
3
فقدان موفقیت فردی
5
22 – 18
4
درگيري
3
25 – 23

3-7) روایی48
در این پژوهش به منظور تعيين روايي صوری و محتوايي پرسشنامه ها، چند نسخه از آن در اختيار چند تن از کارشناسان و متخصصان از جمله استاد راهنما قرار گرفت که پس از دريافت نظرات و انجام اصلاحات لازم، روایی صوری و محتوایی آن با نظر آنان تایید شد.
3-8) پايايی49
در این پژوهش جهت تعيين مقدار پايايي، تعداد 30 پرسشنامه در اختیار جمعی از کارکنان قرار گرفت که پس از تکميل پرسشنامه ها، به روش همسانی درونی و با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه های پاداش اجتماعي برابر 87/0، اعتیاد به کار برابر 85/0، تعهد سازمانی برابر 88/0 و فرسودگی شغلی برابر 87/0 محاسبه شد که نشان داد پرسشنامه ها از پايايي مطلوبی برخوردار می باشند.

3-9) روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی از طریق برنامه نرم افزاری SPSS 20 استفاده شد:
الف) آمار توصیفی: در این روش، برای توصیف ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها و متغیرهای پژوهش از شاخص های آمار توصیفی همچون فراواني، درصد فراواني، میانگین، انحراف معیار و نمودار ستوني استفاده شد.
ب) آمار استنباطی: در این روش جهت تعمیم اطلاعات حاصل از نمونه به جامعه آماری از ضریب همبستگی پیرسون و و تحلیل رگرسونی چند متغیره گام به گام استفاده شد.
در این بخش به توضیح هر یک از آزمون های آماری مورد استفاده در این پژوهش، پرداخته می شود:
ضریب همبستگی پیرسون: در بررسي همبستگي دو متغير اگر هر دو متغير مورد مطالعه در مقياس نسبي و فاصله‌اي باشند از ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون استفاده مي‌شود. اگر ضريب همبستگي جامعه ρ و ضريب همبستگي نمونه‌اي به حجم n از جامعه r باشد، ممکن است r تصادفي و اتفاقي بدست آمده باشد. براي اين منظور از آزمون معني داري ضريب همبستگي استفاده مي‌شود. در اين آزمون بررسي مي‌شود آيا دو متغير تصادفي و مستقل هستند يا خير؟ به عبارت ديگر آيا ضريب همبستگي جامعه صفر است يا خير؟ این ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی را محاسبه کرده مقدار آن بین 1+ و 1- می باشد اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق می افتد یعنی با افزایش در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می یابد و برعکس اگر مقدار r منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل می کنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع مصرف مواد، سوء مصرف مواد، افراد مبتلا، تعارض نقش Next Entries تحقیق رایگان با موضوع پاداش اجتماعی، تعهد سازمانی، اعتیاد به کار، رگرسیون