تحقیق درمورد هوش سازمانی، استان مازندران، ادارات ورزش، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

پیرسون
0.205-
1

سطح معنی داری
0.026

فراوانی
118
118

همان طور که در جدول (4- 6) ملاحظه می شود باتوجه به ضریب همبستگی پيرسون و سطح معناداری؛ بین تمايل به تغيير هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط معکوسی وجود دارد.بنابراين فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید می گردد.

فرضیه سوم:
فرض صفر (Ho):
بینبینش استراتژیک هوش سازمانیو استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط وجود ندارد.
فرض تحقیق (H1) :
بینبینش استراتژیک هوش سازمانیو استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط وجود دارد.

همبستگی جدول (4- 7)

بینش استراتژیک
استرس
استرس
ضریب همبستگی پیرسون
1
0.32-

سطح معنی داری

0.032

فراوانی
118
118
بینش استراتژیک
ضریب همبستگی پیرسون
0.32-
1

سطح معنی داری
0.032

فراوانی
118
118

همان طور که در جدول (4- 7) ملاحظه می شود باتوجه به ضریب همبستگی پيرسون و سطح معناداری؛ بین بینش استراتژیک هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط معکوسی وجود دارد.بنابراين فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید می گردد.

فرضیه چهارم:
فرض صفر (Ho):
بین جرات و شهامت هوش سازمانیو استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط وجود ندارد.
فرض تحقیق (H1) :
بین جرات و شهامت هوش سازمانیو استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط وجود دارد.
همبستگی جدول (4- 8)

استرس
جرات و شهامت
استرس
ضریب همبستگی پیرسون
1
0.101

سطح معنی داری

0.275

فراوانی
118
118
جرات و شهامت
ضریب همبستگی پیرسون
0.101
1

سطح معنی داری
0.275

فراوانی
118
118

همان طور که در جدول (4- 8) ملاحظه می شود باتوجه به ضریب همبستگی پيرسون و سطح معناداری؛ بین جرات و شهامت هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط معکوسی وجود ندارد.بنابراين فرض تحقیق رد و فرض صفر تایید می گردد.

فرضیه پنجم:
فرض صفر (Ho):
بین اتحاد و توافق هوش سازمانیو استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط وجود ندارد.
فرض تحقیق (H1) :
بین اتحاد و توافق هوش سازمانیو استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط وجود دارد.
همبستگی جدول (4- 9)

kol
f5
استرس
ضریب همبستگی پیرسون
1
0.38-

سطح معنی داری

0.005

فراوانی
118
118
اتحاد و توافق
ضریب همبستگی پیرسون
0.38-
1

سطح معنی داری
0.005

فراوانی
118
118

همان طور که در جدول (4- 9) ملاحظه می شود باتوجه به ضریب همبستگی پيرسون و سطح معناداری؛ بین اتحاد و توافق هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط معکوسی وجود دارد.بنابراين فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید می گردد.

فرضیه ششم:
فرض صفر (Ho):
بین كاربرد دانش هوش سازمانیو استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط وجود ندارد.
فرض تحقیق (H1) :
بین كاربرد دانش هوش سازمانیو استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط وجود دارد.

همبستگی جدول (4- 10)

استرس
كاربرد دانش
استرس
ضریب همبستگی پیرسون
1
0.101-

سطح معنی داری

0.021

فراوانی
118
118
كاربرد دانش
ضریب همبستگی پیرسون
0.101-
1

سطح معنی داری
0.021

فراوانی
118
118

همان طور که در جدول (4- 10) ملاحظه می شود باتوجه به ضریب همبستگی پيرسون و سطح معناداری؛ بین كاربرد دانش هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط معکوسی وجود دارد.بنابراين فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید می گردد.

فرضیه هفتم:
فرض صفر (Ho):
بین فشار عملكرد هوش سازمانیو استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط وجود ندارد.
فرض تحقیق (H1) :
بین فشار عملكرد هوش سازمانیو استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط وجود دارد.

همبستگی جدول (4- 11)

استرس
فشار عملكرد
استرس

ضریب همبستگی پیرسون
1
0.78

سطح معنی داری

0.008

فراوانی
118
118
فشار عملكرد

ضریب همبستگی پیرسون
0.78
1

سطح معنی داری
0.008

فراوانی
118
118

همان طور که در جدول (4- 11) ملاحظه می شود باتوجه به ضریب همبستگی پيرسون و سطح معناداری؛ بین فشار عملكرد هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط مستقیم وجود دارد.بنابراين فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید می گردد.

5-1- )مقدمه
دراينفصلابتداخلاصه‌تحقيقذكرمیشود و در مرحله ی بعدی به یافته های تحقیق اشاره می شود سپسدربحثوبررسیبهنتايجبهدستآمدهبهصورتمختصراشارهشدهوضمنمقايسهیافتههایتحقیقحاضرباتحقيقاتمشابهدرداخلوخارجازكشوربهبحثپيرامونآنهاپرداختهشدهاست. درپاياننيزپيشنهاداتبرگرفتهازیافته‌هایتحقیقوهمچنینپیشنهاداتبرای محققان بعدیبيانمیشود.

