تحقیق درمورد هوش سازمانی، رضایت شغل، رضایت شغلی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

تواند رضايت شغلي و استرس شغلي را به خوبي پيش بيني نمايد.
كرباسی،1387 در مطالعه خود كه بر روي اساتيد دانشگاه آزاد واحد همدان انجام داد اين يافته ها را نشان داد كه 90/17درصد از استادان داراي استرس زياد يا خيلي زياد، 1/29درصد متوسط و 53 درصد فاقد استرس و يا داراي استرس كم بودند. در بين منابع استرس، درس نخواندن دانشجويان، تعداد زياد ايشان در كلاس و كم انگيزگي شان در راس قرار داشت. از نظر متغيرهاي جمعيت شناختي و حرفه اي، تنها ميزان استرس استاداني که به صورت هم زمان در سازمان هاي ديگر به کار اشتغال داشتند کمتر بود013/0=pو کليه علايم استرس نيز همبستگي مثبت و معنا داري با استرس استادان نشان داد.
بحث: بي علاقگي دانشجو به رشته تحصيلي، بالا بودن نسبت دانشجو به استاد و بيکاري پس از تحصيل دانش آموختگان مي تواند از دلايل عمده استرس استادان باشد.
2-4-2-) پژوهش‏های خارجي مرتبط با هوش سازمانی

استاسکوسیت وستین،2008 در تحقیق پیمایشی با عنوان «فرایند هوش سازمانی دانشگاه» سطح هوش سازمانی پنج دانشگاه را بر اساس فرآیندهای مربوط مورد بررسی قرار دادند.
پرژمران واسلاچی49،2007پژوهشی با عنوان «هوش سازمانی دانشگاه استانداردها و استراتژی‌ها» انجام دادند.هدف تشخیص هوش سازمانی دانشگاه و روش‌های اندازهگیری آن بود. برای ارزیابی هوش سازمانی هر یک از پارامترهای مطرح شده در مدل آلبرخت مورد ارزشیابی قرار گرفت.
ايراوايجيما50،2006تحقيقيباعنوان «بررسياثراتهوشسازمانيبرسرمايهگذاريدرزمينهفناوري اطلاعاتوبهره‌وری سازمان»انجامدادهاست. دراينمطالعههوش سازمانيعاملاصليموردمطالعهمی‌باشد.دراينمطالعه161شركتكوچكومتوسط اقتصادي،تجاريوصنعتيژاپنپرسشنامه‌هاراتكميلكردند.نتايجارتباطمعنيداريرانشاندادند. بهطوریکهشرکت‌هاییكههوشسازمانيبالاتريدارندسرمايهگذاری‌های بيشتريدرزمينهفناورياطلاعات انجاممی‌دهندوازسطحبهره‌وریبالاتريبرخوردار است.
لفتر51و همکاران،2008 در پژوهشي با عنوان”ابعاد هوش سازماني در شرکت‌هاي رومانيايي، دور نماي سرمايه انساني انجام داده‌اند. هدف اصلي ‌اين پژوهش ارائه نمايه کلي از موقعيت کارکنان شرکت‌هاي رومانيايي با توجه به هفت بعد هوش سازماني آلبرخت بوده است. همچنين ‌اين پژوهش در صدد بررسي تفاوت‌هاي موجود بين سازمانهاي بزرگ با بيش از 150 کارمند و سازمانهاي کوچک بوده است. با‌ اين فرض که منابع انساني و تفاوتهاي موجود در فرهنگ سازماني و رهبري بين دو طبقه مي‌تواند تاثير قابل ملاحظه‌اي بر نحوه ي ادراک از ابعاد هوش سازماني و عملکرد آنها داشته باشد. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد تنها 13/0 کارکنان شرکت‌هاي بزرگ و متوسط با مفهوم هوش سازماني آشنا بوده‌اند و کارکنان شرکت‌هاي کوچک اصلاً‌اين مفهوم را نمي‌شناخته‌اند با‌اين حال تحليل داده‌هاي به دست آمده نشان مي‌دهد که هوش سازماني در حد متوسط و بالاتر بوده است .
