تحقیق رایگان با موضوع آرامش خاطر، امر به معروف، نماز جماعت

دانلود پایان نامه ارشد

شهادت طلبیدم و نه در آفرینش خودشان. و من آن نیستم که گمراهگران را همکار خود بگیرم. 514
وظایف
علت یابی بروز کجروی در جامعه
علت یابی بروز کجروی در جامعه
آسيب شناسي اجتماعي و ريشه يابي انحرافات جهت مقابله با آن انحرافات، امري اجتناب ناپذير است
‏[موسی] گفت: «ای سامرى، منظور تو چه بود؟515
وظایف
علت یابی بروز کجروی در جامعه
اثر احساس قدرت و هوای نفس در کجروی
آسيب شناسي اجتماعي و ريشه يابي انحرافات جهت مقابله با آن انحرافات، امري اجتناب ناپذير است
گفت: «به چیزی که [دیگران] به آن پی نبردند، پی بردم، و به قدرِ مُشتی از ردِّ پای فرستاده [خدا، جبرئیل] برداشتم و آن را در پیکر [گوساله] انداختم، و نفس من برایم چنین فریبکاری کرد.»‏ 516
وظایف
علت یابی تخلف کارگزار
توجه به تعمد یا عدم توانایی کارگزار در جلوگیری از کجروی
گفت: «پس از من چه بد جانشینی برای من بودید! آیا بر فرمان پروردگارتان پیشی گرفتید؟
و چون موسى، خشمناک و اندوهگین به سوی قوم خود بازگشت، گفت: «پس از من چه بد جانشینی برای من بودید ! آیا بر فرمان پروردگارتان پیشی گرفتید؟ و الواح را افکند و [موی] سر برادرش را گرفت و او را به طرف خود کشید. [هارون] گفت: «ای فرزند مادرم، این قوم، مرا ناتوان یافتند و چیزی نمانده بود که مرا بکشند پس مرا دشمن‌شاد مکن و مرا در شمار گروه ستمکاران قرار مده.» 517
وظایف
فراهم آوردن امکان بهنجار ارضای نیازهای جنسی
فراهم آوردن امکان بهنجار ارضای نیازهای جنسی
اگر می‌خواهید [کاری مشروع] انجام دهید، اینان دختران منند [با آنان ازدواج کنید]
گفت: «اگر می‌خواهید [کاری مشروع] انجام دهید، اینان دختران منند [با آنان ازدواج کنید].« 518
وظایف
فراهم آوردن امکان بهنجار ارضای نیازهای جنسی
فراهم آوردن امکان بهنجار ارضای نیازهای جنسی
[لوط] گفت: «ای قوم من، اینان دختران منند. آنان برای شما پاکیزه‌ترند
و قوم او شتابان به سویش آمدند، و پیش از آن کارهای زشت می‌کردند. [لوط] گفت: «ای قوم من، اینان دختران منند. آنان برای شما پاکیزه‌ترند. پس از خدا بترسید و مرا در کار مهمانانم رسوا مکنید. آیا در میان شما آدمی عقل‌رس پیدا نمی‌شود؟»519
وظایف
فراهم آوردن زمینه برای تأمین نیازهای جسمی
توجه به نیازهای مادی راست روان و کجروان در دنیا

