تحقیق درمورد پدیدارشناسی، توانایی ها، از خود بیگانگی، ویژگی های فردی

دانلود پایان نامه ارشد

خود و نظام اعتقادی که برگرفته از زیسته تاریخی خود فرد می باشد در رفتارها و بازنمایی هویت خود نشان می دهد.
براساس توضیحات بالا در نظریه پیتر برگر می توان چهار مرحله را در تکوین هویت فردی از فضای سنتی به فضای مدرن متصور شد:
1- مرحله سنتی (مبتنی بر فرهنگ رایج در خانواده فرد)، که فرد در آن با یک نظام ذهنی و عینی هماهنگ به تعریف هویت خود می پردازد.
2- مقابله با سنت: در این مرحله فرد از فضای سنتی و معمول خودخارج شده و با هویت ها و ارزش های جدید آشنا شده و دستخوش چالش های هویتیمی شود.
3- قرار گرفتن در معرض هویت مدرن: در این مرحله فرد برای تعریف چیستی و کیستی خود از ارزش ها و ساختارهای فضای جدید استفاده می کند و در تعریف هویت خود توجه کمتری به ویژگی ها، ظرفیت ها و توانایی های فردی خودش دارد.
4- پذیرش هویت مدرن: در این مرحله فرد هویت ها و ارزش های مدرن را کاملا می پذیرد و در عین حال در تعریف هویت خود از توانایی ها و ویژگی های فردی خود نیز استفاده می کند. در این مرحله که نوعی باز تعریف آگاهانه و قصدمندانه از هویت های سنتی و مدرن صورت می گیردفرد بر چالش های هویتی خود فایق می آید و از خود بیگانگی او به کمترین حد خود می رسد.
اکنون با توجه به این چارچوب نظری و توسط مفاهیم بر آمده از آن سعی خواهیم کرد که به اهداف تحقیق و پرسش های آن دست یابیم این اهداف که پرسش های پژوهش نیز بر اساس آن استوار شده عبارتند از:
هدف اصلی پژوهششناخت نقش زندگی خوابگاهی در چگونگی تکوین هویّت فرهنگی دختران است که از طریق چهار محور عمده زیر به آن دست خواهیم یافت.

1. شناخت نقش زندگی خوابگاهی در چگونگی تکوین هویّت مذهبی دختران
2. شناخت نقش زندگی خوابگاهی در چگونگی تکوین روابط اجتماعی(معاشران) دختران
3. شناخت نقش زندگی خوابگاهی در چگونگی تکوین هویّت جنسیتی دختران
4. شناخت نقش زندگی خوابگاهی در چگونگی تکوین هویّت خانوادگی دختران

فصل سوم: روششناسی تحقیق

3-1- روش پژوهش
با توجّه به موضوع پژوهش و چارچوب نظری مورد استفاده، از روشهای پدیدارشنانه برای پژوهش حاضر استفاده نمودهایم. اصولاً پدیدارشناسی سه جریان اصلی دارد که مرحله مقدماتی آن را به برنتانو (1837- 1848) نسبت میدهند و مرحله آلمانی را مربوط به کوششهای هوسرل (1859-1938) و هایدگر (1889- 1938) میدانند و مرحله فرانسوی تحت تأثیر نظریات مرلو – پونتی (1908-1961) و سارتر (1905- 1980) و دیگران میباشد. در هر حال همه آنها هدفی مشابه دارند و روشهای تجزیه و تحلیل آنها با هم، هم پوشانی دارد. هدف اصلی یک روش تحقیق پدیدارشناختی، بسته به پیروی محقّق از مکاتب فوق، از خلق یک توصیف جامعاز یک پدیده تجربه شده روزمره برای دستیابی به درک ساختار ذاتی آن تا ارائه نحوه تفسیر و درک آن پدیده متغیر است. بعضی پژوهشگران به دنبالهروی از هوسرل و پیروان او طرفدار پدیدارشناسی توصیفیاند. بعضی دیگر از محقّقان عقاید هایدگر و همکاران او را که بر این باورند که پدیدارشناسی تفسیری است، انتخاب میکنند. هیچکدام از رویکردها غلط نیست، این روشها صرفاً معبری برای مطالعه تجربه زنده به روشهای متفاوت هستند (مایان، 2001) در پژوهش کنونی نیز برای دستیابی به آگاهی دختران از هویّت خود از روش پدیدارشناختی و تکنیک مصاحبه استفاده خواهیم نمود.
روششناسی منطقی کاربردی است که نقش اصلی آن گزینش فنون خاص مشاهده، ارزیابی دادههای به دست آمده و در نهایت مرتبط ساختن این دادهها با قضایای نظری است.بهاینترتیب فنون مورد استفاده که کاربردی عملی است را نمیتوان از برّرسی منطق کاربردی آن جدا کرد.پس هر بخش روششناسی باید به فنون تحقیقی هم ارجاع کند (ژ.پلتو، 1375 :17) محقّق روش کیفی با استفاده از ابزارهای علمی به تبیین پدیدهها میپردازد ( محمدی، 1390: 23). به عبارتی نقش یک محقّق آن است که تعابیر عامیانه مردم را بفهمد و از آنها تعابیر عالمانه ارائه دهد و در نهایت به تبیین موضوع بپردازد (ماسون، 140:1997).
از‏آن‏جا که، هويّت فرهنگي، مجموعهاي از مؤلفههاي فرهنگي است كه به يك فرد يا به يك گروه، «شخصيّت» ميدهند و به عبارت ديگر او را از ساير افراد يا گروهها متمايز ميكنند تا از اين راه وي بتواند وارد روابط ميان كنشي با خود و ديگران شود و به عبارتي بتواند مسؤوليّت و توانايي «موجوديّت» فيزيكي و ذهني خود را بر عهده بگيرد و اساسا هويّت موضوعي است که شامل معنا، تعريف و باز‌تعريف است، بنابراین برای سنجش و شناخت ابعاد آنه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد زیست جهان، سبک زندگی، بحران هویت، از خود بیگانگی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سرطان پستان، کیفیت زندگی، تصویر ذهنی، بیماران مبتلا