5-2)خلاصه ی تحقیق
هدف از انجام این تحقیق عبارت است از:بررسی رابطه بین هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندرانمی باشد.که رابطه مولفه های هوش سازمانی(مولفه‌هاي چشم‌انداز استراتژيك، سرنوشت مشترك، ميل به تغيير، اتحاد و توافق، روحيه، كاربرد دانش، فشار عملكرد)می باشد ،مورد سنجش قرار گرفته است.به صورت هدفهای فرعی و سنجش آن مورد بررسي قرار گرفته شد.براي بررسيجامعه آماری در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه کارمندان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران که تعداد آنها 170نفر بوده است. اطلاعات مزبور بر اساس کسب اطلاعات محقق از اداره ورزش و جواناناستان مازندران به دست آمده استموردارزيابي قرار گرفته است. روش نمونه گيري در تحقيق حاضر توصيفي،پیمایشی همبستگی مي باشد .که نمونه آماری بر حسب جدول کرجسی مورگان حجم نمونه 118 نفر می باشد. روش این تحقیق از نوع توصيفي،پیمایشی همبستگی بوده و به لحاظ هدف کاربرديوازنظرچگونگيجمعآوريدادههاپیمایشیبهشمارميآيدكهبهشكلميدانيانجامگرفتهاست.
در این تحقیق به منظور جمع آوری داده هامربوط ازدوپرسشنامه استاندارد هوش سازمانی و استرس HSEبه شرح زیراستفاده شده است:
– پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی توسط آلبرخت طراحی گردیده که شامل 49 گویه در 7 مولفه و از طیف 5 گانه لیکرت شامل: پنج گزینه ی کاملاًموافقم، موافقم ، نظری ندارم، مخالفم و کاملاًمخالفم با نمرات1الی 5 می باشد، استفاده شد. و پرسشنامه استرس شغلی HSEتوسط موسسه سلامت و ایمنی انگلستان در سال 1990 طراحی گردیده که شامل 35گویه در 7 مولفه برای اندازه گیری استرس شغلی کارگران وکارمندان انگلیسی ساخته شده است و از طیف 5 گانه لیکرت شامل: پنج گزینه ی هرگز، بندرت ، بعضی اوقات، اغلب و همواره با نمرات1الی 5 می باشد، استفاده شد.
به منظور پایایی درونی سوالات پرسشنامه،از تکنیک سنجش پایایی ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که پایایی آنها به ترتیب با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 85/0 و 80/0تعیین گردید.
از آمار توصیفی نظیر میانگین، حداقل، حداكثر، فراواني، درصد و انحراف استاندارد برای توصیف متغیر ها در جامعه تحقیق استفادهشده است. در سطح آمار استنباطي از تکنیک آماریKS برای تعیین وضعیت طبیعی بودن داده‌ها استفاده گرديد. با توجه به سطح معني‌داري آزمون كالموگراف اسميرنف از آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي به‌ آزمون گذاشتن فرضيه‌هاي تحقيق در سطح معناداری p≤./05استفادهگرديد. هر يك از فرضيههايتحقيق با استفاده از نرم افزار 16SPSS آزمون گرديده است.
5-3) یافته های تحقیق
در این بخش ابتدا به توصیف مشخصات فردی آزمودنی ها و شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق با استفاده جدول و سپس به شرح یافته های استنباطی پرداخته شده است.

5-3-1)توصیف مشخصات فردی آزمودنی ها

مهمترین ویژگی های فردی آزمودنی ها

سن

وضعیت تاهل

جنسیت

سابقه خدمت
گروه و درصد
30تا40سال
48%
متاهل
70/0
مرد
80/0
10-15
34/0
جدول 5-1: توصیف مشخصات فردی آزمودنی ها

یافته های آماری در این تحقیق نشان می دهد که تعداد 118 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندراندر تحقیق حاضر حضور داشته‌اند که مشخصات فردی آنها در جداول ذيل ارائه شده است. بطوریکه 80/0درصد از پاسخ‌دهندگان مرد و 20/0 درصد زن مي‌باشند و همچنین گروه سني 30 تا 40 سال با 48/0 درصد بيشترين فراواني در بين رده‌هاي سني متفاوت دارا مي‌باشند. كمترين فراواني در رده سني بالای 50 سال و بالاتر با 7/0 درصد قرار دارد.0 3/0 درصد از پاسخ‌دهندگان مجرد و 70/0 درصد متاهل مي‌باشند. بيشترين سابقه خدمت بين 10 تا 15 سال (34%) و كمترين ميزان سابقه خدمت بين زیر 5 سال (14%) مي باشد.

5-3-2) شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق

جدول5-2: توصیف متغیرهای تحقیق

فراوانی
میانگین
انحراف معیار
بينش استراتژيك
118
3.4104
0.45504
سرنوشت مشترك
118
3.3027
1.18278
تمايل به تغيير
118
3.1247
0.50483
جرات و شهامت
118
3.5896
0.54823
اتحاد و توافق
1

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد هوش سازمانی، استان مازندران، ادارات ورزش، ضریب همبستگی Next Entries پایان نامه درباره تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رضایت شغل، رگرسیون