تحقیق رایگان با موضوع ارزيابي، Correlation، پايايي

دانلود پایان نامه ارشد

باشد. براي اثبات ثبات سنجه ها و ارزيابي پايايي دو روش عمده وجود دارد. روش پايايي بازآزمون و روش پايايي موازي. در روش اول همبستگي نتايج حاصل از پياده سازي سنجه در يک نمونه در دو موقعيت زماني(شبيه آزمون هاي پيش-آزمون و پس-آزمون)، مورد ارزيابي قرار مي گيرد. ميزان پايايي در اين حالت با همبستگي رابطه ي مستقيمي دارد. در روش پايايي موازي محقق با جابه جايي و تغيير ترکيب سوالات و اصطلاحات سنجه، اقدام به طراحي يک سنجه جديد مي کند که مفهوما با سنجه قبلي يکي است. وجود همبستگي بالا ميان دو سنجه تعريف شده نشان از پايايي و تاثير ناچيز تغييرپذيري خطاي ناشي از کلمات و نظم و ترتيب سوال ها دارد.
ب) هماهنگي درون سنجه ها، شاخصي است که مبيّن تجانس بخش هاي تشکيل دهنده (گويه ها و سوالات) يک سنجه و هماهنگي اين بخش ها (چه بصورت مستقل و چه بصورت غيرمستقل و جمعي) در تشکيل يک کل است. روش آماري مبتني بر تعيين ضريب آلفاي کرونباخ، مرسوم ترين روش تحليل جنبه اخير از پايايي است. روش مرسوم ديگر در دونيمه کردن سنجه و تعيين همبستگي دو بخش است. در صورتي که ميزان همبستگي دو بخش بالا باشد، سنجه از پايايي مناسبي برخوردار است.
با توجه به اين که متغيرهاي پرسشنامه ي مورد استفاده در اين تحقيق (مصاحبه) فاقد هر گونه سطوح طبقه بندي (گويه هاي چندگانه براي سنجش يک متغير) هستند؛ در نتيجه ارزيابي “هماهنگي سنجه” (شق دوم از پايايي) موضوعيتي در اين تحقيق ندارد. براي تحليل ثبات سنجه (شق اول از پايايي)، ما از “پايايي بازآزمون” استفاده کرده و با توجه به ترتيبي بودن مقياس متغيرها، از تحليل همبستگي اسپيرمن بهره گرفته ايم. همبستگي حاصل از تحليل پايايي بازآزمون به تفکيک هر يک از سنجه ها عبارتند از:
الف) ارزيابي روايي مدل (پرسشنامه شماره 1): با توجه به اين که قالب اين پرسشنامه از يک منبع مستند و قابل اعتماد (مهرگان و زالي، 1385) اقتباس شده و حاصل تجربه مکرر نگارندگان آن مي باشد؛ از روايي و پايايي مطلوبي برخوردار است. از سويي ديگر لازم بذکر است اين پرسشنامه در ارتباط با ارزيابي روايي مدل بوده و ارتباط کمتري با متغيرهاي تحقيق دارد.
ب) ارزيابي وضعيت مطلوب (پرسشنامه شماره 2): پايايي اين پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمون ارزيابي شده است. در اين روش به فاصله يک ماه پس از اکتساب قضاوت هاي اول افراد خبره؛ سوالات سنجه بين 5 نفر از آنان (5 نفر از 22 نفر معادل با 22% حجم نمونه) مجدداً توزيع و پاسخ هاي جديد جمع آوري شد. در ادامه ميزان همبستگي اسپيرمن پاسخ هاي داده شده افراد در دو نظرسنجي صورت گرفته؛ محاسبه گرديد. جدول 6-3 نشان مي دهد که نظرات اين دسته از افراد خبره همبستگي معناداري با يکديگر دارند.

Correlations
Spearman’s rho
To_be_status
To_be_status_2
To_be_status
Correlation Coefficient
1.000
.828**

Sig. (2-tailed)
.
.000

N
132
132
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
جدول 6-3) مقايسه وضعيت پاياي پرسشنامه شماره 2
( وضعيت مطلوب عوامل حياتي موفقيت)

ج) ارزيابي ميزان تعلق هر يک از CSF ها به مدل طبقه بندي (پرسشنامه شماره 3) :
ارزيابي پايايي اين پرسشنامه، با استفاده از روش پاياي بازآزمون انجام يافته است. اين ارزيابي از طريق توزيع مجدد پرسشنامه ميان 3 نفر از افراد خبره ( 6/17 % جامعه يا نمونه) و تحليل همبستگي پاسخ هاي ارائه شده با اظهارات قبلي آن هاست. جداول 7-3 تا 11-3 ؛ نتايج ارزيابي همبستگي اجزاء مختلف پرسشنامه شماره 3 (همبستگي هر جزء با خودش در 2 بار ارزيابي) را نمايش مي دهد.

Correlations
Spearman’s rho
Strategical_2
strategical

strategical
Correlation Coefficient
.745**
1.000

Sig. (2-tailed)
.000
.

