تحقیق درمورد هوش سازمانی، استان مازندران، ادارات ورزش، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

آنها استفاده شد.
3-5)ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی و پرشنامه استرس شغلی HSE بوده است.

الف) پرسشنامه هوش سازمانی
در این تحقیق به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی آلبرختاستفاده شد.
پرسشنامه هوش سازمانی توسط آلبرخت طراحی گردیده که شامل 49 گویه در 7 مولفه و از طیف 5 گانه لیکرت شامل: پنج گزینه ی کاملاًموافقم، موافقم ، نظری ندارم، مخالفم و کاملاًمخالفم با نمرات1الی 5 می باشد، استفاده شد.

جدول 3-1 توزيع تناظر سوالهاي پرسشنامه هوش سازماني(آلبرخت) با مولفه ها

مولفه ها
شماره سوال

1)بينش استراتژيك
2-3-15-17-22-42-48

2)سرنوشت مشترك
4-9-19-33-36-44-47

3)تمايل به تغيير
13-14-24-28-34-43-45

4)جرات و شهامت
1-5-6-10-25-37-40

5)اتحاد و توافق
12-18-20-26-38-39-41

6)كاربرد دانش
7-21-23-29-30-31-35

7)فشار عملكرد
8-11-16-27-32-46-49
همچنین در این تحقیق به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استرس شغلی HSEاستفاده شد.
پرسشنامه استرس شغلی HESتوسط موسسه سلامت و ایمنی انگلستان در سال 1990 طراحی گردیده که شامل 35گویه در 7 مولفه برای اندازه گیری استرس شغلی کارگران وکارمندان انگلیسی ساخته شده است و از طیف 5 گانه شامل: پنج گزینه ی هرگز، بندرت،بعضی اوقات ،اغلب و همواره استفاده شد.

3-6)روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها
3-6-1)روایی:
روایی به خطاهای گوناگونی که ممکن است در ابزار اندازه گیری وجود داشته باشد اشاره میکند. یعنی خطاهایی که از مشاهده ای به مشاهده دیگر برای یک واحد تحلیل و دو یا چند اندازه گیری با یک وسیله سنجش به وجود می آید.
با توجه به اینکه پرسشنامه استاندارد بوده وبرای بررسی نهایی در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت و آنها پس از بررسی روایی آن را تایید نمودند.ذکر اين نکته ضروري است که پرسشنامه مذکور پرسشنامه‌ استانداردي است که هم در داخل و هم در خارج از کشور استفاده شده‌اند.
3-6-2)پایایی :
پایایی یک وسیله اندازه گیری به دقت آن اشاره می کند ، یک آزمون در صورتی دارای پایایی است که اگر آنرا در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحد از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشند. برای تعیین پایایی پرسشنامه های هوش سازمانی و استرس شغلی به طور آزمایشی روی نمونه های20 نفری اجرا گردید پایایی آنها به ترتیب با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 85/0 و 80/0تعیین گردید.
3-7)متغیر های تحقیق
متغیر های مستقل این تحقیق شامل هفت مولفه چشم‌انداز استراتژيك، سرنوشت مشترك، ميل به تغيير، اتحاد و توافق، روحيه، كاربرد دانش، فشار عملكرد بوده که استرس شغلی نیز متغیر وابسته تحقیق می باشد.
3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در این تحقیق از دوروش آماری زیر استفاده گردید:
3-8-1)آمار توصیفی
بعد از جمع آوری پرسش نامه ها ، جهت توصیف داده ها از جدول فراوانی ،درصد فراوانی،میانگین، انحراف استاندارد، جداول و نمودارها استفاده شد.
3-8-2)آمار استنباطی
از آزمون کولموگراف اسمیرنف برای بررسی توزیع نرمال بودن داده ها استفاده میشود. در تجزیه تحلیل داده ها در حالت نرمال از ضریب همبستگی پیرسون و در حالت غیر نرمال از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده میشود. همچنین از آزمون الفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه استفاده شده و میزان خطای آزمون در سطح معنی داری 0.5 ( با استفاده از نرم افزار spss 16 ) سنجیده می شود.

