تحقیق درمورد معیار ارزیابی، ابزار ارزیابی، فرآیند تحلیل

دانلود پایان نامه ارشد

اقتصادی و اجرایی عملی بوده و بتوان انتظار داشت تلفات جانی به حداقل کاهش یابد.
2) تأمین ایمنی جانی محدود: برای ساختمانهایی که رعایت کامل ضوابط این دستورالعمل برای بهسازی آنها از نظر اقتصادی و اجرایی عملی نبوده ولی امکان بهبود رفتار ساختمان در هنگام زمین لرزه وجود داشته به نحوی که بتوان انتظار داشت تلفات جانی تا حدی کاهش یابد.
ساختمانهای زیر شامل این دستورالعمل نمیشوند.
1) ساختمانهای با اهمیت خیلی زیاد (بر اساس تعریف آییننامه 2800 ایران)
2) ساختمانهای مجاور گسلهای فعال و محلهایی که احتمال شکست سطحی زمین هنگام زلزله وجود دارد.
3) بناهای خاص تاریخی
4) ساختمانهای بیش از 5 طبقه با احتساب زیر زمین

4-7-1 فرآیند تحلیل ارزیابی آسیبپذیری
در روش ساده بهسازی، ابتدا ارزیابی آسیبپذیری ساختمان انجام و نواقص ساختمان مشخص میگردد. سپس با استفاده از روشهای ساده بهسازی این نواقص بر طرف میگردند. البته لازم است با در نظر گرفتن طرحهای پیشبینی شده برای بهسازی، ساختمان مجددا ارزیابی گردد. مراحل مختلف بهسازی لرزهای ساختمانهای متداول بر اساس شکل 4-8 به شرح زیر انجام خواهد شد.

شکل 4-8 روند تحلیل و ارزیابی آسیبپذیری بر اساس دستورالعمل تحلیل آسیبپذیری
4-7-2 تحلیل آسیبپذیری ساختمان
این بخش اولین مرحله در بهسازی یک ساختمان میباشد و شامل دو قسمت ارزیابی اولیه آسیبپذیری و ارزیابی تفضیلی آسیبپذیری میباشد.

4-7-2-1 ارزیابی اولیه آسیبپذیری
ارزیابی اولیه آسیبپذیری ساختمان غیر مسلح شامل گردآوری اطلاعات اولیه، جمعآوری و ارزیابی سریع مشخصات کلی ساختمان و تشخیص نواقصی است که بر میزان آسیبپذیری آن تأثیر میگذارد. در واقع مرحله ارزیابی اولیه برای تشخیص نیاز یا عدم نیاز ساختمان به بهسازی میباشد و در جریان این ارزیابی ساختمانهایی که نیاز به بهسازی در مورد آنها مسجل شود، مرحله بعدی یعنی ارزیابی تفضیلی در مورد آنها انجام خواهد شد و در صورتی که بررسیهای فنی و یا اقتصادی بهسازی را در مورد یک ساختمان به صرفه ندانسته یا ساختمان را بسیار آسیبپذیر نشان دهد در این صورت ممکن است مالک تصمیم به تخریب آن گرفته و از بهسازی صرفنظر نماید. ارزیابی اولیه شامل گردآوری اطلاعاتی در خصوص موارد زیر میباشد.
1) اطلاعات عمومی و مشخصات فنی ساختمان و مدارک موجود
2) محل ساختمان از نظر ساختگاه و پهنه بندی خطر زلزله
3) بررسی ضوابط و مقررات به کار رفته در ساختمان
4) برآورد تقریبی از مقاومت ساختمان
5) بررسیهای اقتصادی و اجتماعی برای بهسازی لرزهای ساختمان
لازم به دکر است که کلیه مراحل ارزیابی اولیه باید توسط نیروهای متخصص که نسبت به طرح لرزهای ساختمانها و آییننامههای طرح لرزهای اطلاعات کافی داشته باشند، انجام گیرد. تشخیص درست و تصمیم به جا در این مرحله از مهمترین مراحل کار میباشد. پس از جمعآوری اطلاعات لازمه باید کلیه اطلاعات جمعبندی شده و نوع ساختمان از نظر تخریب، نیازمند بهسازی، عدم نیاز به بهسازی مشخص شود. از مهمترین ابزار ارزیابی سریع و درست اولیه تهیه چک لیستهای ارزیابی میباشد که کلیه آییننامهها و دستورالعملهای معتبر خارجی و داخلی بر لزوم آنها تأکید دارند و هر کدام بستگی به مورد بهسازی توصیههای خاصی در مورد این چک لیستها دارند. دستورالعمل بهسازی در بخش ارزیابی اولیه آسیبپذیری چک لیستهای جامعی در حیطه هر یک از 5 مورد مطرح شده در بالا ارائه و در پیوست شماره یک این دستورالعمل به تشریح سوالات این چک لیستها و نحوه ارزیابی آنها پرداخته است. از آنجا که در فصل بعد از این ضوابط و ضوابط موجود در دیگر مراجع، دستورالعملها و آییننامههای مرتبط استفاده خواهد شد، بنابراین در این فصل از آوردن آنها خودداری میشود. لازم به ذکر است که بسیاری از این ضوابط، مشابه معیارهای دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود میباشد و در پارهای موارد معیار ارزیابی همه دستورالعملها آییننامه 2800 ایران است. از آنجا که نمیتوان معیارهای کمی خیلی دقیقی برای نواقص و یا سوالات چک لیستها ارائه کرد جواب بسیاری از سوالات با واژههایی نظیر «خوب، متوسط، بد» یا «کم، متوسط، زیاد» مشخص میشود. که مفهوم این واژهها از نظر دستورالعمل طرح لرزهای به صورت زیر میباشد.
خوب: میزان رعایت ضوابط و یاشیوه اجرایی صحیح بیش از 70 درصد
متوسط: میزان رعایت ضوابط و یا شیوه اجرایی صحیح بین 35 تا 70 درصد
بد: میزان رعایت ضوابط و یا شیوه اجرایی صحیح کمتر از 35 درصد
زیاد: فراوانی مورد سؤال بیش از 70 درصد
متوسط: فراوانی مورد سؤال بین 35 تا 70 درصد
کم: فراوانی مورد سؤال کمتر از 35 درصد

4-7-2-2 ارزیابی تفضیلی آسیبپذیری
چنانچه در مرحله قبل تصمیم به بهسازی برای ساختمانی گرفته شود، این ساختمان میبایست تحت ارزیابی آسیبپذیری تفضیلی قرار گرفته که خود شامل سه قسمت زیر میباشد.
1) اطلاعات وضعیت موجود ساختمان: شامل اطلاعات در مورد پیکربندی، اعضا و اتصالات، ارزیابی وضعیت اعضاء، تعیین ضعفهای موجود، ارزیابی نامنظمیها، اطلاعات ساختگاه و شالوده، شامل مشخصات پی و مسایل ژئوتکنیکی، مشخصات مصالح و در نهایت تعیین ضریب آگاهی (با توجه به اطلاعات موجود از مصالح بکار رفته و مقاومت آنها باید مقاومت این مصالح را در ضریبی کمتر از یک مطابق جدول 1-1 این دستورالعمل ضرب نمود) میباشد.
2) ارزیابی مقاومت جانبی ساخت

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد نمای ساختمان، روشهای ارزیابی، بهبود عملکرد Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه دینامیکی، روشهای ارزیابی، ایالات متحده آمریکا