تحقیق درمورد کشف المحجوب، اسلام و ایران، فرهنگ اصطلاحات، علوم انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

عثمان، کشف المحجوب، تصحیح محمد عابدی، تهران1383ش، ص48 .
6 . کیاوند، محمدحسین، تصوف و مکتب صوفی در اسلام و عرفان، چاپ اول، تهران، 1366ش، ص14.
7 . ابن الجوزی، ابوالفرج، تلبیس ابلیس، تهران،1368 ش، ص135.
8 . غنی، قاسم، تاریخ تصوف در اسلام، تهران، 1388ش، ص47.
9 . همان، ص45.
10 . یثربی، یحیی، عرفان نظری، قم،1374ش، ج2، ص63.
11 . معروف الحسنی، هاشم، تصوف و تشیع، مشهد، 1369ش، ص283.
12 . سراج، ابونصر، اللمع فی التصوف، ترجمه مهدی محبتی، تهران، 1382ش، ص82.
13 . کلابادی، ابوبکر محمد، تعرف، ترجمه محمدجواد شریعت، تهران، 1371ش، ص25.
14 . عبادی، اردشبر، مناقب الصوفیه، تصحیح نجیب مایل هروی، تهران، 1362ش، ص30.
15 . صادقی، مژگان، پیشین،ص380.
16 . راغب الاصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القران، تحقیق صفوان عدنان داوودی، تهران، 1379ش، ص560.
17 . سجادی، جعفر، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، تهران، 1373ش، ص577.
18 . فروهر، نصرت الله ، کارنامه تصوف، تهران، 1387 ص35.
19 . همان، ص35-36.
20 . خدامرادی، ثریا، سعید ضرابیزاده، مدخل «تصوف»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج15 ص414.
21 . درباره اقطاب اربعه بنگرید به کتاب مناقب الاقطاب الاربعة از شیخ ابراهیم سامرائی.
22 . خلف الله، أحمد عز الدين، من قادة الفكر الصوفي الإسلامي السيد إبراهيم الدسوقي، قاهره، 1992 ص15.
23 . مصاحبه نویسنده با مجتبی امانی رئیس حافظ منافع ایران در مصر از 1389 تا 1392. تاریخ مصاحبه: تهران: 5 دی 1392.
24 . کدیور، جمیله ، مصر از زاویه ای دیگر، چاپ موسسه اطلاعات، ص129-131.
25 . شاه بیک، حسین، مقاله «کشور مصر»، پایگاه اطلاع رسانی مبلغ، ص102.
26 . حمدي، مصطفي، مقاله «تصوف در مصر»، فصلنامه مطالعات آفریقا، مترجم قاسم ذاکری، شماره13.
27 .schema
28 . داود فیرحی، تاریخ تحول دولت در اسلام، قم: دانشگاه علوم انسانی مفید، 1386، صص 460-461.
29 . داود فیرحی، دین و دولت در عصر مدرن، جلد دوم، تهران: رخدادنو، 1388، ص303.
30 . حاتم قادری، اندیشههای سیاسی در اسلام و ایران، تهران: سمت،1387، صص26-27.
31 . داود فیرحی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، قم، دانشگاه باقر العلوم، 1382، صص49-50.
32 . همان، صص 52-53.
33. باقر، علي‌رضا، «مدخل تصوف»، دائرة المعارف بزرگ اسلامي، مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ج15،ص 466.
34 . پاكتچي، احمد، دائرة المعارف بزرگ اسلامي، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، تهران؛ مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی ،1377، ص538.
35. باقر، علي‌رضا، پیشین، ص 457.
36 . حمزه، عبداللطیف، الحرکة الفکریة فی مصر فی العصرین الایوبی والمملوکی الاول، قاهره، 1999م، ص96.
37 . عصمتی بایگی، حسن، محمدصدر هاشمی، پروانه عروج نیا، سعید هاشمی نسب، تصوف در شمال آفریقا ، تهران،1390ش، ص 81.
38. باقر، علي‌رضا، پیشین، ص 458.
39. همان.
40 . جان احمدی، فاطمه، ساختار نهاد دینی فاطمیان در مصر، تهران، 1388ش، ص332.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد كُلِّ، لِى، لَكَ، إِلا Next Entries دانلود پایان نامه درمورد طلاق قضایی، قانون مدنی، عسر و حرج، عقد نکاح