تحقیق رایگان با موضوع ارتقاء کیفیت، رونق اقتصادی، صنایع دستی، طرح و نقش

دانلود پایان نامه ارشد

به جدول4-16، مشاهده مي‌شود كه 35 نفر از افراد نمونه در افراد منتخب، نظر خود را در مورد طرح و نقش مینا به عنوان یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران بيان داشته‌اند. ميانگين اين متغير (42/3) نشان مي‌دهد كه اين ميزان بالاتر از متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد اين متغير 69/0 و خطاي ميانگين 12/0 است.

در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.

که در رابطه فوق میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با طرح و نقشمینا به عنوان یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران است.

نتایج حاصل از آزمونT تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.

جدول 4-17 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه فرعی دوم فرضیه دوم تحقیق
نام متغير
ميزان T
درجه ‌آزادي
Pمقدار-
رد یا عدم رد فرض صفر(H0)
طرح و نقش مینا به عنوان یکی از موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی (مینای نقاشی)در بازار تهران
62/3
34
013/0
رد فرض صفر

نتيجة آزمون tتک گروهی، كه جهت بررسي ميزان معني‌داري ميانگين بدست‌آمده در جدول 4-17ارائه شده است، نتایج نشان مي‌دهد كه اين ميزان معني‌دار معني‌دار است و نمي‌تواند حاصل شانس يا تصادف قلمداد شود.ميزان t بدست‌آمده 62/3 با درجة آزادي 34 ودر سطح معنی داری 05/0، با توجه به اینکه p-مقدار آزمون کمتر از 05/0، (013/0) شده است، فرض صفر رد میشود. بنابراين با نتيجه حاصل‌شده مي‌توان گفت كه از ديدگاه افراد نمونه یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران طرح و نقش مینا است.

4-3-2-4رتبه بندی فرضیه های فرعی معنی دار فرضیه دوم
در این قسمت به منظور رتبه بندی فرضیه های فرعی معنی دار فرضیه دوم عبارتند از:

• قیمت مناسب مینا به عنوان موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران
• طرح و نقش مینا به عنوان موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران

از روش رتبه بندی فریدمن استفاده شده که نتایج آن در زیر ارائه شده است.

جدول4- 18 میانگین رتبه ها و شماره اولویت فرضیه های فرعی معنی دار فرضیه دوم
نام متغير
میانگین رتبه
شماره اولویت
قیمت مناسب مینا به عنوان موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران
51/1
1
طرح و نقش مینا به عنوان موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران
49/1
2

جدول4- 19نتایج آزمون فریدمن فرضیه های معنی دار تحقیق در حالت کلی
تعداد افراد
آماره خی –دو
درجه آزادی
p-مقدار
35
49/1
1
857/0

برای سنجش معنادار بودن تفاوت بین میانگین رتبه های موجود در جدول 4-18، از آزمون فریدمن استفاده شده که نتایج محاسبات در جدول 4-19، درج شده است. همانطور که ملاحظه می شود در سطح معنی داری 05/0 تفاوت معنادار بین میانگین رتبه های فرضیه های فرعی معنی دار فرضیه دوم تحقیق در حالت کلی پذیرفته نمی شود. بنابراین بین فرضیه های فرعی معنی دار فرضیه دوم تحقیق اولویت معنی داری وجود ندارد.

4-3-3بررسی فرضیه سوم
فرضیه سوم دارای هشت فرضیه فرعی می باشد که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرند.

4-3-2-1 بررسی فرضیه سوم اصلی
فرضیه سوم تحقيق بشرح زير مي باشد:
” راهکارهای بسته بندی مناسب، بازار یابی، حضور کارشناسان ، برندسازی ، ساخت کوره ورنگ در ایران ، استانداردسازی، حضور رقیبان توانا و توریست بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار هستند.”

در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی در مورد فرضیه فوق مشاهده می شود.

