تحقیق رایگان با موضوع آموزش عمومی، شاخص امنیت، امنیت جانی و مالی

دانلود پایان نامه ارشد

پررنگ بودن عامل مذهب در فضای سیاسی اجتماعی جامعه و نقش مهم روحانیون به عنوان یک عامل مشروعیت بخش حکومت می‌باشد. مشروعیت قانونی 5 (1.80) و مشروعیت سنتی 2 (0.72) در مراتب بعدی قرار می‌گیرد. مجموع کل تکرار شاخص مشروعیت نیز 278 می‌باشد. نمودار زیر ترسيم كننده این ارقام می‌باشد.

نمودار 4-4- نمودار ميله‌اي مشروعيت در روزنامة قانون
جدول 4-5- توزيع فراواني هويت ملي در روزنامة قانون
ردیف
هویت ملی
فراوانی
درصد

مفهوم ملت



ملی گرایی



مجموع


توصيف آماري هويت ملي در روزنامه قانون
شاخص هویت ملی به دو دسته تقسیم می‌شود. مفهوم ملت 235(98.33) و ملی‌گرایی4 (1.67). مفهوم ملت با 235 مرتبه تکرار از بیش‌ترین میزان فراوانی برخوردار می‌باشد.

نمودار 4-5- نمودار ميله‌اي هويت ملي در روزنامة قانون

جدول 4-6- جدول فراواني امنيت در روزنامة قانون
ردیف
امنیت
فراوانی
درصد

امنیت جانی و مالی



امنیت



امنیت راه‌ها



امنیت مرزها



مجموع


توصيف آماري امنيت در روزنامه قانون
شاخص امنیت به دو دسته امنیت داخلی و امنیت خارجی تقسیم می‌شود. امنیت داخلی نیز به دو زیرمقوله زیر بخش می‌شود: امنیت جانی و مالی130(77.84) و امنیت راه‌ها 4 (2.40). امنیت خارجی نیز در قالب امنیت مرزها 1 (0.60) مطرح می‌شود. در بسیاری از موارد این روزنامه نیز خود کلمه امنیت به صورت کلی و بدون اشاره به نوع آن مطرح شده است به همین خاطر آن را به صورت جداگانه و به عنوان یکی از زیرشاخص‌های امنیت در این‌جا مطرح کردیم. میزان تکرار شاخص امنیت به صورت کلی نیز 32 (19.16 ) می‌باشد. در میان مقوله‌های امنیت، امنیت جانی و مالی از بیش‌ترین میزان تکرار برخوردار است که این امر حاکی از نبود قانون و ساختار حقوقی جهت حمایت از حقوق مردم بود. مجموع کل تکرار شاخص امنیت 167 می‌باشد.