کیل گوار52، 2007در تحقیقی بیان می کند: دانش یک دارایی می باشد و هوش را از طریق تمرین می توان بهبود بخشید و در صورتی که ممارست و تمرین در کار نباشد ضعیف خواهند شد . به مدیران و متخصصان توصیه می شود مدیریت موثر دانش و ارتقا هوش سازمانی را سرلوحه کار خود قرار دهند.
چکیر وآدا،2008درپژوﻫﺶیﺑﺎﻋﻨﻮان(آﻳﺎﻣﻲﺗﻮانﻫﻮشﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﻣﺪرﺳﻪ را از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش‬ ﺿﻤﻦﺧﺪﻣﺖﺗﻮﺳﻌﻪ داد) در ﻛﺸﻮرﺗﺮﻛﻴﻪ اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ.آنها به این نتیجه رسیدند که این متغیرها دارای رابطه معناداری با یکدیگر می باشند.
2-4-1) پژوهش‏های خارجي مرتبط با استرس
لی و شین ،2010در پژوهشی به بررسی رابطه بین استرس و رضایت شغلی پرداختند. آنها استرس زا را به سه دسته عوامل فیزیکی محیطی و روانی تقسیم بندی نموده و با استفاده از تکنیکهای داده کاوی، اثر این عوامل را بر رضایت بررسی کردند. نتایج این تحقیق، تأثیر معنیدار و منفی استرس شغلی بر رضایت شغلی را تایید کرد. همچنین آنها دریافتند مهم‌ترین عوامل استرس زا در مطالعه موردی آنها، محیط کاری نامناسب، سبک مدیریت، همکاران بی ملاحظه، عدم برآورده شدن خواسته‌های شغلی، محیط کاری غیر ایمن و عدم وجود تجهیزات و نفرات کافی بود.
کیم و همکاران، 2009نیز با استفاده از مدل معادلات ساختاری، اثر تعدیلی جنس و سطح سازمانی بر استرس و رضایت شغلی در میان کارکنان یک هتل رابررسی نمودند. آنها متغیرهای سن و وضعیت شغلی را به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که اثر منفی استرس شغلی بر رضایت شغلی به صورت معنی داری برای کارکنان زن و سرپرستان، قوی‌تر از کارکنان مرد و غیر سرپرست بود.
هولون53 و همکاران، 2001 بر این عقیده اند که بین استرس سازمانی و رضایت شغلی ارتباطی مستقیمی وجود دارد(رمضانی نژاد،1380).
ایوانسویچ و همکاران54،1980 به بررسی اثرات استرس سازمانی بر عملکرد کارکنان پرداخته و به این نتیجه رسیدند که استرس اثر قابل توجهی بر رضایت شغلی و عملکرد سازمانی کارکنان دارد.
چان ـ ك ـ بي و همكاران 55،2000، در تحقيقي که درباره استرس شغلي در بين شش گروه از افراد با تجربه انجام دادند، به اين نتيجه رسيدند كه فشار كاري و تضاد بين محيط كار با خانواده از عوامل استرس‌زا در محيط كار است. به علاوه فشار حاصل از تضاد بين كار و خانواده و دورنماي ضعيف شغلي با سطح رضايت كاري ارتباط منفي و معني‌داری دارد.
لگوب و مايل56،2000، در تحقيقي روي كارمندان كانادايي پي بردند كه حدود نيمي از كارمندان استرس زيادي در محل كار را تجربه كرده‌اند. و اين استرس شغلي باعث بيماري آن‌ها شده است. با مطالعه كارت گزارش سلامتي كانادائي در دوم فوريه سال 2000، مشاهده شده است كه حدود نيمي از كل ميانسالان 30 ساله به بالا از ناحيه شغل، خانواده و غيره از بين رفته‌اند. اين نتايج يك زنگ خطري براي تمام كانادائي‌هاست كه از هر دو نفر يك نفر دچار استرس مي‌شوند.
