تحقیق رایگان با موضوع اشخاص حقوقی، دوره های آموزشی، دوره های آموزش، مشکلات بینایی

دانلود پایان نامه ارشد

گرفت. لذا اشاره به یکی از ویژگی های مال در ماده ی مذکور صحیح به نظر نمی رسد. لااقل از ظاهر ماده این گونه استنباط می شود که داشتن منفعت عقلایی مشروع چیزی غیر از مالیّت داشتن است.
همچنین قانونگذار در ماده ی 348 ق.م اشاره دارد که: « بیع چیزی که مالیّت و یا منفعت عقلایی ندارد باطل است.» در این ماده دو تفاوت نسبت به ماده قبلی مشاهده می شود:
1-در این ماده قید «مشروع» بعد از «منفعت عقلایی» مورد استفاده قرار نگرفته است.
2-داشتن منفعت عقلایی به عنوان قید توضیحی با حرف ربط «یا» بعد از واژه ی «مالیّت» به کار برده شده است. ایرادی که نسبت به ماده ی قبل در این ماده وجود ندارد، این است که، عبارت منفعت عقلایی چیزی جدای از مفهوم مال نیست بلکه، جزئی از تعریف مال است. اما در مورد تفاوت اول که واژه ی مشروع در این ماده به کار برده نشده است، به نظر می رسد قانونگذار تفکیکی بین عقل و شرع قائل نشده است. لذا، به همان قاعده ی مشهور فقهی می رسیم که « هر آنچه را که شرع نسبت به آن حکم کند عقل هم نسبت به آن حکم می کند و هر آنچه را که عقل نسبت به آن حکم کند شرع هم نسبت به آن حکم می کند.» بنابراین ذکر قید مشروع بعد از عقل از جهت تأکید بیشتر است نه آن که بتوان بین حریم عقل و حریم شرع تفاوتی قائل شد. دخالت عقل و منطق در تشخیص مال جالب است و حالت متغیر به مال می دهد زیرا عقل در زمان ها و مکان ها و شرایط فرهنگی و تمدن های گوناگون فرق می کند. شاید دلیل این که قانونگذار از افزودن قید مشروع به دنبال واژه ی عقلایی همین طرز تلقی از عقل باشد، که در این صورت معیار عقل، عرف عقلای متشرع منظور خواهد بود.
جناب آقای دکتر قاسم زاده(1390، 16) در کتاب خود چنین می نویسد:
« قانونگذار با این شرط اولاً: مالیّت داشتن مورد معامله را از معیار شخصی و معیار نوعی به عرف خردمندان تغییر می دهد، چنان که برخی گفته اند: چیزی که منفعت عقلایی نداشته باشد مال نیست…. قانونگذار با افزودن قید منفعت مشروع به مورد معامله، آن را تخصیص زده است.(ماده ی 215ق.م) از ظاهر ماده بر می آید که مشروع بودن منفعت باید احراز گردد.»
همچنین دیگر حقوقدانان نیز در کتب خود این ویژگی مال را ذکر می کنند و به توضیح و تبیین آن می پردازند که برای نمونه یک مورد دیگر را ذکر می کنیم و سپس به بحث اصلی خودمان که همان وجود این ویژگی در داده های رایانه ای است می پردازیم.
اشیایی که به هیچ وجه برای آدمی مفید نباشند، مال محسوب نمی شوند. بنابراین مال باید مفید باشد و نیاز مادی یا معنوی انسان را تأمین کند. مقصود از نفع مادی، نفعی است که بتواند یکی از نیازهای جسمی و فیزیکی شخص را مرتفع سازد. مقصود از نفع معنوی آن است که بتوان با استفاده از مالی، یکی از نیازهای روحی و معنوی انسان رابر طرف کرد. بنابراین عقلا به یک قطعه سنگ یا چوب بی ارزش توجه نمی کنند و در قبال آن پولی پرداخت نمی نمایند؛ زیرا هیچ نیاز مادی یا معنوی را برآورده نمی سازد. اما اگر همین سنگ یا چوب را بتراشند به نحوی که در منزل برای تزئین استفاده شود، می توان به آن مال گفت، زیرا اکنون یک نیاز معنوی ( پاسخ به حس زیبایی طلبی انسان) را برآورده می کند.(تقی زاده و هاشمی، 1391، 11)
در اینجا این نکته را باید متذکر شویم که با تمام استدلال هایی که توسط برخی از حقوقدانان انجام شده، بیان نموده اند که واژه ی مشروع در ویژگی «منفعت عقلایی و مشروع» از باب تأکید است(حیاتی،1389، 16)، به نظر می رسد که آمدن کلمه مشروع بعد از کلمه ی عقل این را به ذهن می رساند که در حقوق کشور ما که آمیخته با مذهب است، منفعت یک شیء هم باید از دید عقلای جامعه(عرف) و هم از نظر شرع و قانون(مشروع) پذیرفته باشد تا بتوان گفت که دارای این ویژگی مال است. ما نیز بر همین مبنا داده های رایانه ای را بررسی می کنیم که آیا این ویژگی اموال را دارا می باشند یا این که فاقد آن هستند؟
داده های رایانه ای بسیار وسیع هستند که به ناچار ما باید برای بررسی آن ها مثال هایی از آن ها را بیان کنیم و سپس وارد بحث شویم. اگر بخواهیم مثال های خوبی برای داده ها بزنیم می توانیم به موارد ذیل اشاره کرد:
الف.شخصی را فرض کنید که اختراعی را انجام داده است که هنوز اختراع خود را به ثبت نرسانده و داده های کامپیوتری اختراعش در سیستم کامپیوتر شخصی وی موجود باشد.