4-1) مقدمه
از آن جایی که هر پژوهش به دنبال اهداف خاص خود می باشد و رسیدن به آن اهداف می تواند موضوع پژوهش را توجیه نماید، بنابراین انجام پژوهش،تجزیه و تحلیل آماری و بررسی یافته ها، محققان و پژوهشگران را به سوی شناخت بهتر هدایت و زمینه را برای پژوهش های بعدی آماده می سازد.
این فصل شامل دو بخش آمار توصیفی و استنباطی است. در بخش توصیفی، ابتدا به توصیف مشخصات فردی آزمودنی ها و سپس میانگین، انحراف استاندارد و فروانی درصدی سوالات دو پرسشنامه هوش سازمانی و استرس پرداخته می شود. در نهایت فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هم چنین جهت نشان دادن نتایج از جداول و نمودار برای تنوع، خلاصه نویسی و فهم بهتر استفاده شده است.
4-2) توصیف یافته های تحقیق
در این بخش ابتدا مشخصات فردی آزمودنی ها و سپس شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق با استفاده از نمودار توصیف شده است.
4-2-1) توصیف مشخصات فردی
از تعداد 180 نفر کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران ، تعداد118 نفر در تحقیق حاضر حضور داشته‌اند، که مشخصات فردی آن ها در زیر ارائه شده است.

4-2-1-1) وضعیت جنسیت آزمودنی ها
مطابق نمودار (4-1) ملاحظه می شود بیشتر آزمودنی های این تحقیق(80 درصد) مرد هستند.

نمودار4-1: درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنسیت
4-2-1-2) وضعیت تاهل آزمودنی ها
همان طور که در نمودار (4-2) ملاحظه می گردد؛ 30 درصد درصد از آزمودنی ها مجرد و 70 درصد متاهل می باشند.

نمودار4-2: درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس تاهل
4-2-1-3) وضعیت سنی آزمودنی ها
مطابق نمودار (4-3) ملاحظه می شود که رده سنی 30-40 سال با 48 درصد بیشترین فراوانی در بین رده های سنی متفاوت را دارا می باشند.کمترین فراوانی در رده سنی بالای 50 سال با 7 درصد قرار دارد.

نمودار4-3: درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس سن
4-2-1-4) وضعیت سابقه خدمت آزمودنی ها
همان طورکه در نمودار (4-4) ملاحظه می گردد بیشترین سابقه خدمت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران بین 10 تا 15 سال با 34 درصد می باشد.

نمودار4-4: درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس سابقه خدمت
4-2-2) توصیف یافته های مربوط به سوالات پرسشنامه
در این بخش به تفکیک به توصیف سوالات پرسشنامه های مربوط به هوش سازمانی ،استرس در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران پرداخته شده است.
4- 2- 2- 1) توصیف سوالات پرسشنامه مربوط به هوش سازمانی
پرسشنامه هوش سازمانی دارای 49 سوال در قالب 7 بعد بوده است که به تفکیک هربعد، آمار توصیفی آن درجدول(4- 1)آمده است.

جدول4-1: آمار توصیفی پرسشنامه هوش سازمانی و ابعاد آن

فراوانی
کمترین میانگین
بیشترین میانگین
میانگین
انحراف استاندارد
بينش استراتژيك
118
2.29
4.43
3.4104
0.45504
سرنوشت مشترك
118
2.14
14.86
3.3027
1.18278
تمايل به تغيير
118
1.71
4.57
3.1247
0.50483
جرات و شهامت
118
2.29
5.00
3.5896
0.54823
اتحاد و توافق
118
2.80
6.80
4.7847
0.65328
كاربرد دانش
118
2.14
4.57
3.2082
0.47935
فشار عملكرد
118
2.00
4.71
3.3046
0.48758

همان طور که در جدول(4- 1) ملاحظه مي‌شود، از میان ابعاد پرسشنامه هوش سازمانی ، مولفه‌ اتحاد و توافق داراي بالاترين ميانگين و بعد از آن به ترتيب مولفه‌هاي جرات و شهامت ، بينش استراتژيك ، فشار عملكرد ، كاربرد دانش، سرنوشت مشترك و تمايل به تغيير قرار دارند.

4-2-2-2) توصیف سوالات پرسشنامه مربوط به استرس
پرسشنامه استرس دارای 35 سوال که آمار توصیفی آن در جدول (4-2) آورده شده است. همان طور که ملاحظه مي‌شود میانگین استرس در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران درسطحمطلوب(متوسط)خودقراردارد.

جدول4- 2:آمار توصیفی پرسشنامه استرس

فراوانی
کمترین میانگین
بیشترین میانگین
میانگین
انحراف استاندارد
استرس
118
2.14
4.86
3.0980
0.52133

4- 3) آزمون فرضيه‌هاي تحقيق
در این قسمت فرضیه‌های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته‌اند. تمام فرضیه های تحقیق در سطحمعنیداریP≤0/05موردبررسیقرارگرفتهاندکهنتایجحاصلهدرجداولمربوطهارائهشدهاست.