N
66
66
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
جدول 7-3) مقايسه وضعيت پاياي پرسشنامه شماره 3 ( بعد راهبردي)

Correlations
Spearman’s rho
Tactical
Tactical_2

Tactical
Correlation Coefficient
1.000
.723**

Sig. (2-tailed)
.
.000

N
66
66
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
جدول 8-3) مقايسه وضعيت پاياي پرسشنامه شماره 3 ( بعد تاکتيکال)

Correlations
Spearman’s rho
Technical
Technical_2

Technical
Correlation Coefficient
1.000
.798**

Sig. (2-tailed)
.
.000

N
66
66
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
جدول 9-3) مقايسه وضعيت پاياي پرسشنامه شماره 3 ( بعد فني)

Correlations
Spearman’s rho
Organizational
Organizational_2
Organizational
Correlation Coefficient
1.000
.729**

Sig. (2-tailed)
.
.000

N
66
66
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
جدول 10-3) مقايسه وضعيت پاياي پرسشنامه شماره 3 ( بعد سازماني)

Correlations
Spearman’s rho
Business
Business_2
Business
Correlation Coefficient
1.000
.675**

Sig. (2-tailed)
.
.000

N
66
66
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
جدول 11-3) مقايسه وضعيت پاياي پرسشنامه شماره 3 ( بعد کسب و کار)

د) ارزيابي وضعيت موجود (پرسشنامه شماره 4) : ارزيابي پايايي اين مرحله مشابه پرسشنامه شماره 2، انجام يافته است. جدول 12-3 جزئيات همبستگي “وضعيت موجود” عوامل حياتي موفقيت در دو بار توزيع پرسشنامه را مي سنجد.

Correlations
Spearman’s rho
As_Is_status
As_Is_status_2

As_Is_status
Correlation Coefficient
1.000
.803**

Sig. (2-tailed)
.
.000

N
66
66
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
جدول 12-3) مقايسه وضعيت پاياي پرسشنامه شماره 4
( وضعيت موجود عوامل حياتي موفقيت در سازمان)

ه) ارزيابي شدت شکاف نواحي براي هر عامل (پرسشنامه شماره 5) : ارزيابي پايايي اين مرحله مشابه پرسشنامه شماره 3، انجام يافته و شدت شکاف ارزيابي شده در نواحي ششگانه مدل بطور متوسط از 86 % همبستگي برخوردار بوده است.
بنابراين ميزان پويايي متوسط پرسشنامه ها (پرسشنامه هاي شماره 2 ، 3 ، 4 و 5) بترتيب برابر با 4/73 % ، 83 % ، 80 % و 86 % مي باشد.

12-2-3) جمعيت آماري
همان طور که پيش تر نيز اشاره شد؛ اين تحقيق مشتمل بر چهار پرسشنامه ارزيابي است که عمدتاً در قالب مصاحبه با افراد خبره سازماندهي شده است. جمعيت آماري بخش اصلي تحقيق متشکل از کليه افراد خبره سازماني است. تعريف ما از خبرگي؛ داشتن کفايت، دانش، مهارت و تخصص در حيطه هاي بين رشته ايِ مديريت پروژه، فناوري اطلاعات و سيستم هاي نوين مديريتي است.

13-2-3) نمونه گيري تحقيق
1-13-2-3) روش نمونه گيري
در اين تحقيق از روش نمونه گيري مبتني بر اهداف تحقيق (گزينش غير تصادفي) استفاده شده است. اندازه نمونه برابر با جامعه آماري مي باشد. بعبارتي تحقيق در بين کليه افراد خبره واجد شرايط در سازمان پياده سازي شده است. اطلاق عنوان نمونه گيري در چنين شرايطي خالي از اشکال نيست. توجه شود که مرحله ارزيابي روايي تحقيق با استناد به افراد خبره دانشگاهي و کسب و کار ERP ؛ و مرحله ارزيابي وضعيت مطلوب عوامل حياتي موفقيت پياده سازي ERP با تکيه بر افراد خبره سازماني و کسب و کار ERP سازماندهي شده است.

2-13-2-3) واحد نمونه و حجم نمونه
واحد نمونه در اين تحقيق، عبارت از کليه افراد خبره سازماني است که برخوردار از تخصص و مهارت هاي بين رشته اي در حوزه سيستم هاي مبتني بر فناوري اطلاعات و مديريت پروژه مي باشند. تعداد مناسب شرکت کنندگان انتخاب شده براي پژوهش کيفي به نوع سؤالات، نوع روش کيفي، منابع مادي، زمان و همچنين تعداد پژوهشگران درگير در فرآيند تحقيق دارد (کياکجوري و کياکجوري، 1389). اگر چه قاعده محض يا راهنماي خاصي براي حجم نمونه در مطالعات کيفي وجد ندارد، اما نمونه برداري کيفي بطور کلي شامل واحدهاي کوچک در مطالعه عمقي است. معمولا براي گروه هاي همگون، 6 تا 8 واحد و براي گروه هاي ناهمگون بين 12 تا 20 واحد را پيشنهاد مي کنند. ولکات (1994) بيان مي کند که تمايل براي استفاده از اندازه بزرگ نمونه، ريشه در پژوهش هاي کمّي دارد که نياز به تعميم در آن به چشم مي خورد. او معتقد است نمونه بزرگ علاوه بر افزايش بار پژوهش هاي کيفي، که تصور مي رود در جهت بالابردن پژوهش باشد، حتي ممکن است به آن زيان نيز برساند. با عنايت به توضيحاتي که پيش تر در خصوص نحوه نمونه گيري ارائه شد؛ در اين تحقيق حجم نمونه آماري برابر با حجم جمعيت آماري (17 نفر خبره) است (اصولا تحقيق فاقد نمونه گيري است). توجه شود که ارزيابي وضعيت مطلوب عوامل حياتي موفقيت پياده سازي ERP ؛ با تکيه بر افراد خبره سازماني (17 نفر) و افراد خبره کسب و کار ERP (5 نفر) سازماندهي شده است.