دانیل چاک ،2001ویژگی های فردی مدرسان تربیت بدنی و ورزش دانشگاه ها را با عوامل تنش زای ساز مانی و فردی و همچنین با میزان هنجار تنش مقایسه کرد و نشان داد که جامعه آماری پژوهش با تنش متوسطی مواجه هستند و عوامل سازمانی بیشتر از عوامل فردی موجب ایجاد تنش می شوند . در بین عوامل فردی (میکرواستروسور ) حجم کار یا اضافه بار کمی و فشار زمان دو عامل عمده تنش بودند.
کارن ای،199357 معتقد است که عوامل تنش زای سازمانی بیشتر از عوامل تنش زای فردی در بروز تنش نقش دارند و در بین عوامل فردی نیز حجم کار و فشار زمان دو عامل تنش زا هستند. وی و پژوهشگران دیگری مانند ماسلچ ، کوئیک کی و … با بررسی رابطه متغیر های فردی با عوامل تنش زای فردی ، بیان می کند که مر بیان زن ، مجرد و کم سابقه از تنش بیشتری رنج میبرند.
شری و همکاران58،1992در تحقیقی به بررسی تاثیرات استرس سازمانی بر عملکرد شغلی پرداختند.آنها نتیجه گرفتند که استرس سازمانی تاثیری مستقیم بر عملکرد سازمانی دارد.
فیجن افراتی و بن سیرا59،1995، درپژوهشی برای بررسی تاثیر محیط کار معلمان تربیت بدنی و ورزش در میزان تنش و تحلیل رفتگی بیان می کنند که چون شرایط ویژه محیط کار در سازمانها یا نهادهای ورزشی متفاوت است ، بنابراین معلمان و مربیان ممکن است با درجات متفاوتی از عوامل تنش زای محیطی مواجه باشند ، با وجود این ، به دلیل ماهیت حرفه و شغل مربیگری ابهام و تضاد نقش کمبود استقلال و ایزوله یا تنها ماندن از نظر اجتماعی در نهاد های مربوط می تواند شرایط تنش زائی را برای آنان ایجاد کند. کارن ایمعتقد است که عوامل تنش زای سازمانی بیشتر از عوامل تنش زای فردی در بروز تنش نقش دارند و در بین عوامل فردی نیز حجم کار و فشار زمان دو عامل تنش زا هستند. وی و پژوهشگران دیگری مانند ماسلچ ، کوئیک کی و … با بررسی رابطه متغیر های فردی با عوامل تنش زای فردی ، بیان می کند که مر بیان زن ، مجرد و کم سابقه از تنش بیشتری رنج میبرند.

2-5) جمع بندی تحقیق
درعصرحاضرهرچه زمان به جلوتر مي رود با توجه به پيشرفت علوم وفنون وپيدايش نيازها وچالشهاي جديد ، سازمانها نيز پيچيده تر واداره آنها نيزمشكل تر مي شود. اين معنا زماني پر اهميت خواهد شدكه بپذيريم درهرسازمان امروزي علاوه برمنبع عظيم وخلاق انساني هوشمند ، ماشين آلات هوشمند ي نيز درفرآيند عملكردسازمانها نقش مؤثري ايفا مي كنند.
بنابراين هوش سازماني درسازمانهاي پيچيده امروزي برآيند وتركيبي از دو هوش فعال انساني وهوش مصنوعي ماشيني خواهد بودكه بي ترديد مديران سازمانها براي پويائي وافزايش كارائي سازمان خود راهي جز بهره گيري از اين دو جريان هوشمند نخواهند داشت (آلبرخت،2003). ازطرفی استرس یک عامل موثر در ناکارآمدی سازمانی، جابجایی نیروی انسانی، غیبت های ناشی از کار، کاهش کیفیت و کمیت کار، افزایش هزینه های مراقبت از سلامتی و کاهش رضایت از شغل می باشد. در طی دهه های گذشته درتحقیقات متعددی نشان داده شده است که وظایف سازمانی یا شغلی که توام با بارکاری زیاد و نیازها و مسئولیتهای بیش از حد می باشند منجر به بروز ریسکهای سلامتی زیادی می گردند. لازم بذکر است که همه ی نتایج استرس منفی نیستند و گاهی استرس می تواند نتایج مثبتی نیز بدنبال داشته باشد؛ واکنش بدن ما به استرس کمک می کند تا تمرکز کنیم و کار را بطور صحیح انجام دهیم؛ در صورتیکه فرصت استراحت و یا فرار از شرایط استرس زا نباشد، استرس می تواند منفی باشد(صادقی،1387).
