تحقیق درمورد مواد مخدر، مصرف مواد، سلسله مراتب، کارکنان زن

دانلود پایان نامه ارشد

توسعه سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی امکان تحقق خواهد داشت .
بند دهم:استراتژي ” اشتغال و مقابله جدي با بیکاري
عدم پاسخ به نیاز هاي اعضاي جامعه به ویژه نیاز هاي فیزیولوژیک و اولیه ، زمینه و بستر روانی مناسبی براي بی توجهی افراد به نظم اجتماعی و پیروي و اطاعت از قانون به عنوان یک نیاز ثانویه است .117
بند یازدهم:جایگزین شدن رویکرد قانون محوري
التزام بی قید و شرط همگان به قانون ، اجراي بی چون و چراي قانون و بی طرفی کامل قانون نسبت به پدیده هاي اجتماعی سیاسی .
بند دوازدهم:پایان دادن به فضاي آزمایشی
براي رسیدن به ثبات و قطعیت ، باید فرایند آزمایش و خطا را در جامعه پایان بخشید .

بند سیزدهم:استراتژي جایگزینی ” رویکرد جذب و مشارکت “ به جاي ” رویکرد دفع و طرد “
اقشار جوان جامعه علیرغم برخی رفتار هاي ناهماهنگ ، از انرژي و آمادگی هاي مشارکتی فراوانی برخوردارند که می بایست در چارچوب اهداف کشور مورد استفاده قرار گیرد .
بند چهاردهم:استراتژي ” بازسازي جایگاه رسانه هاي جمعی داخلی در عرصه هاي عمومی “
رسانه ها نقش بی چون و چرایی در انتشار الگو ها ، ارزش ها ، نگرانی ها و انعکاس معادلات اجتماعی در جامعه ایفا می نمایند. ظرفیت مناسب رسانه هاي کشور اعم از صدا و سیما و مطبوعات و . . . می توانند در ایجاد تعامل بین مردم و مسئولین یاریگر نظام اجتماعی باشند.
گفتار سوم:تحقق ابعاد مبارزه و احصاء اشخاص حقیقی و حقوقی مجري یا موثر در هر حوزه
در جمهوري اسلامی ایران نیز هر سال با توجه به هم جواري با بزرگ ترین تولیدکننده موادمخدر در جهان اقدام ها و برنامه هاي متنوعی پیش بینی و به اجرا گذارده می شود. اتخاذ استراتژي هاي متوازن و تلفیقی شامل مقابله با عرضه مواد مخدر، کاهش تقاضاي موادمخدر پیشگیري از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان، توسعه روابط منطقه اي و بین المللی و…) همواره یکی از بهترین و کاربردي ترین شیوه هاي برنامه ریزي در کشور به شمار می آید118. این مهم به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی، وجود جمعیت جوان و … در کشور اتخاذ می شود.سازمان هاي، اشخاص حقیقی و حقوقی مجري یا موثر در حوزه ي مبارزه با مواد مخدر وروانگردان هر سال در راستاي سیاست هاي جهانی و اسناد قانونی، به موازات تقویت حوزه هاي مختلف مبارزه، یکی از برنامه هاي استراتژیک را به عنوان محور تعیین و اولویت هاي سالانه مبارزه با موادمخدر را از نظر برنامه اي و اعتباري تبیین و در طول سال اجرا می نمایند. اتخاذ سیاست کاهش تقاضاي موادمخدر طی سال هاي اخیر، تحولی نوین را در عرصه مدیریت و کنترل مصرف و قاچاق موادمخدر به وجود آورده است.
بند اول:درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان
این برنامه یکی از مهم ترین برنامه هاي استراتژیک جمهوري اسلامی ایران، به شمار می آید که توفیق هاي چشمگیري را در مهار اعتیاد و مبارزه با مصرف موادمخدر در کشور به دنبال داشته است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– کاهش جمعیت زندانیان موادمخدر در کشور.
