تحقیق درمورد گزينه، خيلي، آموزشي، دوره‌هاي

دانلود پایان نامه ارشد

«شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه در کاهش هزينه‌هاي کاري واتلاف بودجه در سازمان موفق بوده است؟» 3/8 درصد گزينه خيلي كم ، 7/15 درصد گزينه كم، 4/32 درصد گزينه تاحدودي ، 3/33 درصد گزينه زياد و 2/10 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 5/43 درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي در کاهش هزينه‌هاي کاري واتلاف بودجه در سازمان موفق بوده است.
جدول 4-57 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال17
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال 17
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب کاهش خطا و اشتباه آنان در انجام امور شده است؟
1
.9
7
6.4
40
36.7
41
37.6
20
18.3

نمودار 4- 57 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال17
نتايج نشان مي دهد افراد نمونه آماري در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب کاهش خطا و اشتباه آنان در انجام امور شده است؟» 9/0 درصد گزينه خيلي كم، 4/6 درصد گزينه كم،7/36 درصد گزينه تاحدودي ، 6/37 درصد گزينه زياد و 3/18 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجوع يافته ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 56 درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي موجب کاهش خطا و اشتباه آنان در انجام امور شده است.

جدول 4-58 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال18
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال 18
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش سرعت انجام فعاليت‌ها در سازمان شده است؟
2
1.8
8
7.3
35
32.1
45
41.3
19
17.4

نمودار 4- 58 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال18
نتايج نشان مي دهد افراد نمونه آماري در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش سرعت انجام فعاليت‌ها در سازمان شده است؟» 8/1 درصد گزينه خيلي كم، 3/7 درصد گزينه كم ، 1/32 درصد گزينه تاحدودي ، 3/41 درصد گزينه زياد و 4/17 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند.
در مجموع يافته ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 7/58 درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي موجب افزايش سرعت انجام فعاليت‌ها در سازمان شده است.

جدول 4-59 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال19
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال 19
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه خود کنترلي افراد را بالا برده و نياز به مکانيسم‌هاي رسمي کنترل را کاهش داده است ؟
2
1.8
12
11.0
41
37.6
37
33.9
17
15.6

نمودار 4- 59 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال19
نتايج نشان مي دهد افراد نمونه آماري در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه خود کنترلي افراد را بالا برده و نياز به مکانيسم‌هاي رسمي کنترل را کاهش داده است؟» 8/1 درصد گزينه خيلي‌كم ، 11 درصد گزينه كم ، 6/37 درصد گزينه تاحدودي ، 9/33 درصد گزينه زياد و 6/15 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد گزينه، خيلي، كم، آموزشي Next Entries منبع پایان نامه درمورد دوره های آموزشی، دوره های آموزش