نمودار 4-6- نمودار ميله‌اي امنيت در روزنامة قانون

جدول 4-7- توزيع فراواني تجددخواهي در روزنامة قانون
ردیف
تجددخواهی
فراوانی
درصد

گسترش روزنامه



مشارکت زنان



مبارزه با جهل و تعصب



تأسیس مدارس



تعلیم عمومی



دوری از غم‌گساری



محاربه با امراض عمومی



نشر کتب مفید



منع تعدد زوجین



پرهیز از تعصب مذهبی



تعلیم و تربیت زنان



استخدام مستشارفرنگی



آزادی زنان



مساوات پیروان ادیان



پرهیز از مبالغه



اخذ تمدن اروپایی



ترجمه کتب فرنگی



حمایت‌از‌حقوق اقلیت‌های مذهبی



منع‌مصرف تریاک و الکل



ترویج ورزش های بدنی



مجموع


توصيف آماري تجدد در روزنامه قانون
شاخص تجدد به چند مقوله زیر تقسیم می‌شود: 1ـ آموزش عمومی: که به هفت زیر مقوله بخش می‌شود. نشر کتب مفید1(1.61)، ترجمه کتب فرنگی0 (0.00)، گسترش روزنامه20 (32.26)، تأسیس مدارس 5 (8.06)، اخذ تمدن اروپایی0‌(0.00)، تعلیم عمومی 3 (4.84)، استخدام مستشار فرنگی 0 (0.00). 2ـ تساهل مذهبی: شامل سه بخش زیر می‌باشد. مساوات پیروان ادیان 0 (0.00)،‌ حمایت از حقوق اقلیت‌های مذهبی 0 (0.00)، پرهیز از تعصب مذهبی 0 (0.00). 3ـ بهبود وضع زنان: این مقوله به چهار زیر مقوله زیر بخش شده است. تعلیم و تربیت زنان0 (0.00)، مشارکت زنان 13 (20.97)،‌ آزادی زنان 0 (0.00)، منع تعدد زوجین1 (‌1.61). 4ـ خردگرایی:‌ شامل سه زیر مقوله زیر می‌شود. پرهیز از مبالغه 0 (0.00)، مبارزه با جهل و تعصب 12 (19.35)، دوری از ارزش‌محوری(غم‌گساری) 0 (0.00). 5ـ بهداشت: شامل سه بخش،‌محاربه با امراض عمومی 2 (3.23)، منع مصرف تریاک و الکل 0‌ (0.00)، ترویج ورزش‌های بدنی 0 (0.00). در این جا باید گفت که میزان تکرار مقوله آموزش عمومی 29مرتبه و میزان درصد آن 48.33 می‌باشد که درمیان دیگر مقوله‌های تجدد از بیش‌ترین میزان تکرار برخوردار است. در میان مقوله‌های آموزش عمومی نیز گسترش روزنامه از بیش‌ترین میزان توجه و اهمیت برخوردار است. بنابراین این امر نشان‌دهنده‌ی این است که روزنامه قانون در زمینه ایجاد ترقی و تجدد و پیشرفت در کشور بیش از موارد دیگر به آموزش عمومی و گسترش سواد و آگاهی اجتماعی در جامعه توجه داشته است. مجموع تکرار کل مقوله‌های شاخص‌ تجدد نیز 62 می‌باشد.

نمودار 4-7- نمودار ميله‌اي تجددخواهي در روزنامة قانون

جدول 4-8- توزيع فراواني آزادي در روزنامة قانون
ردیف
آزادی
فراوانی
درصد

آزادی کلام



آزادی اجتماعات



آزادی قلم



آزادی از قید حکومت خودکامه



آزادی مطبوعات



حق تملک



مجموع


توصيف آماري آزادي در روزنامه قانون
شاخص آزادی به دو دسته کلی آزادی فردی و اجتماعی تقسیم می‌شود. آزادی فردی خود به دو دسته آزادی بیان و حق تملک 2 (3.51) بخش می‌شود. آزادی بیان به سه دسته آزادی کلام 21 (36.84)، آزادی قلم 8 (14.04) و آزادی مطبوعات 3 (5.26) تقسیم می‌شود. و اما آزادی اجتماعی نیز شامل دو زیر مقوله آزادی از قید حکومت خودکامه 3 (5.26) و آزادی اجتماعات 20 (35.09) می‌باشد.
در میان مقوله‌های آزادی مفهوم آزادی کلام و آزادی اجتماعات از بیش‌ترین میزان تکرار برخوردار است. مجموع کل تکرار شاخص آزادی نیز 57 می‌باشد.