– کاهش دستگیري هاي مجرمان موادمخدر به ویژه معتادان.
– کاهش بیماري هاي مهلک و عفونی نظیر ایدز و هپاتیت در بین معتادان و جامعه پیرامونی ایشان.119
بند دوم:پیشگیري از اعتیاد به موادمخدر و روان گردان ها
استفاده از آخرین یافته هاي علمی، فرهنگی و تحقیقاتی در این برنامه و همکاري بیش از دستگاه فرهنگی و موثر در پیشگیري، مانع از گرایش افراد سالم جامعه در محیط هاي چهارگانه هدف شامل خانواده، مراکز آموزشی، مراکزکاري، تفریحی و محله ها به مصرف موادمخدر بوده و توانسته است با به کارگیري شیوه هاي متنوع فرهنگی و هنري و اطلاع رسانی مستمر و اثربخش، از طریق رسانه هاي جمعی اعم از دیداري، شنیداري و نوشتاري، ضمن ارایه آموزش هاي اولیه پیشگیرانه و توسعه فرهنگ نشاط و شادابی در بین نوجوانان و جوانان، مبارزه اي ریشه اي را با اعتیاد به موادمخدر و روان گردان ها پایه گذاري کند. گوشه اي از برون دادهاي حاصل از اقدام هاي فرهنگی و پیشگیري عبارت اند از:
. – کاهش جمعیت معتادان کشور به میزان 20 درصد در سال 1386 به نسبت سال 1383
. – کاهش گرایش متأهلان به مصرف موادمخدر در سال 1386 نسبت به سال 1383
– کاهش جرایم و بزهکاري هاي اجتماعی مرتبط با اعتیاد و موادمخدر.
– کاهش فروپاشی خانواده ها و بی سرپرستی خانوارها.
– جلوگیري از کاهش سن اعتیاد در کشور 120
بخش دوم:ورود و عرضه مواد مخدر در زندانها ي ايران
در اين بخش بر آن هستيم كه به روش هاي ورود مواد مخدر به زندانها و روشهاي جلوگيري از آن و در ادامه عوامل مؤثر بر ورود مواد مخدر به محله ها در كشور اشاره اي داشته باشيم.
مبحث اول:عوامل مؤثر بر ورود و عرضه مواد مخدر به زندانهاي كشور
گفتار اول:آسيب شناسي اجتماعي ورود مواد مخدر به زندان
معتادان نه تنها مولد و سازنده نیستند؛ بلکه مصرف کنندگانی هستند که غیر از ضرر اجتماعی هنری ندارند. فرد معتاد نسبت به اعضای خانوادة خود احساس مسؤولیت نمی کند. موقعیت اجتماعی او متزلزل است، به دیگران اعتماد ندارد. و برآوردن نیازهای خود را مقدم بر دیگران می داند. روابط اجتماعی معتاد بسیار سطحی و تصنعی بوده، به ندرت می تواند پیوندهای مستحکم عاطفی و وفاداری و تعهد داشته باشد. چنین فردی فقط برای کسی که بتواند برای او مواد مخدر تهیه کند اهمیت قایل است.ارتکاب جرایم معتادان به علت ضعف روابط انسانی هر روز بیشتر می شود و به همین دلیل اعتماد عمومی و اهمیت اجتماعی به خطر می افتد. زیرا اکثر معتادان ناگزیر برای تأمین مواد مخدر به راههای نادرست نظیر دزدی، تجاوز به دیگران و آدمکشی روی می آورند. در اين ميان زندانياني كه در محيط محدودتري قرار مي گيرند ضضرهاي اجتماعي فراواني دارند در محيط زندان به علت نبود امكانات مصرف و رعايت نكردن مسائل بهداشتي ممكن است بيماري هايي كه از طريق سرنگ آلوده و مسائل مشابه به وجود مي آيد به طور گسترده بين زندانيان پخش شود.در اين موارد قانونگذار مي تواند با در نظر گرفتن مسائلي و آوردن نكاتي در قانون از اين مشكلات جلوگيري كند.در اين موارد مي توان با گرفتن آزمايشات دقيق از زندانيان در هنگام ورود به زندان بين زندانيان معتاد وغيره و درجه بندي زندانيان معتاد،بين آنها و محل نگهداري آنها تفكيكي قائل شد و با انجام اين كار سعي شود خطراتي براي ديگر زندانيان به وجود نيايد.مسئله ديگر كه بايد در محيط هاي زندان مورد دقت قرار گيرد استفاده از مددكاران اجتماعي مي باشد به طوري كه اين مددكاران در محيط زندان و در محيط هاي بيرون زندان تا درمان معتاد موظف هستند او را در حل مشكلات خود ياري دهند.