4- 3- 1) بررسی وضعیت طبیعی بودن مؤلفه های تحت مطالعه توسط آزمون کالموگرف- اسمیرنوف
در جدول زیر نتایج آزمون فرض نرمال بودن متغیر هوش سازمانی و ابعاد آن، متغیر استرس نشان داده شده است:

جدول کلموگروف اسمیرنوف (4-3)

فرض اول
فرض دوم
فرض سوم
فرض چهارم
فرض پنجم
فرض ششم
فرض هفتم
kol
فراوانی
118
118
118
118
118
118
118
118
نرمالپارامترrsa
میانگین
3.4104
3.3027
3.1247
3.5896
4.7847
3.2082
3.3046
3.0980

انحراف استاندارد
0.45504
1.18278
0.50483
0.54823
0.65328
0.47935
0.48158
0.52133
Most Extreme Differences
Absolute
0.099
0.235
0.089
0.090
0.135
0.077
0.127
0.94

Positive
0.099
0.235
0.089
0.079
0.135
0.077
0.127
0.94

Negative
0.066-
0.208-
0.055-
0.090-
0.108-
0.069-
0.0879-
0.051

کلموگروف اسمیرنوف Z
1.081
2.551
0.968
0.977
1.464
0.838
1.397
1.032
انحراف استاندارد

0.193
0.081
0.306
0.295
0.128
0.484
0140
0.237
نتیجه ازمون نرمال است

همان گونه که در جدول (4- 3 ) مشاهده مي‌گردد، چون سطح معنی‌داری مولفه‌هاي چشم‌انداز استراتژيك، سرنوشت مشترك، ميل به تغيير، اتحاد و توافق، روحيه، كاربرد دانش، فشار عملكرد،استرس بيشتر از سطح آلفا می‌باشد (یعنی بيشتر از 05/0=α)، لذا توزيع داده‌های مولفه‌های فوق نرمال مي‌باشند.
4-3 – 2) بررسی فرضیه اصلی
فرض صفر (Ho):
بین هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران ارتباط وجود ندارد.
فرض تحقیق (H1):
بین هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران ارتباط وجود دارد.براي آزمون فرضيه فوق از آزمون همبستگي پیرسون استفاده شده است كه نتايج آن را در جدول(4-4) آمده است:

همبستگی جدول (4- 4)

استرس
هوش سازمانی
استرس

ضریب همبستگی پیرسون
1
0.407-

سطح معنی داری

0.009

فراوانی
118
118
هوش سازمانی

ضریب همبستگی پیرسون
0.407-
1

سطح معنی داری
0.009

فراوانی
118
118

همان طورکهدرجدول (4- 4)ملاحظهمیشودباتوجهبهضریبهمبستگیپيرسونوسطحمعناداری؛ بین هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران ارتباط معکوس وجود دارد.بنابراينفرضصفرردوفرضتحقیقتاییدمیگردد.
4-3-2-1) فرض های فرعی
فرضیه اول:
فرض صفر (Ho):
بین سرنوشت مشترك هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران ارتباط وجود ندارد.
فرض تحقیق (H1) :
بین سرنوشت مشترك هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران ارتباط وجود دارد.

همبستگی جدول (4- 5)

استرس
سرنوشت مشترك
استرس

ضریب همبستگی پیرسون
1
0.55-

سطح معنی داری

0.002

فراوانی
118
118
سرنوشت مشترك

ضریب همبستگی پیرسون
0.55-
1

سطح معنی داری
0.002

فراوانی
118
118

همان طور که در جدول (4- 5) ملاحظه می شود باتوجه به ضریب همبستگی پيرسون و سطح معناداری؛ بین سرنوشت مشترك هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط معکوسی وجود دارد.بنابراين فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید می گردد.

فرضیه دوم:
فرض صفر (Ho):
بین تمايل به تغيير هوش سازمانیو استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط وجود ندارد.
فرض تحقیق (H1) :
بین تمايل به تغيير هوش سازمانیو استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط وجود دارد.

همبستگی, جدول (4- 6)

استرس
تمايل به تغيير
استرس

ضریب همبستگی پیرسون
1
0.205-

سطح معنی داری

0.026

فراوانی
118
118
تمايل به تغيير

ضریب همبستگی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد سلامت روان، هوش سازمانی، استرس شغلی، سنجش عملکرد Next Entries تحقیق درمورد هوش سازمانی، استان مازندران، ادارات ورزش، ضریب همبستگی