تحقیق رایگان با موضوع اعتیاد به کار، تعهد سازمانی، تربیت بدنی، دبیران تربیت بدنی

دانلود پایان نامه ارشد

مي كنيم.
21. شناسايي علايم اوليه فرسودگي شغلي و انجام دادن سريع عمليات جبراني و ترميمي .
22. در صورت حل نشدن مشكل، استفاده از خدمات روان شناسي و مشاوره تخصصي (بردبار، 1387).
2-5-8) راهبردهاي سازماني مقابله با فرسودگي شغلي
1. به كار گماردن افرادي كه به آن كار علاقه مند هستند و از ويژگي ها لازم براي انجام دادن درست
2. وظايف شغلي، برخوردارند.
3. برگزاري دوره هاي آموزشي مناسب براي متصديان مشاغل گوناگون سازمان.
4. استفاده كمتر از روش هاي تنبيهي و توبيخ. به جاي آن بكار گيري روش هاي شرطي كردن عامل.
5. فراهم آوردن زمينه ي افزايش كنترل مهارت هاي افراد تحت نظارت در سازمان.
به حداقل رساندن شرايط خطر آفرين در سازمان (ساعتچي، 1387).

2-6) پیشینه پژوهش
2-6-1) پژوهش های انجام شده در داخل کشور
صفاری نیا و میرحسینی (1392) پژوهشی با عنوان بررسی رابطه حجم کار و کنترل بر کار با تعادل کار زندگی انجام دادند. نتایج نشان داد. تعادل کار زندگی همبستگی منفی معناداري با حجم کار و همبستگی مثبت معناداري با کنترل برکار دارد. به طور کلی نتایج بدست آمده بیانگر این است که در جامعه رو به تحول با حجم کار و تقاضاي بالا، با بالا بردن کنترل بر کار می توان تأثیر حجم کار بر تعادل کار زندگی و پیامدهاي آن را تعدیل نمود.
پسنده و همکاران (1392) پژوهشی با عنوان رابطه بین اعتیاد به کار و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین انجام دادند. نتایج نشان داد که بین اعتیاد به کار و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین رابطه معناداری وجود دارد.
شعبانی بهار و محمودیان (1391) پژوهشی با عنوان تعیین رابطه بین اعتیاد به کار و تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه انجام دادند. نتایج نشان داد که بین اعتیاد به کار و تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی، همبستگی مستقیم معناداري وجود دارد. همچنین بین اعتیاد به کار و مؤلفه هاي شدت خستگی عاطفی، فراوانی و شدت فقدان موفقیت فردي و شدت مسخ شخصیت رابطه مثبت و معناداري وجود دارد، ولی بین اعتیاد به کار و و مؤلفه هاي فراوانی خستگی عاطفی و فراوانی مسخ شخصیت رابطه معناداري وجود ندارد. همچنین اعتیاد به کار دبیران تربیت بدنی زن بیشتر از دبیران تربیت بدنی مرد می باشد. همچنین نتایج نشان داد که اعتیاد به کار می تواند منجر به افزایش تحلیل رفتگی شغلی دبیران مخصوصاً معلمین زن شده و سلامت روحی و جسمانی آن ها را تهدید کند که این عوامل اثرات نامطلوبی بر تعلیم و تربیت فرزندان و دانش آموزان دارد.
منتظرغيب و کیخانژاد (1391) پژوهشي با عنوان بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي و تيپ هاي شخصيتي جان هاللند در ميان معلمان و مديران مدارس ابتدايي نتطقه 3 شهر تهران انجام دادند. نتايج نشان داد كه تيپ هاي شخصيتي هالند با فرسودگي شغلي رابطه معناداري دارند به اين صورت كه فرسودگي شغلي در تيپ اجتماعي كمتر، در سه تيپ واقع بين، قراردادي و تهوري بيشتر است. همچنين هيچ رابطه اي بين تيپ هنري و فرسودگي شغلي ديده نشد. كاربردي كه اين تحقيق دارد اين است كه افرادي را كه استعداد و توانايي موفقيت در كار معلمي را دارند با توجه به تيپ شخصيتي آنها تشخيص داده و آنهايي را كه داراي تيپ هاي اجتماعي هستند در اولويت قرار گيرند.
عنایتی و همکاران (1391) پژوهشی با عنوان ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ انجام دادند. نتایج نشان داد ﻛﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺠﻴﻦ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﻛﺎﺭ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩﺭﻭﻧﻰ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻟﺬﺕ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
شعبانی بهار و تلخابی (1390) پژوهشی با عنوان ارتباط بین اعتیاد به کار و کیفیت زندگی کاري استادان تربیت بدنی دانشگاه هاي ایران انجام دادند. نتایج نشان داد که 71 درصد از استادان اعتیاد به کار در حد بالا دارند و همچنین 92 درصد آنها زندگی کاري با کیفیت متوسط و خوب را دارا می باشند. همچنین نشان نتایج داد که بین اعتیاد به کار و کیفیت زندگی کاري استادان رابطه معنی داري حاکم است. بنابراین اعتیاد به کار استادان با کیفیت زندگی کاري آنها ارتباط مستقیم دارد ولیکن اعتیاد به کار آنها با وابستگی اجتماعی و فضاي کلی زندگی آنها رابطه معناداري ندارد به عبارت دیگر می توان گفت که اعتیاد به کار می تواند شرایط کاري را در محیط دانشگاه بهبود بخشد اما از نظر وابستگی اجتماعی و زندگی شخصی، فرد را دچار مشکل می کند.