در مورد اين مسئله قانونگذار در قانون تعويق و تعليق صدور حكم در قانون جديد مجازات اسلامي نكاتي را يادآور مي شود از جمله آنكه وقتي فردي به مرخصي از زندان مي رودو يا مدتي در زندان نيست نبايد رها شود و از او بايد محافظت شود.121در مورد آسيب شناسي اجتماعي ورود مواد مخدر به زندان ها اصلي ترين نكته اي كه بايد به آن اشاره كرد شناسايي نكردن افراد معتاد و افرادي كه نمي توانند به طور سريع اعتياد خود را ترك كنند.به طور طبيعي اين افراد در پي برآوردن نيازهاي خود هستند و طبيعتاً افرادي سودجو نيز در اين اوضاع مواد را به زندان وارد كرده و به دست اين افراد مي رسانند شايد مهمترين راهكار در اين موارد همان جداسازي اين افراد از بقيه زندانيان باشد زيرا با مصرف مواد توسط اين افراد در محيط زندان و قرارگرفتن افراد پاك در اين محيط خطر قرار گرفتن اين افراد در اين محيط ها را نيز فراهم مي كند.
بند اول:بررسي مسائل تأثيرگذار اجتماعي در ورود و مصرف مواد مخد ر در زندان ها
الف-کاهش محرکه ای محیط اجتماعی
محیط های مادی در بروز رفتارهای مخرب و مشکل آفرین تاثیر دارد.جنبه های دیگری در زندگی زندانیان 122محیط زندان را دربرمیگیرد.محیط اجتماعی به همین میزان در رفتار مشکل آفرین زندانیان تاثیر دارد.به احتمال یکباره مهمترین عناصر محیط اجتماعی،گرایش زندانیان به رفتارهای پرخاشگرانه که در اطراف خود مشاهده میکنند از دست می دهند جنبه متفاوتی از محیطهای اجتماعی برای درک و شناخت بیشتر رفتارهای مشکل آفرین از جمله مصرف مواد مخدر مهم هستند مثل ساختارهای زندانها، خرده فرهنگ زندانیان،نگرش گروههای اجتماعی و نقشی که در ساختار قدرت و سلسله مراتب سلطه گری بازی میکند هرکدام از این عناصر به طور مختصر مورد بحث قرار میگیرد.زندانها دارای ساختار مقتدرانه و انضباط اکیداً هستند که در آنها سلسله مراتب(از مدیر زندان تا مراقبان)ساختاری روشن و پذیرفته شده ای وجود دارد.حفظ مقررات در زندان یکی از اساسی ترین جنبه های اداره هر زندان است.انضباط و مقررات دارای چهارچوب و نسبه انعطاف پذیر است و در زندان واکنش هایی برای مقابله با سازگاری با موقعیت زندان ایجاد میکند واکنش هایی برای مقابله با سازگاری با موقعیت زندان ایجاد میکند و البته این موضوع به آن معنی نیست که زندان نباید محیط دارای انضباط و مقررات باشد ، تعامل بین این روشها و تشریفات انضباطی و ویژگیهای شخصیتی اغلب افراد مجرم هستند که منجر به واکنشهای عمل آفرین می شود.برخی کارکنان زندان تصور میکنند برای ایجادانضباط در زندان و پیروی زندانی از مقررات روزمره باید دستورها و تقاضاهای خود را آمرانه و با فریاد و با صدای بلند به زندانی بگویند.در برخی از موارد نیز ممکن است در مقابل تخلفات زندانی به جای برخورد قاطعانه و حفظ حقوق و احترام زندانی با گفتن کلماتی خشن و گاه رکیک موجبات تحقیر زندانی و جریحه دار کردن وجهه نزد زندانیان دیگر و همبندی هایش را فراهم می آوردند.هرنوع روش نو و ایجاد نظم و وادارکردن زندانی به قبول مقررات زندان بی حاصل و موجب سوءاستفاده زندانی میشود.به نظر میرسد این روش برخورد خشونت آمیز و پرخاشگرانه از فقدان آموزش صحیح کارکنان زندان در ایجاد ارتباط مطلوب و کارآمد و همراه باقاطعیت باشد.این روش برخورد، زندانی را مجبور میکند به روشهایی متوسل شود که در برابر مراجع قدرت و مقررات به صورت خشونت،رفتارهای تخریبی خودزنی و مصرف مواد مخدر را نشان دهد.
