تحقیق درمورد مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، مصرف مواد، روانگردان

دانلود پایان نامه ارشد

دیپلماتیک با هدف جلب کمک هاي بین المللی در راستاي مبارزه با مواد مخدر و ارسال گزارشات و استراتژي هاي سایر کشورها به ستاد مبارزه با مواد مخدر .
5-همکاري براي جلب مساعدت کشورهاي موفق به منظور برگزاري دوره هاي آموزشی و تخصصی 6-انجام امور مرتبط با مواد مخدر و روانگردانها با هماهنگی کامل ستاد مبارزه با مواد مخدر .
-7 انعکاس مناسب و مطلوب عملکرد نظام جمهوري اسلامی ایران در امر مبارزه با شبکه هاي بین المللی و قاچاق و انواع روانگردان62
بند سوم:وزارت اطلاعات و وظايف آن در مبارزه با و.رود و عرضه مواد مخدر
1-شناسایی باندهاي اصلی قاچاق و مافیاي مواد مخدر و انواع روان گردان و مرتبطین منطقه اي و بین المللی به منظور مبارزه جدي و اصولی با آنان .
2-گسترش تبادل اطلاعات در زمینه مواد مخدر با سایر کشورها و تبادل اطلاعات با سرویس هاي اطلاعاتی جهان .
3-پشتیبانی اطلاعاتی از ناجا در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .
4-تسلط اطلاعاتی بر وضعیت کشت ، تولید ، تبدیل و ترانزیت مواد مخدر در منطقه به ویژه در افغانستان
5-شناسایی اموال نامشروع قاچاقچیان و جلوگیري از تطهیر عواید ناشی از معاملات موادمخدر و روان گردان و اجراي طرح کنترل دلیوري با همکاري مراجع ذیربط
6-ارائه کلیه آمار و گزارشات مرتبط با مواد مخدر به دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

بند چهارم:وزارت آموزش و پرورش و وظايف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر
1-.پیش بینی برنامه هایی تحت عنوان پیشگیري و کاهش تقاضاي مواد مخدر در برنامۀ سالانه وزارتخانه و برآورد بودجه اي خاص براي این برنامه .
2.پیش بینی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی متناسب با تکالیف مقرر قانونی در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .
3-تدوین طرح جامع پیشگیري از اعتیاد دانش آموزان کلیۀ مقاطع تحصیلی .
4-سازماندهی و هدایت تشکل هاي دانش آموزي در زمینۀ مقابله با مصرف سیگار و مواد افیونی و اعتیادآور.63
5-تربیت کادر متخصص و برگزاري کارگاه هاي آموزشی مستمر براي مربیان ، معلمان ، مشاوران و مددکاران به منظور آشنایی با نحوة برخورد صحیح و اصولی با پدیده مواد مخدر و روانگردانها
6-درج متون مناسب در کتب درسی مقاطع مختلف تحصیلی با رویکرد پیشگیري از اعتیاد .
7-شناسایی دانش آموزان مصرف کننده یا توزیع کننده مواد مخدر و انواع روانگردانها و اتخاذ تدابیر لازم براي اقدامات درمانی ،حمایتی، تأمینی و قانونی آنان.
8- آموزش والدین دانش آموزان با کمک انجمن اولیاء و مربیان از طریق کارگاه هاي آموزشی با اولویت مناطق آلوده .
9-تهیه بسته هاي آموزشی شامل کتاب، فیلم، سی.دي، بروشور، جزوه و . . . براي گروه هاي مختلف هدف (کودکان ، جوانان ، نوجوانان ، والدین ، مربیان ، معلمین ، کارمندان و مبلغین شاغل در سطح وزارتخانه ها.
10-راه اندازي وب سایت اینترنتی به منظور ارائه آخرین اطلاعات و یافته هاي پژوهشی پیرامون موضوعات مرتبط با پیشگیري و ارائۀ مشاوره از طریق خطوط تلفنی و رایانه .
