تحقیق رایگان با موضوع آموزشي، رفتگي، ميانگين، بررسي

دانلود پایان نامه ارشد

ذهني
83/0
4
بي‌توجهي به امر مثبت
80/0
5
نتيجه‌گيري شتابزده
82/0
6
درشت‌بيني ـ ريزبيني
81/0
7
استدلال احساسي
84/0
8
بايد- بهتر
80/0
9
برچسب زدن
0/84
10
شخصي‌سازي
79/0
6-3 مراحل اجراي پژوهش
ابتدا حجم جامعه آماري يعني كليه دانشجويان مقطع كارشناسي سال آخر دانشگاه بوعلي‌سينا كه در سال تحصيلي 1393-1392 مشغول به تحصيل بودند، براساس آمار اداره آموزش دانشگاه بوعلي‌سينا همدان تعيين شد كه 1360 نفر بودند. سپس براساس جدول کرجسي و مورگان تعداد 310 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و براساس روش نمونه‌گيري طبقه‌اي نسبتي به عنوان نمونه‌هاي تحقيق انتخاب شدند.
پس از اين كار با مراجعه به دانشكده‌ها، پرسشنامه‌هاي تحقيق در كلاس‌هاي دانشجويان دانشكده‌هاي مورد نظر تكميل شدند. براي اين كار نيز گروه‌هاي آموزشي هر دانشكده به طور تصادفي انتخاب و از بين هر گروه انتخاب شده نيز به صورت تصادفي كلاس‌ها انتخاب شد و پرسشنامه‌ها در اختيار دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي قرار داده شد و در نهايت داده‌هاي جمع‌آوري شده وارد نرم‌افزار SPSS19 شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
7-3روش تجزيه و تحليل داده‌ها
در اين پژوهش علاوه بر استفاده از شاخص‌هاي آماري توصيفي، براي تجزيه و تحليل فرضيه‌هاي تحقيق از آمار تحليلي مانند ضريب همبستگي پيرسون و علاوه بر اين براي پيش‌بيني نمره كلي تحليل‌رفتگي آموزشي و مؤلفه‌هاي آن از روي تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي رگرسيون چندمتغيره به روش همزمان استفاده شد.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها

1-4مقدمه
در اين فصل دادههاي جمع آوري شده از پرسشنامهها، مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. اطلاعاتي كه از اجراي پرسشنامههاي”تحريفهاي شناختي”، “باورهاي غير منطقي” و “تحليل رفتگي آموزشي” بدست آمد، جمع آوري، كدگذاري و وارد رايانه شد و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در اين فصل نتايج تجزيه و تحليلهاي آماري انجام شده در چهار بخش ارائه ميگردد.
بخش اول: در اين بخش ابتدا با تعيين نقطه برش نمرات تحليل رفتگي آموزشي ، از بين 310 نفر دانشجو در نمونه اوليه، تنها عدهاي به عنوان نمونه نهايي انتخاب ميشوند که دچار تحليل رفتگي آموزشي باشند.
بخش دوم:در بخش دوم با به کارگيري آمار توصيفي59 ويژگيهاي جمعيت نمونه و همچنين نمرات بدست آمده از سنجش متغيرهاي اصلي تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است. آمار توصيفي شامل جداول توزيع فراواني، نمودارهاي ميلهاي، شاخصهاي گرايش به مرکز نظير ميانگين60 و شاخصهاي پراکندگي نظير حداقل61، حداکثر62 و انحراف معيار63ميباشد که توسط آنها دادههاي بدست آمده توصيف شده است.
بخش سوم: در اين بخش به بررسي نرمال بودن توزيع دادهها، پرداخته شده است. بررسي اين موضوع از طريق آزمون کولموگرف-اسميرنوف64 انجام شده است.
بخش چهارم: در بخش چهارم با به کارگيري آزمونهاي آمار استنباطي65 به بررسي و آزمون فرضيههاي تحقيق پرداخته شد. در اين بخش ابتدا با محاسبه ضريب همبستگي پيرسون66، روابط بين متغيرهاي اصلي تحقيق و همچنين خرده مقياسها شناسايي و سپس با انجام تحليل رگرسيون چندگانه همزمان67 به تببين و پيشبيني متغير وابسته (تحليل رفتگي آموزشي) بر اساس متغيرهاي مستقل (تحريفهاي شناختي) و (باورهاي غير منطقي) پرداخته شده است.
انتخاب دانشجويان مبتلا به فرسودگي آموزشي از بين نمونه اوليه:
براي تعيين نقطه برش مقياس تحليل رفتگي آموزشي ، از روش تبديل نمرات به نمرات معيار T استفاده شد. فرمول محاسبه مقادير T به عبارت زير است:
T=10Z+50
بر اساس فرمول فوق، ابتدا نمرات خام تحليل رفتگي آموزشي به نمرات T تبديل شدند و سپس تنها نمراتي که از 50 بالاتر بود به عنوان نمونه نهايي انتخاب و مورد بررسي واقع شدند.جدول 1-4 اين نتايج را نشان مي دهد.
جدول 1-4: ميانگين و انحراف معيار نمرات دانشجويان بر اساس نمرات خام و نمرات T
نمرات
تحليل رفتگي آموزشي
حجم نمونه
ميانگين
انحراف معيار
نمرات خام
310 نفر
93/47
28/8
نمرات T
310 نفر
50
10
گروه تحليل رفتگي آموزشي
130 نفر
97/54
37/6