ب-خرده فرهنگ زندانیان
خرده فرهنگ زندانیان از جمله مهمترین ویژگیهای محیط اجتماعی زندان است که در درک و رفتار مشکل123 آفرین با زندانیان سهم بسزایی دارد. مهمترین عناصر خرده فرهنگ زندانیان عبارتند از:خبرچینی و آدمفروشی ممنوع است،دفاع همراه با خشونت و قدرت جسمی از اموال،سرسختی و مقاوت در برابر بهره کشی و سوءاستفاده و لزوم حفظ موقعیت در سلسله مراتب قدرت ضروری است و عقب نشستن و جانزدن در نزاع و درگیری،نداشتن امکان برقراری رابطه صمیمانه با کارکنان و مسئولان زندان، وفاداری نسبت به منافع گروه زندان،نادیده گرفتن مقررات و انضباط رسمی زندان و در یک کلام اینکه هر زندانی باید سرش تو لاک خودش باشد نیز الزامهای زندگی و بقاء در زندان محسوب میشود.یکی از الگوهای رفتار رایج بین مجرمان،سوء مصرف مواد مخدر است و به عنوان یکی از عناصر خرده فرهنگ زندانیان تلقی میشود.
ج-ویژگیهای فردی زندانیان
هرچند زندانیان و مجرمان در ویژگیهای فردی و شخصیتی اختلافهای زیادی باهم دارند و با عبارتی تفاوتهای فردی در میان آنان کمتر از تفاوتهای ضروری در میان افراد دیگر جامعه نیست، در عین حال مجرمان ویژگیهایی دارند که امکان انکار،مصرف و توزیع مواد مخدر در زندان را توجیه میکند.در تحقیقی که در زندانهای ایران انجام گرفته معلوم شد حدود 23 درصد از مجرمان مواد مخدر و 29 درصد از مجرمان سایر جرائم اعلام کرده اند که در زندان مواد مخدر مصرف میکنند 124این یافته از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت. به عبارت دیگر،مجرمان صرف نظر از هرنوع ارتکاب جرمی، امکان مصرف مواد در زندان را دارند.بین مصرف مواد مخدر و جرم ارتباط زیادی وجود دارد و از مصرف مواد مخدر هم هستند. همچنین یافته های فوق نشان میدهد در بندهای مختلف زندان مانند سرقت جوانان،چک،موارد مالی و…مصرف مواد مخدر رایج است و تفاوت معنی داری بین آنها نیست.یکی دیگر از ویژگیهای شخصیتهای زندانی که سوء مصرف مواد را در زندان

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد مواد مخدر، آشفتگی اجتماعی، روانگردان، نظم اجتماعی Next Entries تحقیق درمورد مواد مخدر، مصرف مواد، سوء مصرف مواد، آیین دادرسی