11-ارائۀ مستمر اطلاعات و آمار مورد نیاز دبیرخانه ستاد به مرجع مزبور .
بند پنجم:وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وظايف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر
1-پیش بینی برنامه اي تحت عنوان پیشگیري و کاهش تقاضاي مواد مخدر در برنامه هاي سالانه وزارتخانه و برآورد بودجه اي خاص براي این برنامه .
2-پیش بینی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی متناسب با تکالیف مقرر قانونی در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .
3-گسترش مراکز درمانی براي معتادان داوطلب ترك اعتیاد در سطح کشور .
4-راه اندازي و طراحی وب سایت اینترنتی به منظور تبادل و ارائۀ آخرین اطلاعات و یافته هاي پژوهشی پیرامون موضوعات مرتبط با پیشگیري و درمان .
5- انجام مطالعات اپیدمیولوژیک با هدف دسترسی به نرخ شیوع و بروز اعتیاد در سطح جامعه بطور مستمر و سالیانه .64
6-تدوین طرح جامع کاربردي پیشگیري از اعتیاد اقشار مختلف جامعه .
7-انجام تحقیقات و پژوهش هاي کاربردي در راستاي پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدر .
8-انجام مطالعات و پژوهش هاي کاربردي و نظر سنجی هاي علمی در زمینه دست یابی به وضعیت اعتیاد از دیدگاه مردم و ارائۀ نظر به متصدیان و مسئولان در جهت برنامه ریزي صحیح واصولی .
-9 انجام امور مرتبط با مواد مخدر و روانگردانها با هماهنگی کامل ستاد مبارزه با مواد مخدر .
-10 توسعه و گسترش مراکز مشاوره تلفنی و حضوري در راستاي پیشگیري از مصرف موادمخدر و روان گردان به منظور مداخله زود رس در بحرانهاي فردي و خانوادگی
-11 تربیت کادر متخصص در عرصه پیشگیري و درمان از طریق آموزشهاي مؤثر
-12 اجراي طرح ادغام پیشگیري و درمان از سوء مصرف موادمخدر و روان گردانها در نظام مراقبتهاي بهداشتی و درمانی اولیه65
بند ششم:وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وظايف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر
1-پیش بینی برنامه اي تحت عنوان پیشگیري و کاهش تقاضاي مواد مخدر در برنامۀ سالانه وزارتخانه و برآورد بودجه اي خاص براي این برنامه .
2-پیش بینی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی متناسب با تکالیف مقرر قانونی در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .
3- ارائه پیشنهاد تأسیس دوره هاي کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و رشته هاي خاص با گرایش موادمخدر به منظور رفع نیازهاي علمی تخصصی سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها به شوراي انقلاب فرهنگی .
4-توسعه پژوهشی و تحقیقات در قالب پایان نامه هاي دانشجویی و مقالات تحقیقاتی با رویکرد به معضل مواد مخدر و انواع روان گردان .
5-برگزاري همایش هاي علمی و تحقیقاتی مرتبط با معضل موادمخدر و انواع روان گردان .
6-انجام تحقیقات و پژوهش هاي کاربردي در راستاي پیشگیري از مصرف مواد مخدر .
بند هفتم:وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و وظايف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر
1-پیش بینی برنامه اي تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر در برنامۀ سالانه و اختصاص بودجه لازم براي واحدهاي ذیربط .66
2- پیش بینی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی متناسب با تکالیف مقرر قانونی در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .
