تحقیق رایگان با موضوع اجرای عدالت، امر به معروف، نهی از منکر، قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد

اشخاص به اثرگذاری همنشین بد
آگاه سازی به خطرات اثرپذیرفتن از همنشین بد
معرفی الگوهای نامناسب برای همنشینی
معرفی الگوهای مناسب برای همنشینی
آگاهی سازی اشخاص از واقعیت همنشینی شیطان با انسان
از بین بردن عوامل، دلایل و زمینه های مؤثر بر همنشینی با کجروان
مواظبت بر نوع همنشینی

4-9- انتخاب کارگزاران شایسته و کاردان
در مراجعه به تمام آیات قرآن کریم، سعي شد، آیاتی را که در آنها ویزگی ها و وظایف کارگزاران حکومت مطرح شده بود، استخراج و مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در نهايت مجموعة «آیات مرتبط با این موضوع»، برای آگاهی از دیدگاه قرآن در این باره، مطالعه و كدگذاري شد و عنوان گزینشی «انتخاب کارگزاران شایسته و کاردان» برای مجموع کدها انتخاب گردید.
4-9-1-کد گذاری اولیه
از بررسي داده‌ها در مرحله كدگذاري اوليه يا كدگذاري باز با استفاده از 155 آیة قرآن، تعداد 118 مفهوم به دست آمد. اين مفاهيم بيانگر ديدگاه قرآن در رابطه با انتخاب کارگزاران شایسته و کاردان است. نتايج كدگذاري باز در جدول شماره يك ارائه مي‌شود.
جدول شماره 1(کد گذاری اولیه)
کد محوری
کد اولیه
ویرایش 1
متن انتخابی
متن آیه
شرایط
امانتدار
امانت دار
‏[یوسف] گفت: «مرا بر خزانه‌های این سرزمین بگمار، که من نگهبانی دانا هستم
‏[یوسف] گفت: «مرا بر خزانه‌های این سرزمین بگمار، که من نگهبانی دانا هستم.» 424
شرایط
مورد اعتماد
امین بودن
یکی از آن دو [دختر] گفت: «ای پدر، او را استخدام کن، چرا که بهترین کسی است که استخدام می‌کنى: هم نیرومند [و هم] درخور اعتماد است
یکی از آن دو [دختر] گفت: «ای پدر، او را استخدام کن، چرا که بهترین کسی است که استخدام می‌کنى: هم نیرومند [و هم] درخور اعتماد است. 425
شرایط
انتقاد پذیری و پذیرش مسئولیت عملکرد خویش
انتقاد پذیری و پذیرش مسئولیت عملکرد خویش
‏[موسی] گفت: «اگر از این پس چیزی از تو پرسیدم، دیگر با من همراهی مکن [و] از جانب من قطعاً معذور خواهی بود.
‏[موسی] گفت: «اگر از این پس چیزی از تو پرسیدم، دیگر با من همراهی مکن [و] از جانب من قطعاً معذور خواهی بود. 426
شرایط
اهل دعا و تضرع به درگاه خداوند
دعا و تضرع به درگاه خداوند برای موفق شدن در مسئولیت
میان من و آنان فیصله ده، و من و هر کس از مؤمنان را که با من است نجات بخش.»‏
میان من و آنان فیصله ده، و من و هر کس از مؤمنان را که با من است نجات بخش.»‏ 427
شرایط
برخوردار از علم و حکمت
برخورداری از علم و حکمت
چون به حد رشد رسید، او را حکمت و دانش عطا کردیم
و چون به حد رشد رسید، او را حکمت و دانش عطا کردیم، و نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهیم. 428
شرایط
پیشینة مشخص داشتن
ضرورت توجه به پیشینه افراد در اعتماد به آنان و اعطای مسئولیت
[یعقوب] گفت: «آیا همان گونه که شما را پیش از این بر برادرش امین گردانیدم، بر او امین سازم؟
‏[یعقوب] گفت: آیا همان گونه که شما را پیش از این بر برادرش امین گردانیدم، بر او امین سازم؟ … 429
شرایط
تابع هوا و هوس نبودن و به یاد خدا بودن
تابع هوا و هوس نبودن و به یاد خدا بودن
و از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته‌ایم و از هوس خود پیروی کرده و [اساس] کارش بر زیاده‌روی است، اطاعت مکن.
… و از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته‌ایم و از هوس خود پیروی کرده و [اساس] کارش بر زیاده‌روی است، اطاعت مکن. 430
شرایط
توانایی حل و فصل امور
عطا کردن حکمت و کلام فیصله دهنده به داوود
پادشاهیش را استوار کردیم و او را حکمت و کلامِ فیصله‌دهنده عطا کردیم.
