تحقیق رایگان با موضوع ارتباط فرهنگی، پایگاه اجتماعی، سطح تحصیلات، میراث فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

که در سرزمین میزبان به دست آمده است.
2. گرایش‌های فرهنگ‌پذیری که جامعه میزبان نسبت به گروه‌های خاصی از مهاجران کسب کرده‌اند.
3. پیامد روابط بین گروهی و بین شخصی که حاصل ترکیب گرایش‌های هم جامعه میزبان و هم مهاجران می‌باشد (بوریس و دیگران،1997: 379).
اولین عنصر این مدل جهت‌گیری فرهنگ‌پذیری مهاجران است و دومین آن جهت‌گیری فرهنگ‌پذیری مورد قبول جامعه میزبان است که به صورت سؤال دو بعدی نگرش جامعه میزبان نسبت به مهاجران را مورد سنجش قرار می‌دهد:
– به نظر شما آیا ارزش دارد که مهاجران میراث فرهنگی خودشان را حفظ کنند؟
– آیا شما می‌پذیرید که مهاجران فرهنگ جامعه شما را اتخاذ کنند؟ (بوریس و دیگران،1997: 380).

بعد1: به نظر شما آیا ارزش دارد که مهاجران میراث فرهنگی خودشان را حفظ کنند؟
بعد2: آیا شما می‌پذیرید که مهاجران
فرهنگ جامعه شما را اتخاذ کنند؟
خیر
آری

همانندگردی
یکپارچگی
آری

حصرگرایی
فردگرایی
جداسازی
خیر

شکل3-1- مدل دو بعدی در مورد جهت گیری‌های فرهنگ‌پذیری جامعه میزبان
(بوریس و همکاران، 1997: 380)

از نظر بوریس سیاست‌هایی که دولت در مورد مهاجرین اعمال می‌کند، می‌تواند بر روی جهت‌گیر‌ی‌ها و نگرش‌های جامعه میزبان تاثیر داشته باشد، بوریس در مدل فرهنگ‌پذیری تعاملی خود، جهت‌گیری‌های فرهنگ‌پذیری مهاجران و جامعه میزبان را در یک چارچوب مفهومی ترکیب می‌کند، پنج جهت‌گیری مهاجران در محور افقی و پنج جهت‌گیری نگرشی میزبان در محور عمودی ارائه شده است (همان،382).

اجتماع مهاجر : گروه‌هایی که دارای نیروی حیاتی پایین و متوسط هستند
جامعه میزبان : گروه هایی دارای نیروی حیاتی پایین ، متوسط و بالا .
فردگرایی
آنومی
جدایی
همانندگردی
یکپارچگی

مسئله ساز
مسئله ساز
تعارض آمیز
مسئله ساز
رضایت بخش
یکپارچگی
مسئله ساز
مسئله ساز
تعارض آمیز
رضایت بخش
مسئله ساز
همانند گردی
تعارض آمیز
تعارض آمیز
تعارض آمیز
تعارض آمیز
تعارض آمیز
جداسازی
تعارض آمیز
تعارض آمیز
تعارض آمیز
تعارض آمیز
تعارض آمیز
حصرگرایی
رضایت بخش
مسئله ساز
مسئله ساز
مسئله ساز
مسئله ساز
فردگرایی
شکل3-3-پیامدهای ارتباط فرهنگی جهت‌گیری‌های فرهنگ‌پذیری جامعه میزبان و گروه‌های
مهاجر مدل فرهنگ‌پذیری تعاملی منبع بوریس و همکاران،1997: 382

در این مدل انتظار می‌رود گروه‌های مختلف مهاجر براساس منشاء قومی، فرهنگی، پایگاه اجتماعی، سن، جنس، میزان هویت بین گروهی، میزان ارتباط با اکثریت جامعه بزرگ‌تر و سیاست‌های دولتی در مورد آن‌ها، انواع مختلف فرهنگ‌پذیری را تجربه کنند. همچنین اکثریت جامعه میزبان از موقعیت حیاتی قدرت‌مندی برخوردارند، ولی گروه‌های مهاجر معمولاً از موقعیت حیاتی پایین تا متوسطی در کشور مقصد برخوردارند. نیروی‌حیاتی گروه مهاجر یعنی، گروه به عنوان یک هویت متمایز و جمعی در جامعه میزبان عمل می‌کند (بوریس و دیگران،1997: 383-382).
در این مدل هماهنگی زمانی به وجود می‌آید که هر دو گروه مهاجر و میزبان، نگرش فرهنگ‌پذیری مشترکی داشته باشند و خواهان یکپارچگی باشند، همچنان در این مدل نشان داده شده‌است، کنش متقابل بین مهاجران و شهروندان جامعه بزرگ‌تر در مورد نگرش‌هایشان نسبت به هم، تعیین می‌کند که آیا پیامدهای ارتباط فرهنگی در حوزه‌های مختلف، رضایت‌بخش66، مسئله‌ساز 67و یا تعارض آمیز 68است (بوریس و دیگران،1997: 383).