3-13-2-3 ) نحوه اندازه گيري متغيرها (مقياس متغيرها)
چهار مقياس مهم براي اندازه گيري متغيرهاي يک تحقيق وجود دارد. مقياس نسبي شامل متغيرهايي است که کاملا جنبه کمّي دارند. متغير قد را در نظر بگيريد. قد فردي که 200 سانتي متر است نسبت به فردي که داراي قامت 100 سانتي متري است؛ دو برابر است. متغيرهاي کيفي، کمتر به اين گروه تعلق مي يابند. بعنوان مثال آزمون هوش فردي که در يک آزمون 180 شده است لزوما دو برابر فردي که 90 امتياز گرفته است؛ محسوب نمي شود. مقياس اسمي113 (مثل جنسيت شامل: مرد و زن)، مقياس ترتيبي114 (خيلي زياد . . . خيلي کم) و مقياس فاصله اي (مثل سابقه کار شامل: کمتر از 5 سال، بين 5 تا 10 سال، بين 10 تا 15 سال، بين 15 تا 20 سال، بيش از 20 سال) از ديگر مقياس هاي مورد استفاده در تحقيقات هستند.
متغيرهاي اندازه گيري شده در اين تحقيق بصورت فاصله اي مي باشد و ارزيابي آن در قالب طيف ليکرت (بسيار پايين تا بسيار بالا) سازماندهي شده است. اين متغيرها در ادامه روند تحليلي تحقيق با استفاده از تکنيک هاي رياضيات فازي کمّي سازي شده اند.

3-3) مطالعه موردي
در اين پايان نامه؛ سازمان جهاد کشاورزي استان قزوين بعنوان مطالعه موردي، مورد ارزيابي قرار گرفته است. دليل کاربرد چنين مطالعه اي عيني سازي نتايج حاصل از چارچوب ارزيابي و مدل طبقه بندي پيشنهاد شده اين تحقيق، در بافت يک سازمان خدماتي دولتي است.
سازمان جهاد کشاورزي قزوين با داشتن بالغ بر 600 کارمند رسمي و پيماني بعنوان بزرگترين سازمان خدماتي دولتي در سطح استان شناخته شده و موردکاوي مناسبي براي ارزيابي و پياده سازي اين تحقيق محسوب مي گردد. ويژگي مهم اين سازمان در مقايسه با ساير سازمان هاي مشابه استان، تفکيک افقي بالاي ساختار سازماني آن است (شکل 2-3)؛ به نحوي که بالغ بر 9 کلان-ناحيه مأموريتي را در بر مي گيرد. اين 9 کلان ناحيه عبارتند از: 1) امور اراضي، 2) دام و طيور، 3)شيلات، 4) صنايع کشاورزي، 5) آب و خاک و امور فني و مهندسي، 6) حفظ نباتات، 7) باغباني، 8) زراعت، 9) هماهنگي هاي ترويج کشاورزي.
يکي از مهمترين ويژگي هاي ساختار سازمان مزبور، تفکيک ماهيتي و محتوايي وظايف حوزه هاي تخصصي و ستادي اين سازمان است. بعبارت ديگر برخلاف ساير سازمان هاي خدماتيِ دولتي که بخش عمده عمليات اختصاصي آن با حوزه فرآيندهاي ستادي همگن محسوب مي شوند؛ شکاف ماهيتي فرآيندهاي اختصاصي و عمومي اين دستگاه بيش از ساير دستگاه هاست. بخشي از اين شکاف بدليل نواحي متعدد وظيفه اي ساختار آن است که در بالا به آن اشاره شد. اين موضوع مي تواند بعنوان يک پيامد هشدار دهنده باشد؛ چرا که پياده سازي ناموفق ERP ممکن است منجر به مشکلات عديده اي در حوزه وظيفه اي سازمان گردد.
سيستم هاي اطلاعاتي متعددي در اين سازمان تحت کاربرد قرار دارند. عمده توسعه و رشدِ سال هاي اخير سازمان در ناحيه نرم افزاري؛ معطوف به افزايش انعطاف پذيري، گستره ارتباطي و رفع محدوديت هاي دسترسي خارج از محيط کار شده

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع عرضه کننده Next Entries تحقیق رایگان با موضوع حقوق و دستمزد، منابع سازمان، ارباب رجوع