3-اهتمام در صیانت و پیشگیري از ورود و توزیع و مصرف مواد مخدر و انواع روان گردان در سطح نیروهاي کادر ، وظیفه و خانواده هاي آنان به ویژه در مکان هاي تجمع نیروها از قبیل پادگان ها و مجتمع هاي نظامی
مبحث دوم:دستگاه عدالت کیفری
سیاست جنایی در زمینه مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر،در بخش تدابیر کیفری توسط نهادهای این دستگاه عظیم به اجرا درمی‌آید.دستگاه‌ عدالت کیفری شامل مراجع انتظامی،قضایی و سازمان زندان‌هاست. سازمانهای دیگری چون سازمان بهزیستی و کمیته امداد،دستگاه‌ مذکور را در ایفای نقش خود یاری می‌رسانند.در زیر به تفکیک به بررسی نقش و جایگاه مراجع قضایی،انتظامی و سازمان زندانها در تحقق اهداف سیاست جنایی می‌پردازیم.67
گفتار اول:مراجع انتظامی
نقش نیروی انتظامی در سیاست کیفری دارای اهمیت ویژه‌ای‌ است.در زمینه مقابله با ورود عرضه و تقاضای مواد مخدر و سرکوبی‌ مجرمین و رویارویی فیزیکی با این معضل،پلیس نقش تعیین‌کننده‌ای‌ را ایفا می‌نماید.وجود نیروی انسانی آموزش دیده،در اختیار داشتن تجهیزات‌ لازم و حضور فعال این نیرو در کاهش جرایم مواد مخدر بسیار مؤثر است.از آنجایی که جرایم مواد مخدر به‌صورت سازمان یافته و با همکاری مجرمین کشورهای مختلف تحقق می‌یابد،ضرورت دارد نیروی انتظامی با تقویت همکاری از طریق پلیس بین الملل و اعزام افسران رابط و همچنین استفاده از تکنیک‌های مدرن نظیر کنترل«دلیوری»،خود را در این زمینه مجهز سازد.
اگرچه طبق آمار رسمی هرساله بر مقدار مواد وارد شده به کشور و در نتیجه میزان جرایم ارتکابی افزوده می‌شود و اگر نسبت بالای‌ زندانیان ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر را به کل جمعیت‌ زندانیان بسنجیم،در خواهیم یافت که آموزش‌ها،تجهیزات و نیروی‌ انسانی موجود به هیچ وجه تکاپوی مقابله با این معضل را نمی‌کند. مضاف براین،با افزایش روزافزون وظایف محوله به این نیرو(نظیر تحمیل وظایف پلیس قضایی به پلیس اداری)چاره‌ای جز برخورد گزینشی نسبت به جرایم بسیار مهم و رها نمودن بزهکاران‌ کم‌اهمیت‌تر نمی‌ماند.حتی مواردی نیز که به تشکیل پرونده‌های کیفری می‌انجامد، درصد مواردی که منجربه شناسایی رهبران و طراحان باندها می‌گردد،بسیار جزئی است و صرفا سازوکار نیروی انتظامی متوجه‌ مجرمین طبقه دوم و سوم شده است.انجام تحقیقات کافی و شناسایی مجرمین اصلی با وجود مشکلات فراوان این نیرو انتظار بیهوده‌ای است.68
از آنجایی که جرایم مواد مخدر به‌صورت‌ سازمان یافته و با همکاری مجرمین‌ کشورهای مختلف تحقق می‌یابد،ضرورت‌ دارد نیروی انتظامی با تقویت همکاری‌ از طریق پلیس بین الملل و اعزام افسران‌ رابط و همچنین استفاده از تکنیک‌های‌ مدرن نظیر کنترل«دلیوری»،خود را در این زمینه مجهز سازدبه منظور جلوگیری از انتقادهای عمومی به عدم کارایی نیروی‌ انتظامی،این نیرو اقدام به اجرای مانورهای مقطعی یا منطقه‌ای با قاچاقچیان جزء یا معتادان می‌نماید و به لحاظ کوتاه بودن این اقدامات، امکان برنامه‌ریزی دراز مدت وجود ندارد و در نتیجه،چنین اقداماتی هرگز تأمین کننده اهداف سیاست جنایی نخواهد بود.