3-2- چارچوب نظری

چارچوب نظری این تحقیق، ترکیبی از نظریات بری و وارد و بوریس است که بر تئوریهای اجتماعی‌ـ‌فرهنگی و روان‌شناختی سازگاری تأکید دارد.
چارجوب نظری بر اساس از نظر بری عواملی که در فرایند فرهنگ‌پذیری مؤثر اند، بین تاثیر عوامل قبل و در طول فرهنگ‌پذیری متمایز هستند. 1- عوامل قبل از فرهنگ‌پذیری مانند: سن، جنس، تحصیلات، فرهنگ قبلی،انگیزۀ مهاجرت، انتظارات، فاصله فرهنگی و شخصیت فرد می باشد.
2- عواملی مانند طول مدت اقامت، استراتژی فرهنگ‌پذیری، حمایت اجتماعی، و تبعیض در فرهنگ‌پذیری.
افراد با شخصیتها و متغیرهای موقعیتی مختلف استراتژی فرهنگ‌پذیری مختلفی را انتخاب می‌کنند (بری1997).
احساس تبعیض یک عامل مهم در نگرش فرهنگ‌پذیری و چگونگی سازگاری (روانی و اجتماعی) جوانان مهاجر در زندگی جامعۀ جدید است (بری و همکاران 2006). نوجوان اگر احساس کند که مورد تبعیض قرار گرفته است احتمالش کمتر است که خود را با جامعۀ میزبان سازگار کند و به جای آن به رد جامعۀ جدید می‌پردازد و در این صورت سلامت روانی کمتری دارد و کمتر قادر است عملکرد موفقی در مدرسه داشته باشد (بری، 2010: 194). جوانانی که تبعیض کمتری تجربه کرده‌اند بیشتر به دنبال جذب و ادغام در جامعه بزرگتر هستند و در هر زمینه که تبعیض را تجربه کرده باشند سازگاری کمتری دارند (بری، 2010: 195). به طور کلی رابطه منفی بین تبعیض و گرایش به سمت جامعۀ جدید است و افراد زمانی که از نظر هویتی در امان باشند قادر خواهند بود شرایط متفاوت خود را بپذیرند و برعکس زمانی که مردم در معرض تهدید قرار می‌گیرند دیدگاهی منفی به کسانی که در حق آن‌ها تبعیض کرده‌اند پیدا می‌کنند و برای تلافی فرهنگ جامعۀ میزبان را رد می‌کنند. در نهایت بری به این نتیجه می‌رسد که مهم‌ترین شکل سازگاری تجربۀ تبعیض است و می‌توان در این مطالعه به این تعمیم رسید که سازگاری نتیجه استراتژی فرهنگ و تبعیض است (بری، 2010).
در مدل بوریس نیز انتظار می‌رود گروه‌های مختلف مهاجر براساس منشاء قومی، فرهنگی، پایگاه اجتماعی، سن، جنس، میزان هویت بین گروهی، میزان ارتباط با اکثریت جامعه بزرگ‌تر و سیاست‌های دولتی در مورد آن‌ها، انواع مختلف فرهنگ‌پذیری را تجربه کنند. همچنین اکثریت جامعه میزبان از موقعیت حیاتی قدرت‌مندی برخوردارند، ولی گروه‌های مهاجر معمولاً از موقعیت حیاتی پایین تا متوسطی در کشور مقصد برخوردارند. نیروی‌حیاتی گروه مهاجر یعنی، گروه به عنوان یک هویت متمایز و جمعی در جامعه میزبان عمل می‌کند (بوریس و دیگران،1997: 383-382).

3-3- مدل تجربی تحقيق

مدل منعکس کنندۀ واقعیت است و جنبه‌های معینی از دنیای واقعی را که با مسئله تحت بررسی ارتباط دارند مجسم می‌سازد. روابط عمده را در میان جنبه‌های مزبور روشن می‌کند و سرانجام امکان آزمایش تجربی تئوری با توجه به ماهیت این روابط فراهم می‌کند. بعد از آزمایش مدل، درک بهتری از بعضی از قسمت‌های دنیای واقعی حاصل می‌شود (ایران‌نژاد1388).
جهت دستیابی به هدف اصلی این پژوهش ( عوامل موثر بر فرهنگ‌پذیری دانش‌آموزان19-13 افغانی ) و همچنین پاسخگویی به اهداف فرعی و فرضیه‌ها، مدل تجربی زیر ترسیم شده است.

3-4 – فرضيه‌ها

– بین جنس (دختر یا پسر) دانش‌آموزان و فرهنگ‌پذیری رابطه وجود دارد.
– بین محل تولد (افغانستان یا ایران) دانش‌آموزان و فرهنگ‌پذیری رابطه وجود دارد.
– بین مذهب (شیعه یا سنی) دانش‌آموزان و فرهنگ‌پذیری رابطه وجود دارد.
– بین قومیت دانش‌آموزان و فرهنگ‌پذیری رابطه وجود دارد.
– بین سطح تحصیلات دانش‌آموزان و فرهنگ‌پذیری رابطه وجود دارد.
– بین سطح تحصیلات والدین دانش‌آموزان و فرهنگ‌پذیری رابطه وجود دارد.
– بین معدل سال قبل (پیشرفت تحصیلی)انش‌آموزان و فرهنگ‌پذیری رابطه وجود دارد.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع ایدئولوژی، جامعه مقصد، سازگاری اجتماعی، روان شناختی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های فقه امامیه، شرط ضمن عقد، شرط ضمنی بنایی، قانون مدنی