شريفى و همكاران (1389) پژوهشی با عنوان بررسى رابطه ويژگی هاى شخصيتى با تعهد سازمانى در مديران و معلمان مدارس ابتدايی انجام دادند. نتایج نشان داد كه بين ابعاد شخصيتى برون گرايى و وظيفه شناسى، با تعهد سازمانى رابطه مثبت و معنادارى وجود دارد. به عبارت ديگر، افرادى كه بسيار فعال عمل مى كنند، ارتباطات زيادى برقرار مى كنند، همواره به انجام وظايف شغلى مى انديشند و معمولاً به سازمانى كه در آن كار مى كنند، تعهد بيشترى دارند، لذا مى توان انتظار داشت كه اين گونه افراد نسبت به ساير اشخاص، از اعتياد به كار بيشترى برخوردار باشند.
زارعي متين و جمشيدي كهساري (1389) در پژهشی به بررسي پديده اعتياد به كار در بين پرستاران ايران پرداختند نتایج پژوهش آنان نشان داد ميانگين عجين شدن در كار و لذت از كار در مردان مقداري بيش از زنان و اشتياق به كار زنان مقداري بيش از مردان مي باشد. در مجموع اعتياد به كار در پرستاران مرد بيش از پرستاران زن بوده است. يافته هاي ديگر نشان مي دهد كه حقوق و مزاياي بالاتر، بزرگترين عامل براي كار بيشتر مي باشد.
صاحب الزماني و همکاران (1388) در پژوهشی به بررسي ميزان فرسودگي شغلي و ارتباط آن با حمايت هاي اجتماعي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي روانپزشكي شهر تهران پرداختند. با افزايش ميزان حمايت سرپرستار، دفعات و شدت خستگي عاطفي و با حمايت همسر، دفعات خستگي عاطفي و شدت بي تفاوتي و با حمايت خانواده، شدت خستگي عاطفي و دفعات خستگي عاطفي كاهش مي يابد، اما بين حمايت همكار و ميزان فرسودگي شغلي ارتباط معني داري وجود نداشت.
یعقوبی و همکاران (1388) در پژوهشی به بررسی رابطه ي عدالت سازماني با رضايت شغلي وتعهد سازماني در بين كاركنان بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي اصفهان پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد ميزان عدالت سازماني با اختلاف كمي در بيمارستان هاي خصوصي بيشتر بوده است از طرفي ميزان رضايت شغلي كاركنان بيمارستان خصوصي از بيمارستان دولتي بيشتر است وليكن در بيمارستان هاي دولتي تعهد سازماني بيشتري نسبت به بيمارستان خصوصي مشاهده گرديد.
دلگشایی و همکاران (1388) در پژوهشی به بررسی رابطه جوّ سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان و مديران بيمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد جو سازمانی تأثير مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی کارکنان و مديران دارد. از بين مؤلفه های جو سازمانی، روحيه گروهی، صميميت، علاقمندی، ملاحظه گری و نفوذ و پويايی رابطه مثبت و مزاحمت و تأکيد بر توليد رابطه معکوس و معنی داری با تعهد سازمانی دارند. کليه ابعاد تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) نيز رابطه مثبت و معنی داری با جو سازمانی دارند.
بهروان و سعیدی (1388). پژوهشی با عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز نمونه مورد مطالعه: اداره مركزي استان خراسان رضوي، شهر مشهد انجام دادند. نتایج نشان می دهد که میزان تعهد سازماني کارکنان بالاتر از متوسط است. میزان تعهد سازماني با متغیرهای عدالت سازماني، استقلال در كار، فشار نقش، فرصت و ارتقاي شغلي و ابهام نقش رابطه معنادار مثبت و با مشاركت سازماني رابطه معنادار ندارد. تحليل هاي رگرسيون چند گانه و نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که عدالت سازماني مهم‌ترين و تعیین کننده ترین عامل تاثیرگذار مستقيم و مثبت بر میزان تعهد سازماني محسوب می شود. درحالي كه ساير عوامل مشاركت سازماني، ابهام نقش، فشار نقش و استقلال در كار نيز تاثير مستقيم و عامل فرصت و ارتقاي شغلي تاثير غير مستقيم بر تعهد سازماني دارند.
