تحقیق درمورد کشف المحجوب، اسلام و ایران، فرهنگ اصطلاحات، علوم انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

عثمان، کشف المحجوب، تصحیح محمد عابدی، تهران1383ش، ص48 .
6 . کیاوند، محمدحسین، تصوف و مکتب صوفی در اسلام و عرفان، چاپ اول، تهران، 1366ش، ص14.
7 . ابن الجوزی، ابوالفرج، تلبیس ابلیس، تهران،1368 ش، ص135.
8 . غنی، قاسم، تاریخ تصوف در اسلام، تهران، 1388ش، ص47.
9 . همان، ص45.
10 . یثربی، یحیی، عرفان نظری، قم،1374ش، ج2، ص63.
11 . معروف الحسنی، هاشم، تصوف و تشیع، مشهد، 1369ش، ص283.
12 . سراج، ابونصر، اللمع فی التصوف، ترجمه مهدی محبتی، تهران، 1382ش، ص82.
13 . کلابادی، ابوبکر محمد، تعرف، ترجمه محمدجواد شریعت، تهران، 1371ش، ص25.
14 . عبادی، اردشبر، مناقب الصوفیه، تصحیح نجیب مایل هروی، تهران، 1362ش، ص30.
15 . صادقی، مژگان، پیشین،ص380.
16 . راغب الاصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القران، تحقیق صفوان عدنان داوودی، تهران، 1379ش، ص560.
17 . سجادی، جعفر، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، تهران، 1373ش، ص577.
18 . فروهر، نصرت الله ، کارنامه تصوف، تهران، 1387 ص35.
19 . همان، ص35-36.
20 . خدامرادی، ثریا، سعید ضرابیزاده، مدخل «تصوف»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج15 ص414.
21 . درباره اقطاب اربعه بنگرید به کتاب مناقب الاقطاب الاربعة از شیخ ابراهیم سامرائی.
22 . خلف الله، أحمد عز الدين، من قادة الفكر الصوفي الإسلامي السيد إبراهيم الدسوقي، قاهره، 1992 ص15.
23 . مصاحبه نویسنده با مجتبی امانی رئیس حافظ منافع ایران در مصر از 1389 تا 1392. تاریخ مصاحبه: تهران: 5 دی 1392.
24 . کدیور، جمیله ، مصر از زاویه ای دیگر، چاپ موسسه اطلاعات، ص129-131.
25 . شاه بیک، حسین، مقاله «کشور مصر»، پایگاه اطلاع رسانی مبلغ، ص102.
26 . حمدي، مصطفي، مقاله «تصوف در مصر»، فصلنامه مطالعات آفریقا، مترجم قاسم ذاکری، شماره13.
27 .schema
28 . داود فیرحی، تاریخ تحول دولت در اسلام، قم: دانشگاه علوم انسانی مفید، 1386، صص 460-461.
29 . داود فیرحی، دین و دولت در عصر مدرن، جلد دوم، تهران: رخدادنو، 1388، ص303.
30 . حاتم قادری، اندیشههای سیاسی در اسلام و ایران، تهران: سمت،1387، صص26-27.
31 . داود فیرحی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، قم، دانشگاه باقر العلوم، 1382، صص49-50.
32 . همان، صص 52-53.
33. باقر، علي‌رضا، «مدخل تصوف»، دائرة المعارف بزرگ اسلامي، مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ج15،ص 466.
34 . پاكتچي، احمد، دائرة المعارف بزرگ اسلامي، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، تهران؛ مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی ،1377، ص538.
35. باقر، علي‌رضا، پیشین، ص 457.
36 . حمزه، عبداللطیف، الحرکة الفکریة فی مصر فی العصرین الایوبی والمملوکی الاول، قاهره، 1999م، ص96.
37 . عصمتی بایگی، حسن، محمدصدر هاشمی، پروانه عروج نیا، سعید هاشمی نسب، تصوف در شمال آفریقا ، تهران،1390ش، ص 81.
38. باقر، علي‌رضا، پیشین، ص 458.
39. همان.
40 . جان احمدی، فاطمه، ساختار نهاد دینی فاطمیان در مصر، تهران، 1388ش، ص332.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد عرفان و تصوف، جهان اسلام Next Entries دانلود پایان نامه درمورد طلاق قضایی، قانون مدنی، عسر و حرج، عقد نکاح