نمودار 4-8- نمودار ميله‌اي آزادي در روزنامة قانون

جدول4-9- توزيع فراواني تفكيك قوا در روزنامة قانون
ردیف
تفکیک قوا
فراوانی
درصد

استقلال هر یک از قوا از دو قوه دیگر



استقلال قوه قضائیه



استقلال قوه مقننه



استقلال قوه مجریه



مجموع


توصيف آماري تفكيك قوا در روزنامه قانون
شاخص تفکیک‌قوا نیز به چهار دسته تقسیم می‌شود. میزان تکرار و درصد مقوله استقلال قوه قضائیه10(31.25)، استقلال قوه مجریه 4(12.50)، استقلال قوه مقننه 5 (15.63) و استقلال هر یک از قوا از دو قوه دیگر 13 (‌40.63) می‌باشد. مقوله استقلال هر یک از قوا از دو قوه دیگر از بیش‌ترین میزان تکرار برخوردار است. مجموع کل تکرار شاخص تفکیک‌قوا در روزنامه قانون 32 می‌باشد.

نمودار 4-9- نمودار ميله‌اي تفكيك قوا در روزنامة قانون

جدول 4-10- توزيع فراواني تمركزگرايي در روزنامة قانون
ردیف
تمرکزگرایی
فراوانی
درصد

ثبات در مدیریت



ایجاد قشون منظم



ثبات مقامات اجرایی محلی



عدم دخالت عوام در اداره امور مملکت



ثبات در ادارات مرکزی کشور



مجموع


توصيف آماري تمركزگرايي در روزنامه قانون
تمركزگرايي به 5 شاخص تقسيم مي‌شود. چنان‌كه در جدول فوق ملاحظه مي‌شود ثبات در مديريت با 46.15 درصد از بيشترين ميزان فراواني برخوردار است. پس از آن ايجاد قشون منظم با 38.46 درصد و ثبات مقامات اجرايي محلي با 15.38 درصد قرار دارد. از دو شاخص عدم دخالت عوام در اداره امور مملكت و ثبات در ادارات مركزي كشور در روزنامه قانون ذكري به ميان نيامده است.

نمودار 4-10- نمودار ميله‌اي تمركزگرايي در روزنامة قانون

جدول 4-11- توزيع فراواني استقلال در روزنامة قانون
ردیف
استقلال
فراوانی
درصد

دفع شورش



حفظ تمامیت ارضی



خلع سلاح ایلات



مجموع


توصيف آماري استقلال در روزنامه قانون
شاخص استقلال به دو دسته استقلال داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. استقلال داخلی خود به دو دسته دفع شورش 5 (62.50) و خلع سلاح ایلات0(0.00) و استقلال خارجی نیز در قالب حفظ تمامیت ارضی 3 (‌37.50) مطرح می‌شود. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، مقوله استقلال داخلی بیش از استقلال خارجی مورد توجه و اهمیت بوده است. مجموع کل تکرار شاخص استقلال نیز 8 می‌باشد.

نمودار 4-11- نمودار ميله‌اي استقلال در روزنامة قانون

جدول 4-12- جدول كل مقولات روزنامة قانون
ردیف
مفاهیم
فراوانی
درصد

قانون



شخصیت حقوقی



عناصر ملی



مشروعیت



هویت ملی



امنیت



انواع تجدد



آزادی



تفکیک‌قوا



تمرکزگرایی



استقلال


مجموع


همان‌گونه که در جدول فوق مشاهده می‌شود، شاخص قانون در روزنامه قانون از بیش‌ترین میزان توجه و اهمیت برخوردار است. پس از آن مقولة شخصيت حقوقي قرار دارد. اين دو شاخص از نظر ميزان تكرار فاصلة قابل توجهي از ديگر شاخص‌ها دارند. در انتهاي جدول هم شاخص‌هاي تمركزگرايي و استقلال قرار دارد.