ابراهیم گفت: «پروردگارا، .. و مردمش را- هر کس از آنان که به خدا و روز بازپسین ایمان بیاورد- از فرآورده‌ها روزی بخش»‏، فرمود: «و [لی] هر کس کفر بورزد، اندکی برخوردارش می‌کنم
و چون ابراهیم گفت: «پروردگارا، این [سرزمین] را شهری امن گردان، و مردمش را- هر کس از آنان که به خدا و روز بازپسین ایمان بیاورد- از فرآورده‌ها روزی بخش»‏، فرمود: «و [لی] هر کس کفر بورزد، اندکی برخوردارش می‌کنم، سپس او را با خواری به سوی عذاب آتش [دوزخ] می‌کشانم، و چه بد سرانجامی است. 520
وظایف
فراهم ساختن زمینة پذیرش کجروان در صورت بازگشت از کجروی
پذیرش کجروان و طلب بخشش از خدا برای آنها
پذیرش ظالمان در صورت توبه کردن و دعا کردن در حق آنان
و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق الهی از او اطاعت کنند. و اگر آنان وقتی به خود ستم کرده بودند، پیش تو می‌آمدند و از خدا آمرزش می‌خواستند و پیامبر [نیز] برای آنان طلب آمرزش می‌کرد، قطعاً خدا را توبه‌پذیرِ مهربان می‌یافتند. 521
وظایف
فراهم ساختن عوامل آرامش در جامعه
اهمیت دادن به آرامش اشخاص در جامعه
پیامبرشان بدیشان گفت: «در حقیقت، نشانه پادشاهی او این است که آن صندوقِ [عهد] که در آن آرامش خاطری از جانب پروردگارتان به سوی شما خواهد آمد.
و پیامبرشان بدیشان گفت: «در حقیقت، نشانه پادشاهی او این است که آن صندوقِ [عهد] که در آن آرامش خاطری از جانب پروردگارتان، … به سوی شما خواهد آمد. مسلما اگر مؤمن باشید، برای شما در این [رویداد] نشانه‌ای است. 522
وظایف
فراهم ساختن وسایل لازم برای رشد معنوی مردم
خارج کردن مردم از تاریکی به روشنایی
کتابی است که آن را به سوی تو فرود آوردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکیها به سوی روشنایی بیرون آورى
الف، لام، راء. کتابی است که آن را به سوی تو فرود آوردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکیها به سوی روشنایی بیرون آورى: به سوی راه آن شکست ناپذیر ستوده. 523
وظایف
فراهم ساختن وسایل لازم برای رشد معنوی مردم
تبیین حقایق دینی
ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم، تا [حقایق را] برای آنان بیان کند.
و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم، تا [حقایق را] برای آنان بیان کند. پس خدا هر که را بخواهد بی‌راه می‌گذارد و هر که را بخواهد هدایت می‌کند، و اوست ارجمند حکیم. 524
وظایف
فراهم ساختن وسایل لازم برای رشد معنوی مردم
خارج کردن مردم از تاریکی به روشنایی
در حقیقت، موسی را با آیات خود فرستادیم [و به او فرمودیم] که قوم خود را از تاریکیها به سوی روشنایی بیرون آور،
و در حقیقت، موسی را با آیات خود فرستادیم [و به او فرمودیم] که قوم خود را از تاریکیها به سوی روشنایی بیرون آور، و روزهای خدا را به آنان یادآوری کن، که قطعاً در این [یادآوری]، برای هر شکیباىِ سپاسگزاری عبرتهاست. 525
وظایف
فراهم ساختن وسایل لازم برای رشد معنوی مردم
ساختن محل امن و پاکیزه برای عبادت
به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که: «خانه مرا برای طواف‌کنندگان و معتکفان و رکوع و سجودکنندگان پاکیزه کنید.
و چون خانه [کعبه] را برای مردم محل اجتماع و [جای] امنی قرار دادیم، [و فرمودیم:] «در مقام ابراهیم، نمازگاهی برای خود اختیار کنید»‏، و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که: «خانه مرا برای طواف‌کنندگان و معتکفان و رکوع و سجودکنندگان پاکیزه کنید. 526
وظایف
فراهم ساختن وسایل لازم برای رشد معنوی مردم
نماز جماعت خواندن پیامبر با همه افراد در جنگ به نوبت
و هر گاه در میان ایشان بودی و برایشان نماز برپا داشتى، پس باید گروهی از آنان با تو [به نماز] ایستند و باید جنگ‌افزارهای خود را برگیرند و چون به سجده رفتند [و نماز را تمام کردند]، باید پشت سرِ شما قرار گیرند،

و هر گاه در میان ایشان بودی و برایشان نماز برپا داشتى، پس باید گروهی از آنان با تو [به نماز] ایستند و باید جنگ‌افزارهای خود را برگیرند و چون به سجده رفتند [و نماز را تمام کردند]، باید پشت سرِ شما قرار گیرند،527

وظایف
فراهم ساختن وسایل لازم برای رشد معنوی مردم
خارج کردن مردم از تاریکی به روشنایی
کتابی است که آن را به سوی تو فرود آوردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکیها به سوی روشنایی بیرون آورى
الف، لام، راء. کتابی است که آن را به سوی تو فرود آوردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکیها به سوی روشنایی بیرون آورى: به سوی راه آن شکست ناپذیر ستوده. 528
وظایف
فراهم ساختن وسایل لازم برای رشد معنوی مردم
اهمیت دادن به نماز
همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز برپا می‌دارند
همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و به کارهای پسندیده وامی‌دارند، و از کارهای ناپسند باز می‌دارند، و فرجام همه کارها از آنِ خداست.‏ 529
وظایف
فراهم ساختن وسایل لازم برای رشد معنوی مردم
هدایت مردم
آن کس که ایمان آورده بود گفت: «ای قوم من، مرا پیروی کنید تا شما را به راه درست هدایت کنم.
و آن کس که ایمان آورده بود گفت: «ای قوم من، مرا پیروی کنید تا شما را به راه درست هدایت کنم. 530
وظایف
فراهم ساختن وسایل لازم برای رشد معنوی مردم
پيگير هدايت مردم
و بدانید که پیامبر خدا در میان شماست. اگر در بسیاری از کارها از [رأی و میل] شما پیروی کند، قطعاً دچار زحمت می‌شوید، لیکن خدا ایمان را برای شما دوست‌داشتنی گردانید و آن را در دلهای شما بیاراست و کفر و پلیدکاری و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت
و بدانید که پیامبر خدا در میان شماست. اگر در بسیاری از کارها از [رأی و میل] شما پیروی کند، قطعاً دچار زحمت می‌شوید، لیکن خدا ایمان را برای شما دوست‌داشتنی گردانید و آن را در دلهای شما بیاراست و کفر و پلیدکاری و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت. آنان [که چنین‌اند] ره‌یافتگانند. 531
وظایف
فراهم ساختن وسایل لازم برای رشد معنوی مردم
شکل گیری ایمان در جامعه نیازمند وجود رهبری شایسته
او همان کسی است که بر بنده خود آیات روشنی فرو می‌فرستد، تا شما را از تاریکیها به سوی نور بیرون کشاند
او همان کسی است که بر بنده خود آیات روشنی فرو می‌فرستد، تا شما را از تاریکیها به سوی نور بیرون کشاند. و در حقیقت، خدا [نسبت] به شما سخت رؤوف و مهربان است. 532
وظایف