با توجه به جدول بالا، بر اساس نقطه برش 50 (ميانگين نمرات T بدست آمده) از تعداد 310 نفر از افراد نمونه، تعداد 130 نفر از آنها که نمرات T تحليل رفتگي آموزشي شان بالاتر از 50 بود به عنوان نمونه نهايي اين تحقيق انتخاب شدند.اين عده بر اساس نقطه برش دادههاي بدست آمده، داراي بالاترين نمرات تحليل رفتگي آموزشي در بين دانشجويان مورد بررسي بودند.
2-4 توصيف دادهها
1-2-4توزيع جمعيت نمونه بر اساس جنسيت
جدول 2-4: توزيع جمعيت نمونه بر اساس جنسيت
جنسيت
فراواني
درصد
دختر
73
56
پسر
57
44
کل
130
100
با توجه به جدول 2-4 در اين پژوهش مجموعاً 130 نفر از دانشجويان مبتلا به تحليل رفتگي آموزشي دانشگاه بوعلي سينا مورد بررسي قرار گرفتهاند که از اين تعداد، 73 نفر (حدود 56 درصد) دختر و 57 نفر (حدود 44 درصد) نيز پسر بودهاند.

نمودار 1-4: توزيع جمعيت نمونه بر اساس جنسيت

2-2-4 توزيع جمعيت نمونه بر اساس دانشکده
جدول3-4:توزيع جمعيت نمونه بر اساس دانشکده
دانشکده
فراواني
درصد
ادبيات
30
23
اقتصاد و علوم اجتماعي
24
5/18
کشاورزي
15
5/11
فني و مهندسي
20
4/15
شيمي
21
2/16
علوم پايه
20
4/15
کل
130
100

با توجه به اطلاعات جدول 3-4، دانشکده محل تحصيل حدود 23 درصد از دانشجويان مورد بررسي (30 نفر) ادبيات بوده است. دانشکده محل تحصيل حدود 5/18 درصد (24 نفر) اقتصاد و علوم اجتماعي، حدود 2/16 درصد (21 نفر) شيمي، حدود 4/15 درصد (20 نفر) فني و مهندسي،حدود 4/15 درصد (20)علوم پايه و دانشکده محل تحصيل حدود 5/11 درصد (15 نفر) نيز کشاورزي بوده است.
نمودار2-4:توزيع جمعيت نمونه بر اساس دانشکده محل تحصيل

3-2-4آمارهاي توصيفي نمرات تحليل رفتگي آموزشي

جدول 4-4:آمارهاي توصيفي نمرات تحليل رفتگي آموزشي و مؤلفههاي آن
متغير
مؤلفهها
ميانگين
انحراف معيار
ميانگين وزني
تحليل رفتگي آموزشي
بدبيني تحصيلي
12/15
37/2
78/3

ناکارآمدي تحصيلي
99/21
44/4
67/3

خستگي هيجاني
92/17
87/2
58/3

تحليل رفتگي آموزشي
97/54
37/6
66/3

جدول 4-4 نشان ميدهد که تحليل رفتگي آموزشي داراي سه مؤلفه ميباشد که در بين مؤلفههاي تحليل رفتگي آموزشي ، “بد بيني تحصيلي” با ميانگين وزني 78/3 بالاترين و خستگي هيجاني با ميانگين نمرات 58/3 پايين ترين مؤلفههاي تحليل رفتگي آموزشي بودهاند و لذا بدبيني تحصيلي از ديگر مؤلفهها بالاتر است.

نمودار3-4:ميانگين نمرات ابعاد تحليل رفتگي آموزشي در دانشجويان مورد بررسي

4-2-4آمارهاي توصيفي نمرات تحريف شناختي

جدول5-4: آمارهاي توصيفي نمرات تحريف شناختي و مؤلفههاي آن
متغير
مؤلفهها
ميانگين
انحراف معيار

تحريف شناختي
تفکر همه يا هيچ
28/7
30/1

برچسب زني
21/7
94/1

تعميم مبالغه آميز
18/7
99/2

بي توجهي
16/7
29/2

فيلتر ذهني
14/7
70/1

درشت بيني-ريز بيني
98/6
98/1

نتيجهگيري شتابزده
92/6
74/1

استدلال حسي
62/6
75/1
شخصي سازي
32/6
30/1
بايد-بهتر
26/6
69/1

کل تحريف شناختي
09/69
24/12

اطلاعات جدول 5-4 نشان ميدهد که در بين مؤلفههاي تحريف شناختي، “تفکر همه يا هيچ” و “برچسب زني” به ترتيب با ميانگين نمرات 28/7 و 21/7 قويترين مؤلفهها و “بايد-بهتر” و “شخصيسازي” به ترتيب با ميانگين نمرات 26/6 و 32/6 ضعيفترين تحريفهاي شناختي در نمونه مورد بررسي بودهاند. نمره ميانگين کل تحريف شناختي 09/69 است که از ميانگين 50 بالاتر است.