نمودار 4-12- نودار ميله‌اي كل مقولات روزنامة قانون

فصل چهارم
ويژگي‌هاي دولت در روزنامه كاوه

شرايط و زمينه‌هاي سياسي اجتماعي دوران انتشار روزنامه كاوه
در سال 1293ه.ش/1914م جنگ جهانی اول در قاره اروپا آغاز شد و به زودی دامنه آن به ایران نیز کشیده شد. با وجود اینکه در جریان جنگ ایران بارها اعلان بی‌طرفی کرده بود اما کشورهای روس و انگلیس اعتنایی به این بی‌طرفی نکرده و قسمت‌هایی از خاک کشورمان را به بهانه‌های مختلف تصرف کردند. این امر موجب اعتراض ایرانیان به اشغالگران شد. نخبگان سیاسی ایرانی خارج از کشور نیز در این زمان هم‌صدا و هم‌گام با هم‌وطنان داخل کشور دست به اقداماتی زدند. اینان ابتدا در برلن کمیته‌ای با عنوان «کمیته ملیون» تشکیل دادند. این کمیته به اعزام هیئت‌هایی به استانبول، بغداد و ایران برای تبلیغات بر ضد متفقین اقدام کرد. کمیته برلن در کنار این اقدامات به نشر روزنامه، کتب و رساله‌های تبلیغاتی نیز مبادرت ورزید. در این میان انتشار روزنامه کاوه، یکی از مهمترین اقدامات کمیته برلن می‌باشد(مشهوری، 1389: 131). این روزنامه، روزنامه‌ای سیاسی و به نوعی بیانگر سیاست آلمان در قبال ایران بود. روزنامه کاوه به مناسبت روش و دور بودن از بددهنی و بی‌بندوباری که شیوه روزنامه‌نگاران ایران ‌بود، جای خاصی پیدا کرد و در ایران، هندوستان، عثمانی و مصر رواج یافت(کاوه، سال اول، شماره 1: 3 و 4). بنابراین باید گفت که وضعیت بی‌ثباتی سیاسی کشور و اوضاع نابسامان مملکت در دوران جنگ و بعد از آن سبب شد تا گفتار اصلی این دوره حول محور ضرورت استقرار مرد قدرتمند دور زند. و ایدئولوژی آن هم باستان گرایی باشد. یکی از برجسته‌ترین سخنگویان این ایدئولوژی در این برهه خاص تاریخی، روزنامه کاوه بود که توسط سیدحسن تقی زاده در برلین منتشر می‌شد (آبادیان، 1384: 99).
روزنامه کاوه به دو دوره متفاوت تقسیم می‌شود. دوره‌ی نخست در 24ژانویه 1916 به چاپ رسید و تا 22 ژانویه‌ی 1920 ادامه داشت. در این دوران،بقول خود گردانندگان مجله،کاوه«ندای‏ چند تن از بومیان یک کشور بدبخت زبون دشمن، يعنی ایران»بود که«در این روز رستخیز ملل و فَزَع اکبر در شهر برلن،مرکز حرکت محیرالعقول جنگ جهانگیر گرد آمده‏ و درباره مملکت ستمدیده خود فکر می‏کنند» (تقی‌زاده، بی‌تا، شماره24: 1). بنابراین دوره نخست کاوه، شامل 35 شماره بود که مضمون و محتوای اصلی آن درباره افشای جنایت‌های روس و انگلیس در ایران بود و در عین حال به ستایش دو کشور آلمان و عثمانی می‌پرداختند. روزنامه کاوه نیز در این زمینه مؤثر بود. هر چند که آلمان تمام مخارج کاوه را تأمین می‌کرد، اما این دلیل اصلی حمایت کاوه از آلمان نبود. در واقع بسیاری از سیاستمداران ایرانی آلمان را به عنوان یک متحد بالقوه برای ایران می‌دانستند. از این رو کاوه را باید یکی از نخستین تلاش‌های سیاستمداران و روشنفکران ایرانی در جهت تشکیل یک نیروی سوم در مقابل روس و انگلیس دانست (میلانی، 1369: 505).
در دوره دوم انتشار کاوه سبک وسیاق آن به کل دگرگون

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع انقلاب مشروطه، حکومت قانون، شخصیت حقوقی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع جامعه مدنی، قدرت سیاسی، وابستگی متقابل