طلایی و همکاران (1387) پژوهشی تحت عنوان بررسی فرسودگی شغلي و عوامل وابسته به آن در كاركنان بيمارستان هاي دانشگاهي مشهد انجام دادند. نتايج نشان داد كه ميانگين نمره خستگي هيجاني در پرسنل 74/20 شدت متوسط، مسخ شخصيت 35/7 شدت متوسط) و كفايت شخصي  66/25 شدت كم است. ارتباط معني داري بين سه بعد فرسودگي شغلي با متغيرهايي شامل سن، سنوات كاري، تحصيلات، نوع رابطه استخدامي، شغل و بيمارستان محل كار وجود داشت. خستگي هيجاني و مسخ شخصيت به طور چشم گيري در پرسنل زن بالاتر از مردان بود و افراد متاهل از كفايت شخصي بالاتري برخوردار بودند. همچنین نتایج نشان داد ميزان هاي بالاي ابعاد مختلف فرسودگي شغلي در اين مطالعه به نسبت ساير مطالعات مشاهده شد. با توجه به تاثير فرسودگي شغلي در عملكرد شغلي، خانوادگي و فردي و نيز اثر آن بر غيبت از كار پرسنل و بازنشستگي زود هنگام، كاهش عوامل تنش زا به وسيله سازماندهي عوامل شغلي خصوصا در بيمارستان ها بايد مورد توجه قرار بگيرد.
قلي پور و همکاران (1387). پژوهشی با عنوان اعتیاد به کار: چالش جديد مديريت منابع انساني سازمان ها انجام دادند. نتایج نشان داد كه بين ويژگي هاي شخصيت اين افراد و اعتياد به كار رابطه معني دار وجود دارد. كانون كنترل دروني، خودباوري و خود شيفتگي رابطه معني دار و مثبت و كانون كنترل بيروني رابطه منفي با اعتياد به كار نشان مي دهند. جامعه آماري شامل پزشكان و متخصصاني است كه در مطب، دانشكده و بيمارستان به طور همزمان فعالیت مي كنند.
سلیمانی و همکاران (1384) در پژوهشی به بررسی فرسودگی شغلی در کارکنان درمانی روانپزشکی بیمارستان روزبه پرداختند نتایج پژوهش آنان نشان داد از کل کارکنان، 20/7% دچار خستگی هیجانی شدید، 9/3% دچار مسخ شخصیت شدید و 55% دچار کاهش کفایت شخصی شدید بودند. فرسودگی شغلی خیلی شدید فقط در کارکنان پرستاری و خدماتی مشاهده شد. جنس مذکر و تجرد نیز به ترتیب با مسخ شخصیت و کاهش کفایت شخصی ارتباط داشت. سطح تحصیلات با خستگی هیجانی ارتباط معکوس داشت و ساعات کار بیشتر در هفته نیز با مسخ شخصیت شدیدتر مرتبط بود. تمامی ابعاد فرسودگی شغلی با سلامت عمومی رابطه معکوس داشتند. در تحلیل چند متغیری، تنها رسته شغلی و سلامت عمومی رابطه معنی داری با فرسودگی شغلی داشت.
2-6-2) پژوهش های انجام شده در خارج کشور
میانو و همکاران (2013) پژوهشی با عنوان بررسی رابطه ﭘﺎداش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، انجام دادند. نتایج نشان داد كه ﭘﺎداش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن دارد.
استون و همکاران (2010) پژوهشی با عنوان بررسی رابطه ﭘﺎداش ﻣﺎﻟﻲ و ﭘﺎداش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، انجام دادند. نتایج نشان داد كه ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻫﻤﻮاره ﺟﺬاب ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، اﻓﺮاد را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﭘﺎداش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ماهیت انگیزشی، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه را در اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ دارد.
ﭼﯿﺎﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران (2010) پژوهشی تحت عنوان بررسی حجم کار در تعادل بین کار – زندگی انجام دادند. نتایج نشان داد كه ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﮐﺎر و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ـ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﮐﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﺎدل ﮐﺎر ـ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﮐﺎر در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ـ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاي (ﺣﻤﺎﯾﺖ در از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر) اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺠﻢ ﮐﺎر را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
شوفلي و ديگران42 (2008) پژوهشی با عنوان مقایسه معتادان به کار خوب و معتادان به کار بد، انجام دادند. نتایج نشان داد كه اعتياد به کار از عجين شدن با کار متفاوت است. اعتياد به کار با سلامتي رابطه منفي دارد در حالي که عجين شدن با کار با سلامتي رابطه مثبت دارد، اما هر دو به طور مثبت با عملکرد شغلي رابطه دارند. در افراد معتاد به كار، درجه عجين شدن با كار بالاست،

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع مصرف مواد، سوء مصرف مواد، افراد مبتلا، تعارض نقش Next Entries تحقیق رایگان با موضوع پاداش اجتماعی، تعهد سازمانی، اعتیاد به کار، رگرسیون