پرسنلی که در نیروی انتظامی ادغام گردیده‌اند دارای روحیات، آموزش‌ها و اعتقادات خدمتی متفاوت هستند و این امر به انسجام‌ این نیروها صدمه وارد آورده است.وسایل،تجهیزات،امکانات و نیروی انسانی موجود تکاپوی مبارزه با لوازم پیشرفته قاچاقچیان را ندارد.تعداد پاسگاهها و پرسنل مستقر در آنها بسیار ناکافی است. آموزش لازم جهت مبارزه با این معضل در حد کفایت داده نمی‌شود و این موضوع از نقش مؤثر نیروی انتظامی در تحقق اهداف سیاست‌ جنایی می‌کاهد.توجه به گرفتاریهای این نیرو،رفع تنگناهای اقتصادی پرسنل‌ درگیر،توسعه آموزش‌های تخصصی،در اختیار قرار دادن امکانات و تجهیزات مدرن و توسعه پاسگاههای مرزی و افزایش گشت‌های‌ پلیس،در ارتقای کیفیت فعالیتهای نیروی انتظامی مؤثر است.69
قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب سال 70،در بند«4»، یکی از وظایف این نیرو را پیشگیری از وقوع جرایم اعلام نموده‌ است.وجود گشتهای ویژه،حضور به موقع و مقتدرانه،برخورد مؤثر با عوامل ارتکاب جرایم و ارتقای اعتقاد عمومی نسبت به کارایی‌ پلیس،بی‌تردید در امر پیشگیری از ارتکاب جرایم مؤثر خواهد بود.خوشبختانه،با تلاشهای دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، بخشی از نیازمندی‌های لجستیکی و مالی این نیرو تأمین و همچنین کارگاههای آموزشی جهت ارتقای سطح آگاهی‌های علمی‌ و آشنایی پرسنل درگیر با تکنیک‌های روز،تشکیل گردیده.امید است با استمرار این تلاش‌ها شاهد تقویت نقش این نیرو در تحقق‌ اهداف سیاست جنایی کشورمان باشیم.
بند اول:رويكرد مبارزه با مواد مخدر در بعد انتظامي
1. مقابله با كشت و توليد مواد مخدر (ممنوعيت توليد و ايجاد هرگونه توليد و دستگيري متخلفان)
2. مقابله با ورود و حمل و ترانزيت مواد مخدر كه مشكل ترين و پرمخاطره ترين مرحله مبارزه با مواد مخدر است و ناجا در اين راه خسارات زيادي را متحمل شده و هزاران شهيد در اين راه تقديم كرده است . بيشترين نيروهاي درگيردر اين بخش جمعي قرارگاه هاي عملياتي ، هنگ هاي مرزي و دسته هاي عملياتي مبارزه با مواد مخدر شهرستان هاي شرقي هستند؛
3. مقابله با توزيع مواد مخدر؛
4. مقابله با مصرف كه هر ساله به طور ميانگين 70 درصد دستگيري هاي جرايم مواد مخدر را جرم مصرف تشكيل مي دهد70
از جنبه رويكرد عملياتي
1. عمليات انتظامي : اين شيوه توسط مأموران مبارزه با مواد مخدر با استفاده از آموزش هاي تخصصي ، امكانات و تجهيزات پليس و بهره گيري از تجربيات سال ها خدمت در مبارزه با مواد مخدر به دو صورت دايم و مقطعي انجام مي پذيرد كه اهم آن ها عبارت اند از:
– بازرسي بدني افراد مشكوك به حمل مواد مخدر؛
– چهره زني و شناسايي عوامل حمل و توزيع مواد مخدر؛
– بازرسي وسايل نقليه و كشف جاسازي ها؛
– بازرسي وسايل همراه مسافران؛ پاكسازي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، سیاست جنایی، ساختار سازمانی Next Entries تحقیق درمورد مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، افغانستان، حمل و نقل