ب.دانشمند هسته ای را فرض کنید که فرمول خاص و مهمی را کشف نموده و آن را در کامپیوتر خود نگهداری می کند.
ج.مهندس کامپیوتری، بازی رایانه ای جدیدی را برنامه نویسی کرده است و آن را در کامپیوترش نگهداری می نماید.
در مطالب گفته شده چندین مورد بیان شد که باید نسبت به داده های رایانه ای بررسی شود از جمله این که منفعت شیء باید در نزد عقلای جامعه پسندیده باشد. در رابطه با داده های رایانه ای باید بگوئیم همان طور که در اشیاء، هم اشیائی وجود دارند که از نظر عرف منفعتی معقول ندارند و هم اشیائی که دارای منفعت عقلایی اند، داده ها هم همین گونه اند. کمتر عرفی را می توان یافت که داده های یک اختراع مثل دارویی جدید برای یک بیماری را مفید نداند، داده های این دارو در صورتی که آن مخترع بر اساس آن ها دارو را تولید کند و روانه بازار شود می تواند جان میلیون ها انسان را نجات دهد. حال کدام عرف است که بگوید چنین داده ای مفید نیست، پس اگر به سرقت رود مال محسوب نمی شده (چون از نظر عرفی مفید نبوده) تا بتوان آن را پیگیری نمود. بسیار واضح و بدیهی است که این چنین داده هایی از نظر عقلاء جامعه مفید محسوب می شوند.
همچنین وقتی که ما عقل و منطق را در شناخت مال دخیل می دانیم با پیشرفت های بشری در زمان ها و مکان های مختلف واژه ی مال متغیر می شود. در زمان های قدیم که کامپیوتر اختراع نشده بود بحثی راجع به مالیّت داده ها نبود. با اختراع کامپیوتر و رواج گسترده ی آن در جوامع اموال دگرگون شده اند و عرف نیز باید این دگرگونی ها را می پذیرفت، که چنین هم شد. مثلاً در اروپا زود تر از کشور ما به فکر جرائم رایانه ای وبه خصوص سرقت رایانه ای افتادند، چون در آنجا کامپوتر زود تر از کشور ما در بین مردم رواج یافت. پس دخالت دادن عقل و منطق باعث دگرگونی واژه ی مال در زمان و مکان می شود و اکنون نیز باید داده ها را به عنوان اشیائی که مفید هستند با توجه به مطالب فوق پذیرفت و به دنبال مقاومت بدون دلیل در برابر آن نبود.
مطلب دیگر این که گفتیم مال باید منفعت عقلایی و مشروع داشته باشد، که به نظر نگارنده منفعت مال (با توجه به کلمه ی مشروع) باید از نظر شرع و قانون موضوعه ی جامعه پسندیده باشد. در داده های رایانه ای نیز مثل سایر اشیاء هم داده هایی موجود است که دارای چنین شرایطی است مثل همان فرمول ساخت دارو که منفعتش مورد قبول شرع است چرا که این کار خدمت به خلق خداوند متعال است که همواره مورد تأکید شارع مقدس بوده است و در هیچ قانون موضوعه ای ممنوع نیست. همچنین داده هایی که چنین شرایطی را ندارند مثل ساخت بمب اتمی با قدرت تخریب بیشتر، چرا که این منفعتش برای ظالمان در جهت ظلم و سیطره بر خلق خداوند است که مورد نهی شارع است و با قوانین بین المللی منع استفاده و گسترش سلاح هسته ای هم که مورد قبول همه ی کشورها است مغایرت دارد. پس در مورد داده های رایانه ای مثل سایر اشیاء نگاه می کنیم که آیا منفعت آن مورد قبول عرف است یا نه؟ سپس آیا این منفعت مورد قبول شرع مقدس و قوانین موضوعه است یا خیر؟ در صورتی که دارای این عناوین بود آن داده دارای ویژگی منفعت عقلایی و مشروع می باشد. مثلاً داده ی مربوط به اختراع داروی جدید برای یک بیماری با توجه به مطلبی که در فوق بیان کردیم، هم از نظر عرف دارای منفعت است و هم از نظر شرع.