و پادشاهیش را استوار کردیم و او را حکمت و کلامِ فیصله‌دهنده عطا کردیم. 431
شرایط
توانایی علمی و جسمی
توانایی علمی و جسمی شرط واگذاری مسئولیت به افراد
پیامبرشان گفت: «در حقیقت، خدا او را بر شما برتری داده، و او را در دانش و [نیروی] بدن بر شما برتری بخشیده است
و پیامبرشان به آنان گفت: «در حقیقت، خداوند، طالوت را بر شما به پادشاهی گماشته است.»‏ … پیامبرشان گفت: «در حقیقت، خدا او را بر شما برتری داده، و او را در دانش و [نیروی] بدن بر شما برتری بخشیده است، …432
شرایط
توجه به میزان سن لازم برای تصدی امور
چهل سالگی دوره رشد و کمال انسان
تا آن گاه که به رشد کامل خود برسد و به چهل سال برسد،
…. تا آن گاه که به رشد کامل خود برسد و به چهل سال برسد، … 433
شرایط
رفع اتهام از متصدی مسئولیت
لزوم رفع اتهام از افرادی که قصد گرفتن مسئولیت دارند
گفت: «نزد آقای خویش برگرد و از او بپرس که حال آن زنانی که دستهای خود را بریدند چگونه است؟
و پادشاه گفت: «او را نزد من آورید.»پس هنگامی که آن فرستاده نزد وی آمد، [یوسف] گفت: «نزد آقای خویش برگرد و از او بپرس که حال آن زنانی که دستهای خود را بریدند چگونه است؟ زیرا پروردگار من به نیرنگ آنان آگاه است.» 434
شرایط
سوابق خوب داشتن
لزوم رفع اتهام از افرادی که قصد گرفتن مسئولیت دارند
‏[یوسف گفت:] «این [درخواست اعاده حیثیّت] برای آن بود که [عزیز] بداند من در نهان به او خیانت نکردم
‏[یوسف گفت:] «این [درخواست اعاده حیثیّت] برای آن بود که [عزیز] بداند من در نهان به او خیانت نکردم، و خدا نیرنگ خائنان را به جایی نمی‌رساند. 435
شرایط
صبر و یقین به آیات خداوند
برخورداری از صبر و یقین به آیات خداوند
چون شکیبایی کردند و به آیات ما یقین داشتند، برخی از آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما [مردم را] هدایت می‌کردند.‏
و چون شکیبایی کردند و به آیات ما یقین داشتند، برخی از آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما [مردم را] هدایت می‌کردند.‏ 436
شرایط
صلاحیت نداشتن کجروان برای ریاست
صلاحیت نداشتن کافران برای ریاست بر مردم
کافران اگر بر مردم حکومت داشته باشند چیزی به آنان نمی دهند
آیا آنان نصیبی از حکومت دارند؟ [اگر هم داشتند،] به قدر نقطه پشت هسته خرمایی [چیزی] به مردم نمی‌دادند. 437
شرایط
عالم بودن
برخورداری از علم
‏[یوسف] گفت: «مرا بر خزانه‌های این سرزمین بگمار، که من نگهبانی دانا هستم
‏[یوسف] گفت: »مرا بر خزانه‌های این سرزمین بگمار، که من نگهبانی دانا هستم.» 438
شرایط
علم و حکمت
برخورداری از علم و حکمت
خداوند به او (داوود) پادشاهی و حکمت ارزانی داشت، و از آنچه می‌خواست به او آموخت.
و خداوند به او (داوود) پادشاهی و حکمت ارزانی داشت، و از آنچه می‌خواست به او آموخت. 439
شرایط
قوی بودن
قوی
یکی از آن دو [دختر] گفت: «ای پدر، او را استخدام کن، چرا که بهترین کسی است که استخدام می‌کنى: هم نیرومند [و هم] درخور اعتماد است
یکی از آن دو [دختر] گفت: «ای پدر، او را استخدام کن، چرا که بهترین کسی است که استخدام می‌کنى: هم نیرومند [و هم] درخور اعتماد است. 440
شرایط
قوی و امین
واگذاری مشئولیت به افراد قوی و امین
عفریتی از جنّ گفت: «من آن را پیش از آنکه از مجلس خود برخیزی برای تو می‌آورم و بر این [کار] سخت توانا و مورد اعتمادم.
عفریتی از جنّ گفت: «من آن را پیش از آنکه از مجلس خود برخیزی برای تو می‌آورم و بر این [کار] سخت توانا و مورد اعتمادم. 441
شرایط
لزوم هماهنگی بین گفتار و رفتار
لزوم هماهنگی بین گفتار و رفتار
کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش.
و کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش. ما از تو جویای روزی نیستیم، ما به تو روزی می‌دهیم، و فرجام [نیک] برای پرهیزگاری است. 442
شرایط
مراجعه به متخصصین در هر مورد
مراجعه به متخصصین در هر مورد
پس اگر نمی‌دانید، از پژوهندگان کتابهای آسمانی جویا شوید
و پیش از تو [هم] جز مردانی که بدیشان وحی می‌کردیم گسیل نداشتیم. پس اگر نمی‌دانید، از پژوهندگان کتابهای آسمانی جویا شوید 443
شرایط
مسرف و افراطگر نبودن
پیروی نکردن از افراطگرایان
فرمان افراطگران را پیروی مکنید
و فرمان افراطگران را پیروی مکنی ؛ آنان که در زمین فساد می‌کنند و اصلاح نمی‌کنند.» 444 ‏(151-152)
شرایط
نرمخو بودن با مردم
نرمخو بودن پیامبر با مردم

پس به [برکتِ] رحمت الهى، با آنان نرمخو [و پُر مِهر] شدى
پس به [برکتِ] رحمت الهى، با آنان نرمخو [و پُر مِهر] شدى، و اگر تندخو و سختدل بودی قطعاً از پیرامون تو پراکنده می‌شدند445 .