باملاحظهپیشینهتحقیقچنیناستنباطمیشودکهمحققینزیادیبهبحثهوشسازمانیوعواملموثردرآنپرداختهاند. لیکنعلیرغمتوجهفراوانبههوشسازمانیکارکنانسازمان هایمختلفوعواملزمینهایتاثیرگذاربرآن،هنوزبررسیمناسبوجامعیدرموردارتباطونقشهوش سازمانی بر استرس شغلی در ایرانصورتنگرفتهاست، هم چنینبهنقشاینعواملدرکارمندان ادارات ورزش و جواناپرداختهنشدهوجایچنینتحقیقیخالیماندهاست.
با توجه به خلاء های پژوهشی موجود و در راستای شناسایی عوامل تاثیر گذار، پژوهش حاضر به بررسی ارتباط هوش سازمانی بر استرس های شغلی کارمندان می پردازد.

3-1-)مقدمه
درهر فعالیت پژوهشی، بررسی رابطه ی بین عمل پژوهش و استفاده از روشهای مختلف تحقیقی و نظریه ای که بر اساس یک مسئله تدوین شده است ، پژوهشگر را در انتخاب روش صحیح تجزیه و تحلیل یا به عبارت دیگر ، در انتخاب آزمون آماری مناسب کمک می کند(دلاور،1384). در این فصل، نوع تحقیق ،جامعه آماری و چگونگی انتخاب نمونه ، توصیف روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل داده های تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
3-2-)روش تحقیق
روش تحقیق حاضرازنوع توصيفي، پیمایشی همبستگی، که از نظر هدف یک نوع تحقیق کاربردی است مبتنی بر پرسش استفاده شده است بوده، چرا که از ویژگی های تحقیق توصیفی، توصیف عینی وواقعی یک موقعیت و یک موضوع است. به عبارت دیگر پژوهشگر در این گونه تحقیقات سعی می کند تا آنچه را که هست بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد .
ضمنا در این تحقیق به بررسی رابطه هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان رسمی و پیمانیادارات ورزش و جوانان استان مازندرانطی سال 92- 1391 پرداخته شد ، لذانوع پیمایشینیز استفاده گردید.همچنین میزان همبستگی مورد بررسی قرار گرفت.
3-3)جامعه و نمونه آماری:
3-3-1)جامعه آماری
به منظور دستیابی به جامعه آماری طی مراجعه به اداره ورزش و جواناناستان مازندران و بررسی اطلاعات موجود از واحد طرح و برنامه ،جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه کارمندان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران را که جمعا 170 نفر بوده اند.
3-3-2)حجم نمونه آماری
در این تحقیق نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان حجم نمونه را 118 نفر تعیین شد.که از روش تصادفی ساده استفاده شد.
3-4)روش جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق،جمع آوری اطلاعات از دو روش زیر بوده است:
الف) روش کتابخانه ای : در این تحقیق از روش کتابخانه ای مشتمل بر طیف وسیعی از کتب،مقالات ،گزارشات مرتبط استفاده شده است.
ب) روش میدانی : علاوه برمطالعات کتابخانه ای از روش میدانی و توزیع پرسشنامهو گردآوری

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد سلامت روان، هوش سازمانی، استرس شغلی، سنجش عملکرد Next Entries تحقیق درمورد هوش سازمانی، استان مازندران، ادارات ورزش، ضریب همبستگی