جدول4- 20 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه سوم
متغیر

کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدی
موافقم
کاملا موافقم
کل
تاثیر راهکارهای بسته بندی مناسب، بازار یابی، حضور کارشناسان ، برندسازی ، ساخت کوره ورنگ در ایران ، استانداردسازی، حضور رقیبان توانا و توریست بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
فراوانی
0
0
8
23
4
35

درصد
00/0
00/0
86/22
71/65
43/11
0/100

نمودار4- 10نمودار میله ای حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه سوم

با توجه به فرضیه بیان شده فرض صفر (H0) و فرض مقابل (H1) را می توان به صورت زیر بیان کرد.

H0 : ” راهکارهای بسته بندی مناسب، بازار یابی، حضور کارشناسان ، برندسازی ، ساخت کوره و رنگ در ایران ، استانداردسازی، حضور رقیبان توانا و توریست بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار نیستند.”
H1 : ” راهکارهای بسته بندی مناسب، بازار یابی، حضور کارشناسان ، برندسازی ، ساخت کوره و رنگ در ایران ، استانداردسازی، حضور رقیبان توانا و توریست بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار هستند.”
درجدول زیر، آمار توصیفی مربوط به فرضیه سوم در حالت کلی ارائه شده است.

جدول4- 21 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه سوم تحقیق
نام متغير
تعداد افراد
ميانگين
انحراف معيار
خطاي ميانگين
تاثیر راهکارهای بسته بندی مناسب، بازار یابی، حضور کارشناسان ، برندسازی ، ساخت کوره ورنگ در ایران ، استانداردسازی، حضور رقیبان توانا و توریست بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
35
93/3
54/0
092/0

با توجه به جدول4-21، مشاهده مي‌شود كه 35 نفر از افراد نمونه در افراد منتخب، نظر خود را در مورد تاثیر راهکارهای بسته بندی مناسب، بازار یابی، حضور کارشناسان ، برندسازی ، ساخت کوره ورنگ در ایران ، استانداردسازی، حضور رقیبان توانا و توریست بر ارتقاء کیفیت بيان داشته‌اند. ميانگين اين متغير (93/3) نشان مي‌دهد كه اين ميزان بالاتر از متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد اين متغير 54/0 و خطاي ميانگين 092/0 است.

در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.

که در رابطه فوق میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با تاثیر راهکارهای بسته بندی مناسب، بازار یابی، حضور کارشناسان ، برندسازی ، ساخت کوره ورنگ در ایران ، استانداردسازی، حضور رقیبان توانا و توریست بر ارتقاء کیفیت است.

نتایج حاصل از آزمونT تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.

جدول 4-22 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه سوم تحقیق
نام متغير
ميزان T
درجه ‌آزادي
Pمقدار-
رد یا عدم رد فرض صفر(H0)
تاثیر راهکارهای بسته بندی مناسب، بازار یابی، حضور کارشناسان ، برندسازی ، ساخت کوره و رنگ در ایران ، استانداردسازی، حضور رقیبان توانا و توریست بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
11/10
34
000/0
رد فرض صفر

نتيجة آزمون tتک گروهی، كه جهت بررسي ميزان معني‌داري ميانگين بدست‌آمده در جدول 4-22ارائه شده است، نتایج نشان مي‌دهد كه اين ميزان معني‌دار معني‌دار است و نمي‌تواند حاصل شانس يا تصادف قلمداد شود.ميزان t بدست‌آمده 11/10 با درجة آزادي 34 ودر سطح معنی داری 05/0، با توجه به اینکه p-مقدار آزمون کمتر از 05/0، (00/0) شده است، فرض صفر رد میشود. بنابراين با نتيجه حاصل‌شده مي‌توان گفت كه از ديدگاه افراد نمونه راهکارهای بسته بندی مناسب، بازار یابی، حضور کارشناسان ، برندسازی ، ساخت کوره ورنگ در ایران ، استانداردسازی، حضور رقیبان توانا و توریست بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار هستند.