2.منافع مادی و معنوی در داده های رایانه ای
چون داده های رایانه ای از پدیده های نوظهوری هستند که در نتیجه ی پیشرفت تکنولوژی پا در عرصه ی زندگی بشر نهاده اند لازم به بررسی است تا دریابیم که آیا این داده ها دارای نفع مادی و معنوی هستند یا خیر؟
مقصود از نفع مادی نفعی است که بتواند یکی از نیازهای جسمی و فیزیکی شخص را مرتفع سازد. مقصود از نفع معنوی آن است که بتوان به کمک مالی یکی از نیازهای روحی و معنوی انسان را برطرف کرد. بنابراین تعریف اموال معنوی هیچ وقت مورد استفاده ی نیازهای روحی و معنوی اشخاص حقوقی قرار نمی گیرد. چون این اشخاص، اصولاً فاقد نیازهای روحی و معنوی هستند. به عنوان مثال مسکن، خوراکی ها، نوشیدنی ها و پوشاک برطرف کننده ی نیازهای مادی اشخاص هستند. اما یک کاست موسقی،. یک تابلوی نقاشی و عکس از تصاویر مختلف نیازهای روحی و عاطفی ما را برطرف می سازند. ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقوقی هم ممکن است، مالک اموال باشند یا اصولاً تولید کننده ی اموالی باشند که آن اموال واجد منافع روحی و عاطفی هستند. مثل این که شرکتی سهامی در کار تولید نوار های موسقی فعالیّت داشته باشد.این شرکت مالک تولیدات خود است و می تواند، اموال خود را به دیگران بفروشد. یا این که در دفتر یک شرکت ممکن است تابلوهای نقاشی نصب شود در اینجا آن شرکت مالک آن تابلوها محسوب می شود ولی، نیازهای روحی و عاطفی کارکنان آن شرکت به کمک این اموال برطرف می شود. از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که بین مفهوم مالیّت و ملکیّت تفاوت وجود دارد. برای این که چیزی مال دانسته شود مجرد از این که کسی نسبت به آن حقی دارد یا خیر مالیّت آن تعریف می شود. در تعریف مالیّت چیزی، کافی است اشخاصی در جامعه بتوانند از آن نفعی عقلایی و مشروع ببرند. لذا ممکن است بعضی از اموال ملک شخصی باشند اما توسط آن شخص مستقیماً مورد استفاده قرار نگیرند. عموم تولیدکنندگان و فروشندگان اموالی را که در اختیار دارند، مستقیماً مورد استفاده قرار نمی دهند، بلکه با به فروش رساندن آن مال از بهای دریافتی استفاده می کنند و خریدار هم ممکن است خود او از منافع مال بهره ببرد یا او هم آن را به دیگری انتقال دهد.( حیاتی،1389، 18-17)
همان طور که با تعریف نفع مادی و معنوی آشنا شدید باید گفت که داده های رایانه ای هم مانند سایر اشیاء می تواند دارای نفع مادی یا معنوی باشد. مثلاً یک فرمولی که یک دانشمند هسته ای کشف نموده که در تولید برق می تواند توان تولید را افزایش دهد، این داده نفع مادی دارد چرا که افزایش تولید می تواند تعداد ساعت خاموشی را در برخی نقاط کشور کاهش دهد و مردم به راحتی کارهای خود که وابسته به برق است را انجام می دهند.
همین طور است در مورد داده های مربوط به طراحی یک بازی مفید کامپیوتری که اگر آن بازی بر اساس آن ساخته شود می تواند منافعی را به جامعه برساند که از آن جمله می توان به موارد زیر به عنوان برخی از آن ها اشاره نمود:
الف.خلاقیت بیشتر
طی تحقیقاتی که در دانشگاه ایالتی میشیگان در آمریکا، انجام شده است، نتایج این گونه نشان می دهند: کودکانی که به انجام بازی های کامپیوتری می پردازند، از خلاقیت بیشتری نسبت به سایرین برخوردار هستند. بازی های تعاملی که فرآیند ساخت و ساز را در خود جای می دهند، بی شک نقشی کلیدی در گسترش خلاقیت کاربران خود دارند. ( www.narenji.ir)

ب.تصحیح بینایی
محققین در دانشگاه ناتینگهام دریافته اند که بازی های کامپیوتری می توانند در درمان برخی مشکلات بینایی مؤثر باشند. تاثیری که این بازی ها در یک ساعت می گذراند، برابر با ۴۰۰ ساعت عملکرد یک چشم بند برای تصحیح بینایی است. ( www.narenji.ir)
ج.هماهنگی چشم و دست
البته قطعاً راه های دیگری نیز برای تقویت این هماهنگی وجود دارد، اما قبول کنید که هیچ کدام از آن ها به اندازه ی بازی کردن، سرگرم کننده نیست. ( www.narenji.ir)
د.تبدیل شدن به یک کارمند بهتر
دانشکده تجارت دانشگاه کلرادوی دنور دریافته است که استفاده از بازی های کامپیوتری در دوره های آموزشی شغلی می تواند کارمندانی تربیت کند که کارشان را بهتر انجام می دهند. این افراد نسبت به کارمندانی که

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع حقوق مالی، ارزش اقتصادی، مواد مخدر، رویه ی قضایی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، ارزش اقتصادی، مجازات اسلامی، مواد مخدر