شرایط
زیاده روی نکردن در کارها
زیاده روی نکردن در کارها
و از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته‌ایم و از هوس خود پیروی کرده و [اساس] کارش بر زیاده‌روی است، اطاعت مکن
… و از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته‌ایم و از هوس خود پیروی کرده و [اساس] کارش بر زیاده‌روی است، اطاعت مکن. 446
وظایف
اجرای امر به معروف و نهی از منکر
اجرای امر به معروف و نهی از منکر
همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و به کارهای پسندیده وامی‌دارند، و از کارهای ناپسند باز می‌دارند
همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و به کارهای پسندیده وامی‌دارند، و از کارهای ناپسند باز می‌دارند، و فرجام همه کارها از آنِ خداست.‏ 447
وظایف
اجرای عدالت
2
مأمور بودن پیامبر بر اجرای عدالت
بگو: «به هر کتابی که خدا نازل کرده است ایمان آوردم و مأمور شدم که میان شما عدالت کنم
بنا بر این به دعوت پرداز، و همان گونه که مأموری ایستادگی کن، و هوسهای آنان را پیروی مکن و بگو: «به هر کتابی که خدا نازل کرده است ایمان آوردم و مأمور شدم که میان شما عدالت کنم خدا پروردگار ما و پروردگار شماست اعمال ما از آنِ ما و اعمال شما از آنِ شماست میان ما و شما خصومتی نیست خدا میان ما را جمع می‌کند، و فرجام به سوی اوست448
وظایف
اجرای عدالت قضایی
اجرای عدالت در قضاوت
چون میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید.
خدا به شما فرمان می‌دهد که … چون میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید449.
وظایف
از بین بردن ابزار کجروی 2
سوزاندن گوساله سامری توسط حضرت موسی
و [اینک] به آن خدایی که پیوسته ملازمش بودی بنگر، آن را قطعاً می‌سوزانیم و خاکسترش می‌کنیم [و] در دریا فرو می‌پاشیم
… و [اینک] به آن خدایی که پیوسته ملازمش بودی بنگر، آن را قطعاً می‌سوزانیم و خاکسترش می‌کنیم [و] در دریا فرو می‌پاشیم. 450
وظایف
استفاده از امکانات برای پیشرفت
استفاده از امکانات برای پیشرفت
باد را برای سلیمان [رام کردیم:] که رفتن آن بامداد، یک ماه، و آمدنش شبانگاه، یک ماه [راه] بود، و معدن مس را برای او ذوب [و روان] گردانیدیم
و باد را برای سلیمان [رام کردیم:] که رفتن آن بامداد، یک ماه، و آمدنش شبانگاه، یک ماه [راه] بود، و معدن مس را برای او ذوب [و روان] گردانیدیم، و برخی از جنّ به فرمان پروردگارشان پیش او کار می‌کردند، و هر کس از آنها از دستور ما سر برمی‌تافت، از عذاب سوزان به او می‌چشانیدیم. 451
وظایف
استفاده از تخصص های مختلف و ظرفیت های موجود جامعه
2
متخصصان برای حضرت سلیمان وسایل مختلف می ساختند
‏[آن متخصّصان] برای او هر چه می‌خواست: از نمازخانه‌ها و مجسّمه‌ها و ظروف بزرگ مانند حوضچه‌ها و دیگهای چسبیده به زمین می‌ساختند
[آن متخصّصان] برای او هر چه می‌خواست: از نمازخانه‌ها و مجسّمه‌ها و ظروف بزرگ مانند حوضچه‌ها و دیگهای چسبیده به زمین می‌ساختند. خاندان داوود، شکرگزار باشید. و از بندگان من اندکی سپاسگزارند452.
وظایف
استفاده از قدرت
نیاز به قدرت برای پیشگیری از کجروی
‏[لوط] گفت: «کاش برای مقابله با شما قدرتی داشتم یا به تکیه‌گاهی استوار پناه می‌جستم.»
‏[لوط] گفت: «کاش برای مقابله با شما قدرتی داشتم یا به تکیه‌گاهی استوار پناه می‌جستم.» 453
وظایف
استفاده از قدرت برای بازگرداندن کجروان از کجروی 3
تسلیم شدن ملکه سبا پس از دیدن قدرت حضرت سلیمان
و چون آن را دید، برکه‌ای پنداشت و ساقهایش را نمایان کرد. [سلیمان] گفت: «این کاخی مفروش از آبگینه است.»‏ [ملکه] گفت: «پروردگارا، من به خود ستم کردم و [اینک] با

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع قرآن کریم Next Entries تحقیق رایگان با موضوع رفاه اجتماعی، آینده نگری، محل سکونت، دارایی ها