نمودار4-4:ميانگين نمرات مؤلفههاي تحريف شناختي در دانشجويان مورد بررسي

5-2-4آمارهاي توصيفي نمرات باورهاي غير منطقي
جدول 6-4: آمارهاي توصيفي نمرات باورهاي غير منطقي و مؤلفههاي آن
متغير
مؤلفهها
ميانگين
انحراف معيار

باورهاي
غير منطقي
کمال گرايي
79/29
83/10

واکنش به ناکامي
55/27
91/7

انتظار بيش از حد از خود
97/26
16/8

ضرورت تأييد ديگران
96/26
12/8

دل مشغولي
35/26
81/7

نا اميدي
93/25
44/9

وابستگي به ديگران
82/25
11/9

اجتناب از مشکلات
62/25
59/7
بي مسؤوليتي عاطفي
55/25
79/7
تمايل به سرزنش خود
02/24
32/8

کل باورهاي غير منطقي
60/261
67/81

جدول 6-4 نشان ميدهد که در بين باورهاي غير منطقي، “کمال گرايي” و “واکنش به ناکامي” به ترتيب با ميانگين نمرات 79/29 و 55/27 قويترين باورها و “تمايل به سرزنش خود” و “بي مسؤوليتي عاطفي” به ترتيب با ميانگين نمرات 02/24 و 55/25 ضعيفترين باورهاي غير منطقي در نمونه مورد بررسي بودهاند.

نمودار 5-4: ميانگين نمرات باورهاي غير منطقي در دانشجويان مورد بررسي

3-4بررسي نرمال بودن توزيع نمرات متغيرها
در اين قسمت نرمال بودن توزيع نمرات متغيرهاي تحقيق مورد بررسي قرار ميگيرد. توزيع نرمال توزيعي است که متقارن بوده و حداکثر ارتفاع در ميانگين قرار دارد. به طوري که نيمي از نمرهها در بالاي ميانگين و نيمي ديگر در پايين ميانگين توزيع ميشوند. دنبالههاي منحني توزيع نرمال با محور X موازي است (ساعي، 1381). يکي از آزمونهايي که براي سنجش توزيع نرمال به کار ميرود، آزمون کولموگروف – اسميرنوف است. در اين آزمون چنانچه سطح معنيداري مقدار Z (آماره کولموگروف – اسميرنوف) بالاتر از 05/0 باشد، نشان ميدهد که دادهها داراي توزيعي نرمال هستند(بايزيدي،1389). در جدول 7-4 نتايج اين آزمون آمده است.

جدول 7-4: آزمون کولموگروف-اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهاي تحقيق
متغير
n
Z
p
تحريف شناختي
130
142/1
148/0
باورهاي غير عقلاني
130
155/1
139/0
تحليل رفتگي آموزشي
130
160/1
143/0

اطلاعات جدول 7-4 نشان ميدهد که سطح معنيداري مقاديرz بدست آمده در توزيع نمرات تحليل رفتگي آموزشي و تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي بالاتر از 05/0 است (05/0P)، که نشان ميدهد نمرات همه متغيرهاي تحقيق، داراي توزيعي نرمال است. بنابراين در اين مرحله امکان استفاده از آزمونهاي پارامتري جهت پاسخگويي به فرضيههاي پژوهش وجود دارد.

4-4بررسي فرضيههاي پژوهش
1-4-4 فرضيه 1- بين تحريف شناختي و خستگي هيجاني دانشجويان رابطه مثبت وجود دارد.

جدول 8-4: ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين تحريف شناختي و خستگي هيجاني
تحريف شناختي
و مؤلفههاي آن
r
P
تفکر همه يا هيچ
**267/0
002/0
تعميم مبالغه آميز
**286/0
001/0
فيلتر ذهني
117/0
186/0
بي توجهي
051/0
562/0
نتيجه گيري شتابزده
*188/0
032/0
درشتبيني-ريزبيني
120/0
174/0
استدلال حسي
**324/0
001/0
بايد-بهتر
131/0
138/0
برچسبزني
**257/0
003/0
شخصي سازي
**262/0
003/0
تحريف شناختي
**280/0
001/0
130 n=01/0 **pو 05/0 *p

در اين تحقيق براي بررسي روابط بين متغيرها از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. با توجه به اطلاعات جدول 8-4 مشاهده ميشود که ضريب همبستگي پيرسون بين “کل تحريف شناختي” و “خستگي هيجاني” رابطهاي متوسط به اندازه 28/0 نشان ميدهد. با توجه به اينکه سطح معنيداري همبستگي بدست آمده کمتر از 01/0 است (01/0p، 28/0=r)، رابطه معنيدار بوده و ميتوان گفت که هر چه ميزان کل تحريف شناخي در دانشجويان بالاتر باشد ميزان خستگي هيجاني آنان نيز

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع اضطراب امتحان، ناخودآگاه Next Entries تحقیق رایگان با موضوع 001/0، تحريف، (01/0p،، ميزان