4-3-3-2 بررسی فرضیه فرعی اول فرضیه سوم
فرضیه فرعی اول فرضیه سوم تحقيق بشرح زير مي باشد:

“راهکار بسته بندی مناسب بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.”

در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظرسنجی در مورد فرضیه فوق مشاهده می شود.

جدول4- 23 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی اول فرضیه سوم
متغیر

کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدی
موافقم
کاملا موافقم
کل
تاثیر راهکار بسته بندی مناسب بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
فراوانی
0
1
1
9
24
35

درصد
0/0
86/2
86/2
71/25
57/68
0/100

نمودار4- 11نمودار میله ای حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی اول فرضیه سوم
با توجه به فرضیه بیان شده فرض صفر (H0) و فرض مقابل (H1) را می توان به صورت زیر بیان کرد.

H0 : ” راهکار بسته بندی مناسب بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذارنیست.”
H1 : ” راهکار بسته بندی مناسب بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.”

درجدول زیر، آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول در حالت کلی ارائه شده است.

جدول4- 24 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه فرعی اول فرضیه سوم
نام متغير
تعداد افراد
ميانگين
انحراف معيار
خطاي ميانگين
تاثیر راهکار بسته بندی مناسب بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
35
56/4
75/0
13/0

با توجه به جدول4-24، مشاهده مي‌شود كه 35 نفر از افراد نمونه درافراد منتخب، نظر خود را در مورد تاثیر راهکار بسته بندی مناسب بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی بيان داشته‌اند. ميانگين اين متغير (56/4) نشان مي‌دهد كه اين ميزان بالاتر از متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد اين متغير 75/0 و خطاي ميانگين 13/0 است.

در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.

که در رابطه فوق میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با تاثیر راهکار بسته بندی مناسب بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی است.

نتایج حاصل از آزمونT تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.
جدول 4-25 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه فرعی اول فرضیه سوم تحقیق
نام متغير
ميزان T
درجه ‌آزادي
Pمقدار-
رد یا عدم رد فرض صفر(H0)
تاثیر راهکار بسته بندی مناسب بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
27/12
34
00/0
رد فرض صفر

نتيجة آزمون tتک گروهی، كه جهت بررسي ميزان معني‌داري ميانگين بدست‌آمده در جدول 4-25ارائه شده است، نتایج نشان مي‌دهد كه اين ميزان معني‌دار معني‌دار است و نمي‌تواند حاصل شانس يا تصادف قلمداد شود.ميزان t بدست‌آمده 27/12 با درجة آزادي 34 ودر سطح معنی داری 05/0، با توجه به اینکه p-مقدار آزمون کمتر از 05/0، (00/0) شده است، فرض صفر رد میشود. بنابراين با نتيجه حاصل‌شده مي‌توان گفت كه از ديدگاه افراد نمونه راهکار بسته بندی مناسب بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.

4-3-3-3 بررسی فرضیه فرعی دوم فرضیه سوم
فرضیه فرعی دوم فرضیه سوم تحقيق بشرح زير مي باشد:
” راهکار بازاریابی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.”

در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظرسنجی در مورد فرضیه فوق مشاهده می شود.

جدول4- 26 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی دوم فرضیه سوم
متغیر

کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدی
موافقم
کاملا موافقم
کل
تاثیر راهکار بازاریابی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
فراوانی
0
3
9
12
11
35

درصد
0/0
57/8
71/25
29/34
43/31
0/100

نمودار4- 12نمودار میله ای حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی دوم فرضیه سوم

با توجه به فرضیه بیان شده فرض صفر (H0) و فرض مقابل (H1) را می توان به صورت زیر بیان کرد.

H0 : ” راهکار بازاریابی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار نیست.”
H1 : ” راهکار بازاریابی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.”

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع صنایع دستی، رونق اقتصادی، طرح و نقش، سطح معنی داری Next Entries تحقیق رایگان با موضوع ارتقاء کیفیت، سطح معنی داری