تحقیق درمورد محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

تصمیم گیرنده ، و با استفاده از فرمول های تبدیل مربوط به معیار انتخاب شده، به تبدیل توابع هدف و محدودیت های مساله به معادل غیرفازی آنها بپردازید. نتیجه یک مساله غیر فازی ولیکن وابسته به سطوح اطمینان مشخص شده می باشد. حال کل توابع هدف مساله را به فرم استاندار بیشینه سازی درآورید.

قدم دوم: حل به ازای هر هدف و تعیین بردار اهداف ایده آل و ضد ایده آل .تعیین سطوح ذخیره . نگاشت فضای اهداف به فضای ارضای محدودیت ها.
همانند روش زیمرمن عمل نموده و با کاربرد بردار ایده آل و ضد ایده آل، توابع عضویت هر تابع هدف را بتوسط فرمول زیر تعیین نمائید.
(1-6)
در تابع فوق، و به ترتیب مقدار ایده آل و ضد ایده آل هدف i ام می باشد.
سطوح ذخیره را برای تمامی توابع صفر در نظر می گیریم.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد بهینه سازی چند هدفه، محدودیت ها، الگوریتم بهینه سازی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد زنجیره تامین، مجموعه های فازی، بهینه سازی چند هدفه