تأمین مکان مناسب برای سکونت مردم
فراهم نمودن مکان مناسب برای مردم
به موسی و برادرش وحی کردیم که شما دو تن برای قوم خود در مصر خانه‌هایی ترتیب دهید و سراهایتان را رو به روی هم قرار دهید
و به موسی و برادرش وحی کردیم که شما دو تن برای قوم خود در مصر خانه‌هایی ترتیب دهید و سراهایتان را رو به روی هم قرار دهید و نماز برپا دارید و مؤمنان را مژده ده. 533
وظایف
نظارت اجتماعی
پیامبر امر به معروف و نهی از متکر می کند
[همان پیامبری که] آنان را به کار پسندیده فرمان می‌دهد، و از کار ناپسند باز می‌دارد
پیامبر درس نخوانده- که آنان را به کار پسندیده فرمان می‌دهد، و از کار ناپسند باز می‌دارد534
وظایف
گوش دادن به پاسخ کارگزاران در دفاع از خود 2
گوش دادن به پاسخ کارگزاران در دفاع از خود
[هارون] گفت: «ای فرزند مادرم، این قوم، مرا ناتوان یافتند و چیزی نمانده بود که مرا بکشند پس مرا دشمن‌شاد مکن و مرا در شمار گروه ستمکاران قرار مده
…. [هارون] گفت: «ای فرزند مادرم، این قوم، مرا ناتوان یافتند و چیزی نمانده بود که مرا بکشند پس مرا دشمن‌شاد مکن و مرا در شمار گروه ستمکاران قرار مده.» 535
وظایف
به کار گیری وسائل
لزوم به کار گیری امکانات
و برای سلیمان، تندباد را [رام کردیم] که به فرمان او به سوی سرزمینی که در آن برکت نهاده بودیم جریان می‌یافت، و ما به هر چیزی دانا بودیم.‏
و برای سلیمان، تندباد را [رام کردیم] که به فرمان او به سوی سرزمینی که در آن برکت نهاده بودیم جریان می‌یافت، و ما به هر چیزی دانا بودیم.‏ 536
وظایف
لزوم دقت و احتياط در زمينه امور مرتبط با سرنوشت و امنيت
بررسی اخبار اشخاص فاسق
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر فاسقی برایتان خبری آورد، نیک وارسی کنید، مبادا به نادانی گروهی را آسیب برسانید
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر فاسقی برایتان خبری آورد، نیک وارسی کنید، مبادا به نادانی گروهی را آسیب برسانید و [بعد،] از آنچه کرده‌اید پشیمان شوید. 537
وظایف
مبارزه با کجروی به همراه ارائه راه حل عملی و مشروع رفع نیاز
مبارزه با کجروی به همراه ارائه راه حل عملی و مشروع رفع نیاز
اگر می‌خواهید [کاری مشروع] انجام دهید، اینان دختران منند [با آنان ازدواج کنید]
گفت: «اگر می‌خواهید [کاری مشروع] انجام دهید، اینان دختران منند [با آنان ازدواج کنید]. 538
وظایف
مجازات کجروان
مجازات کجروان
گفت: «اما هر که ستم ورزد عذابش خواهیم کرد،
گفت: «اما هر که ستم ورزد عذابش خواهیم کرد، سپس به سوی پروردگارش بازگردانیده می‌شود، آن گاه او را عذابی سخت خواهد کرد. 539
وظایف
مجازات کجروان
ممانعت از ارتباط برقرار کردن کجرو با اعضای جامعه
گفت: «پس برو که بهره تو در زندگی این باشد که [به هر که نزدیک تو آمد] بگویى: [به من] دست مزنید
گفت: «پس برو که بهره تو در زندگی این باشد که [به هر که نزدیک تو آمد] بگویى: [به من] دست مزنید و تو را موعدی خواهد بود که هرگز از آن درباره تو تخلف نخواهد شد… 540
وظایف
مجازات متخلفان
پیشنهاد مجازات کردن هدهد
قطعاً او را به عذابی سخت عذاب می‌کنم یا سرش را می‌برم مگر آنکه دلیلی روشن برای من بیاورد.
قطعاً او را به عذابی سخت عذاب می‌کنم یا سرش را می‌برم مگر آنکه دلیلی روشن برای من بیاورد. 541
وظایف
مراجعه به متخصص برای

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع تهاجم فرهنگی، امنیت اجتماعی، باورهای دینی، افراط گرایی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع اجتماعی و سیاسی