تحقیق رایگان با موضوع ارتقاء کیفیت، سطح معنی داری

دانلود پایان نامه ارشد

استانداردسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
فراوانی
0
2
2
21
10
35

درصد
00/0
71/5
71/5
00/60
58/28
0/100

نمودار4- 16نمودار میله ای حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی ششم فرضیه سوم
با توجه به فرضیه بیان شده فرض صفر (H0) و فرض مقابل (H1) را می توان به صورت زیر بیان کرد.

H0 : ” راهکار استانداردسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار نیست.”
H1 : ” راهکار استانداردسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.”

درجدول زیر، آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول در حالت کلی ارائه شده است.

جدول4- 39 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه فرعی ششم فرضیه سوم
نام متغير
تعداد افراد
ميانگين
انحراف معيار
خطاي ميانگين
تاثیر راهکار استانداردسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
35
14/4
75/0
13/0

با توجه به جدول4-39، مشاهده مي‌شود كه 35 نفر از افراد نمونه در افراد منتخب، نظر خود را در مورد تاثیر راهکار استانداردسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی بيان داشته‌اند. ميانگين اين متغير (14/4) نشان مي‌دهد كه اين ميزان بالاتر از متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد اين متغير 75/0 و خطاي ميانگين 13/0 است.
در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.

که در رابطه فوق میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با تاثیر راهکار استانداردسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی است.

نتایج حاصل از آزمونT تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.

جدول 4-40 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه فرعی ششم فرضیه سوم تحقیق
نام متغير
ميزان T
درجه ‌آزادي
Pمقدار-
رد یا عدم رد فرض صفر(H0)
تاثیر راهکار استانداردسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
94/8
34
00/0
رد فرض صفر

نتيجة آزمون tتک گروهی، كه جهت بررسي ميزان معني‌داري ميانگين به دست‌آمده در جدول 4-40 ارائه شده است، نتایج نشان مي‌دهد كه اين ميزان معني‌دار معني‌دار است و نمي‌تواند حاصل شانس يا تصادف قلمداد شود.ميزان t بدست‌آمده 94/8 با درجة آزادي 34 ودر سطح معنی داری 05/0، با توجه به اینکه p-مقدار آزمون بیشتر از 05/0، (00/0) شده است، فرض صفر رد میشود. بنابراين با نتيجه حاصل‌شده مي‌توان گفت كه از ديدگاه افراد نمونه راهکار استانداردسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.

4-3-3-8 بررسی فرضیه فرعی هفتم فرضیه سوم

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع ارتقاء کیفیت، رونق اقتصادی، صنایع دستی، طرح و نقش Next Entries پایان نامه رایگان درباره مالکیت فکری، قواعد عمومی، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت